Komisje Rady Powiatu Monieckiego

Komisje rady powiatu

Rada powiatu może powoływać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot ich działania oraz skład osobowy. Komisje podlegają radzie powiatu w całym zakresie swojej działalności, przedkładają jej swoje roczne plany pracy i sprawozdania z działalności. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy komisji powoływanych przez radę określa statut powiatu. Pracami komisji kierują ich przewodniczący. Radny może być członkiem nie więcej niż 3 komisji stałych, a przewodniczącym - tylko jednej.

Do zadań Komisji stałych należy:

1) wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji;
2) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą;
3) wydawanie opinii do projektów uchwał;
4) podejmowanie wniosków oraz stanowisk;
5) sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwał Rady;
6) rozpatrywanie i opiniowanie spraw związanych z działalnością Komisji;
7) współpraca z innymi Komisjami.

 
Rada Powiatu w Mońkach powołała następujące komisje:

KOMISJA REWIZYJNA

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW

KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH, BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

KOMISJA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU POWIATU

 

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2018-12-04

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2003-08-25

Data modyfikacji: 2018-12-04

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2003-08-25