Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Mocieszach

Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Mocieszach

Mociesze 4a, 19-124 Jaświły, tel./fax:  (85)716-88-93, 716-88-94

e-mail: dps@jaswily.pl

www.dpsmociesze.monki.pl

NIP 546-12-57-886    REGON 450724790

Dyrektor: Katarzyna Zamojtuk – Sak 

 

1. INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI I ORGANIZACJI DPS “DOM KOMBATANTA” W MOCIESZACH

DPS „Dom Kombatanta” w Mocieszach funkcjonuje od 30 października 2000 roku i ma charakter ponadlokalny. Jest miejscem stałego pobytu, przeznaczonym dla 49 osób w tym: osób przewlekle somatycznie chorych – 21 miejsc i osób w podeszłym wieku - 28 miejsc, Dom przeznaczony jest dla osób, które wymagają stałej opieki i pielęgnacji ale nie wymagają leczenia szpitalnego. Dom zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokaja potrzeby bytowe, społeczne, religijne i kulturalne. Do dyspozycji mieszkańców jest kaplica, świetlice, gabinet fizjoterapii, pracownia terapii zajęciowej oraz ogród. Mieszkańcy Domu zamieszkują w pokojach dwu- lub trzy-osobowych z łazienką. W celu określenia indywidualnych potrzeb mieszkańca Domu oraz zakresu usług, w Domu funkcjonują zespoły terapeutyczno-opiekuńcze, których podstawowym zadaniem jest opracowanie i realizacja we współpracy z mieszkańcem, indywidualnych planów wspierania mieszkańca. Każdy z mieszkańców wybiera sobie pracownika pierwszego kontaktu, który koordynuje realizację indywidualnego planu wspierania mieszkańca. 

 

2. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA DPS

 

Dom Kombatanta” w Mocieszach  jest jednostką organizacyjną powiatu monieckiego działającą w formie jednostki budżetowej. Bezpośredni nadzór nad Domem sprawuje Starosta Moniecki, przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach.
Dom funkcjonuje w oparciu o niżej wymienione akty prawne:
- ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (j.t.  Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2009 r, Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r.  poz. 964)
- Decyzja Wojewody Podlaskiego Nr PS.V.EF.9013/8/06/07z dnia 28.11.2006r. w sprawie wydania Zarządowi Powiatu Monieckiego zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Mocieszach na czas nieokreślony
- Uchwała Nr XXX/198/14 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Mocieszach

 

   

3. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

 

W skład Domu wchodzą:
1) Dział terapeutyczno-opiekuńczy
2) Dział administracyjno-gospodarczy
3) Dział finansowo-księgowy

 

 

Do zadań działu terapeutyczno-opiekuńczego należy:

 1. pomoc nowoprzybyłym mieszkańcom w adaptacji i zabezpieczenia mienia osobistego;
 2. pomoc mieszkańcom w rozwiązywaniu ich codziennych problemów;
 3. rozwój samorządności wśród mieszkańców, współpraca z Samorządem mieszkańców;
 4. prowadzenie terapii zajęciowej wśród mieszkańców i ich aktywizacja;
 5. prowadzenie działalności kulturalno – oświatowej, rekreacyjnej i turystycznej wśród mieszkańców poprzez organizowanie świąt i uroczystości okazjonalnych, organizowanie imprez integracyjnych, artystycznych i wycieczek;
 6. inspirowanie mieszkańców do udziału w amatorskich pracach artystycznych oraz tworzenie grup zainteresowań i eksponowanie ich twórczości;
 7. współpraca z placówkami kulturalno – oświatowymi;
 8. zapewnienie kontaktu z kapłanem i udziału w praktykach religijnych zgodnie z wyznaniem mieszkańca, organizowanie ostatniej posługi;
 9. zapewnienie opieki mieszkańcom podczas organizowanych imprez oraz wycieczek poza domem;
 10. dokonywanie zakupów mieszkańcom;
 11. prowadzenie dokumentacji mieszkańców;
 12. utrzymywanie kontaktu z rodzina mieszkańca i środowiskiem;
 13. prowadzenie ewidencji urlopów mieszkańców;
 14. podnoszenie sprawności mieszkańców poprzez rehabilitację;
 15. zaopatrzenie mieszkańców w leki;
 16. współpraca z placówkami ochrony zdrowia, ośrodkami pomocy społecznej i innymi instytucjami;
 17. kreowanie modelu zachowań pro zdrowotnych ze szczególnym propagowaniem różnych form zajęć ruchowych, które pozwolą na utrzymanie możliwie dobrej sprawności fizycznej mieszkańców;
 18. opracowywanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańców oraz wspólna z mieszkańcami ich realizacja;
 19. stymulowanie nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną;
 20. podejmowania działań zmierzających do usamodzielnienia się mieszkańca w miarę jego możliwości;
 21. utrzymanie należytego stanu higieniczno – sanitarnego wszystkich pomieszczeń Domu  w tym pokoi mieszkańców;
 22. utrzymanie w czystości bielizny oraz odzieży użytkowej mieszkańców Domu;
 23. pomoc przy zmianie bielizny pościelowej mieszkańcom;
 24. ubieranie, mycie i kąpanie mieszkańców, którzy nie mogą samodzielnie wykonać tych czynności;
 25. wydawanie posiłków i karmienie mieszkańców niezdolnych do samodzielnego spożywania posiłków;
 26. kontrola wyżywienia mieszkańców, co do zgodności z zaleconą dietą;
 27. ustalenie aktualnej sytuacji mieszkańca przed przyjęciem do Domu w miejscu jego zamieszkania lub pobytu, która stanowi podstawę opracowania indywidualnego planu wsparcia, po przyjęciu tej osoby do domu;
 28. pomoc mieszkańcom w załatwianiu spraw osobistych;
 29.  współpraca z innymi działami Domu.

