UCHWAŁA NR XXXII/208/14   
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 12 sierpnia 2014 r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej w roku 2015 na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu pn. „Utworzenie Regionalnego Centrum Leczenia Bólu poprzez rozbudowę budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach” realizowanego przez SP ZOZ w Mońkach w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych do Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Działanie 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2013r. Dz. U. poz. 595, poz. 645 i z 2014r. poz. 379) uchwala się, co następuje:
§ 1. Rada Powiatu w Mońkach na wniosek Zarządu Powiatu w Mońkach deklaruje ujęcie w uchwale budżetowej powiatu monieckiego na 2015 rok dotacji celowej dla SP ZOZ w Mońkach w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne § 6229 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych do kwoty 4.306.400 zł (słownie: cztery miliony trzysta sześć tysięcy czterysta złotych) na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu pn. „Utworzenie Regionalnego Centrum Leczenia Bólu poprzez rozbudowę budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach” realizowanego przez SP ZOZ w Mońkach w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Działanie 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej.
§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji oraz zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem w Mońkach a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Mońkach.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Krzysztof Falkowski

Metryka strony

Udostępniający: Łucja Dąbrowska - Skarbnik Powiatu

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2014-08-12

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2014-08-14

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2014-08-14

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2014-08-14