V_kadencja

Akty prawa miejscowego mają odnośnik - link do aktu ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego (aktem prawa miejscowego nie jest publikowana uchwała budżetowa i jej zmiany)

http://bip.st.monki.wrotapodlasia.pl/Zbior_aktow_prawnych/prawo_miejsc.htm

UCHWAŁA  W SPRAWIE
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 1 grudnia 2014 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Mońkach
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 1 grudnia 2014 r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Mońkach
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 1 grudnia 2014 r.
w sprawie wyboru Starosty Monieckiego
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 1 grudnia 2014 r.
w sprawie wyboru Członków Zarządu Powiaru w Mońkach
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 19 grudnia 2014 r.
w sprawie wyboru Wicestarosty Monieckiego
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 19 grudnia 2014 r.
w sprawie przyjęcia rezygnacji Członka Zarządu Powiatu w Mońkach
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 19 grudnia 2014 r.
w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiaru w Mońkach
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 19 grudnia 2014 r.
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 19 grudnia 2014 r.
w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Stałych Rady Powiatu w Mońkach
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=107

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2015/107/akt.pdf

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 30 grudnia 2014 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXVII/177/13 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2014-2022
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2015

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=124

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2015/124/akt.pdf

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2015-2024
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 30 grudnia 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację powyższych zadań w 2014 roku
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2014 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu na terenie Powiatu Monieckiego

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=4241

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2014/4241/akt.pdf

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie Powiatu Monieckiego w 2015 r.

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=4242

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2014/4242/akt.pdf

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Monieckiego
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 23 stycznia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 23 stycznia 2015 r.

w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego do dokonywania czynności związanych z podróżami służbowymi Przewodniczącego Rady

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 23 stycznia 2015 r.

w sprawie określenia liczby oraz wyboru przedstawicieli Powiatu Monieckiego na członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 23 stycznia 2015 r.

w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 23 stycznia 2015 r.

w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu w Mońkach w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Monieckiego

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 20 lutego 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&book=0&poz=860

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2015/860/akt.pdf

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 20 lutego 2015 r.
zmieniająca Uchwałę Nr III/15/14 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2015-2024
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 20 lutego 2015 r.
w sprawie podniesienia wysokości świadczenia pieniężnego na kontynuowanie nauki ....................... - wychowanka rodziny zastępczej
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 20 lutego 2015 r.
w sprawie podniesienia wysokości świadczenia pieniężnego na kontynuowanie nauki .....................  - wychowanki rodziny zastępczej
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 20 lutego 2015 r.
w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Monieckim na lata 2015 – 2017
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 20 lutego 2015 r.
w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Monieckim na lata 2015 – 2020
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 20 lutego 2015 r.
w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Profilaktyczno-edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Zagrożonych Przemocą w Rodzinie w Powiecie Monieckim na lata 2015 – 2020
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 20 lutego 2015 r.
w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 20 lutego 2015 r.
w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Goniądzu
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 20 lutego 2015 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 1 w Goniądzu
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 20 lutego 2015 r.
w sprawie Stanowiska Rady Powiatu w Mońkach dotyczącego sytuacji na polskiej wsi
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&book=0&poz=1370

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2015/1370/akt.pdf

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 31 marca 2015 r.
zmieniająca Uchwałę Nr III/13/14 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2015-2024
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację powyższych zadań w 2015 roku
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 31 marca 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez Radę Powiatu w Mońkach
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 31 marca 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 31 marca 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Stałych Rady Powiatu w Mońkach
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu w Mońkach
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie skargi pracowników Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Mocieszach na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Mocieszach
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2015-2020
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Monieckiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Moniecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&book=0&poz=1512

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2015/1512/akt.pdf

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
w sprawie utworzenia Związku Powiatów Województwa Podlaskiego
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Monieckiego w Związku Powiatów Województwa Podlaskiego
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1938

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2015/1938/akt.pdf

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 maja 2015 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Goniądzu z siedzibą w Goniądzu przy ul. Różanej 2 wchodzącej w skład Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Mońkach z siedzibą w Mońkach przy ul. Tysiąclecia 15
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie skargi .......................................... na Starostę Monieckiego w zakresie nie udzielania informacji

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Monieckiego za rok 2014 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2014 rok
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Mońkach z tytułu wykonania budżetu Powiatu Monieckiego za 2014 rok
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach za 2014 rok.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=2431