 

Do zadań działu administracyjno-gospodarczego należy:

 1. opracowywanie projektów umów zawieranych przez osoby reprezentujące Dom;
 2. prowadzenie spraw osobowych pracowników związanych z zatrudnieniem;
 3. obsługa sekretariatu, prowadzenie zakładowej składnicy akt, prowadzenie zamówień publicznych;
 4. utrzymanie w pełnej sprawności urządzeń i instalacji będących na wyposażeniu  Domu;
 5. zapewnienie pełnego zaopatrzenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Domu, w szczególności wyposażenia w niezbędne meble i sprzęty, pościel i bieliznę pościelową, środki utrzymania czystości i higieny osobistej oraz artykuły spożywcze i medyczne;
 6. nadzór nad utrzymaniem porządku, w pomieszczeniach kuchennych a także nadzór i odpowiedzialność za stan techniczny urządzeń i wyposażenie kuchni;
 7. przygotowywanie oraz wydawanie posiłków mieszkańcom zgodnie z zaleconą dietą;
 8. dbanie o właściwą jakość wyżywienia oraz stała kontrola wydawanych posiłków;
 9. zapewnienie niezbędnych warunków do prawidłowego funkcjonowania Domu, zwłaszcza stałego oświetlenia, sprawnego funkcjonowania urządzeń, dostarczania ciepłej wody, odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach;
 10. utrzymanie w czystości oraz konserwacja bielizny i odzieży użytkowanej przez mieszkańców oraz będącej na  wyposażeniu Domu;
 11. prowadzenie remontów i napraw, a także dbanie o racjonalne wykorzystanie środków rzeczowych i finansowych przeznaczonych na te cele;
 12. dokonywanie okresowych przeglądów technicznych budynków i urządzeń;
 13. prowadzenie gospodarki materiałowej oraz nadzór nad magazynem i zaopatrzeniem;
 14. nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP, ppoż., sanitarnych oraz szkolenie pracowników w tym zakresie;
 15. zabezpieczenie czystości i porządku na terenie obiektów i otoczenia Domu, poza powierzchnią zamieszkałą przez mieszkańców Domu;
 16. utrzymanie w należytym stanie terenów zielonych Domu;
 17. zabezpieczenie mienia i pomieszczeń przed kradzieżą i pożarem;
 18. prowadzenie spraw kadrowych pracowników;
 19. prowadzenie ewidencji czasu pracy;
 20. współpraca z innymi działami domu.

 

Do zadań działu  finansowo – księgowego należy:

 1. opracowywanie projektów planów finansowych i budżetu oraz analiza wykonania tych planów;
 2. prowadzenie księgowości, kalkulacji i sprawozdawczości finansowej zgodnie z obowiązującym przepisami;
 3. przeprowadzanie okresowych analiz stanu majątkowego i wyników finansowych Domu;
 4. sporządzanie list płac pracownikom Domu, prowadzenie dokumentacji z tym związanej, terminowa wypłata wynagrodzeń;
 5. wnioskowanie składu komisji inwentaryzacyjnej oraz współpraca z komisją inwentaryzacyjną w toku przeprowadzanej inwentaryzacji;
 6. rozliczanie inwentaryzacji;
 7. rozliczanie dochodów;
 8. naliczanie podatków zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 9. bezpieczne przechowywanie depozytów mieszkańców i prowadzenie ksiąg depozytów;
 10. przechowywanie i zabezpieczanie ksiąg i dowodów księgowych oraz przestrzeganie właściwego obiegu dokumentów finansowych zgodnie z obowiązującą instrukcją;
 11. opracowywanie przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora Domu dotyczących prowadzenia rachunkowości;
 12. współpraca z innymi działami Domu.

