Sekretarz Powiatu


Barbara Jolanta Maciorowska 

tel. 85 7278805, fax 85 7278829

 

Sekretarz w zakresie ustalonym przez Starostę zapewnia sprawne funkcjonowanie Starostwa, organizuje jego pracę oraz nadzoruje działalność wszystkich wydziałów, w szczególności:

 • czuwa nad tokiem, terminowością, zgodnością z prawem i efektywnością realizacji zadań wykonywanych w Starostwie;
 • nadzoruje legislację w Starostwie: opracowywanie projektów uchwał Rady, opracowywanie projektów uchwał Zarządu, opracowywanie projektów zarządzeń Starosty, opracowywanie innych aktów prawnych, w szczególności regulujących strukturę i zasady działania Starostwa i jego komórek organizacyjnych;
 • nadzoruje ogłaszanie aktów normatywnych wydawanych przez organy Powiatu;
 • nadzoruje prawidłowość organizacji i obsługi sesji Rady;
 • nadzoruje prawidłowość organizacji i obsługi posiedzeń Zarządu;
 • uczestniczy w sesjach Rady i posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym;
 • nadzoruje załatwianie interpelacji, zapytań i wniosków radnych;
 • koordynuje udział Powiatu w postępowaniach nadzorczych dotyczących aktów normatywnych stanowionych przez organy Powiatu;
 • zarządza procesami kontroli zewnętrznych prowadzonych w Starostwie oraz koordynuje i nadzoruje realizację zaleceń pokontrolnych;
 • współpracuje z organami nadzoru oraz kontroli zewnętrznej;
 • organizuje i koordynuje współpracę między wydziałami i innymi komórkami organizacyjnymi Starostwa;
 • nadzoruje załatwianie skarg i wniosków;
 • nadzoruje załatwianie petycji;
 • nadzoruje wdrażanie innowacyjności;
 • planuje i nadzoruje proces technicyzacji i informatyzacji Starostwa;
 • koordynuje nabór na wolne stanowiska urzędnicze, odbywanie służby przygotowawczej i dokonywanie ocen okresowych pracowników Starostwa oraz wykonuje inne zadania z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi;
 • nadzoruje realizację zadań związanych z przygotowywaniem i przeprowadzaniem wyborów;
 • nadzoruje udostępnianie informacji publicznej, w tym z rejestrów publicznych prowadzonych w Starostwie;
 • koordynuje i nadzoruje politykę informacyjną Starostwa;
 • uwierzytelnia dokumenty urzędowe wytworzone w Starostwie;
 • wykonuje inne zadania zastrzeżone w ustawach dla sekretarza powiatu, zastrzeżone w Regulaminie lub zlecone przez Starostę.

 

Sekretarz w zakresie posiadanych kompetencji może wydawać kierownikom wydziałów polecenia służbowe oraz kontrolować sposób ich wykonania.

Kompetencje Sekretarza nie naruszają kompetencji Skarbnika w zakresie kierowania, organizacji pracy i nadzoru nad działalnością Wydziału Finansowego.

Sekretarz jest upoważniony do podpisywania pism w sprawach z zakresu swojej właściwości, niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Starosty lub Skarbnika

 

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i SPraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2016-04-27

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2007-01-04

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2018-02-12

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2007-01-04