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2015/2431/akt.pdf

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 30 czerwca 2015 r.
zmieniająca Uchwałę Nr III/13/14 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2015-2024
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krypno na dofinansowanie budowy nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Krypnie
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie utworzenia Związku Powiatów Województwa Podlaskiego
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego pod tytułem „Po drugiej stronie – czyli wolni od przemocy, agresji  i uzależnień” w ramach Rządowego  programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach i likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Mońkach z siedzibą w Mońkach przy ul. Tysiąclecia 15 oraz Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Mońkach z siedzibą w Mońkach przy ul. Szkolnej 22
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Goniądzu z siedzibą w Goniądzu przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 oraz likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Goniądzu z siedzibą w Goniądzu przy ul. Konstytucji 3 Maja 18
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 1 w Goniądzu z siedzibą w Goniądzu przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 o nazwie: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Goniądzu Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 1 w Goniądzu
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2015/3167/akt.pdf

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2015/3167/

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 września 2015 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2015-2026
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 września 2015 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Knyszyn na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 września 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację powyższych  zadań w 2015 roku
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 września 2015 r.

w sprawie pozbawienia drogi Nr 1411B /Przytulanka od dr. Nr 1404B – Rusaki – Konopczyn – dr. kraj. Nr 65/, przebiegającej na terenie Gminy Mońki dotychczasowej kategorii drogi powiatowej

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2015/3109/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2015/3109/akt.pdf

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 września 2015 r.

w sprawie pozbawienia drogi Nr 1839B /Laskowiec – Brzeziny – Giełczyn/, przebiegającej na terenie Gminy Trzcianne dotychczasowej kategorii drogi powiatowej

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2015/3110/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2015/3110/akt.pdf

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 września 2015 r.

w sprawie pozbawienia drogi Nr 1384B /Morusy – dr. woj. Nr 671/, przebiegającej na terenie Gminy Krypno dotychczasowej kategorii drogi powiatowej

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2015/3111/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2015/3111/akt.pdf

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 września 2015 r.
w sprawie rozwiązania Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Mońkach z siedzibą w Mońkach oraz likwidacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Goniądzu
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 września 2015 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu monieckiego

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2015/3112/akt.pdf

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2015/3112/

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 9 października 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2015/3323/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2015/3323/akt.pdf

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 9 października 2015 r.
zmieniająca uchwałę Nr X/64/15 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 września 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2015-2026
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 9 października 2015 r.
w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Mońkach do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1363B /Mońki – Kołodzież - Trzcianne/ o długości 8 155,3m” oraz współfinansowania projektu w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2016/417/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2016/417/akt.pdf

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2016

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2016/418/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2016/418/akt.pdf

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2016-2026
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 21 grudnia 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację powyższych  zadań w 2015 roku
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2015 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu na terenie Powiatu Monieckiego

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2015/4469/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2015/4469/akt.pdf

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie Powiatu Monieckiego w 2016 r.

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2015/4470/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2015/4470/akt.pdf

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Monieckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2015/4471/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2015/4471/akt.pdf

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie założenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Mońkach, ul. Szkolna 22 i włączenia w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2015/4515/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2015/4515/akt.pdf

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie skargi Pana ................  zam................. dotyczącej remontu ul. Jagiellońskiej w Goniądzu
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie skargi Pani ................  zam................. dotyczącej remontu ul. Jagiellońskiej w Goniądzu
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 14 marca 2016 r.
w sprawie częściowego pokrycia ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ w Mońkach za 2014 rok
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 14 marca 2016 r.
w sprawie określenia dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez powiatowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 14 marca 2016 r.
w sprawie powierzenia Miastu Białystok realizacji zadania z zakresu pieczy zastępczej dotyczącego prowadzenia szkoleń kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego oraz szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 14 marca 2016 r.
w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację powyższych zadań w 2016 roku
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 14 marca 2016 r.
o zmianie uchwały Rady Powiatu w Mońkach w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 14 marca 2016 r.
w sprawie powierzenia Gminie Krypno zadania publicznego zarządzania drogą powiatową Nr 1391B
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 14 marca 2016 r.
w sprawie powierzenia Gminie Knyszyn zadania publicznego zarządzania drogą powiatową Nr 1408B oraz Nr 1406B
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 14 marca 2016 r.
w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Goniądz
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 14 marca 2016 r.
w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Jasionówka i Gminą Knyszyn
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 14 marca 2016 r.
w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Gminie Mońki
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 14 marca 2016 r.
w sprawie skargi Pani ................ i Pana ................ zam. ................ dotyczącej zalewania i zanieczyszczania działek skarżących przez oczyszczone ścieki wprowadzane do cieku Targonka
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 14 marca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu w Mońkach
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 14 marca 2016 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 14 marca 2016 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Stałych Rady Powiatu w Mońkach
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 14 marca 2016 r.
w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Monieckiego
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 14 marca 2016 r.
w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Monieckiego
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 24 maja 2016 r.
w sprawie zabezpieczenia środków finansowych stanowiących wkład własny na realizację przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach projektu pn. „Profilaktyka i wczesna diagnostyka chorób cywilizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem chorób nowotworowych, chorób układu krążenia oraz układu pokarmowego”, współfinansowanego w roku 2017 ze środków Programu współpracy Interreg V-A Litwa-Polska, Priorytet: Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2016/2363/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2016/2363/akt.pdf

