UCHWAŁA NR XXIV/149/13
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 20 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Mońkach

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, po.z 645) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, Nr 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548),
po zapoznaniu się z:
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok;
2) sprawozdaniem finansowym;
3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku;
4) informacją o stanie mienia Powiatu;
5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,

uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Zarządowi Powiatu w Mońkach z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Falkowski
 

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2013-06-20

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2013-06-24

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2013-06-24

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2013-06-24