 

 

4. PRAWA I OBOWIĄZKI MIESZKAŃCÓW DPS

Mieszkańcy mają prawo do:

 1. organizowania czasu wolnego według własnego uznania;
 2. należytego i godnego traktowania przez pracowników Domu i innych mieszkańców;
 3. uzyskiwania pełnej informacji o usługach świadczonych przez Dom i zasad korzystania z nich;
 4. uzyskiwania właściwej pomocy w zaspokajaniu swoich potrzeb bytowych, kulturalnych i religijnych;
 5. pomocy ze strony pracownika pierwszego kontaktu oraz innych pracowników w rozwiązywaniu osobistych problemów;
 6. posiadania za zgodą Dyrektora własnych, a jednocześnie spełniających wymogi sanitarne sprzętów i przedmiotów osobistych;
 7. posiadania i korzystania z własnego ubrania i bielizny osobistej;
 8. oddawania przedmiotów wartościowych i środków pieniężnych do Depozytu Domu na zasadach określonych w Regulaminie postępowania z depozytami wartościowymi;
 9. zgłaszania propozycji i potrzeb w urządzaniu zajmowanego mieszkania;
 10. utrzymywania kontaktów z rodziną i bliskimi osobami, przyjmowania odwiedzin;
 11. włączania się do pracy na rzecz Domu;
 12. uczestniczenia w kształtowaniu programu i kierunków działania samorządu mieszkańców poprzez zgłaszanie wniosków na zebraniu mieszkańców;
 13. swobodnego wypowiadania swoich uwag na temat organizacji Domu, realizacji praw mieszkańców, działalności Rady Mieszkańców i poszczególnych jej członków lub komisji oraz w innych istotnych sprawach;
 14. korzystania z oferty programowej Domu i Rady Mieszkańców;
 15. korzystania z codziennej prasy i książek znajdujących się w punkcie bibliotecznym funkcjonującym w Domu;
 16. przebywania poza Domem w okresach dłuższych niż doba po uprzednim powiadomieniu Kierownika Działu Terapeutyczno- Opiekuńczego, Dyrektora lub osoby będącej na dyżurze;
 17. samodzielnego przygotowywania sobie dodatkowych posiłków w ogólnie dostępnych kuchenkach;
 18. dokonywania zakupów przez pracownika Domu w przypadku trudności w dysponowaniu  własnymi środkami pieniężnymi;
 19. uzyskiwania aktualnej informacji o opłatach za pobyt w Domu i za okres przebywania poza Domem, zawartych w ustawie o pomocy społecznej oraz rozporządzeniach wykonawczych do ustawy;
 20. zgłaszania skarg i wniosków do Rady Mieszkańców, Kierownika Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego, Kierownika Działu administracyjno – gospodarczego i Dyrektora Domu;
 21. osobistych rozmów z Dyrektorem w sprawach skarg i wniosków w określonych dniach tygodnia i godzinach, podanych do wiadomości na tablicy ogłoszeń.

Do obowiązków mieszkańców Domu należy:

