uchwaly_2010_14

Akty prawa miejscowego mają odnośnik - link do aktu ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego (aktem prawa miejscowego nie jest uchwała budżetowa i jej zmiany)

http://bip.st.monki.wrotapodlasia.pl/Zbior_aktow_prawnych/prawo_miejsc.htm

 Uchwała
dotyczy
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 1 grudnia 2010 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Mońkach.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 1 grudnia 2010 r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Mońkach.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 1 grudnia 2010 r.
w sprawie wyboru Starosty Monieckiego.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 1 grudnia 2010 r.
w sprawie wyboru Wicestarosty Monieckiego oraz pozostałych Członków Zarządu Powiatu w Mońkach.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 16 grudnia 2010 r.
w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Stałych Rady Powiatu w Mońkach: Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Spraw Społecznych.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 16 grudnia 2010 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Pana Zbigniewa Karwowskiego.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 16 grudnia 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 16 grudnia 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy lokali użytkowych w budynkach usytuowanych na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Monieckiego, będącej w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 16 grudnia 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rahebilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację powyższych zadań w 2010 roku.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 16 grudnia 2010 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Monieckiego.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie wstąpienia w skład Rady Powiatu w Mońkach Pana Mariana Jabłońskiego.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie powowłania Komisji Rewizyjnej.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Stałych Rady Powiatu w Mońkach: Komisji Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji ds. promosji i Współpracy z innymi organizacjami.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie ustalenia wydatków budżetu powiatu, które w 2010 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 grudnia 2010 r.
zmieniająca w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie wyboru przedstawicieli Powiatu Monieckiego na członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach oraz zmiany uchwały Nr X/52/07 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 26 września 2007 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego do dokonywania czynności związanych z podróżami służbowymi przewodniczącego rady.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 17 lutego 2011 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2011-2019.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 17 lutego 2011 r.
w sprawie budżetu powiatu na 2011 rok.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 17 lutego 2011 r.
w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu w Mońkach w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Monieckiego.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 17 lutego 2011 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konslutowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności i pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 17 lutego 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia planów Komisji Rady Powiatu w Mońkach.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 marca 2011 r.
zmieniająca uchwałę Nr IV/19/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2011-2019.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 marca 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 marca 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez Radę Powiatu w Mońkach.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 marca 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Monieckiego.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 marca 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów najmu pomieszczeń użytkowych w budynkach usytuowanych na nieruchomościach oraz nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Monieckiego, będących w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 marca 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność powiatu oraz wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 marca 2011 r.
w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddawania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 marca 2011 r.
w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych i wysokości Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację powyższych zadań w 2011 roku.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 marca 2011 r.
w sprawie skargi mieszkańca Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Mocieszach na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Mocieszach.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 marca 2011 r.
w sprawie skargi pracowników Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Mocieszach na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Mocieszach.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
w sprawie Programu współpracy Powiatu Monieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
w sprawie przystąpienia Powiatu Monieckiego do realizacji projektu "Parki narodowe - kluczowy element budowy wspólnej polityki rozwoju".
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
w sprawie skargi P. ..................... na działalność Starosty Monieckiego.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie powierzenia Gminie Krypno zadania zarządzania publiczną drogą powiatową Nr 1368 B.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Monieckiego za rok 2010 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2010 rok.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Mońkach.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 czerwca 2011 r.
zmieniająca uchwałę Nr IV/19/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2011-2019.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach za 2010 rok.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 czerwca 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych i wysokości Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację powyższych zadań w 2011 roku.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie skargi P. ............. - pracownika Powiatowego Urzędu Pracy w Mońkach na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mońkach.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie Stanowiska Rady Powiatu w Mońkach dotyczącego uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 15 września 2011 r.
zmieniająca uchwałę Nr IV/19/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2011-2019.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 15 września 2011 r.
w sprawie zmian wbudżecie powiatu na 2011 rok.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 15 września 2011 r.
w sprawie zmiany Statutu Samodzilnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 15 września 2011 r.
w sprawie określania liczby oraz wyboru przedstawicieli Powiatu Monieckiego na członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 15 września 2011 r.
w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 15 września 2011 r.
w sprawie powierzenia Gminie Knyszyn zadania zarządzania drogą powiatową Nr 2337B ul. Rynek w Knyszynie.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 15 września 2011 r.
w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Mońkach do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pt. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1354B Rutkowskie Duże-Bagno-Starowola-Jasionóweczka /do drogi powiatowej Nr 1404B/ na odcinku Bagno-Starowola" oraz współfinansowania projektu w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój".
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 15 września 2011 r.
w sprawie nadania imienia Młodzieżowemu Ośrodkowi Wychowawczemu "Promyk" w Goniądzu.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 26 października 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok.

