Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach

19-100 Mońki, Al. Niepodległości 9
tel. 85 727 81 30, fax 085 727 81 35 (sekretariat)
NIP 546-11-93-353, REGON 050652956
Strona internetowa: www.spzoz.monki.pl

e-mail: sekretariat@szpital-monki.h2.pl

Dyrektor: Jarosław Pokoleńczuk

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych SP ZOZ w Mońkach - lek. med. Łucja Chojnowska

WYKAZ TELEFONÓW DO POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁOW I PORADNI

WAKACYJNY PORADNIK PACJENTA

I. STATUS PRAWNY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.);
2) innych przepisów dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
3) Statutu.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach posiada osobowość prawną. Wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000112038 oraz do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Podlaskiego pod nr 000000010647.

Podmiotem tworzącym Zakład jest Powiat Moniecki, który wykonuje swoje zadania wobec SP ZOZ w Mońkach poprzez Radę Powiatu w Mońkach i Zarząd Powiatu w Mońkach.
 

II. CELE I ZADANIA ZAKŁADU

Celem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, a także szerzenie promocji zdrowia.

Zadania Zakładu, do których w szczególności należą świadczenia w zakresie:
1) podstawowej opieki zdrowotnej:
a) udzielanie świadczeń służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia,
b) prowadzenie czynnego poradnictwa,
c) szerzenie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia;
2) opieki specjalistycznej - udzielanie świadczeń zdrowotnych chorym, których stan zdrowia wymaga badań uzupełniających świadczenia opieki podstawowej;
3) opieki stacjonarnej - udzielanie świadczeń zdrowotnych chorym, których stan zdrowia wymaga hospitalizacji, prowadzenie konsultacyjnego poradnictwa poszpitalnego oraz szerzenie oświaty zdrowotnej;
4) konsultacji, porad ambulatoryjnych, krótkiej obserwacji oraz leczenia chorych w Centralnej Izbie Przyjęć;
5) pomocy doraźnej;
6) wykonywania badań diagnostycznych;
7) wykonywania badań profilaktycznych;
8) całodobowych świadczeń zdrowotnych obejmujących pielęgnację i rehabilitację w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym;
9) sprawowania całodobowej opieki nad pacjentami w ramach hospicjum domowego.

Ze świadczeń zdrowotnych Zakładu, bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub odpłatnie na zasadach określonych w ustawie, w przepisach odrębnych lub umowie cywilno - prawnej mogą korzystać:
1) obywatele całej Polski;
2) cudzoziemcy. 

 

III. ORGANY

Organami Zakładu są:

1. Dyrektor, który kieruje Zakładem przy pomocy:
1) Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych lub Zastępcy Dyrektora ds. Finansowo- Administracyjnych;
2) Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa lub Naczelnej Pielęgniarki;
3) Głównego Księgowego;
4) ordynatorów oddziałów szpitalnych i koordynatorów oddziałów szpitalnych wykonujących zadania wynikające z obowiązków ordynatora;
5) kierowników jednostek i komórek organizacyjnych Zakładu oraz specjalistów;
6) osób zajmujących samodzielne stanowiska w Zakładzie.
2.
 Rada Społeczna – organ doradczy Dyrektora, która jest organem inicjującym i opiniodawczym Powiatu Monieckiego oraz organem doradczym Dyrektora Zakładu.

IV. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Strukturę organizacyjną Zakładu tworzą:
1) Szpital Powiatowy
2) Zespół Zakładów Opiekuńczo-Rehabilitacyjnych
3) Zakład Świadczeń Ambulatoryjnych
oraz komórki administracyjne i samodzielne stanowiska pracy.

W skład Szpitala Powiatowego wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

 • Szpital, w którego skład wchodzą następujące komórki organizacyjne:
 1. Oddział Położniczo – Ginekologiczny z Noworodkami – ogółem łóżek 30 w tym, 18 łóżek dla kobiet, 10 łóżeczek dla noworodków i 2 inkubatory,
 2. Gabinety zabiegowe,
 3. Oddział Chorób Wewnętrznych z łóżkami intensywnej opieki medycznej – łóżek 50, w tym 4 łóżka intensywnej opieki medycznej,
 4. Oddział Pediatryczny – łóżek 20,
 5. Izby przyjęć szpitala,
 6. Blok Operacyjny z salą nadzoru poznieczuleniowego (wybudzeń) – łózek ogółem 3,
 7. Apteka Szpitalna,
 8. Pracownia Serologiczna,
 9. Bank Krwi,
 10. skreślony
 11. Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej,
 12. Pomieszczenie Pro-Morte.
 • Medyczne Laboratorium Diagnostyczne w skład, której wchodzi komórka organizacyjna o tej samej nazwie.
 • Regionalne Centrum Leczenia Bólu w skład, którego wchodzą następujące komórki organizacyjne:
 1. Odział Chirurgiczny Ogólny z łóżkami leczenia bólu - ogółem łóżek  30,
 2. Centralna Izba Przyjęć – ogółem łóżek 4.
W skład Zespołu Zakładów Opiekuńczo-Rehabilitacyjnych wchodzą następujące jednostki organizacyjne:
 • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy posiadający 30 łóżek, w tym 1 łóżko dla pacjentów wentylowanych mechanicznie w skład, którego wchodzi komórka organizacyjna
  o tej samej nazwie oraz komórka organizacyjna o nazwie Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie
 • Oddział Rehabilitacyjny w skład, którego wchodzi komórka organizacyjna o tej samej nazwie – łóżek 46
 • Zakład Rehabilitacji Leczniczej w skład, którego wchodzi komórka organizacyjna o

tej samej nazwie oraz komórka o nazwie:

 1. Ośrodek Rehabilitacji Dziennej.


W skład Zakładu Świadczeń Ambulatoryjnych wchodzą następujące jednostki organizacyjne:
1) Centralna Sterylizatornia
2) Pracownie diagnostyczne
3) Przychodnia Rejonowa w Mońkach
4) Przychodnia Rejonowa w Goniądzu
5) Gminny Ośrodek Zdrowia w Krypnie
6) Gminny Ośrodek Zdrowia w Jaświłach
7) Gminny Ośrodek Zdrowia w Jasionówce
8) Gminny Ośrodek Zdrowia w Trzciannem
9) Wiejski Ośrodek Zdrowia w Kalinowce Kościelnej

W skład pracowni diagnostycznych wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Pracownia USG
2) Pracownia Endoskopii
3) Pracownia Elektrokardiograficzna

Poradnie:

 • Poradnia Chirurgii Ogólnej
 • Poradnia Otorynolaryngologiczna
 • Poradnia Okulistyczna
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego
 • Poradnia Neurologiczna
 • Poradnia Dermatologiczna
 • Poradnia Endokrynologiczna
 • Poradnia Rehabilitacyjna
 • Poradnia Położniczo - Ginekologiczna
 • Poradnia Leczenia Bólu
 • Poradnia Leczenia Uzależnień
 • Poradnia Żywieniowa
 • Poradnia Medycyny Pracy
 • Hospicjum domowe
 • Zespół Transportu Medycznego
 • Poradnia Alergologiczna
 • Poradnia Geriatryczna
 • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 • Poradnia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
Komórki organizacyjne zakładu:

1) Sekcja Statystyki Medycznej;
2) Sekcja Księgowości;
3) Sekcja Spraw Pracowniczych;
4) Sekcja Administracyjno – Techniczna;
5) Sekcja Organizacyjna;
6) Sekcja Informatyki;
7) Sekcja Zamówień Publicznych. 


 

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2007-05-18

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2007-05-18

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2019-03-11

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2007-05-18