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 24 maja 2016 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XII/77/15 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2016-2026
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 24 maja 2016 r.
w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Monieckiego za rok 2015
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 24 maja 2016 r.
w sprawie przyjęcia powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2016 – 2026
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie ustalenia przebiegu dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2016/2318/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2016/2318/akt.pdf

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 24 maja 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach
Uchwała Nr XVI/109/16
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Monieckiego za rok 2015 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2015 rok
UCHWAŁA Nr XVI/110/16
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Mońkach z tytułu wykonania budżetu Powiatu Monieckiego za 2015 rok
UCHWAŁA NR XVI/111/16
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach za 2015 rok
UCHWAŁA Nr XVI/112/16
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 czerwca 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ze Związkiem Powiatów Województwa Podlaskiego określającego warunki współdziałania w celu ubiegania się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 8. 1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną i korzystania z produktów powstałych w trakcie zrealizowanego przedsięwzięcia pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków”
UCHWAŁA Nr XVI/113/16
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2016/2914/akt.pdf

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2016/2914/

UCHWAŁA Nr XVI/114/16
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 czerwca 2016 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XII/77/15 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2016-2026
UCHWAŁA Nr XVI/115/16
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 czerwca 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Osób Poszkodowanych przez Spółki Grupy Volkswagen AG z siedzibą w Warszawie
UCHWAŁA NR XVII/116/16
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 12 września 2016 r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Monieckiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Moniecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2016/3582/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2016/3582/akt.pdf

UCHWAŁA NR XVII/117/16
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 12 września 2016 r.

w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Mońkach do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1385B Krypno Kościelne – Ruda – Nowosiółki na odcinku o długości 4 372,7m” oraz współfinansowania projektu w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

UCHWAŁA NR XVII/118/16
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 12 września 2016 r.
w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Mońkach do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2360B Al. Niepodległości wraz z drogami powiatowymi Nr 2372B ul. Wyzwolenia i Nr 2369B ul. Tysiąclecia w m. Mońki” oraz współfinansowania projektu w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”
UCHWAŁA NR XVII/119/16
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 12 września 2016 r.
w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego pod tytułem „Integracja – ku lepszemu życiu” w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”
UCHWAŁA NR XVIII/120/16
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2016/3749/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2016/3749/akt.pdf

UCHWAŁA NR XVIII/121/16
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 30 września 2016 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XII/77/15 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2016-2026
UCHWAŁA NR XIX/122/16
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 10 listopada 2016 r.
uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Mońkach
UCHWAŁA NR XIX/123/16
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 10 listopada 2016 r.
uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Stałych Rady Powiatu w Mońkach
UCHWAŁA NR XIX/124/16
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 10 listopada 2016 r.
w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego do dokonywania czynności związanych z podróżami służbowymi Przewodniczącego Rady
UCHWAŁA NR XIX/125/16
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 10 listopada 2016 r.
uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację powyższych zadań w 2016 roku
UCHWAŁA NR XIX/126/16
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 10 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2016/4290/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2016/4290/akt.pdf

UCHWAŁA NR XIX/127/16
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 10 listopada 2016 r.
uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XII/77/15 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2016-2026
UCHWAŁA NR XX/128/16
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 r.

