UCHWAŁA NR XX/118/12
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie Programu współpracy Powiatu Monieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) i art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244, Nr 232, poz. 1378) uchwala się, co następuje:
§ 1.  Uchwala się Program współpracy Powiatu Monieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok, w brzmieniu ustalonym w Załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Program, o którym mowa w § 1, podlegał konsultacjom zgodnie z postanowieniami uchwały Nr IV/22/11 Rady Powiatu w Mońkach  z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Falkowski

 

Załącznik do uchwały Nr  XX/118/12
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 28 listopada 2012 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU MONIECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2013 ROK

§ 1. 1. Program Współpracy Powiatu Monieckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013, zwany dalej ,,Programem” dotyczy współpracy Powiatu oraz organizacji pozarządowych prowadzących swoją działalność na terenie Powiatu lub dla mieszkańców Powiatu bez względu na siedzibę organizacji.
2. Współpraca między organizacjami, o których mowa w ust. 1, a Powiatem Monieckim odbywać się powinna na zasadach partnerstwa, suwerenności stron, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności i pomocniczości.
3. Program ma ułatwić realizację wspólnych celów przy poszanowaniu zasad, o których mowa w ust. 2.
§ 2. Ilekroć w niniejszym Programie mowa jest o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r.,Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.);
2) powiecie – należy przez to rozumieć Powiat Moniecki;
3) organizacji – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe, jak również podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy;
4) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Powiatu w Mońkach;
5) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu w Mońkach.
§ 3. Cele Programu:
1) celem głównym Programu jest poprawa jakości życia mieszkańców powiatu, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych;
2) cele szczegółowe:
a) umacnianie lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych,
b) zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w powiecie,
c) integracja podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym zakresem sferę zadań publicznych wymienionych w art. 4 ustawy,
d) otwarcie na innowacyjność, konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań publicznych, które obecnie prowadzone są przez powiat.
§ 4. Zakres przedmiotowy współpracy Powiatu oraz organizacji obejmuje sferę zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, stanowiących zadania własne Powiatu.
§ 5. Współpraca, o której mowa w § 1 może odbywać się w szczególności w następujących formach:
1) zlecania organizacjom realizacji zadań ustalonych w Programie w sposób określony w  ustawie;
2) wzajemnej wymiany informacji w zakresie planowania działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków;
3) konsultowania z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
§ 6. Ustala się następujące priorytetowe zadania na rok 2013:
1) w zakresie pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych oraz promocji zdrowia:
a) pomoc osobom i rodzinom znajdującym się w trudniej sytuacji życiowej,
b) integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem,
c) kształtowanie i rozwijanie świadomości społecznej w zakresie dostrzegania i rozumienia problemów osób niepełnosprawnych,
d) przeprowadzanie akcji promujących zdrowie;
2) w zakresie edukacji:
a) wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów z terenu powiatu monieckiego,
b) wymiana zagraniczna młodzieży;
3) w zakresie upowszechniania kultury:
a) wspieranie imprez kulturalnych o charakterze powiatowym mających istotne znaczenie dla kultury powiatu monieckiego,
b) wspieranie imprez propagujących dziedzictwo kulturowe regionu,
c) upowszechnianie i promocja lokalnej twórczości kulturalnej;
4) w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
a) wspieranie imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym i turystycznym,
b) podejmowanie działań w celu opracowania wspólnego kalendarza imprez rekreacyjnych z gminami powiatu monieckiego,
c) organizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć w formach pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży,
d) prowadzenie zorganizowanych i systematycznych działań w zakresie szkolenia sportowego,
e) upowszechnianie sportu;
5) w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej:
a) wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy na terenie powiatu monieckiego,
b) promocja i wspieranie funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw,
c) wsparcie szkoleniowe i informacyjne podmiotów programu działających na rzecz rynku pracy,
d) szkolenia osób bezrobotnych w celu zmiany kwalifikacji zawodowych,
e) doradztwo zawodowe w zakresie wsparcia psychologicznego i prawnego osób bezrobotnych.
§ 7. Ustala się okres realizacji Programu od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.
§ 8. Ustala się następujący sposób realizacji Programu:
1) ogłoszenie przez Zarząd otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w ustawie, zgodnie z art. 13 ustawy;
2) prowadzenie wymiany informacji z organizacjami w zakresie planowania kierunków wspólnej działalności w celu zharmonizowania tych kierunków;
3) konsultowanie z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zgodnie z odrębną uchwałą Rady.
§ 9. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu zostanie określona w uchwale  budżetowej na rok 2013.
§ 10. Zarząd przedłoży Radzie do dnia 30 kwietnia następującego roku po każdym roku obowiązywania Programu sprawozdanie z jego realizacji.
§ 11. 1. Program został opracowany w następujący sposób:
1) projekt Programu został przygotowany przez Starostwo Powiatowe w Mońkach - Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu;
2) konsultacje projektu Programu przeprowadzono zgodnie z § 5 Uchwały NR IV/22/11 Rady Powiatu w Mońkach  z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
3) konsultacje przeprowadzono w formie pisemnej opinii wyrażonej przez zainteresowane podmioty,
4) w konsultacjach wzięło udział  0 organizacji, które nie zgłosiły swoich uwag do projektu uchwały,
5) uwzględniono uwagi dotyczące - brak uwag.
