UCHWAŁA NR XXV/163/13
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 13 września 2013 r.

w sprawie dofinansowania projektu pt. „Przebudowa drogi gminnej Nr 104774B od drogi wojewódzkiej Nr 671 do drogi powiatowej Nr 1399 , drogi powiatowej Nr 1399B na odcinku od wsi Grądy do wsi Zofiówka oraz drogi powiatowej Nr 1398 B na odcinku od wsi Zofiówka do drogi wojewódzkiej Nr 671” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645) uchwala się, co następuje:
§ 1. Rada Powiatu w Mońkach zobowiązuje się ująć w uchwale budżetowej Powiatu w Mońkach na rok 2014 kwotę 326 374 zł (słownie: trzysta dwadzieścia sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery złote) w celu zabezpieczenia 25 % środków niezbędnych do zrealizowania przebudowy odcinka drogi powiatowej w ramach projektu „Przebudowa drogi gminnej Nr 104774B od drogi wojewódzkiej Nr 671 do drogi powiatowej Nr 1399 , drogi powiatowej Nr 1399B na odcinku od wsi Grądy do wsi Zofiówka oraz drogi powiatowej Nr 1398 B na odcinku od wsi Zofiówka do drogi wojewódzkiej Nr 671”. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Gminę Knyszyn o dofinansowanie projektu i podpisaniu umowy na realizację projektu z Wojewodą Podlaskim pozostałe koszty związane z realizację zadania zostaną pokryte przez Gminę Knyszyn oraz ze środków Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.    
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Falkowski

 

Metryka strony

Udostępniający: Jarosław Filipkowski - Kierownik Wydziału Dróg

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2013-09-13

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2013-09-20

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2013-09-20

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2013-09-20