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 26 października 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 26 października 2011 r.
w sprawie programu współpracy Powiatu Monieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 26 października 2011 r.
w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz. II, Administracja samorządowa".
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 26 października 2011 r.
w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 26 października 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawwie organizacji przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez Radę Powiatu w Mońkach.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 26 października 2011 r.
w sprawie skargi na działania Starosty Monieckiego w przedmiocie braku podjęcia uchwały dotyczącej zróżnicowania składki członkowskiej w Gminne Spółce Wodnej "Jaskranka" w Knyszynie.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 11 listopada 2011 r.

w sprawie ustanowienia symboli Powiatu Monieckiego: herbu, flagi, baneru, sztandaru, oraz pieczęci Powiatu Monieckiego.

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok.

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2012/81/Akt.pdf

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie ustalenia wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2012-2019.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie budżetu powiatu monieckiego na 2012 rok.

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2012/82/Akt.pdf

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 grudnia 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację powyższych zadań w 2011 roku.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 27 stycznia 2012 r.
w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mońkach.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 27 stycznia 2012 r.
w sprawie przystąpienia do partnerstwa w projekcie pt. Sprawne kadry, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet: V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 27 stycznia 2012 r.
w sprawie stanowiska dotyczącego zmiany obszaru właściwości miejscowej sądu powszechengo dla mieszkańców powiatu monieckiego
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1640&book=0

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Monieckim na lata 2012-2017
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację powyższych zadań w 2012 roku.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1641&book=0

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu w Mońkach
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie wniesienia skargi na Zarządzenie Zastępcze Wojewody Podlaskiego
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 18 maja 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 18 maja 2012 r.
zmieniająca uchwałę Nr XI/61/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2012-2019
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 18 maja 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1607&book=0

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 18 maja 2012 r.
w sprawie skargi P. ....................  na Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach w zakresie doboru kadry do Domu Pomocy Społecznej w Mocieszach
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 18 maja 2012 r.
w sprawie skargi P. ....................  na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mońkach w zakresie postępowania prowadzonego w związku z procesem budowlanym na działce sąsiedniej położonej w Goniądzu ........................
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 14 czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Monieckiego za rok 2011 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2011 rok
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 14 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Mońkach
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 14 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=15277

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 14 czerwca 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mońkach
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 14 czerwca 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 30 lipca 2012 r.

zmieniająca załącznik do uchwały Nr XLII/183/02 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 10 października 2002 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole oraz zasad zwalniania od wobowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=15880

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2012/2413/akt.pdf

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 30 lipca 2012 r.

w sprawie określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pwłnym wymiarze zajęc w szkołąch i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Moniecki może być obniżony tygodniowyobowiązkowy wymiar godzin oraz warunki i tryb tego obniżenia

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2012/2777/akt.pdf

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=2777

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 30 lipca 2012 r.

w sprawie organizacji i zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej funkcjonującemu na terenie Powiatu Monieckiego 

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=15783

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 30 lipca 2012 r.
w sprawie poniesienia wysokości świadczenia pieniężnego na kontynuowanie nauki wychowanki Wielkofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dwójka" w Białymstoku
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 30 lipca 2012 r.
w sprawie założenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Goniądzu wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego "Promyk" w Goniądzu im. Unii Europejskiej
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 30 lipca 2012 r.

