Wydział Architektury, Ochrony Środowiska i Inwestycji

Adres: ul. Al. Niepodległości 3, 19-100 Mońki

tel.  85 727 88 24, 23 i 25 fax 85 727 88 30 

Dane teleadresowe:

Godziny pracy wydziału:
poniedziałek - piątek - w godz. 7.30 - 15.30

Kierownik: Zbigniew Niedzielewski

Do podstawowych zadań Wydziału Architektury, Ochrony Środowiska i Inwestycji należy:

1)      W zakresie administracji architektoniczno-budowlanej:

a)      wydawanie decyzji w sprawach:

-          zatwierdzenia projektu budowlanego,

-          pozwolenia na budowę,

-          pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego,

-          zmiany, uchylenia, stwierdzenia wygaśnięcia lub przeniesienia na rzecz innego inwestora pozwolenia na budowę,

-          obowiązku uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia,

-          obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektów podlegających zgłoszeniu,

-          sprzeciwu do zgłoszenia,

-          niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości,

b)      przyjmowanie zgłoszenia:

-          budowy obiektów i wykonywania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia,

-          rozbiórki nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia,

-          zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego,

c)      występowanie do właściwego ministra o upoważnienie do wyrażenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno- budowlanych i udziela takiej zgody,

d)     prowadzenie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę,

e)      prowadzenie rejestru przyjętych zgłoszeń,

f)       publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa informacji o:

-          dokonaniu zgłoszenia wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane; wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2; sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych,

-          dacie wniesienia sprzeciwu do zgłoszeń, o których mowa w poprzednim podpunkcie Regulaminu,

-          braku wniesienia sprzeciwu do takich zgłoszeń,

g)      współdziałanie i współpraca z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w zakresie działań kontrolnych;

h)      uzgadnianie rozwiązań projektowych obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i innych terenach o szczególnym statusie;

2)      W zakresie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:

a)      prowadzenie postępowania w sprawach wydawania decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowej (ZRID),

b)      wydawanie decyzji ustalającej odszkodowanie za nieruchomości przejęte pod drogi powiatowe i gminne;

3)      W zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego:

a)      przygotowywanie projektów opinii w sprawach rozwiązań przyjmowanych przez gminy w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;

b)      prowadzenie postępowania w sprawach uzgadniania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w zakresie zastrzeżonym w odrębnych przepisach dla organów powiatu.

4)      W zakresie ustawy o własności lokali wydawanie zaświadczenia potwierdzającego samodzielność lokalu mieszkalnego.

5)      Potwierdzanie powierzchni użytkowej i wyposażenia technicznego domu jednorodzinnego dla celów dodatku mieszkaniowego.

6)      W zakresie zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska należy:

a)      prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem i opiniowaniem projektu powiatowego programu ochrony środowiska,

b)      przygotowywanie projektów opinii o gminnych programach ochrony środowiska,

c)      przygotowywanie raportów z wykonania powiatowego programu ochrony środowiska,

d)     udostępnianie informacji organom prowadzącym państwowy monitoring środowiska,

e)      przygotowywanie projektów opinii o wojewódzkim programie ochrony powietrza,

f)       prowadzenie spraw związanych z projektem wojewódzkiego planu działań krótkoterminowych w przypadku wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych lub alarmowych poziomów substancji w powietrzu w danej strefie,

g)      przyjmowanie od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska wyników pomiarów o stwierdzonych naruszeniach standardów jakości gleby lub ziemi,

h)      prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, prowadzenie rejestru informacji o takich terenach,

i)        wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,

j)        ograniczanie lub zakazywanie używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

k)      ustalanie wysokości odszkodowania dla osób poszkodowanych na skutek wprowadzenia ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną zasobów ochrony środowiska,

l)        prowadzenie postępowań w sprawach utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla zakładów lub innych obiektów, które nie są przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz w których nie eksploatuje się instalacji kwalifikowanych jako takie przedsięwzięcia,

