oplata

OPŁATY ŚRODOWISKOWE

 

Szczegółowe zasady naliczania i wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska reguluje ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232  z późn. zm.).

Zgodnie z art. 273 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska opłata za korzystanie ze środowiska jest ponoszona, między innymi, za:

1. wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza: 

 • z kotłowni
 • procesów technologicznych, np.: malowanie, lakierowanie,  spawanie, procesy drukarskie, obróbka drewna, galwanizacja, wyrób masy bitumicznej, wędzenie itp.
 • ze spalania paliw przez środki transportu,
 • z przeładunku benzyn silnikowych,
 • z chowu lub hodowli zwierząt
 1. wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, tj.:

- ścieków komunalnych, bytowych lub przemysłowych,                                                    

- wód chłodniczych,                                                                                                        

- wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni ujętych w systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej, 

- wód zasolonych,

- wód wykorzystanych na potrzeby chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych  organizmów wodnych

 1. pobór wód podziemnych, powierzchniowych wód śródlądowych oraz morskich wód wewnętrznych
 2. składowanie odpadów.

 Do ponoszenia w/w opłat zobowiązane są podmioty korzystające ze środowiska:

a)  przedsiębiorcy i przedsiębiorcy zagraniczni w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego

b) jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

c)  osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, korzystające ze środowiska w zakresie, w jakim  to korzystanie wymaga stosownego pozwolenia.

Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją, bez wezwania, na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska.

Wyjątek stanowią opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów z eksploatacji urządzeń (którymi zgodnie z ww. ustawą są niestacjonarne urządzenia techniczne, w tym środki transportu) i należy je wnosić na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska.

Opłatę ustaloną według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce, należy wnieść za dany rok kalendarzowy do dnia 31 marca następnego roku.

Stawki opłat ulegają corocznej zmianie.

W tym samym terminie podmiot zobowiązany jest do przedstawienia marszałkowi województwa wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji i danych o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat zgodnie z ustalonym wzorem. Zniesiony został obowiązek przekazywania przez korzystających ze środowiska wykazów Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Ustawa Prawo ochrony środowiska nie przewiduje zwolnienia podmiotu ze składania deklaracji. Jedynie, zgodnie z zapisem art. 289 ust.1 nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których roczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekracza 800 zł.

 

W przypadku braku wymaganego prawem pozwolenia podmiot korzystający ze środowiska  ponosi opłaty podwyższone (art. 292 ustawy Poś) 500 % (wymiar x 6).

Naliczone opłaty należy uiścić za dany rok kalendarzowy w terminie do dnia 31 marca następnego roku na konto:

Województwo Podlaskie

Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Białymstoku

Nr 47154012162001440524030001

Na przelewie należy podać nazwę i adres płatnika, rodzaj korzystania ze środowiska, okres rozliczeniowy i rok, którego wpłata dotyczy; jeżeli wpłata dotyczy kilku rodzajów korzystania ze środowiska, należy podać odrębne kwoty, np. za pobór wód, za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza itd.; w przypadku wpłaty po terminie należy wyodrębnić kwotę odsetek.

Wszelkie informacje dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska można również odszukać na stronie internetowej: www.wrotapodlasia.pl → środowisko → rolnictwo i środowisko → opłaty za korzystanie ze środowiska.

 

Informujemy jednocześnie o możliwości elektronicznego przekazywania wykazów i zachęcamy do ich przedkładania poprzez dostęp na Cyfrowym Urzędzie.

W linku do obowiązującego wykazu o korzystaniu ze środowiska, prosimy wybrać opcję „Pobierz” co pozwoli na zapisanie dokumentu w formacie *.doc. i wypełnienie go w edytorze tekstu. Po wypełnieniu dokumentu na komputerze prosimy o jego zapisanie. Następnie prosimy o wybranie na stronie Cyfrowego Urzędu opcji „Wyszukaj usługę” i wpisanie frazy „pismo ogólne”. Pojawi się usługa: Pismo ogólne do podmiotu publicznego – Elektroniczna Skrzynka Podawcza. Po wybraniu usługi klikamy na „Wybierz urząd”, wpisujemy „marszałkowski” i wybieramy opcję  „Szukaj”, Pojawi się Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – zatwierdzamy wybór poprzez  „Wybierz”. Otwarta usługa zawiera wzór pisma ogólnego na dole strony. Wybierając opcje „Wypełnij”, wprowadzamy wymagane dane. W przypadku gdy podmiot składający dane posiada założone konto, dane  do formularza pisma ogólnego zostaną wypełnione automatycznie. Po wypełnieniu formularza prosimy o wybór „Dodaj załącznik” i dołączenie zapisanego wcześniej dokumentu i wybór opcji „Dalej”. Prosimy o podpisanie certyfikatem zarówno załącznika jak i pisma ogólnego (podpisanie podpisem kwalifikowalnym lub profilem zaufanym ePUAP) poprzez wybór „Podpisz certyfikatem” wybierając „Profil zaufany” lub „Certyfikat”, następnie „Wyślij dokument”.