w sprawie założenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Goniądzu w skład którego wchodzi Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Goniądzu

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=15881

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2012/2414/akt.pdf

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 30 lipca 2012 r.

w sprawie utworzenia zespołu placówek pod nazwą: Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=15854

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2012/2390/akt.pdf

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 30 lipca 2012 r.
w sprawie przystąpienia do partnerstwa w projekcie pt. "Wykwalifikowane kadry gwarancją rozwoju jst", w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet: V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 25 września 2012 r.
zmieniająca uchwałę Nr XI/61/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2012-2019
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 25 września 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=2714

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2012/2714/akt.pdf

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 25 września 2012 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/195/10 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 22 września 2010 r. w sprawie określenia dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez powiatowe jednostki budżetowe, prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 25 września 2012 r.
sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Mońkach do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2359 B ul. Magazynowa w Mońkach – odcinek I” oraz współfinansowania projektu w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 25 września 2012 r.
w sprawie dofinansowania projektu pt. „Przebudowa drogi w m. Zastocze, gm. Krypno w km 0+000 do km 0+998 wraz z infrastrukturą oraz remont w km 0+000 do km 0+100 poza terenem zabudowanym” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 25 września 2012 r.
w sprawie powierzenia Gminie Knyszyn zadania zarządzania drogą powiatową Nr 2338 B ul. Polna w Knyszynie
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 25 września 2012 r.
w sprawie dofinansowania projektu pt. „Przebudowa ulic: J. Piłsudskiego, I. Daszyńskiego, R. Dmowskiego, 11 Listopada oraz ul. Polnej w Knyszynie ” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą  Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 25 września 2012 r.

w sprawie ustalenia trybu udzialania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Monieckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=2781

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2012/2781/akt.pdf

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 25 września 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pwłnym wymiarze zajęc w szkołąch i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Moniecki może być obniżony tygodniowyobowiązkowy wymiar godzin oraz warunki i tryb tego obniżenia

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=2778

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2012/3124/akt.pdf

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 25 września 2012 r.

zmieniająca załącznik do uchwały Nr XLII/183/02 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 10 października 2002 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole oraz zasad zwalniania od wobowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=2782

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2012/2782/akt.pdf

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 25 września 2012 r.

w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=2760

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2012/2760/akt.pdf

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 25 września 2012 r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Monieckiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Moniecki oraz warunków  i zasad korzystania z tych przystanków

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=2761

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2012/3124/akt.pdf

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 25 września 2012 r.

w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=3004

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2012/3004/akt.pdf

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 25 września 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Monieckiego

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=2762

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2012/2762/akt.pdf

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 25 września 2012 r.
sprawie skargi Pana ......................................... na zaniechanie przez Starostę Monieckiego obowiązków w zakresie przebudowy ulicy Jagielońskiej w Goniądzu i nie udzielenie odpowiedzi na pismo skarżącego
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 października 2012 r.
zmieniająca uchwałę Nr XI/61/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2012-2019
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 października 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=3124

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2012/3124/akt.pdf

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 października 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mońkach
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 października 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Monieckiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Moniecki oraz warunków  i zasad korzystania z tych przystanków

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=3186

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2012/3186/akt.pdf

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=17211

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2012/3730/akt.pdf

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mońkach

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=17552

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2012/4071/akt.pdf

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=17657

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2012/4176/akt.pdf

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 listopada 2012 r.
w sprawie Programu współpracy Powiatu Monieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na 2013 rok
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 listopada 2012 r.
w sprawie skargi na Starostę Monieckiego dotyczącej wypłaty odszkodowania za grunty wywłaszczone na rzecz Skarbu Państwa oraz zmiany zapisu w ewidencji gruntów i księgach wieczystych
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 listopada 2012 r.
w sprawie skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mońkach w zakresie nie wydania dokumentów dotyczących odbywanego przez skarżacego stażu u pracodawcy
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 grudnia 2012 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XI/66/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2012-2019 
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=18023

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2013/175/akt.pdf

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2013-2022
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2013