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2017/217/akt.pdf

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2017/217/

UCHWAŁA NR XX/129/16
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 21 grudnia 2016 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XII/77/15 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2016-2026
UCHWAŁA NR XX/130/16
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2017

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2017/218/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2017/218/akt.pdf

UCHWAŁA NR XX/131/16
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 21 grudnia 2016 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2017-2028
UCHWAŁA NR XX/132/16
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 21 grudnia 2016 r.
w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2016 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach
UCHWAŁA NR XX/133/16
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 21 grudnia 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację powyższych zadań w 2016 roku
UCHWAŁA NR XX/134/16
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 21 grudnia 2016 r.
zmieniająca uchwałę Nr IV/23/15 z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu w Mońkach w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Monieckiego
UCHWAŁA NR XX/135/16
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie Powiatu Monieckiego w 2017 r.

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2016/4889/akt.pdf

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2016/4889/

UCHWAŁA NR XX/136/16
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu na terenie Powiatu Monieckiego

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2016/4890/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2016/4890/akt.pdf

UCHWAŁA NR XX/137/16
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 21 grudnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Monieckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2016/4891/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2016/4891/akt.pdf

UCHWAŁA NR XX/138/16
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 21 grudnia 2016 r.
w sprawie powołania Powiatowej Komisji w Mońkach do spraw referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego
UCHWAŁA NR XX/139/16
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 21 grudnia 2016 r.
w sprawie Stanowiska Rady Powiatu w Mońkach dotyczącego budowy drogi ekspresowej S-16 Ełk – Grajewo – Mońki – Knyszyn
UCHWAŁA NR XXI/140/17
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 3 lutego 2017 r.
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Monieckiego
UCHWAŁA NR XXI/141/17
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 3 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2017/964/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2017/964/akt.pdf

UCHWAŁA NR XXII/142/17
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2017/1978/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2017/1978/akt.pdf

UCHWAŁA NR XXII/143/17
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 31 marca 2017 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XX/131/16 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2017-2028
UCHWAŁA NR XXII/144/17
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 31 marca 2017 r.
w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Monieckiego za rok 2016
UCHWAŁA NR XXII/145/17
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 31 marca 2017 r.
w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację powyższych zadań w 2017 roku
UCHWAŁA NR XXII/146/17
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Monieckiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2017/1662/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2017/1662/akt.pdf

UCHWAŁA NR XXII/147/17
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 31 marca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu w Mońkach
UCHWAŁA NR XXIII/148/17
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Monieckiego za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2016 rok
UCHWAŁA NR XXIII/149/17
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Mońkach z tytułu wykonania budżetu Powiatu Monieckiego za 2016 rok
UCHWAŁA NR XXIII/150/17
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach za 2016 rok
UCHWAŁA NR XXIII/151/17
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok
UCHWAŁA NR XXIII/152/17
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 22 czerwca 2017 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XX/131/16 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2017-2028
UCHWAŁA NR XXIII/153/17
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie pozbawienia drogi Nr 1386B /Ruda/od dr. 1385B/ - Kol.  Krypno/, przebiegającej na terenie Gminy Krypno dotychczasowej kategorii drogi powiatowej

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2017/2574/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2017/2574/akt.pdf

UCHWAŁA NR XXIII/154/17
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie pozbawienia drogi Nr 1845B /Mroczki – Boguszki – Milewo – dr. 1363B/, przebiegającej na terenie Gminy Trzcianne dotychczasowej kategorii drogi powiatowej

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2017/2575/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2017/2575/akt.pdf

UCHWAŁA NR XXIV/155/17
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 14 sierpnia 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa oraz realizację projektu pod nazwą pt. ,,Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”

UCHWAŁA NR XXV/156/17
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2017/3356/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2017/3356/akt.pdf

UCHWAŁA NR XXV/157/17
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XX/131/16 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2017-2028

UCHWAŁA NR XXV/158/17
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Mońkach do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Nr 2360B Al. Niepodległości w m. Mońki na odcinku o długości 993,54 m do drogi krajowej Nr 65” oraz współfinansowania projektu w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

UCHWAŁA NR XXV/159/17
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 30 sierpnia 2017 r.
w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Mońkach do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych o Nr 1416B Goniądz – Mońki i Nr 1847B Goniądz – Downary od drogi wojewódzkiej Nr 670 do drogi krajowej Nr 65 na terenie gminy Mońki i Goniądz o łącznej długości 11 130,00 m” oraz współfinansowania projektu w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”
UCHWAŁA NR XXVI/160/17
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2017/3769/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2017/3769/akt.pdf

UCHWAŁA NR XXVI/161/17
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 września 2017 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XX/131/16 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2017-2028
UCHWAŁA NR XXVI/162/17
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 września 2017 r.
w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Powiatu Monieckiego za pomocą instrumentów płatniczych
UCHWAŁA NR XXVII/163/17
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 10 listopada 2017 r.

