Dom Pomocy Społecznej w Mońkach

Dom Pomocy Społecznej w Mońkach
19-100 Mońki
ul. PCK 15
tel./fax 85 716 22 12

e-mail: dpsmonki@wp.pl

www.dpsmonki.pl

NIP 546-10-11-837         

REGON 000977597

 

Dyrektor: Alicja Zawistowska
 

Godziny pracy administracji: od poniedziałku do piątku: 7.30- 15.30

Opieka nad mieszkańcami: całodobowa

Informacje o działalności Domu Pomocy Społecznej w Mońkach

     DPS w Mońkach jest jednostką organizacyjną Powiatu Monieckiego działającego w formie jednostki samorządowej. Jest przeznaczony dla 30 osób w wieku podeszłym, którym zapewnia warunki bezpiecznego i godnego życia. Świadczy usługi w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających dla osób, które wymagają stałej opieki i pielęgnacji, ale nie wymagają leczenia szpitalnego.
    Dom usytuowany jest  w centrum miasta. Oferuje mieszkańcom pokoje 1, 2 i 3 osobowe z łazienkami,  wyposażone zgodnie z obowiązującym standardem. Osobom niepełnosprawnym zapewnia nowoczesne łóżka rehabilitacyjne, wózki i inny sprzęt pomocniczy. Mieszkańcy do swojej dyspozycji posiadają aneks wypoczynkowy, kuchenkę pomocniczą, kaplicę, pokój gościnny i duży taras. Mogą uczestniczyć w terapii zajęciowej i rehabilitacyjnej. Terapia ma różne formy w zależności od indywidualnych potrzeb i możliwości mieszkańców. Działalność Domu opiera się na pracy zespołu terapeutyczno – opiekuńczego składającego  się z pracowników Domu bezpośrednio zajmujących się wspieraniem mieszkańca.

Podstawy prawne działania Domu Pomocy Społecznej w Mońkach

1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1592 z późn.zm),
2. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz.182 ),
3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm),
4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012r. poz. 964),
5. Statut Domu Pomocy Społecznej w Mońkach nadany uchwałą nr XLI/203/06 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 12 czerwca 2006r. w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Mońkach. Zmiana Statutu – Uchwała Nr XXII/132/13 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 08 lutego 2013r. w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Mońkach.
6. Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Mońkach uchwalony Uchwałą Nr 143/244/06 Zarządu Powiatu w Mońkach  z dnia 07 lutego 2006r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Mońkach. Zmiana Regulaminu – Uchwała Nr 109/222/13 Zarządu Powiatu w Mońkach z dnia 25 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Mońkach.
7. Decyzja Wojewody Podlaskiego  PS.V.MN.9013/6/07 z dnia 2007.10.31 w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Mońkach, przeznaczonego dla osób w podeszłym wieku na 30 miejsc na czas nieokreślony oraz wpisania do rejestru domów pomocy społecznej województwa podlaskiego pod pozycją Nr 14.
8. Inne przepisy dotyczące domów pomocy społecznej, jednostek samorządu terytorialnego i jednostek budżetowych.

Rejestry, ewidencje i zasady udostępniania
1. Rejestry:
-  rejestr zarządzeń Dyrektora,
- rejestr zamówień publicznych,
- rejestr skarg i wniosków,
- rejestr depozytów,
- rejestr upoważnień,
- rejestr środków dezynfekcyjnych,
- rejestry księgowe - dochodów i wydatków,
- rejestr zawartych umów,
- rejestr wydanych kart drogowych,
- rejestr druków ścisłego zarachowania,
- rejestr kontroli( książka kontroli),
-rejestr korespondencji ( dziennik korespondencji).

2. Ewidencje:
- ewidencja osobowa pracowników Domu,
- ewidencja osobowa mieszkańców,
- ewidencja delegacji służbowych,
- ewidencja czasu pracy pracowników,
- ewidencja zatrudnienia,
- ewidencja środków trwałych.
3. Archiwa:
- składnica akt.

Zasady udostępniania:

Dane udostępniane są na pisemny wniosek strony zainteresowanej, zatwierdzony przez dyrektora Domu z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, oraz innych przepisów o ochronie praw i danych, w godzinach urzędowania w sekretariacie Domu.

Wykaz kontroli przeprowadzonych w DPS.

1. Kontrola kompleksowa w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia przeprowadzona przez upoważnionych przedstawicieli Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku - 26.04.2012r.
2. Kontrola PCPR w Mońkach przeprowadzona w dniu  30.10.2012r. w zakresie kwalifikacji pracowników, wskaźnika zatrudnienia w zespole terapeutyczno – opiekuńczym i oceny sytuacji życiowej mieszkańców.
3. Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych – KP PSP – 26.02.2013r.
4. Kontrola Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie przestrzegania standardu świadczonych usług oraz  zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami przeprowadzona w dniach 27.02.2013- 1.03.2013r.
5. Kontrola kompleksowa w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia przeprowadzona przez przedstawicieli Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku – 03.04.2013r.

Zalecenia pokontrolne udostępniane są na pisemny wniosek, zatwierdzony przez dyrektora Domu, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, oraz innych przepisów o ochronie praw i danych, w sekretariacie Domu, w godzinach urzędowania. 
 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Alicja Zawistowska - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizayjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2007-05-08

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2007-05-08

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2017-03-17

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2007-05-08