§ 12. Ustala się następujący tryb powoływania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert:
1) Zarząd w stosownej uchwale ogłasza: otwarty konkurs ofert, procedurę naboru na członków komisji konkursowej oraz regulamin pracy komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert;
2) w skład komisji, o której mowa w pkt 1, wchodzi od 5 – 7 osób powołanych  spośród przedstawicieli:
a) Zarządu  – co najmniej 1 osoba,
b) organizacji – co najmniej 2 osoby,
c) wydziału merytorycznego Starostwa Powiatowego lub powiatowej jednostki organizacyjnej – co najmniej 2 osoby;
3) procedurę ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej określa Zarząd Powiatu w stosownej uchwale;
4) w ocenie oferty złożonej w konkursie, nie może brać udziału osoba, której powiązania ze składającym ją podmiotem mogą budzić zastrzeżenia, co do jej bezstronności;
5) na pierwszym posiedzeniu każdy członek komisji konkursowej podpisuje zobowiązanie, że w przypadku stwierdzenia istnienia powiązań, o których mowa w pkt 4, zostaje wyłączony z oceny oferty podmiotu, z którym powiązanie występuje;
6) pracami komisji konkursowej kieruje przewodniczący komisji;
7) komisja konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów; termin i miejsce posiedzenia komisji określa przewodniczący; w uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zarządzić inny tryb pracy komisji;
8) komisja konkursowa pracuje w oparciu o regulamin pracy komisji uchwalony przez Zarząd Powiatu.
§ 13. Ustala się następujące zasady działania komisji, o których mowa w § 12 pkt 1:
1) komisja konkursowa dokonuje oceny formalno-prawnej ofert, a w szczególności sprawdza ich zgodność i ich treść z wzorem określonym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) oraz z treścią ogłoszenia otwartych konkursów ofert;
2) odrzuceniu podlegają oferty, których treść nie odpowiada wymogom zawartym
w ogłoszeniu, a w szczególności:
a) złożone w formie nieodpowiadającej wzorowi wskazanemu w ogłoszeniu,
b) złożone po terminie,
c) których termin realizacji zadania jest inny niż w ogłoszeniu,
d) dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę,
e) złożone przez podmiot nieuprawniony,
f) podpisane przez osoby nieupoważnione,
g) podpisane w sposób nieczytelny,
h) oferty organizacji, które w poprzednim roku nie rozliczyły otrzymanych dotacji;
3) po odrzuceniu ofert, których treść nie odpowiada wymogom zawartym w ogłoszeniu członkowie komisji konkursowej dokonują indywidualnej oceny merytorycznej ofert według zatwierdzonych w niniejszym dokumencie kryteriów;
4) oferty oceniane są punktowo zgodnie z następujacymi kryteriami:
a) merytoryczne (stopień, w jakim oferta odpowiada warunkom realizacji zadania, zasięg działania, atrakcyjność, nowatorstwo, możliwość kontynuacji) –  do 12 pkt,
b) finansowe (koszty realizacji zadania w stosunku do zakresu i liczby osób objętych projektem, udział środków własnych oferenta, inne źródła finansowania) –  do 4 pkt,
c) organizacyjne (posiadane zasoby rzeczowe, kadrowe – profesjonalizm kadry, świadczenia wolontariuszy, pracę społeczną członków) – do 3 pkt,
d) dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu – do 2 pkt,
e) ocena dotychczasowej współpracy z administracją publiczną (rzetelne oraz terminowe wykonywanie i rozliczanie zadań zleconych w ubiegłych latach) – 1 pkt - pozytywna współpraca, 0 pkt - brak wcześniejszej współpracy, -1 - negatywna ocena współpracy;
5) po zsumowaniu wszystkich kryteriów i uzyskanych przez oferentów punktów, komisja konkursowa ustala ranking ofert wg punktacji i wybiera najlepsze oferty, proponując wysokość dotacji;
6) ze swoich prac komisja konkursowa sporządza protokół, który przedkładany jest Zarządowi Powiatu;
7) ostateczną decyzję o wyborze ofert i przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji podejmuje Zarząd Powiatu, po zapoznaniu się z protokołem komisji konkursowej, w terminie 30 dni od daty złożenia ofert;
8) wysokość dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie i proponowana przez komisję konkursową;
9) rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Mońkach www.monki.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Mońkach; dodatkowo podmioty zgłaszające oferty zostaną pisemnie powiadomione o decyzji Zarządu;
10) od uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy;
11) Zarząd Powiatu może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji wówczas, gdy podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
12) warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy sporządzonej według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25); dotacja nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji oraz na pokrycie kosztów statutowych niezwiązanych bezpośrednio z realizacją danego zadania lub trudnych do wyodrębnienia;
13) kontroli i oceny wykonania zadania i postanowień umowy dokonują upoważnieni według właściwości pracownicy Starostwa Powiatowego w Mońkach zarówno w siedzibie Zleceniobiorcy, jak i w miejscu realizacji zadania;
14) kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu;
15) w trakcie czynności kontrolnych sprawdzane są:
a) stan realizacji zadania,
b) efektywność i rzetelność oraz jakość wykonania zadania,
c) prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,
d) prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy;
16) oferenci, którzy otrzymali dofinansowanie mają obowiązek złożenia sprawozdania z wykonania zadania w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania, chyba że umowa stanowi inaczej;
17) sprawdzony pod względem merytorycznym i finansowym dokument dołączany jest do dokumentacji zadania;
18) w przypadku nieprzedłożenia sprawozdania w terminie określonym w umowie, pracownik Starostwa Powiatowego w Mońkach przygotowuje pisemne wezwanie do złożenia sprawozdania w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania; niezastosowanie się do wezwania skutkuje przeprowadzeniem kontroli, która może być podstawą do rozwiązania umowy oraz zwrotu dotacji wraz z należnymi odsetkami.
§ 14. W sprawach nie uregulowanych w programie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w tym ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Metryka strony

Udostępniający: Paweł Dąbrowski - Kierownik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2012-11-28

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2012-11-30

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2012-11-30

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2012-11-30