Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Tysiąclecia 15
Tel/fax: 85 7162738, 85 7162705
Strona internetowa: www.zsmonki.pl
 

Dyrektor: Krzysztof Falkowski
Wicedyrektorzy: Dariusz Hryń, Adam Baworski

ORGAN PROWADZĄCY – POWIAT MONIECKI
ORGAN SPRAWUJĄCY NADZÓR PEDAGOGICZNY – PODLASKI KURATOR OŚWIATY

 
TYPY SZKÓŁ :
- LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
- ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
- TECHNIKUM
- SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY
- GIMNAZJUM SPECJALNE
- LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
- SZKOŁA POLICEALNA

INTERNAT
1.ADRES – 19 – 100 MOŃKI, ul. TYSIĄCLECIA 15, tel. 85 7162524
www.internat.zsmonki.pl, intermon@interia.pl

2. KIEROWNIK – DOROTA FILEWICZ
3. ILOŚĆ MIEJSC – 78 


Przyjmowanie i załatwiane spraw:

- miejsce przyjmowania interesantów :

sekretariat Liceum Ogólnokształcącego, ul. Tysiąclecia 15, tel.  85 7162738

sekretariat Szkół Zawodowych, ul. Szkolna 22, tel.  85 7162705 

- w jakich dniach i godzinach:

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15. 30

- w jaki sposób odbywa się przyjmowanie i załatwianie spraw:

sprawy załatwiane są w formie pisemnej, fax, e-mail, telefonicznie


- jaki system kancelaryjny obowiązuje w jednostce:

jednolity rzeczowy wykaz akt dla szkół i placówek oświatowych


- w jaki sposób załatwiane są sprawy pisemne

w formie korespondencyjnej


- w jakiej kolejności załatwiane są sprawy

zgodnie z Kodeksem Postępowania AdministracyjnegoWykaz regulaminów:

1/ Regulamin Pracy

2/ Regulamin Rady Pedagogicznej

3/ Regulamin Rady Rodziców

4/ Regulamin Tworzenia i Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

5/ Regulamin Wynagradzania Pracowników nie będących nauczycielami

6/ Regulamin rekrutacji do klas I ZSOiZ w Mońkach

6/ Regulamin organizowania wycieczek krajoznawczo-turystycznych i wycieczek przedmiotowych

7/ Regulamin Centrum Multimedialnego

8/ Regulamin Pracowni Fizycznej

9/ Regulamin Pracowni Chemicznej

10/ Regulamin Pracowni Biologicznej

11/ Regulamin Korzystania z Sali Gimnastycznej

12 /Regulamin Szkolnej Pracowni Komputerowej

13/ Instrukcja obiegu dokumentów w ZSOiZ w Mońkach

15/ Regulamin Kontroli Zarządczej
16/ Instrukcja w sprawie ochrony danych osobowych
17/ Regulamin Służby Przygotowawczej

 

Wszystkie regulaminy znajdują się w kadrach i w sekretariacie szkoły.

Rejestry, ewidencje, archiwa:

W jednostce obowiązują następujące rejestry i ewidencje :

- rejestr zarządzeń dyrektora

·         rejestr wydanych legitymacji szkolnych

·         rejestr znaczków pocztowych

·         rejestr wydanych zaświadczeń

·         szkolny rejestr rozrachunku świadectw

·         rejestr wydanych legitymacji szkolnych

·         rejestr legitymacji ubezpieczeniowych dla pracowników

·         rejestr legitymacji ubezpieczeniowych dla członków rodzin

·         rejestr legitymacji służbowych dla nauczycieli na przejazdy ulgowe

·         rejestr wypadków uczniów w szkole i na zajęciach organizowanych przez szkołę

·         rejestr wypadków pracowników szkoły : w miejscu pracy, w drodze do pracy/ z pracy

·         rejestr badań pracowników : b.profilaktycznych, do pracow. Książeczki zdrowia, orzeczenia Sanepidu

·         rejestr szkoleń bhp : stanowiskowych, podstawowych, okresowych, innych

·         rejestr rozliczenia paliwa

·         ewidencja pracowników

·         ewidencja obecności pracowników

·         księga uczniów

·         ewidencja składników majątkowych : środków trwałych, przedmiotów w użytkowaniu

·         ewidencja sprzętu p.poż.

·         ewidencja godzin ponadwymiarowych

·         rejestr delegacji służbowych

·         ewidencja księgozbiorów bibliotecznych

·         ewidencja księgowa, kartotekowo-przebitkowa, sukcesywnie wdrażana w system informatyczny.

 

Składnica akt szkolnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach – archiwum :

Dokumentacja przechowywana :

1.       Organizacja i zarządzanie jednostki

2.       Planowanie, sprawozdawczość, statystyka

3.       Kroniki i monografie

4.       Akta osobowe pracowników

5.       Stan bezpieczeństwa i higieny pracy

6.       Wypadki przy pracy

7.       Dowody księgowe i kasowe

8.       Listy płac i karty wynagrodzeń

9.       Arkusze ocen; dokumentacja duplikatów świadectw

10.    Protokoły egzaminacyjne

11.    Praktyki zawodowe

12.    Dokumentacja Komitetu Rodzicielskiego

13.    Dzienniki lekcyjne

14.    Protokóły rad pedagogicznych

15.    Warsztaty szkolne – dokumentacja dotycząca działalności

 

 

Ewidencja majątku ZSOiZ w Mońkach znajduje się w księgach inwentarzowych.