m)    przyjmowanie wyników pomiarów wielkości emisji z instalacji,

n)      nakładanie obowiązków w zakresie prowadzenia i przedkładania pomiarów wielkości emisji oraz nakładanie innych obowiązków, jeżeli z przeprowadzonej kontroli wynika, że nastąpiło przekroczenie standardów emisyjnych,

o)      przyjmowanie zgłoszeń instalacji nie wymagających pozwolenia,

p)      wydawanie decyzji w sprawie sprzeciwu wobec przystąpienia do eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia,

q)      wydawanie decyzji w sprawie ustalenia wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia,

r)       wydawanie decyzji w sprawie nałożenia na zarządzającego drogą, linią kolejową, dodatkowych pomiarów substancji lub energii w środowisku wprowadzanych w związku z eksploatacją obiektów oraz nałożenie obowiązku przedkładania dodatkowych wyników pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku jeżeli przeprowadzone kontrole substancji lub energii w środowisku emitowane w związku z eksploatacją obiektu dowodzą przekroczenia standardów jakości środowiska,

s)       przyjmowanie map akustycznych od zarządzającego drogą, linią kolejową, zaliczonymi do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach,;

t)       wydawanie pozwoleń zintegrowanych oraz pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,

u)      wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,

v)      przyjmowanie dokumentów potwierdzających zabezpieczenie roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku,

w)    wydawanie decyzji o przeniesieniu na inny podmiot praw i obowiązków wynikających z pozwoleń dotyczących instalacji,

x)      ustalanie odszkodowania w przypadku cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia za odszkodowaniem,

y)      orzekanie o zwrocie ustanowionego zabezpieczenia, jeżeli prowadzący instalację usunął negatywne skutki w środowisku powstałe w wyniku prowadzonej działalności lub jeżeli skutki takie nie wystąpiły,

z)      orzekanie o przeznaczeniu wniesionego zabezpieczenia na usunięcie negatywnych skutków w środowisku powstałych w wyniku prowadzonej działalności, w razie stwierdzenia, iż nie usunięto ich w wyznaczonym terminie,

aa)   prowadzenie postępowań kompensacyjnych i wydawanie, cofanie, ograniczanie bez odszkodowania oraz stwierdzanie wygaśnięcia pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza na obszarze, na którym zostały przekroczone standardy jakości powietrza,

bb)  nakładanie na prowadzących instalacje obowiązków sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego,

cc)   nakładanie na podmiot korzystający ze środowiska obowiązków podjęcia działań ograniczających oddziaływanie na środowisko, ograniczających jego zagrożenie, zmierzających do przywrócenia środowiska do stanu właściwego, uiszczenia kwoty pieniężnej na rzecz budżetów właściwych gmin,

dd) prowadzenie kontroli w sprawie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska,

ee)   występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska,

ff)    współpraca ze służbami ochrony środowiska i sanitarnymi;

7)      W zakresie systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych:

a)      wydawanie zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych,

b)      zatwierdzanie raportów z zakresu metodyki monitorowania emisji gazów cieplarnianych.

8)      W zakresie zadań określonych w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:

a)      udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,

b)      prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz udostępnia je w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa,

c)      wydawanie decyzji o odmowie udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie,

d)     prowadzenie elektronicznych baz danych zawierające informacje o środowisku oraz udostępnia je za pomocą systemów teleinformatycznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa,

e)      udostępnianie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa:

-          powiatowego programu ochrony środowiska,

-          raportu z wykonania powiatowego programu ochrony środowiska,

f)       zapewnianie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, w którym udział taki przewidują przepisy prawa ochrony środowiska,

g)      prowadzenie postępowań w sprawach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,

h)      prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla scalania, wymiany lub podziału gruntów, w tym: stwierdza obowiązek przeprowadzenia takiej oceny, prowadzenie uzgodnień i zasięganie opinii, wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia lub decyzji o ich zmianie, podawanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji,

i)        nakładanie obowiązku przedłożenia regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska dokumentów niezbędnych do stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 oraz uzgadnianie z tym organem decyzji wymaganych przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia, innego niż przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony;

j)        prowadzenie postępowań w sprawie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

k)      prowadzenie postępowań w sprawie transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

l)        przedkładanie Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska corocznej informacji o prowadzonych ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko, w tym dane o dokumentacji sporządzanej w ramach tych ocen,

m)    występowanie do regionalnego dyrektora ochrony środowiska o zwrócenie się do regionalnej komisji ocen oddziaływania na środowisko o wydanie opinii w sprawach należących do kompetencji Starosty.