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2013/727/akt.pdf

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=18595

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Powiatu Monieckiego, oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=18418

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2013/550/akt.pdf

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Monieckim na lata 2012 – 2014
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 grudnia 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację powyższych zadań w 2012 roku
 
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 grudnia 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Mońkach

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=18419

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2013/551/akt.pdf

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie skargi mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Mońkach na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Mońkach
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie skargi ........................... pracownika Domu Pomocy Społecznej w Mońkach na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Mońkach
 
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie skargi ........................... pracownika Domu Pomocy Społecznej w Mońkach na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Mońkach
 
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 8 lutego 2013 r.

w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Mońkach

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2013/1236/akt.pdf

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=19104

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 8 lutego 2013 r.
w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Rady zatrudnienia w Mońkach na kadencję 2013-2017
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 8 lutego 2013 r.
sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia części nieruchomości z CARITAS Archidiecezji Białostockiej  w celu prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mońkach
 
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 8 lutego 2013 r.

o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, innych składników wynagrodzenia w tym wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=19149

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2013/1279/akt.pdf

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 8 lutego 2013 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Monieckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=18958

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2013/1090/akt.pdf

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 8 lutego 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu w Mońkach
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 25 marca 2013 r.
w sprawie wstąpienia w skład Rady Powiatu w Mońkach Pana Łukasza Jana Kramkowskiego
UCHWAŁA NR XXIII/139/13
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 25 marca 2013 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XXI/123/12 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2013 – 2022
 
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 25 marca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=19973

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2013/2084/akt.pdf

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 25 marca 2013 r.
w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację powyższych  zadań w 2013 roku
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 25 marca 2013 r.
w sprawie wyrażenia zamiaru utworzenia placówki opiekuńczo - wychowawczej funkcjonującej na terenie Powiatu Monieckiego
UCHWAŁA NR XXIII/143/13
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 25 marca 2013 r.
w sprawie utworzenia „Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Monieckiego”
UCHWAŁA NR XXIII/144/13
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 25 marca 2013 r.
w sprawie wyboru przedstawicieli Powiatu Monieckiego do „Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Monieckiego”
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 25 marca 2013 r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Monieckiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Moniecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=19832

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2013/1943/akt.pdf

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 25 marca 2013 r.
zmieniającej uchwalę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Stałych Rady Powiatu w Mońkach : Komisji Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji ds. Promocji i Współpracy z innymi organizacjami
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 25 marca 2013 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 20 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Monieckiego za rok 2012 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2012 rok
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 20 czerwca 2013 r.
w sprawie udzialenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Mońkach
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 20 czerwca 2013 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXI/123/12 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2013 – 2022
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 20 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&book=0&poz=2969

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2013/2969/akt.pdf

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 20 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach za 2012 rok
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 20 czerwca 2013 r.

w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany urzędowych nazw miejscowości Brzozowa, Brzozowa–Kolonia, Dolistowo Stare, Dolistowo–Kolonia, Mikicin i Mikicin–Kolonia

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=20621

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2013/2724/akt.pdf

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 20 czerwca 2013 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie Powiatu Monieckiego

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=20622

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2013/2725/akt.pdf

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 20 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Promocji i Współpracy z innymi organizacjami na 2013 rok
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 20 czerwca 2013 r.
w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Monieckiego
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 20 czerwca 2013 r.
w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Monieckiego
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 13 września 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&book=0&poz=3453