W przypadku wątpliwości i pytań odnośnie w/w zagadnień proszę o kontakt:

 • w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza , (85) 74-97-134, (85) 74-97-467, (85) 74-97-498 (85) 74-97-478 lub (85) 74-97-577.
 • w zakresie poboru wód i wprowadzania ścieków oraz składowania odpadów (85) 74-97-450

 

Przypomina się również o obowiązkach ciążących na przedsiębiorcach z mocy ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r., poz. 888 ze. zm. ) oraz ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1413 ze zm.), a w szczególności o obowiązku przedkładania marszałkowi województwa w terminie do 15 marca następnego roku, sprawozdań dotyczących gospodarki opakowaniami i odpadami po użytkowymi oraz uiszczania należnej opłaty produktowej.

Ww. ustawom podlegają przedsiębiorcy:

• wprowadzający produkty w opakowaniach lub produkty (opony, oleje smarowe)
• wprowadzający opakowania

• eksportujący opakowania

• eksportujący produkty w opakowaniach

• dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach

 

Przedsiębiorcy realizujący obowiązki samodzielnie, w terminie do 15 marca za rok poprzedni składają odpowiednio:

- roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2015 (Dz. U. z 2016 r., poz. 182),

   - sprawozdanie OŚ-OP1 za produkty (wprowadzający produkty).

 

Obliczoną w ww. sprawozdaniach należną opłatę produktową wnosi się na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w terminie:

•  do 15 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy (za opakowania)

Województwo Podlaskie

Bank Ochrony Środowiska S.A. I Oddział w Białymstoku

Nr: 72 1540 1216 2054 4405 2403 0005

Tytuł wpłaty: Opłata produktowa za opakowania za rok …

•  do 31 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy (za produkty)

Województwo Podlaskie

Bank Ochrony Środowiska S.A. I Oddział w Białymstoku

Nr: 20 1540 1216 2001 4405 2403 0002

Tytuł wpłaty: Opłata produktowa za produkty za rok …

UWAGA: Wprowadzający produkty w opakowaniach do 1 Mg (1000 kg masy opakowań), którzy chcą skorzystać ze zwolnienia z opłaty produktowej, mają obowiązek złożyć do 15 marca za poprzedni rok:

 1. roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2015 (Dz. U. z 2016 r., poz. 182),
 2. oświadczenie o pomocy de minimis lub zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej

w roku, w którym wnioskodawca ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat,

3.   formularz informacji dotyczący pomocy de minimis.

 

Wprowadzający produkty w opakowaniach jest ponadto obowiązany prowadzić publiczne kampanie edukacyjne lub przekazać na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej BGK Oddział w Warszawie Nr 71 1130 1062 0000 0109 9520 0003 – łącznie  co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym i składa z tego tytułu sprawozdanie (w ramach rocznego za opakowania).

Sprawozdania można sporządzić na formularzach dostępnych w formie elektronicznej na stronie internetowej: www.wrotapodlasia.pl→ środowisko → opakowania i odpady opakowaniowe lub produkty i odpady po użytkowe.

W powyższej sprawie można kontaktować się z pracownikami Departamentu Ochrony Środowiska ul. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, pok. 504, tel. 85 66-54-411.

 

Przypomina się również, iż  ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2015 r., poz. 687 ze zm.) nakłada szereg obowiązków ciążących na przedsiębiorcach wobec marszałka województwa, którzy prowadzą działalność w zakresie wprowadzania baterii i akumulatorów, zbierania i przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów oraz sprzedaży detalicznej baterii lub akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych.

Przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu baterie lub akumulatory są zobligowani
do zorganizowania i sfinansowania zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów, właściwego gospodarowania nimi oraz finansowania publicznych kampanii edukacyjnych. Każdy wprowadzający musi mieć zawartą umowę z zakładem przetwarzania zużytych baterii lub akumulatorów. Natomiast  wprowadzający baterie i akumulatory przenośne ma obowiązek zawarcia dodatkowo umowy ze zbierającym zużyte baterie i akumulatory, w celu osiągnięcia wymaganych poziomów zbierania zużytych baterii i akumulatorów przenośnych.

Z powyższym związane są również obowiązki sprawozdawcze.

UWAGA: od 1 stycznia 2015 roku uprawnionym do zwolnienia z opłat za baterie i akumulatory jest przedsiębiorca

- wprowadzający baterie lub akumulatory, który w danym roku kalendarzowym wprowadził do obrotu baterie przenośne lub akumulatory przenośne o łącznej masie nieprzekraczającej 1 kg,

- wprowadzającego baterie lub akumulatory, który w danym roku kalendarzowym wprowadził do obrotu baterie przemysłowe lub akumulatory przemysłowe, baterie samochodowe lub akumulatory samochodowe o łącznej masie nieprzekraczającej 100 kg.