9)      W zakresie współpracy z Inspekcją Ochrony:

a)      przyjmowanie informacji wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla Powiatu;

b)      opracowywanie projektów uchwał Rady w sprawie określenia kierunków działania właściwego organu Inspekcji Ochrony Środowiska w celu zapewnienia na obszarze powiatu należytej ochrony środowiska;

c)      przygotowywanie projektów poleceń podjęcia przez właściwy organ Inspekcji Ochrony Środowiska działań zmierzających do usunięcia bezpośredniego zagrożenia środowiska;

d)     udzielanie informacji i udostępnianie organom Inspekcji Ochrony Środowiska dokumentów i danych związanych z ochroną środowiska;

e)      współdziałanie przy wykonywaniu czynności kontrolnych, wnioskowanie o ich przeprowadzenie przez Inspekcję oraz wymiana informacji w tym zakresie.

10)   W zakresie ustawy o odpadach:

a)      prowadzi rejestr posiadaczy odpadów;

b)      wydawanie zezwoleń:

-          na zbieranie odpadów,

-          na przetwarzanie odpadów,

-          na transport odpadów,

-          na wytwarzanie odpadów.

11)  W zakresie prawa wodnego:

a)      ustalanie linii brzegu dla wód innych niż morskie wody wewnętrzne, wody graniczne i śródlądowe drogi wodne,

b)      przygotowywanie materiałów do wprowadzenia powszechnego korzystania z wód powierzchniowych, nie będących wodami publicznymi,

c)      prowadzenie spraw związanych z wypłatą odszkodowań właścicielom wód powierzchniowych, przeznaczonych do powszechnego korzystania,

d)     ustanawianie strefy ochronnej, obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej,

e)      prowadzenie postępowań w sprawie legalizacji urządzeń wodnych wykonanych bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego oraz wydawanie postanowień ustalających wysokość opłaty legalizacyjnej,

f)       współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie działań związanych z ochroną przed powodzią oraz suszą,

g)      ustanawianie strefy ochronnej urządzeń pomiarowych służb państwowych,

h)      podawanie do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego,

i)        wydawanie pozwoleń wodnoprawnych,

j)        nakładanie na zakład posiadający pozwolenie wodnoprawne obowiązku wykonania ekspertyzy albo opracowania lub aktualizowania instrukcji gospodarowania wodą, w przypadku naruszenia interesów osób trzecich lub zmiany sposobu użytkowania wód w regionie wodnym,

k)      dokonywanie przeglądu ustaleń w wydanych pozwoleniach wodnoprawnych oraz cofanie i ograniczanie pozwoleń wodnoprawnych bez odszkodowania,

l)        wydawanie decyzji o zmianie, cofnięciu, ograniczeniu za odszkodowaniem wygaśnięciu pozwolenia wodnoprawnego lub o przeniesieniu prawa własności urządzenia wodnego na własność właściciela wody,

m)    przekazywanie danych niezbędnych do prowadzenia katastru wodnego,

n)      współdziałanie z organami właściwymi w zakresie kontroli gospodarowania wodami,

o)      wzywanie zakładu do usunięcia zaniedbań w zakresie gospodarki wodnej,

p)      wydawanie decyzji o unieruchomieniu zakładu lub jego części do czasu usunięcia zaniedbań w zakresie gospodarki wodnej,

q)      wyrażanie zgody na podjęcie wstrzymanej działalności po stwierdzeniu usunięcia przez zakład stwierdzonych zaniedbań w zakresie gospodarki wodnej,

r)       kontrola i nadzór nad działalnością spółek wodnych,

s)       ustalanie wysokości odszkodowania za szkodę, będącą następstwem wydania pozwolenia wodnoprawnego;

