UCHWAŁA NR XXVI/170/13   
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 31 października 2013r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXI/123/12 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2013-2022

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; zm. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz.1707; z 2012r. poz. 1456, 1530, 1548) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241; zm. z 2009r. Nr 219, poz. 1706 i z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020 i Nr 161 poz. 1078), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. (Dz. U. z 18 stycznia 2013r. poz. 86) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2013r. Dz. U. poz. 595 i poz. 645), postanawia się co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/123/12 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 grudnia 2012r. Wieloletnia Prognoza Finansowa powiatu monieckiego na lata 2013 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2022 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/123/12 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 grudnia 2012r. wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2015 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały,

§ 3. Objaśnienie dokonanych zmian zawiera Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Powiatu

Krzysztof Falkowski

 Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVI/170/13
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 31 października 2013r.

   
O b j a ś n i e n i e

dokonanych zmian do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022

Wprowadzone zmiany w WPF powiatu monieckiego na lata 2013-2022 dotyczą:
1) doprowadzenia do zgodności dochodów i wydatków budżetowych w roku 2013 z uchwałą budżetową po wprowadzonych zmianach w budżecie powiatu,
2) zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych w 2013 roku w związku z pozyskaniem zewnętrznych środków finansowych i wprowadzonych zmian w budżecie o kwotę 1.201.492 zł, z tego:
a) na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa Sali sportowej i przebudowa z nadbudową budynku istniejącej szkoły wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (Etap I) w Mońkach przy ul. Szkolnej o kwotę 72.900 zł (środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), i jednocześnie zmniejszenia o tą samą kwotę wydatków na to zadanie w roku 2014,
b) na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa i remonty obiektów inżynieryjnych i dróg powiatowych” o kwotę 1.128.592 zł,
3) zwiększenia planu dochodów i wydatków na lata 2013-2015 na realizację przedsięwzięcia pn. „Udostępnienie obszarów cennych turystycznie i gospodarczo-poprawa jakości dróg pogranicza polsko-białoruskiego” złożonego w ramach Programu Współpraca Transgraniczna Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 polegającego na remoncie drogi powiatowej Nr 1838 B /granica powiatu/ Strękowa Góra /Laskowiec-Gugny-Osowiec/ na odcinku o długości 33 km oraz po stronie partnera białoruskiego remoncie dróg H-6054 Grodno-Sopoćki na odcinku 9,4 km w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie tego projektu o kwotę 15.013.575 zł z tego w:
a) 2013 roku o kwotę 4.030.849 zł,
b) 2014 roku o kwotę 10.975.388 zł,
c) 2015 roku o kwotę 7.338 zł,
4) zwiększenia planu wydatków na 2014 rok w zakresie wkładu własnego powiatu na realizację przedsięwzięcia pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” o kwotę 19.474 zł w związku ze zwiększeniem kwot wynikających z ofert złożonych w postępowaniach przetargowych przekraczających założoną kwotę na realizację tego przedsięwzięcia.


 

Metryka strony

Udostępniający: Łucja Dąbrowska - Skarbnik Powiatu

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2013-10-31

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2013-11-07

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2013-11-07

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2013-11-07