 Zwolnienie to stanowi pomoc de minimis. Ma ono zastosowanie jedynie wówczas, gdy przedsiębiorca złoży marszałkowi województwa, w terminie do 15 marca każdego roku zaświadczenie lub oświadczenie o pomocy de minimis oraz informacje, których zakres został określony w przepisach.

Wartość pomocy de minimis odpowiada wysokości zwolnienia z opłaty produktowej obliczanej z zastosowaniem stawki opłaty produktowej dla zużytych baterii przenośnych lub zużytych akumulatorów przenośnych (9 zł/kg). Przedsiębiorca taki może być zwolniony            z obowiązków: osiągania wymaganego poziomu zbierania, opłaty produktowej, organizowania i finansowania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania, zawierania umowy ze zbierającym zużyte baterie i akumulatory, zawierania umowy z prowadzącym zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, składania wykazu zakładów przetwarzania.

 

Do 15 marca należy przedłożyć Marszałkowi Województwa Podlaskiego sprawozdania za poprzedni rok kalendarzowy dotyczące:

 • masy wprowadzonych na rynek baterii i akumulatorów (dotyczy wprowadzających)
 • poziomów zbierania wraz z wykazem punktów zbierania (dotyczy wprowadzających tylko przenośne)
 • wykazów zakładów przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów (dotyczy wprowadzających)
 • wysokości środków przeznaczonych na kampanie edukacyjne (dotyczy wprowadzających)
 • wysokości należnej opłaty produktowej (dotyczy wprowadzających tylko przenośne)
 • wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej (dotyczy sprzedawców detalicznych baterii i akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych)
 • masy zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (dotyczy  zbierających)
 • rodzaju i masy przyjętych do przetwarzania i przetworzonych zużytych baterii
  i zużytych akumulatorów, osiągniętych poziomów recyklingu (dotyczy prowadzących zakłady przetwarzania)

Dokumenty, o których mowa wyżej należy złożyć w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. Wyszyńskiego 1, 15 – 888 Białystok, osobiście lub przesłać pocztą na w/w adres.

15 marca upływa również termin rozliczenia się z opłaty produktowej, nieodebranej opłaty depozytowej oraz nie wydatkowanych środków na publiczne kampanie edukacyjne.

Wpłat z tego tytułu należy dokonać na rachunek:

Województwo Podlaskie,

Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Białymstoku

Nr 02 1540 1216 2054 4405 2403 0004

Szczegółowe informacje dotyczące powyższego oraz wzory sprawozdań dostępne
są na stronie internetowej www.wrotapodlasia.pl → środowisko → baterie i akumulatory.

 

Istnieje również możliwość elektronicznego przedkładania sprawozdawczości przez przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie wprowadzania baterii i akumulatorów poprzez Cyfrowy Urząd.

W linku do obowiązującego wykazu o korzystaniu ze środowiska, prosimy wybrać opcję „Pobierz” co pozwoli na zapisanie dokumentu w formacie *.doc. i wypełnienie go w edytorze tekstu. Po wypełnieniu dokumentu na komputerze prosimy o jego zapisanie. Następnie prosimy o wybranie na stronie Cyfrowego Urzędu opcji „Wyszukaj usługę”  i wpisanie frazy „pismo ogólne”. Pojawi się usługa: Pismo ogólne do podmiotu publicznego – Elektroniczna Skrzynka Podawcza. Po wybraniu usługi klikamy na „Wybierz urząd”, wpisujemy „marszałkowski” i wybieramy opcję  „Szukaj”, Pojawi się Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – zatwierdzamy wybór poprzez  „Wybierz”. Otwarta usługa zawiera wzór pisma ogólnego na dole strony. Wybierając opcje „Wypełnij”, wprowadzamy wymagane dane. W przypadku gdy podmiot składający dane posiada założone konto, dane do formularza pisma ogólnego zostaną wypełnione automatycznie. Po wypełnieniu formularza prosimy o wybór „Dodaj załącznik” i dołączenie zapisanego wcześniej dokumentu i wybór opcji „Dalej”. Prosimy o podpisanie certyfikatem zarówno załącznika jak i pisma ogólnego (podpisanie podpisem kwalifikowalnym lub profilem zaufanym ePUAP) poprzez wybór „Podpisz certyfikatem” wybierając „Profil zaufany” lub „Certyfikat”, następnie „Wyślij dokument”.

Wyjaśnień udzielają też pracownicy Referatu Opłat Środowiskowych pod numerem telefonu:  85 66 54 411.

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2016-03-15

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2016-03-15

Data modyfikacji: 2016-03-15

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2016-03-15