UCHWAŁA NR XXVII/177/13   
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 18 grudnia 2013r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2014-2022

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013r. Dz. U. poz. 885 i poz. 938) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241; zm. z 2009r. Nr 219, poz. 1706; z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 238, poz. 1578; z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170; z 2012r. poz. 986, poz. 1456 i poz. 1548) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2013r. Dz. U. poz. 595 i poz. 645), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową powiatu monieckiego na lata 2014 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2017, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały,

§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w WPF powiatu monieckiego na lata 2014-2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały,

§ 4. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień z zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust.1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXI/123/12 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2013-2022 zmieniona Uchwałą Nr XXIII/139/13 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 25 marca 2013r., Uchwałą Nr XXIV/150/13 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 czerwca 2013r., Uchwałą Nr 120/253/13 Zarządu Powiatu w Mońkach z dnia 27 czerwca 2013r., Uchwałą Nr XXVI/170/13 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 31 października 2013r. i Uchwałą Nr XXVII/174/13 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 18 grudnia 2013r.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Falkowski

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XXVII/177/13
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 18 grudnia 2013r.

O b j a ś n i e n i a

wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej powiatu monieckiego na lata 2014-2022

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022 został opracowany przez Zarząd Powiatu w Mońkach na bazie obowiązującej WPF na lata 2013-2022 z uwzględnieniem:
1) przewidywanego wykonania budżetu za 2013 rok,
2) projektu budżetu na 2014 rok,
3) kwoty już zaciągniętego długu i planowanego do zaciągnięcia w latach 2013-2015.

W 2013 roku przewiduje się wykonanie dochodów w kwocie 43.522.063 zł tj. w 99,6% planowanych dochodów na ten rok według stanu na 06 listopada bieżącego roku, z tego dochody: bieżące 34.152.671 zł, tj. 99,5%, majątkowe 9.369.392 zł, tj. 100%.
Nie zostaną wykonane w 100% zaplanowane dochody z tytułu: udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym, opłat komunikacyjnych, z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zrealizowano natomiast dochody ponadplanowe (z opłat za zajęcie pasa drogowego, gospodarki gruntami i nieruchomościami, udziału w podatku dochodowym od osób prawnych) i nie planowane, które częściowo zrekompensują ubytek w/w dochodów.
Przewidywane wykonanie planu wydatków powiatu szacuje się na kwotę 46.398.545 zł, tj. 97,0% planowanych wydatków na rok bieżący, z tego: wydatki bieżące 32.460.402 zł, tj. 97,8%, majątkowe 13.938.143 zł, tj. 95,2%.
W związku z powyższym szacuje się, że deficyt budżetu powiatu w 2013 roku wyniesie 2.876.482 zł, łączne przychody 5.788.409 zł i są to wolne środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 558.409 zł i planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 5.230.000 zł, a rozchody 1.400.000 zł i jest to spłata kredytów już zaciągniętych. Przewiduje się więc, że na 31.12.2013r. pozostaną wolne środki w kwocie 1.511.927 zł, z tego kwota 1.370.924 zł zostanie zaangażowana w projekcie budżetu na 2014 rok.
W projekcie budżetu powiatu na 2014 rok opracowanym w oparciu o wstępne informacje w zakresie kwot subwencji i dotacji celowych przekazane przez Ministra Finansów i Wojewodę Podlaskiego oraz szacunki własne dotyczące dochodów własnych powiatu i przewidywane wykonanie budżetu za rok bazowy – rok 2013 zakłada się osiągnięcie dochodów w wysokości 45.456.213 zł, z tego dochody bieżące – 33.345.468 zł, dochody majątkowe – 12.110.745 zł. Dochody planowane na 2014 rok w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów za 2013 rok są wyższe o 4,4% (dochody bieżące 97,6%, dochody majątkowe 129,3%). Planowane w 2014r. dochody majątkowe pochodzą ze źródeł zewnętrznych tj. dotacje z budżetu państwa, środki Unii Europejskiej oraz środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Zakłada się jeszcze wyższe pozyskanie dochodów majątkowych w 2014r., ale ich wprowadzenie do budżetu nastąpi po podpisaniu porozumień (umów), czy otrzymaniu stosownych decyzji.
Planowane w 2014 r. dochody bieżące w stosunku do roku 2013 są niższe, o 2,4%, co wynika m. in. z niższej niż w 2013 r. subwencji wyrównawczej o kwotę 19.107 zł i subwencji oświatowej o kwotę 440.253 zł. Jednak po uchwaleniu budżetu państwa ostateczna kwota subwencji oświatowej winna być znacznie wyższa, ponieważ od 1 września 2013r. wzrosła liczba uczniów w internacie i wychowanków w placówkach oświatowych powiatu stanowiąca podstawę jej naliczenia.