12)  W zakresie ustawy o rybactwie śródlądowym:

a)      wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,

b)      wydawanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej nie zaliczonej do śródlądowych wód żeglugowych,

c)      wydawanie zezwoleń na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie,

d)     rejestrowanie sprzętu pływającego służącego do połowu ryb,

e)      przygotowywanie projektu wniosku o utworzenie Społecznej Straży Rybackiej,

f)       przygotowywanie materiałów w celu utworzenia Społecznej Straży Rybackiej albo wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej przez zainteresowane organizacje społeczne lub uprawnionych do rybactwa;

13)  W zakresie ustawy o ochronie przyrody:

a)      prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej w dziedzinie ochrony przyrody,

b)      przygotowywanie materiałów niezbędnych w procesie uzgadniania utworzenia parku narodowego, zmiany jego granic lub likwidacji,

c)      prowadzenie postępowań w sprawach zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości będących własnością gmin,

d)     prowadzenie postępowań w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej:

-          za zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności,

-          za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz za zniszczenie drzew, krzewów lub terenów zieleni spowodowane niewłaściwym wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych na nieruchomościach będących własnością gminy;

14)  W zakresie ustawy o transporcie kolejowym:

a)      prowadzenie postępowań w sprawie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów, utrudniających widoczność sygnałów i pociągów, eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne,

b)      udzielanie zgody na odstępstwo od odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów w sąsiedztwie linii kolejowych po uzgodnieniu z właściwym zarządcą infrastruktury;

15)  W zakresie prawa geologicznego i górniczego:

a)      ustanawianie użytkowania górniczego,

b)      przeprowadzanie przetargów na nabycie prawa użytkowania górniczego,

c)      zatwierdzanie projektów robót geologicznych,

d)     wydawanie koncesji na wydobywanie bez użycia materiałów wybuchowych kopalin pospolitych, na powierzchni nie przekraczającej 2 ha, przy przewidywanym rocznym wydobyciu nie przekraczającym 20 000 m3,

e)      przyjmowanie dokumentów potwierdzających ustanowienie zabezpieczenia roszczeń, mogących powstać wskutek wykonywania działalności objętej koncesją,

f)       wydawanie decyzji o zmianie koncesji w zakresie zmiany granic terenu górniczego;

g)      wydawanie decyzji o przeniesieniu koncesji na rzecz innego podmiotu,

h)      wydawanie decyzji o zmianie warunków zabezpieczenia roszczeń mogących powstać wskutek wykonywania działalności objętej koncesją, w związku z przeniesieniem koncesji na rzecz innego podmiotu,

i)        wzywanie przedsiębiorców do niezwłocznego zaniechania naruszeń ustawy lub wypełnienia warunków koncesji oraz cofanie koncesji albo ograniczanie jej zakresu bez odszkodowania w przypadku niezastosowania się do wezwania,

j)        wydawanie decyzji o cofnięciu koncesji bez odszkodowania w razie ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy,

k)      wydawanie decyzji o wygaśnięciu koncesji,

l)        przyjmowanie od wykonawców robót geologicznych zgłoszeń o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót geologicznych,

m)    nakazywanie podmiotom wykonującym prace geologiczne dokonania za wynagrodzeniem dodatkowych prac geologicznych, w szczególności badań, pomiarów oraz pobrania dodatkowych próbek,

n)      zezwalanie na zmianę kryteriów bilansowości zasobów złóż kopalin, uwzględnianych przy sporządzaniu dokumentacji geologicznej,

o)      przyjmowanie dokumentacji geologicznej,

p)      wydawanie decyzji nakazującej uzupełnienie lub poprawienie przyjętej dokumentacji geologicznej,