w sprawie zasad i trybu korzystania z Pływalni Powiatowej w Mońkach oraz powierzenia Zarządowi Powiatu w Mońkach ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektu pływalni

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2017/4254/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2017/4254/akt.pdf

UCHWAŁA NR XXVII/164/17
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 10 listopada 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach na lata 2017-2019
UCHWAŁA NR XXVII/165/17
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 10 listopada 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację powyższych zadań w 2017 roku
UCHWAŁA NR XXVII/166/17
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 10 listopada 2017 r.
w sprawie przyjęcia Aneksu do Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Monieckim na lata 2015 – 2020
UCHWAŁA NR XXVII/167/17
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 10 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2017/4268/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2017/4268/akt.pdf

UCHWAŁA NR XXVII/168/17
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 10 listopada 2017 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XX/131/16 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2017-2028
UCHWAŁA NR XXVII/169/17
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 10 listopada 2017 r.
o zmianie uchwały w sprawie określenia dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez powiatowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
UCHWAŁA NR XXVII/170/17
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 10 listopada 2017 r.
w sprawie Programu współpracy Powiatu Monieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
UCHWAŁA NR XXVII/171/17
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 10 listopada 2017 r.
w  sprawie  stwierdzenia  przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Goniądzu wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego „Promyk” w Goniądzu im. Unii Europejskiej funkcjonującego w ramach Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu
UCHWAŁA NR XXVII/172/17
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 10 listopada 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Mońkach wchodzącej w skład Zespołu Szkół  Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach
UCHWAŁA NR XXVII/173/17
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 10 listopada 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej w Mońkach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach
UCHWAŁA NR XXVII/174/17
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 10 listopada 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Mońkach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach
UCHWAŁA NR XXVII/175/17
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 10 listopada 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tucholskiemu na realizację zadania związanego z pokryciem kosztów usuwania skutków nawałnic
UCHWAŁA NR XXVIII/176/17
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 r.

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2018/325/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2018/325/akt.pdf

UCHWAŁA NR XXVIII/177/17
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 21 grudnia 2017 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XX/131/16 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2017-2028
UCHWAŁA NR XXVIII/178/17
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2018

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2018/326/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2018/326/akt.pdf

UCHWAŁA NR XXVIII/179/17
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2018-2030
UCHWAŁA NR XXVIII/180/17
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach za lata obrotowe 2017 i 2018
UCHWAŁA NR XXVIII/181/17
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 21 grudnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację powyższych zadań w 2017 roku
UCHWAŁA NR XXVIII/182/17
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2018 r. na terenie Powiatu Monieckiego

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2017/4754/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2017/4754/akt.pdf

UCHWAŁA NR XXVIII/183/17
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie Powiatu Monieckiego w 2018 r.

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2017/4755/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2017/4755/akt.pdf

UCHWAŁA NR XXVIII/184/17
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 21 grudnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z Pływalni Powiatowej w Mońkach oraz powierzenia Zarządowi Powiatu w Mońkach ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektu pływalni

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2017/4756/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2017/4756/akt.pdf

UCHWAŁA NR XXIX/185/18
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 26 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2018/612/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2018/612/akt.pdf

UCHWAŁA NR XXIX/186/18
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 26 stycznia 2018 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/179/17 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2018-2030
UCHWAŁA NR XXIX/187/17
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 26 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych oraz  niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Monieckiego, a także przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2018/611/akt.pdf

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2018/611/

UCHWAŁA NR XXIX/188/18
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 26 stycznia 2018 r.

w sprawie Programu współpracy Powiatu Monieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2018/612/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2018/612/akt.pdf

UCHWAŁA NR XXX/189/18
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 21 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXX/190/18
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 21 marca 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/179/17 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2018-2030

UCHWAŁA NR XXX/191/18
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 21 marca 2018 r.

