Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach

19-100 Mońki, Al. Niepodległości 9
tel. 85 727 81 30, fax 085 727 81 35 (sekretariat)
NIP 546-11-93-353, REGON 050652956
Strona internetowa: www.spzoz.monki.pl

e-mail: sekretariat@szpital-monki.h2.pl

Dyrektor: Jarosław Pokoleńczuk

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych SP ZOZ w Mońkach - lek. med. Łucja Chojnowska

WYKAZ TELEFONÓW DO POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁOW I PORADNI

WAKACYJNY PORADNIK PACJENTA

I. STATUS PRAWNY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.);
2) innych przepisów dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
3) Statutu.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach posiada osobowość prawną. Wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000112038 oraz do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Podlaskiego pod nr 000000010647.

Podmiotem tworzącym Zakład jest Powiat Moniecki, który wykonuje swoje zadania wobec SP ZOZ w Mońkach poprzez Radę Powiatu w Mońkach i Zarząd Powiatu w Mońkach.
 

II. CELE I ZADANIA ZAKŁADU

Celem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, a także szerzenie promocji zdrowia.

Zadania Zakładu, do których w szczególności należą świadczenia w zakresie:
1) podstawowej opieki zdrowotnej:
a) udzielanie świadczeń służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia,
b) prowadzenie czynnego poradnictwa,
c) szerzenie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia;
2) opieki specjalistycznej - udzielanie świadczeń zdrowotnych chorym, których stan zdrowia wymaga badań uzupełniających świadczenia opieki podstawowej;
3) opieki stacjonarnej - udzielanie świadczeń zdrowotnych chorym, których stan zdrowia wymaga hospitalizacji, prowadzenie konsultacyjnego poradnictwa poszpitalnego oraz szerzenie oświaty zdrowotnej;
4) konsultacji, porad ambulatoryjnych, krótkiej obserwacji oraz leczenia chorych w Centralnej Izbie Przyjęć;
5) pomocy doraźnej;
6) wykonywania badań diagnostycznych;
7) wykonywania badań profilaktycznych;
8) całodobowych świadczeń zdrowotnych obejmujących pielęgnację i rehabilitację w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym;
9) sprawowania całodobowej opieki nad pacjentami w ramach hospicjum domowego.

Ze świadczeń zdrowotnych Zakładu, bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub odpłatnie na zasadach określonych w ustawie, w przepisach odrębnych lub umowie cywilno - prawnej mogą korzystać:
1) obywatele całej Polski;
2) cudzoziemcy. 

 

III. ORGANY

Organami Zakładu są:

1. Dyrektor, który kieruje Zakładem przy pomocy:
1) Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych lub Zastępcy Dyrektora ds. Finansowo- Administracyjnych;
2) Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa lub Naczelnej Pielęgniarki;
3) Głównego Księgowego;
4) ordynatorów oddziałów szpitalnych i koordynatorów oddziałów szpitalnych wykonujących zadania wynikające z obowiązków ordynatora;
5) kierowników jednostek i komórek organizacyjnych Zakładu oraz specjalistów;
6) osób zajmujących samodzielne stanowiska w Zakładzie.
2.
 Rada Społeczna – organ doradczy Dyrektora, która jest organem inicjującym i opiniodawczym Powiatu Monieckiego oraz organem doradczym Dyrektora Zakładu.

 
 

IV. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Strukturę organizacyjną Zakładu tworzą:
1) Szpital Powiatowy
2) Zespół Zakładów Opiekuńczo-Rehabilitacyjnych
3) Zakład Świadczeń Ambulatoryjnych
oraz komórki administracyjne i samodzielne stanowiska pracy

W skład Szpitala Powiatowego wchodzą następujące jednostki organizacyjne:
a) Oddział Położniczo – Ginekologiczny z Noworodkami – łóżek 18, oraz 10 łóżeczek dla noworodków oraz 2 inkubatory
b) Oddział Chirurgiczny Ogólny– łóżek 30
c) Oddział Chorób Wewnętrznych z łóżkami intensywnej opieki medycznej – łóżek 50, w tym 4 łóżka intensywnej opieki medycznej
d) Oddział Pediatryczny – łóżek 20,
e) Izby przyjęć szpitala,
f) Blok Operacyjny,
g) Apteka Szpitalna,
h) Pracownia Serologiczna,
i) Bank Krwi,
j) Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej,
k) Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej,
l) Pomieszczenie Pro-Morte.

W skład Zespołu Zakładów Opiekuńczo-Rehabilitacyjnych wchodzą następujące jednostki organizacyjne:
1) Zakład Opiekuńczo-Leczniczy - posiada 30 łóżek, w tym 2 łóżka dla pacjentów wentylowanych mechanicznie
2) Oddział Rehabilitacyjny – łóżek 30
3) Zakład Rehabilitacji Leczniczej

W skład Zakładu Świadczeń Ambulatoryjnych wchodzą następujące jednostki organizacyjne:
1) Centralna Sterylizatornia
2) Pracownie diagnostyczne
3) Przychodnia Rejonowa w Mońkach
4) Przychodnia Rejonowa w Goniądzu
5) Gminny Ośrodek Zdrowia w Krypnie
6) Gminny Ośrodek Zdrowia w Jaświłach
7) Gminny Ośrodek Zdrowia w Jasionówce
8) Gminny Ośrodek Zdrowia w Trzciannem
9) Wiejski Ośrodek Zdrowia w Kalinowce Kościelnej

W skład pracowni diagnostycznych wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Pracownia USG
2) Pracownia Endoskopii
3) Pracownia Elektrokardiograficzna

Poradnie specjalistyczne:
1) Poradnia Chirurgii Ogólnej
2) Poradnia Otorynolaryngologiczna
3) Poradnia Okulistyczna
4) Poradnia Zdrowia Psychicznego
5) Poradnia Neurologiczna
6) Poradnia Dermatologiczna
7) Poradnia Reumatologiczna
8) Poradnia Endokrynologiczna
9) Poradnia Rehabilitacyjna
10) Poradnia Położniczo - Ginekologiczna
11) Poradnia Leczenia Bólu
12) Poradnia Leczenia Uzależnień
13) Poradnia Żywieniowa
14) Poradnia Medycyny Pracy

 

Ponadto w strukturach SP ZOZ funkcjonuje:

- Hospicjum domowe
- Ambulatorium Ogólne
- Zespół Transportu Sanitarnego


Komórki organizacyjne Zakładu:
1) Sekcja Statystyki Medycznej;
2) Sekcja Księgowości;
3) Sekcja Spraw Pracowniczych;
4) Sekcja Administracyjno – Techniczna;
5) Sekcja Organizacyjna;
6) Sekcja Informatyki;
7) Sekcja Zamówień Publicznych. 


 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2007-05-18

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2007-05-18

Data modyfikacji: 2017-03-17

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2007-05-18