q)      gromadzenie informacji oraz próbek uzyskanych w wyniku prowadzenia prac geologicznych w celu wykonania zadań,

r)       wyrażanie zgody na przeklasyfikowanie geologicznych zasobów bilansowych,

s)       wydawanie decyzji zobowiązujących przedsiębiorcę do wykonania obmiaru wyrobisk w innym terminie niż określony w przepisach ustawy,

t)       ustalanie opłaty eksploatacyjnej prowadzącemu wydobywanie kopaliny bez wymaganej koncesji lub z rażącym naruszeniem jej warunków,

u)      sprawowanie kontroli i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze, zwłaszcza w zakresie wykonywania prac geologicznych oraz realizacji uprawnień z tytułu koncesji,

v)      wydawanie decyzji nakazujących wstrzymanie działalności lub podjęcie określonych czynności w celu doprowadzenia środowiska do stanu właściwego, w razie stwierdzenia wykonywania działalności bez wymaganej koncesji, bez zatwierdzonego projektu prac geologicznych lub niezgodnie z koncesją albo zatwierdzonym projektem prac geologicznych,

w)    wydawanie decyzji zakazujących wykonywania określonych czynności osobom uprawnionym do prowadzenia, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi, w razie stwierdzenia wykonywania przez te osoby czynności z rażącym niedbalstwem bądź z rażącym naruszeniem prawa,

x)      prowadzenie bazy GEOINFONET,

y)      wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz z innych przepisów, które zadania z zakresu prawa geologicznego i górniczego zastrzegają dla geologa powiatowego lub starosty;

16)  W zakresie inwestycji i remontów (z wyłączeniem dróg powiatowych):

a)      opracowywanie projektów planów rzeczowo- finansowych w zakresie inwestycji i remontów realizowanych przez powiat,

b)       kompleksowe przygotowanie procesu inwestycyjnego, a w szczególności:

-          koordynowanie wykonania dokumentacji budowlanej,

-          uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę,

-          kompletowanie dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne w zakresie działań inwestycyjnych,

-          sporządzanie projektów umów z wykonawcami i dostawcami,

c)      sprawowanie nadzoru nad inwestycjami, robotami remontowo - budowlanymi i dostawami od momentu zawarcia umowy do podpisania protokołu odbioru robót, a w szczególności w zakresie jakości wykonania i kosztów realizowanych inwestycji i remontów,

d)            sporządzanie sprawozdawczości z realizacji inwestycji i remontów,

e)      współpraca przy sporządzaniu wniosków o dofinansowanie inwestycji powiatowych ze środków zewnętrznych oraz realizacji projektów,

f)       opracowywanie projektów porozumień z innymi jednostkami w zakresie wspólnych inwestycji (z wyłączeniem drogowych).

17)  W zakresie zamówień publicznych - we współpracy z właściwym wydziałem (który określa szacunkową wartość zamówienia oraz opracowuje opis przedmiotu zamówienia):

a)      przygotowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym:

b)      ustalanie i wybór trybu udzielenia zamówienia publicznego,

c)      opracowanie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

d)     publikacja w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) ogłoszeń o zamówieniu oraz o udzieleniu zamówienia publicznego,

e)      udzielanie informacji i wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oferentom w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

f)       udział w pracach komisji przetargowej,

g)      obsługa organizacyjna posiedzeń komisji przetargowej,

h)      wykonywanie czynności i nadzór nad przebiegiem procedury odwoławczej,

i)        przygotowywanie umów o udzielenie zamówień publicznych,

j)        opracowanie i publikacja w BZP rocznego sprawozdania,

k)      prowadzenie ewidencji zamówień publicznych,

l)        prowadzenie rejestru umów o udzielenie zamówień publicznych,

m)    udzielanie wydziałom wyjaśnień przy opracowywaniu materiałów stanowiących podstawę do przeprowadzenia procedury przetargowej na roboty budowlane, usługi i dostawy,

n)      realizacja innych zadań wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych.

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2016-04-27

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2005-02-01

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2020-02-03

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2005-02-01