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację powyższych zadań w 2018 roku

UCHWAŁA NR XXX/192/18
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 21 marca 2018 r.
w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Monieckim na lata 2018 – 2020
UCHWAŁA NR XXX/193/18
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 21 marca 2018 r.
w sprawie skargi P. ............... na Starostę Monieckiego w zakresie ewidencji gruntów i budynków
UCHWAŁA NR XXX/194/18
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 21 marca 2018 r.
w sprawie Stanowiska Rady Powiatu w Mońkach dotyczącego bezkolizyjnego skrzyżowania drogi krajowej DK65 z nowo projektowaną linią kolejową Rail Baltica w Mieście Mońki
UCHWAŁA NR XXX/195/18
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 21 marca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu w Mońkach
UCHWAŁA NR XXXI/196/18
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach za 2017 rok
UCHWAŁA NR XXXI/197/18
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Monieckiego za rok 2017
UCHWAŁA NR XXXI/198/18
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2018/2594/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2018/2594/akt.pdf

UCHWAŁA NR XXXI/199/18
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 30 maja 2018 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/179/17 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2018-2030
UCHWAŁA NR XXXI/200/18
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. ,,Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy ZSOiZ w Mońkach”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz zabezpieczenia środków finansowych stanowiących wkład własny na realizację tego projektu
UCHWAŁA NR XXXII/201/18
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Monieckiego za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2017 rok
UCHWAŁA NR XXXII/202/18
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Mońkach z tytułu wykonania budżetu Powiatu Monieckiego za 2017 rok

 Opinia RIO z dnia 19.07.2018r.

UCHWAŁA NR XXXII/203/18
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2018/3095/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2018/3095/akt.pdf

UCHWAŁA NR XXXII/204/18
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 czerwca 2018 r
zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/179/17 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2018-2030
UCHWAŁA NR XXXII/205/18
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 czerwca 2018 r.
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Monieckiego
UCHWAŁA NR XXXII/206/18
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa oraz realizację projektu  pod nazwą pt. ,,Kompleksowy program rozwoju Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach
UCHWAŁA NR XXXIII/207/18
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 12 września 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2018/3793/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2018/3793/akt.pdf

UCHWAŁA NR XXXIII/208/18
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 12 września 2018 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/179/17 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2018-2030
UCHWAŁA NR XXXIII/209/18
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 12 września 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację powyższych zadań w 2018 roku
UCHWAŁA NR XXXIII/210/18
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 12 września 2018 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2018/3701/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2018/3701/akt.pdf

UCHWAŁA NR XXXIII/211/18
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 12 września 2018 r.
sprawie skargi Pana ................. na działalność Starosty Monieckiego w związku ze sprawą dewastacji drzewostanu na nieruchomości położonej w obrębie ...... gm. Mońki
UCHWAŁA NR XXXIII/212/18
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 12 września 2018 r.

o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad zbywania, wynajmowania, wydzierżawiania, oddawania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2018/3702/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2018/3702/akt.pdf

UCHWAŁA NR XXXIII/213/18
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 12 września 2018 r.
w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Mońkach do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1413B /Potoczyzna od drogi powiatowej Nr 1412B - Waśki - Sikory - Dudki - Guzy - do drogi powiatowej 1407B/ na odc. kol. Waśki - Sikory o dł. 922,0” oraz współfinansowania projektu w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”
UCHWAŁA NR XXXIV/214/18
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 17 października 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach na lata 2018-2020
UCHWAŁA NR XXXIV/215/18
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 17 października 2018 r.
w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ w Mońkach za 2017 rok
UCHWAŁA NR XXXIV/216/18
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 17 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2018/4394/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2018/4394/akt.pdf

UCHWAŁA NR XXXIV/217/18
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 17 października 2018 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/179/17 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2018-2030
UCHWAŁA NR XXXIV/218/18
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 17 października 2018 r.

w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Powiatu Monieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2018/4204/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2018/4204/akt.pdf

UCHWAŁA NR XXXIV/219/18
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 17 października 2018 r.

w sprawie Statutu Powiatu Monieckiego

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2018/4205/

 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2018/4205/akt.pdf

UCHWAŁA NR XXXIV/220/18
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 17 października 2018 r.

w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać składane projekty przez mieszkańców powiatu monieckiego

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2018/4206/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2018/4206/akt.pdf

UCHWAŁA NR XXXIV/221/18
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 17 października 2018 r.
w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Mońkach do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i termomodernizacja budynku starej części szkoły przy ul. Szkolnej 22 w Mońkach" oraz współfinansowania projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
UCHWAŁA NR XXXIV/222/18
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 17 października 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa na rzecz realizacji II Edycji projektu „Razem dla Edukacji” w ramach konkursu „Rodzina Polonijna” na lata 2018-2019 współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
UCHWAŁA NR XXXIV/223/18
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 17 października 2018 r.
w  sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Gminie Trzcianne

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2018-10-17

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2014-12-30

Data modyfikacji: 2019-11-20

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2014-12-30