 1. ponoszenie odpłatności za pobyt w Domu w wysokości określonej decyzją o odpłatności;
 2. dbałość o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny, troska o mienie Domu, a w szczególności mienie będące w bezpośredniej jego dyspozycji;
 3. uzyskiwanie zgody Dyrektora na wszelkie zmiany w mieszkaniu związane z przemieszczaniem oraz demontowaniem urządzeń i sprzętu a także uzyskiwanie zgody Dyrektora na umieszczenie w mieszkaniu własnych sprzętów i urządzeń.
 4. niezwłoczne powiadomienie personelu o awarii, uszkodzeniu sprzętu lub urządzeń Domu;
 5. właściwe korzystanie z kuchenek, dbałość o ich stan i porządek oraz nie wynoszenie wyposażenia poza wyznaczone miejsca;
 6. terminowe zwracania książek i gazet;
 7. przestrzeganie ustalonych godzin spożywania posiłków: śniadanie  8.00 – 10.00, obiad 13.00 – 15.00, kolacja 18.00 – 20.00;
 1. kulturalne i życzliwe zachowania się w stosunku do innych mieszkańców i pracowników  Domu;
 2. przestrzeganie przyjętych norm i zasad współżycia pomiędzy mieszkańcami i pracownikami;
 3. przestrzeganie zasad BHP i p. pożarowych stosownie do zaleceń personelu;
 4. zachowanie trzeźwości;
 5. zgłaszanie Kierownikowi Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego, Dyrektorowi lub opiekunowi będącemu na dyżurze zamiaru przebywania poza Domem;
 6. podawanie adresu swojego pobytu Kierownikowi Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego, Dyrektora lub osobie będącej na dyżurze, pracownikowi pierwszego kontaktu w przypadku wyjazdu poza teren Domu;
 7. powiadomienie Kierownika Działu terapeutyczno – opiekuńczego, Dyrektorowi, osoby będącej na dyżurze, lub pracownika pierwszego kontaktu o sytuacjach uniemożliwiających powrót do Domu w terminie wcześniej ustalonym. W takich sytuacjach mieszkaniec ma obowiązek podać nowy termin powrotu;
 8. zgłaszanie pielęgniarce lub opiekunom dyżurnym faktu przyjmowania odwiedzin krewnych i znajomych;
 9. współdziałanie z pracownikiem pierwszego kontaktu w zaspokajaniu swoich potrzeb;
 10. przestrzeganie ciszy nocnej w godzinach 22.00 – 6.00;
 11. przestrzeganie Regulaminu obowiązującego w Domu.

5. PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O MIEJSCE W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do dps lub jej opiekun prawny zgłasza się z podaniem do pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej w swoim miejscu zamieszkania,
2. Pracownik socjalny kompletuje dokumenty, które są potrzebne do przyjęcia:
- zaświadczenie o stanie zdrowia,
- zaświadczenie lekarskie,
- opinia dot. Stopnia sprawności,
- zaświadczenie lekarza psychiatry
- zgoda osoby ubiegającej się o przyjęcie na umieszczenie w domu pomocy społecznej
- wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej
- wywiad środowiskowy
- zaświadczenie o dochodach
- orzeczenie o grupie inwalidzkiej (stopień niepełnosprawności)
3. Decyzję o skierowaniu do DPS i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w DPS wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do DPS.
4. Natomiast decyzje o umieszczeniu w DPS wydaje Starosta Moniecki lub z jego upoważnienia Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach. W razie niemożności umieszczenia w DPS z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w DPS.

6. REJESTRY I EWIDENCJE

1. Rejestry:
- rejestr aktów wewnętrznych (zarządzeń Dyrektora)
- rejestr upoważnień
- rejestr zawartych umów
- rejestr skarg i wniosków
- dziennik korespondencji


2. Ewidencje:
- ewidencja osobowa pracowników Domu
- ewidencja osobowa mieszkańców
- ewidencja delegacji służbowych

7. WYKAZ KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W DPS

1. Kontrola Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku przeprowadzona w dniach 10,11,26.01.2012 r.  Kontrola dotycząca przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Kontrola z zakresu ochrony p.poż KP PSP w Mońkach przeprowadzona dnia 25.01.2012r.
3. Kontrola kompleksowa w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia przeprowadzona przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną  w Białymstoku w dniu  19.06.2012 r.
4. Kontrola Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku przeprowadzona w dniach 9,13.07.2012 r.  Kontrola dotycząca sprawdzenia stanu realizacji decyzji i wniosków organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy, przestrzegania przepisów ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.
5. Kontrola Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przeprowadzona w dniach 20,22 i 23.08.2012r.. Przedmiot kontroli: Przestrzeganie standardu świadczonych usług oraz zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.
6. Kontrola Starostwa Powiatowego w Mońkach przeprowadzona w terminie od dnia 9.08 2012 r. do dnia 28.09.2012 r. dotycząca stanu kontroli zarządczej. 

Zalecenia pokontrolne udostępniane są na pisemny wniosek, zatwierdzony przez dyrektora z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, oraz innych przepisów o ochronie praw i danych, w siedzibie Domu, w godzinach urzędowania w sekretariacie Domu.

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Katarzyna Zamojtuk – Sak - Dyrektor Domu POmocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Mocieszach

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zamojtuk – Sak - Dyrektor Domu POmocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Mocieszach

Data wytworzenia: 2016-08-09

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2007-05-18

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2017-03-17

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2007-05-18