Termin sesji Rady Powiatu

Mońki, dn. 23.04.2020 r.

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że XVI Sesja VI kadencji Rady Powiatu w Mońkach odbędzie się w trybie zdalnym w dniu 30 kwietnia 2020 r. /czwartek/ o godz. 12.30.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Sprawdzenie kworum, stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z sesji Nr XI-XV.
 5. Sprawozdanie Starosty Monieckiego z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/106/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2020-2031.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa oraz realizację projektu pod nazwą pt. ,,Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Monieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Mońkach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach ul. Tysiąclecia 15 poprzez zmianę siedziby.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację powyższych zadań w 2020 roku.
 13. Zapoznanie się ze sprawozdaniem rzeczowo-finansowym z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach za 2019 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Monieckiego za rok 2019.
 15. Sprawozdanie Komisji Rady Powiatu z działalności za 2019
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu w Mońkach na 2020 rok.
 17. Wystąpienia zaproszonych gości.
 18. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 19. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Jaworowski

Metryka strony

Udostępniający: Przewodniczący Rady Powiatu w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Agata Juchniewicz - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2019-08-23

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2007-10-26

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2020-04-24

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2007-10-26