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2013/3453/akt.pdf

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 13 września 2013 r.
w sprawie powierzenia Gminie Jasionówka zadania zarządzania publiczną drogą powiatową Nr 1358 B
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 13 września 2013 r.
w sprawie dofinansowania projektu pt. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1358 B Górnystok – Czarnystok – Dobrzyniówka od km 0+000,00 do km 4+196,05 położonej na działkach geodezyjnych Nr 77/1; 136; 105; 110; 111; 112; 25/2; 24/2” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 13 września 2013 r.
w sprawie powierzenia Gminie Knyszyn zadania zarządzania publiczną drogą powiatową Nr 2335
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 13 września 2013 r.
w sprawie powierzenia Gminie Knyszyn zadania zarządzania publiczną drogą powiatową Nr 1398 B i Nr 1399 B
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 13 września 2013 r.
w sprawie dofinansowania projektu pt. „Przebudowa drogi gminnej Nr 104774B od drogi wojewódzkiej Nr 671 do drogi powiatowej Nr 1399 , drogi powiatowej Nr 1399B na odcinku od wsi Grądy do wsi Zofiówka oraz drogi powiatowej Nr 1398 B na odcinku od wsi Zofiówka do drogi wojewódzkiej Nr 671” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 13 września 2013 r.
w sprawie powierzenia Gminie Jaświły zadania zarządzania publiczną drogą powiatową Nr 1357 B
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 13 września 2013 r.
w sprawie dofinansowania projektu pt. „Przebudowa drogi Nr 1357 B na odcinku Bobrówka – Kamionka w km 0+000 do 0+995,0” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 13 września 2013 r.
w sprawie powierzenia Gminie Mońki  zadania  zarządzania publiczną drogą powiatową Nr 2370 B ul. Wiejska w Mońkach
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 13 września 2013 r.
w sprawie dofinansowania projektu pt. „Przebudowa ulic gminnych w mieście Mońki, gm. Mońki na osiedlu Zachód: ul. Wyszyńskiego (Nr 104105B) w km 0+000 – 0+562,58 i ul. Witosa  (Nr 104110B) w km 0+000 – 0+639,30 wraz z infrastrukturą oraz drogi powiatowej w mieście Mońki, gm. Mońki na osiedlu Zachód: ul. Wiejska (Nr 2370 B) w km 0+000 – 0+277” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 13 września 2013 r.
sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Mońkach do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Poprawa układu komunikacyjnego w Knyszynie poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 2339B ul. Południowej i drogi powiatowej Nr 2341B ul. Szkolnej” oraz współfinansowania projektu w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 13 września 2013 r.
w sprawie poparcia Deklaracji Legionowskiej
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 31 października 2013 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XXI/123/12 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2013 – 2022
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 31 października 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&book=0&poz=4047

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2013/4047/akt.pdf

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 31 października 2013 r.

w sprawie przyjęcia zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Monieckiego

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&book=0&poz=3949

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2013/3949/akt.pdf

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 31 października 2013 r.
w sprawie Programu współpracy Powiatu Monieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014-2017
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 18 grudnia 2013 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XXI/123/12 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2013 -2022
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=207

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2014/207/akt.pdf

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2014

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=208

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2014/208/akt.pdf

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2014 – 2022
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 18 grudnia 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Mońkach
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2013 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 18 grudnia 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację powyższych zadań w 2013 roku
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Mońkach

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&book=0&poz=4663

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2013/4663/akt.pdf
 

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na terenie Powiatu Monieckiego

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&book=0&poz=4641

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2013/4641/akt.pdf

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie Powiatu Monieckiego

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Moniecki może być obniżony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin oraz warunki i tryb tego obniżenia

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&book=0&poz=4664

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2013/4664/akt.pdf

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, innych składników wynagrodzenia w tym wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&book=0&poz=4665

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2013/4665/akt.pdf

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&book=0&poz=4666

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2013/4666/akt.pdf

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie Stanowiska Rady Powiatu w Mońkach dotyczącego projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 20 marca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=1599

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2014/1599/akt.pdf

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 20 marca 2014 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/177/13 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2014-2022
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 20 marca 2014 r.
w sprawie umorzenia pożyczki udzielonej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mońkach
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 20 marca 2014 r.
w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu w Mońkach w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Monieckiego
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 20 marca 2014 r.
w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizacje powyższych zadań w 2014 roku
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 20 marca 2014 r.
w sprawie podwyższenia wysokości świadczenia na kontynuowanie nauki ............. wychowanki Pogotowia Opiekuńczego w Białymstoku
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 20 marca 2014 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego w sprawie ustalenia przebiegu dróg powiatowych

