Informacje, których nie ma w BIP

 

 

Co zrobić, kiedy w serwisie nie ma poszukiwanej informacji publicznej ?

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, a znajduje się w zasobach Starostwa Powiatowego w Mońkach i może być niezwłocznie udostępniona - jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej wymaga jej przygotowania - informacja taka jest udostępniana na pisemny wniosek. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Starostwo, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, powiadamia się pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, Starosta powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek Starostwo ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, od wnioskodawcy może być pobrana opłata w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Starostwo w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadamia wnioskodawcę o wysokości opłaty.

Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

 

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji publicznej następuje w drodze decyzji. 

Prosimy wypełnić formularz i przesłać go drogą elektroniczną (starostwo@monki.pl) lub pocztą.
Jak tylko przygotujemy poszukiwane dane, odpowiemy na twój wniosek elektronicznie lub listownie.

 

Uchwała Nr 119/193/09
Zarządu Powiatu w Mońkach
z dnia 13 maja 2009 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnienie informacji publicznej w formie kserokopii, dokumentu przekształconego oraz dokumentu na nośnikach elektronicznych.

Na podstawie art. 8a i 9 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.Nr 142, poz.1592 z 2001r., zm.: Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, z 2007 r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458) oraz art.15 ust.1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz.U.Nr 112, poz.1198, z 2002 r. nr 153, poz.1271, z 2004 r. Nr 240, poz.2407, z 2005 r. Nr 64, poz.565 i Nr 132, poz.1110) w związku z § 65e ust.4 Statutu Powiatu Monieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/13/98 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie Statutu Powiatu Monieckiego zmienionej uchwałą Nr VI/27/99 z dnia 2 marca 1999 r., uchwałą Nr XVII/72/2000 z dnia 11 kwietnia 2000 r., uchwałą Nr XIX/86/2000 z dnia 26 lipca 2000 r., uchwałą Nr XXXII/129/01 z dnia 4 września 2001 r., uchwałą Nr XXXV/140/02 z dnia 29 stycznia 2002 r., uchwałą Nr III/9/03 z dnia 24 stycznia 2003 r., uchwałą Nr VII/33/03 z dnia 16 czerwca 2003 r., uchwałą Nr X/41/03 z dnia 29 października 2003 r., uchwałą Nr XXXII/159/05 z dnia 22 września 2005 r., uchwałą Nr XXXVII/180/06 z dnia 17 stycznia 2006 r., uchwałą Nr XLII/208/06 z dnia 25 sierpnia 2006 r., uchwałą Nr XX/103/08 z dnia 1 października 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 4, poz. 25, zm.: Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 13, poz. 117, Nr 21, poz. 280, z 2001 r. Nr 53, poz. 886, z 2002 r. Nr 5, poz. 79, z 2003 r. Nr 17, poz. 441, Nr 66, poz. 1355, Nr 114, poz. 2132, z 2005 r. Nr 213, poz. 2410, z 2006 r. Nr 71, poz. 739, Nr 240, poz. 2345, z 2008 r. Nr 246, poz. 2525), uchwala się co następuje:
§ 1. 1.Ustala się wysokość opłat za udostępnienie informacji publicznej w formie kserokopii, dokumentu przekształconego oraz dokumentu na nośnikach elektronicznych:
1) za wydanie każdej rozpoczętej strony kserokopii dokumentu formatu A4 : jednostronnej - 0,50 zł, dwustronnej - 0,70 zł,
2) za wydanie każdej rozpoczętej strony kserokopii dokumentu formatu A3 : jednostronnej - 1,00 zł, dwustronnej – 1,50 zł,
3)za wydanie dokumentu przekształconego – 5,00 zł za każdą stronę. Jeżeli wskazany sposób udostępnienia informacji wiąże się z koniecznością skomplikowanego bądź szczególnie czasochłonnego przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku pobiera się od wnioskodawcy opłatę w wysokości ustalonej na podstawie indywidualnej kalkulacji kosztów,
4) za wydanie dyskietki - aktualna cena dyskietki + 0,50 zł za czynności zapisania informacji w formie elektronicznej + ewentualna opłata określona w pkt 5 w przypadku informacji przekształconej,
5) za wydanie płyty CD - aktualna cena płyty + 0,50 zł za czynności zapisania informacji w formie elektronicznej + ewentualna opłata określona w pkt 5 w przypadku informacji przekształconej.
2. Za przesłanie kopii dokumentów drogą pocztową pobiera się opłatę w wysokości podanej w obowiązującym cenniku powszechnych usług pocztowych operatora publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe
(Dz.U.z 2008 r. Nr 189, poz.1159 z późn.zm.).
§ 2. Zasady i tryb udostępniania informacji publicznej określa Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn.zm.).
§ 3. Wpłaty należności ustalonej zgodnie z § 1 dokonuje się do kasy Starostwa Powiatowego w Mońkach lub na rachunek bieżący Powiatu Monieckiego.
§ 4. Udostępnienia informacji publicznej w formie kserokopii dokumentów, dokumentu przetworzonego na dyskietce lub na płycie następuje po dokonaniu opłaty ustalonej w § 1 niniejszej Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Starosta – Zbigniew Męczkowski
2. Wicestarosta – Jan Zabielski

Członkowie Zarządu :
1.Krzysztof Bagiński
2.Zbigniew Dembowski
3.Krzysztof Falkowski 

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2003-08-27

Data modyfikacji: 2009-06-30

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2003-08-27