 

Kontrole:

Kontrole planowe i doraźne przeprowadzone w ostatnich dwóch latach szkolnych
w szkole (placówce)

 

Kontrole planowe (organ dokonujący kontroli)

Tematyka kontroli

Zalecenia, wnioski, uwagi

Informacja o realizacji zaleceń

1.

Kuratorium Oświaty

w Białymstoku

2013 r.

Kontrola problemowa w zakresie organizowania i realizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w szkołach publicznych oraz publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno pedagogicznych i ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych

Nie wydano zaleceń

-

2.

Starosta Moniecki

2013 r.

Kontrola kompleksowa ZSOiZ w Mońkach

Sprawowanie nadzoru sprawia ,że jednostka realizuje zadania  w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

-

3.

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

2013 r.

Kontrola w zakresie zgodności organizacji zajęć edukacyjnych z informatyki z ramowymi planami nauczania

Nie wydano zaleceń.

-

4.

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku

2013 r.

Kontrola kompleksowa bloku żywienia w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia

Zgodnie z kryteriami w arkuszu oceny stanu sanitarnego zakładu żywienia zbiorowego, zakład został oceniony jako zgodny z wymaganiami prawa.

-

5.

Najwyższa Izba Kontroli

Delegatura w Białymstoku

2013 r.

Przeciwdziałanie zjawiskom patologii wśród dzieci i młodzieży szkolnej

W działalności kontrolowanej jednostki w zakresie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

-

6.

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku

2014 r.

Kontrola w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia- blok żywienia w Internacie, Pobranie prób sanitarnych

Nie wydano zaleceń.

-

7.

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku

2014 r.

Kontrola kompleksowa z zakresu oceny stanu sanitarnego szkoły,  internatu,

warsztatów szkolnych

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

-

8.

Podlaski Kurator Oświaty

w Białymstoku

2015 r.

Ankieta „Wyklikaj szkołę zawodową”

Nie wydano zaleceń.

-

9.

Kuratorium Oświaty

w Białymstoku

2015 r.

Ewaluacja zewnętrzna problemowa

w Technikum

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej – poziom spełnienia wymagania : C; Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji- poziom spełnienia wymagania: B;

Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egz. gimnazjalnego, maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych –poziom spełnienia wymagania: B.

-

10

Oddział ZUS Białystok

2015 r.

Prawidłowość obliczania składek i zgłaszania do ubezpieczeń społecznych. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społ.

Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. Zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społ.

Zaleceń pokontrolnych zgodnie z Ustawą o Systemie Ubezpieczeń Społecznych nie wydano.

-

11

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku

2015 r.

Kontrola w zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży. ocena stanu sanitarnego szkoły, internatu w zakresie warunków zdrowotnych środowiska pracy

Nie wydano zaleceń.

-

12

Podlaski Kurator Oświaty

w Białymstoku

2015 r.

 

Kontrola w zakresie zgodności zatrudnienia nauczycieli szkół i placówek z wymaganiami, kwalifikacjami w SSPdP.

Nie wydano zaleceń

-

13

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku

2015 r.

Kontrola bloku żywienia internatu w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia

Nie odnotowano nieprawidłowości

-

14

Najwyższa Izba Kontroli

2015 r.

Przekazywanie danych sprawozdawczych w bazie danych starego i zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

W działalności kontrolowanej jednostki w zakresie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

NIK wnosi o terminowe przekazywanie danych i informacji do lokalnej bazy SIO.

-

15

Podlaski Kurator Oświaty 2016 r.

Ewaluacja problemowa w ZSZ

Systemowe analizowanie i monitorowanie osiągnięć uczniów wspiera realizację podstawy programowej, a wdrażane wnioski przyczyniają się do uzyskania przez uczniów wysokich wyników na egzaminach zawodowych. W szkole prowadzi się działania , które wspierają uczniów, mają istotny wpływ na rozwijanie zainteresowań, pogłębianie wiedzy specjalistycznej, wyrównanie szans edukacyjnych i otwierają szansę na kolejne wyzwania. Szersze wykorzystanie wyników badań edukacyjnych może wzbogacić i rozszerzyć ofertę szkoły oraz wesprzeć nauczycieli w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

-

 

 

Kontrole doraźne (organ dokonujący kontroli)

Tematyka kontroli

Zalecenia, wnioski, uwagi

Informacja o realizacji zaleceń

1.

Podlaski Kurator Oświaty

w Białymstoku

2015 r.

 

Kontrola w zakresie łączenia godzin religii

Organizować naukę religii zgodnie z §2.1 Rozp. MEN z 14 kwietnia 1992r. w sprawie org. nauki religii

Grupy religii są zorganizowane zgodnie z wymienionym rozporządzeniem

 

 

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2016-09-05

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2007-05-16

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2017-03-17

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2007-05-16