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2014/1257/akt.pdf

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=1257

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 20 marca 2014 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów ze środków własnych budżetu powiatu

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=1258

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2014/1258/akt.pdf

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 20 marca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu w Mońkach na 2014 rok
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 25 kwietnia 2014 r.
w sprawie zajęcia wspólnego stanowiska poświęconego Kanonizacji Jana Pawła II 
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 maja 2014 r.

w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta" w Mocieszach

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=2152

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2014/2152/akt.pdf

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 maja 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach za 2013 rok
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 maja 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=2313

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2014/2313/akt.pdf

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 17 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Monieckiego za rok 2013 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2013 rok
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 17 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Mońkach
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 17 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=2589

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2014/2589/akt.pdf

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 17 czerwca 2014 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXVII/177/13 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2014-2022
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 17 czerwca 2014 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Powiatu Monieckiego

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=2334

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2014/2334/akt.pdf

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 17 czerwca 2014 r.
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie podziału województwa podlaskiego na okręgi wyborcze w wyborach do sejmiku województwa
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 12 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=2912

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2014/2912/akt.pdf

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 12 sierpnia 2014 r.
w sprawie udzielenia dotacji celowej w roku 2015 na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu pn. „Utworzenie Regionalnego Centrum Leczenia Bólu poprzez rozbudowę budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach” realizowanego przez SP ZOZ w Mońkach w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Działanie 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 12 sierpnia 2014 r.
w sprawie założenia Technikum Specjalnego w Goniądzu wchodzącego w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego „Promyk” w Goniądzu im. Unii Europejskiej w zespole placówek pod nazwą: Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 12 sierpnia 2014 r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Monieckiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Moniecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=2892

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2014/2892/akt.pdf

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 12 sierpnia 2014 r.

w sprawie zabezpieczenia w budżecie powiatu monieckiego środków przeznaczonych na pokrycie udziału własnego w projekcie „Budowa południowej obwodnicy Kotliny Biebrzańskiej”

UCHWAŁA NR XXXIII/212/14
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 19 września 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=3175

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2014/3175/akt.pdf

UCHWAŁA NR XXXIII/213/14
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 19 września 2014 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/177/13 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2014-2022.
UCHWAŁA NR XXXIII/214/14
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 19 września 2014 r.
w sprawie dofinansowania projektu pt. „Przebudowa drogi Nr 1357 B na odcinku Bobrówka – Kamionka w km 0+000 do 0+995,0” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”
UCHWAŁA NR XXXIII/215/14
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 19 września 2014 r.
w sprawie dofinansowania projektu pt. „Przebudowa ulic gminnych w mieście Mońki, gm. Mońki na osiedlu Zachód: ul. Wyszyńskiego (Nr 104105B) w km 0+000 – 0+562,58 i ul. Witosa (Nr 104110B) w km 0+000-0+639,30 wraz z infrastrukturą oraz drogi powiatowej w mieście Mońki, gm. Mońki na osiedlu Zachód: ul. Wiejska (nr 2370 B) w km 0+000-0+277” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”
UCHWAŁA NR XXXIII/216/14
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 19 września 2014 r.
w sprawie powierzenia Gminie Knyszyn zadania zarządzania publiczną drogą powiatową Nr 1399 B i Nr 2342 B
UCHWAŁA NR XXXIII/217/14
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 19 września 2014 r.
w sprawie dofinansowania projektu pt. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego  oraz spójności sieci dróg gminnych z siecią dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie Gminy Knyszyn” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”
UCHWAŁA NR XXXIV/218/14
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 24 października 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=3548

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2014/3548/akt.pdf

UCHWAŁA NR XXXIV/219/14
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 24 października 2014 r.

w sprawie zasad korzystania z powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=3546

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2014/3546/akt.pdf
UCHWAŁA NR XXXIV/220/14
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 24 października 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację powyższych zadań w 2014 roku

 

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2011-11-14

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2011-11-14

Data modyfikacji: 2014-11-03

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2011-11-14