UCHWAŁA NR  XXV/166/13

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 13 września 2013 r.

w sprawie powierzenia Gminie Mońki  zadania  zarządzania publiczną drogą powiatową Nr 2370 B ul. Wiejska w Mońkach

Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645), w związku z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 260 i poz. 843)  uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się wolę powierzenia Gminie Mońki prowadzenia zadania publicznego zarządzania drogą powiatową Nr 2370 B  w km od 0+000 do 0+227 na odcinku o długości ok. 227,0 mb,  położonej na terenie  Gminy  Mońki,  w  celu  realizacji  inwestycji  pn.  „Przebudowa  ulic gminnych w mieście Mońki, gm. Mońki na osiedlu Zachód: ul. Wyszyńskiego (Nr 104105B) w km 0+000 – 0+562,58 i ul. Witosa (Nr 104110B) w km 0+000-0+639,30 wraz z infrastrukturą oraz drogi powiatowej w mieście Mońki, gm. Mońki na osiedlu Zachód: ul. Wiejska (nr 2370 B) w km 0+000-0+277”.
§ 2. Powierzenie zadań, o których mowa w § 1, nastąpi na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu w Mońkach a Burmistrzem Gminy Mońki, regulującego w szczególności wzajemne rozliczenia finansowe.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Falkowski
 

Metryka strony

Udostępniający: Jarosław Filipkowski - Kierownik Wydziału Dróg

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2013-09-13

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2013-09-20

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2013-09-20

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2013-09-20