Wydatki budżetu powiatu na 2014 rok planuje się na kwotę 47.433.137 zł, z tego:
1) wydatki bieżące 32.455.242 zł (na poziomie przewidywanego wykonania roku 2013), w tym na:
- wynagrodzenia i pochodne – 21.013.152 zł,
- obsługę długu - 330.000 zł,
- dotacje – 595.024 zł,
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 384.207 zł
2) wydatki majątkowe 14.977.895 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 12.598.749 zł.

Wydatki bieżące pokryte są dochodami bieżącymi. Nadwyżka operacyjna wynosi 890.226 zł.
Planowany budżet powiatu zamyka się deficytem związanym z realizacją zadań inwestycyjnych w wysokości 1.976.924 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 1.970.000 zł,
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 6.924 zł.

Zobowiązania z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczki, stanowiące rozchody budżetu powiatu w 2014 roku wynoszą 1.564.000 zł i zostaną pokryte planowanym do zaciągnięcia kredytem w kwocie 200.000 zł i wolnymi środkami w kwocie 1.364.000 zł.

Łączną kwotę przychodów angażowaną w budżecie 2014 roku planuje się na kwotę 3.540.924 zł, z tego:
1) wolne środki wynikające z przewidywanego wykonania budżetu za 2013 rok na kwotę 1.370.924 zł,
2) planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 2.170.000 zł.

W projekcie budżetu powiatu na 2014 rok planuje się 5% wzrost wynagrodzeń, wzrost wynagrodzenia minimalnego z obowiązującej aktualnie kwoty 1.600 zł do kwoty 1.680 zł planowanej od 1 stycznia 2014 roku. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczono na poziomie roku 2013 tj. w oparciu o wysokość odpisu na jeden etat w kwocie 1.093,93 zł i ilość zatrudnionych pracowników, a dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela na podstawie 110% kwoty bazowej dla nauczycieli, tj. od kwoty 2.618,10 zł i planowanej liczby zatrudnionych w 2014 roku nauczycieli. Odpis na 1 etat pedagogiczny przyjęty do projektu budżetu ustalony w powyższy sposób wynosi 2.879,91 zł.

Wydatki rzeczowe zaplanowano z uwzględnieniem przewidywanego na 2014r. wskaźnika wzrostu cen wynoszącego 2,4%, a w uzasadnionych przypadkach nieco powyżej tego wskaźnika, z pominięciem wydatków jednorazowych dotyczących wyłącznie roku 2013.
Poszczególne źródła dochodów i tytuły wydatków na 2014 rok omówiono szczegółowo w objaśnieniach do projektu budżetu.
W zakresie dochodów i wydatków bieżących występują one cyklicznie – co roku.
Jak wcześniej wspomniano niniejszy projekt WPF opracowano na bazie dotychczas obowiązującej WPF na lata 2013-2022. Tak, więc wielkości w zakresie dochodów i wydatków, wyniku finansowego, nadwyżki operacyjnej, itd. w latach 2015-2022 pozostawiono na tym samym poziomie. Zostały one wnikliwie przeanalizowane i zaplanowane realistycznie. Wzrost dochodów liczony rok do roku ustalony został na poziomie nieco ponad 2%, a wzrost wydatków około 3%.
Wyższy wzrost dochodów i wydatków majątkowych w latach 2013 i 2014 wynika z faktu podpisania umowy i przyjęcia do realizacji Projektu „Udostępnianie obszarów cennych turystycznie i gospodarczo-poprawa jakości dróg pogranicza polsko-białoruskiego” w ramach Programu Transgranicznej Współpracy Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2007-2013 o łącznej kwocie 15.944.754 zł.
Przychody budżetu – planowane do zaciągnięcia kredyty na realizację zadań inwestycyjnych i spłatę wcześniej zaciągniętego długu zaplanowano na lata 2014-2015. Od roku 2016 w chwili obecnej nie przewiduje się przychodów. Planowane są tylko niewielkie kilkuset tysięczne wydatki inwestycyjne finansowane dochodami. Natomiast spłata zaciągniętego długu – rat kredytów będzie finansowana planowaną w kolejnych latach nadwyżką budżetową.
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty długu określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych zarówno „planistyczny” jak i „obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy” został we wszystkich latach ujętych w WPF spełniony. 

Metryka strony

Udostępniający: Łucja Dąbrowska - Skarbnik Powiatu

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2013-12-18

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2013-12-19

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2013-12-19

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2013-12-19