Wydział Budżetowo-Finansowy

Adres: ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki

Dane teleadresowe: 

Godziny pracy wydziału:
poniedziałek - piątek - w godz. 7.30 - 15.30

Skarbnik Powiatu: Marta Łosiewicz (pok. nr 103) - tel. 85 727 88 03


Do podstawowych zadań Wydziału Budżetowo-Finansowego należy:

1)      W zakresie budżetu Powiatu:

a)      prowadzenie spraw związanych z opracowaniem budżetu Powiatu,

b)      dokonywanie analiz wykonania budżetu Powiatu,

c)      przygotowywanie bilansu skonsolidowanego i sprawozdania finansowego Powiatu,

d)     przygotowywanie projektów uchwał Rady i Zarządu związanych z opracowywaniem budżetu Powiatu, jego realizacją i zmianami w budżecie Powiatu,

e)      ewidencja analityczna i syntetyczna budżetu Powiatu oraz dochodów Skarbu Państwa,

f)       prowadzenie rachunkowości budżetu Powiatu oraz gospodarki finansowej Powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,

g)      gromadzenie środków otrzymywanych z UE oraz z innych źródeł zewnętrznych,

h)      analiza płynności finansowej budżetu Powiatu oraz proponowanie Zarządowi uruchomienia instrumentów przywracających taką płynność,

i)        monitoring realizacji wieloletnich planów i Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu,

j)        monitoring prognozy kwoty długu i wskaźnika zadłużenia budżetu Powiatu,

k)      nadzór nad opracowywaniem i zatwierdzaniem planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu,

l)        nadzór nad rachunkowością prowadzoną przez jednostki organizacyjne Powiatu,

m)    sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i statystycznych dotyczących budżetu Powiatu oraz Starostwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

2)      W zakresie księgowości:

a)      opracowywanie planów finansowych Starostwa,

b)      obsługa finansowo-księgowa Starostwa,

c)      ustalanie i naliczanie należności budżetowych Powiatu i Skarbu Państwa oraz ich windykacja,

d)     sporządzanie informacji i sprawozdań finansowych ze sposobu wykorzystania dotacji celowych;

e)      obsługa finansowo-księgowa programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,

f)       prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem środków na realizację powierzonych zadań,

g)      przekazywanie informacji o udzielonych dotacjach innym organom uprawnionym do ich udzielania,

h)      prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem i rozliczaniem dotacji szkołom i placówkom niepublicznym oraz szkołom niepublicznym posiadającym uprawnienia szkół publicznych,

i)        obsługa kasowa Starostwa;

j)        prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego pracowników Starostwa,

k)      prowadzenie ewidencji pozabilansowej dla majątku Skarbu Państwa,

l)        prowadzenie kontroli wstępnej zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych jakie zachodzą w Starostwie,

m)    rozliczanie podatków,

n)      rozliczanie składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego;

o)      wypłacanie diet radnym,

p)      współpraca z komórkami organizacyjnymi Starostwa w zakresie ustalania opłat, cen i innych należności pieniężnych,

q)      współdziałanie z bankami i instytucjami finansowymi,

r)       prowadzenie ewidencji wartościowej środków trwałych Starostwa,

s)       prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji,

t)       prowadzenie ewidencji, rozliczeń i sporządzanie informacji w zakresie administrowania nieruchomościami Powiatu,

u)      sporządzanie sprawozdań zbiorczych z pomocy publicznej udzielanej przez Powiat,

v)      opracowywanie projektów regulacji wewnętrznych określających prowadzenie rachunkowości w Starostwie;

3)      W zakresie kontroli gospodarki finansowej podległych jednostek organizacyjnych:

a)      Pracownik zatrudniony na Stanowisku do Spraw Kontroli sprawuje bezpośredni nadzór nad prawidłowością prowadzenia rachunkowości przez jednostki organizacyjne Powiatu oraz nad prawidłowością planowania i wydatkowania przez te jednostki środków z budżetu Powiatu,

b)      W zakresie, o którym mowa w pkt 1 pracownik zatrudniony na Stanowisku do Spraw Kontroli przeprowadza kontrolę finansową w jednostkach organizacyjnych Powiatu.

4) sprawy  związane z kontrolą zarządczą prowadzone dla zabezpieczenia realizacji celów i zadań Starostwa  oraz jednostek organizacyjnych Powiatu w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności:

a) zapewnienie kompletności i zgodności z prawem dokumentacji systemu kontroli zarządczej  w Starostwie,

b) koordynowanie przebiegu procesu samooceny w Starostwie oraz jednostkach. Sporządzanie  zbiorczych wyników z samooceny kontroli zarządczej w Powiecie. Gromadzenie informacji o stanie kontroli zarządczej ze wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu,

c) przygotowanie informacji zbiorczej o stanie kontroli zarządczej w Powiecie,

d) współpraca z kierującymi komórkami organizacyjnymi oraz kierownikami powiatowych jednostek organizacyjnych w zakresie doradztwa w sprawach dotyczących zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie i jednostkach organizacyjnych.  Prowadzenie kontroli zgodnie z planem lub na doraźne polecenie Starosty, na podstawie i w granicach udzielonego upoważnienia,

e) współdziałanie z audytorem wewnętrznym.

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2016-04-27

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2005-02-01

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2019-08-29

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2005-02-01