UCHWAŁA NR XVIII/110/12
RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 25 września 2012 r.

w sprawie skargi Pana ............................ na zaniechanie przez Starostę Monieckiego obowiązków w zakresie przebudowy ulicy Jagielońskiej w Goniądzu i nie udzielenie odpowiedzi na pismo skarżącego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), w związku z art. 223 § 1 i art. 229 pkt 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501, Nr 216, poz. 1676, z 2010 Nr 40, poz. 230, Nr 182, poz. 1228, Nr 254, poz. 1700, z 2011 r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173, Nr 106, poz. 622, Nr 186, poz. 1100) uchwala się, co następuje:
§ 1. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie skargi Pana ............................ na zaniechanie przez Starostę Monieckiego obowiązków w zakresie przebudowy ulicy Jagielońskiej w Goniądzu i nie udzielenie odpowiedzi na pismo skarżącego, nie znaleziono podstaw do uznania skargi za zasadną.
§ 2. Uzasadnienie uchwały stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Falkowski

 

Załącznik  do Uchwały Nr XVIII/110/12
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 25 września 2012 r.

UZASADNIENIE

Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie skargi Pana ............................ na zaniechanie przez Starostę Monieckiego obowiązków w zakresie przebudowy ulicy Jagielońskiej w Goniądzu i nie udzielenie odpowiedzi na pismo skarżącego - nie znaleziono podstaw do uznania skargi za zasadną.
W dniu 27 czerwca 2012 r. do Starostwa Powiatowego w Mońkach wpłynęła skarga Pana ............................na pismo Nr: WD.7134.6.2012 z dnia 19 czerwca 2012 r. oraz na Starostę Monieckiego o zaniechanie czynności kontrolnych i merytoryczną odpowiedź na pismo skarżącego z dnia 22 maja 2012 r. Skarga skierowana została do Starosty Monieckiego, do wiadomości Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Monieckiego oraz Członków Zarządu Powiatu Monieckiego. Ponieważ skarga na starostę zgodnie z art. 229 pkt 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego rozpatrywana jest przez radę powiatu, Przewodniczący Rady Powiatu, wobec niemożności ustalenia konkretnego przedmiotu skargi (zbyt ogólnie sformułowany zarzut - „zaniechanie czynności kontrolnych”) działając na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46) wezwał skarżącego do skonkretyzowania – wyjaśnienia treści złożonego pisma interwencyjnego, pod rygorem pozostawienia go bez rozpatrzenia. Po otrzymaniu w dniu 9 lipca 2012 r. od skarżącego doprecyzowania treści złożonej uprzednio skargi Przewodniczący Rady Powiatu w Mońkach nadał bieg jej rozpatrzeniu kierując ją do rozpoznania przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Mońkach.
Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 20 lipca 2012 r. zajęła się wyjaśnieniem zarzutów kierowanych wobec Starosty Monieckiego – Pani Joanny Kulikowskiej przez Pana ............................ na zaniechanie obowiązków w zakresie przebudowy ulicy Jagielońskiej w Goniądzu i nie udzielenie odpowiedzi na pismo z dnia 22 maja 2012 r.
W pierwszej kolejności Komisja Rewizyjna zajęła się zarzutami formalnymi skargi w zakresie nie udzielenia przez Starostę Monieckiego Panią Joannę Kulikowską odpowiedzi na podnoszone pismo z dnia 22 maja 2012 r.
W marcu 2012 r. Pan ............................skierował do Starosty Monieckiego pismo o podjęcie interwencji w celu poprawy stanu drogi dojazdowej (ulicy Jagielońskiej) do ............................. W ustawowym terminie na przedmiotowe pismo została udzielona odpowiedź. W dniu 22 maja 2012 r. po raz drugi złożył skarżący wniosek do Starosty Monieckiego w kwestii stanu technicznego ulicy Jagielońskiej w Goniądzu wskazując jej mankamenty. Ponownie, w przewidzianym w Kodeksie Postępowania Administracyjnego terminie, odpowiedź została udzielona. Obie odpowiedzi zostały podpisane przez Kierownika Wydziału Dróg Pana Jarosława Filipkowskiego. Zarzut skargi Pana ............................ dotyczący nie udzielenia odpowiedzi przez adresata a przez jego pracownika jest chybiony. Starosta jest organem w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, co nie oznacza, że wszystkie sprawy załatwia sam. Starosta upoważnia pracowników Starostwa a także jednostek organizacyjnych powiatu do wydawania decyzji i załatwiania spraw w jego imieniu. Zarzut nie udzielenia odpowiedzi osobiście przez Starostę w tym konkretnym przypadku tym bardziej nie zasługuje na uwzględnienie z uwagi na fakt, że zarządcą dróg powiatowych jest Zarząd Powiatu w Mońkach, który w drodze Uchwały Nr 10/20/2011 z dnia 16 lutego 2011 r., stosownie do dyspozycji wynikających z art. 21 ust. 1a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) upoważnił do załatwiania wszelkich spraw należących do kompetencji zarządcy drogi Pana Jarosława Filipkowskiego – Kierownika Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Mońkach.
Reasumując powyższe Kierownik Wydziału Dróg udzielając odpowiedzi na kierowane przez skarżącego pisma działał w imieniu organu posiadając do tego wszelkie niezbędne umocowania prawne.
Co do zarzutu zaniechania przez Starostę Monieckiego Panią Joannę Kulikowską czynności kontrolnych (z treści wyjaśnienia do złożonej skargi wnioskuje się, że chodzi o zaniechanie obowiązków w zakresie przebudowy ulicy Jagielońskiej w Goniądzu) również trudno jest zgodzić się ze skarżącym co do oceny działań Starosty w tym zakresie. Problem stanu technicznego i parametrów technicznych drogi – ulicy Jagielońskiej w Goniądzu jest Staroście Monieckiemu znany i nie jest on lekceważony. W odpowiedziach na pismo skarżącego Kierownik Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Mońkach przedstawił złożoność problemu przebudowy ulicy Jagielońskiej w Goniądzu na odcinku którego skarga dotyczy. Problem znany był również Członkom Zarządu Powiatu poprzednich kadencji.
W roku 2004 zostało zlecone opracowanie koncepcji zagospodarowania pasa drogowego przedmiotowej ulicy. Uprawniony projektant w specjalności drogowo-mostowej taką koncepcję opracował, dzieląc całą ulicę Jagielońską na dwa odcinki: odcinek I od ulicy Mickiewicza do ulicy Wojska Polskiego („łatwiejszy w zagospodarowaniu”) i odcinek II od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Nadbiebrzańskiej. O ile na odcinku pierwszym projektant nie przewiduje ponadnormatywnych nakładów finansowych związanych z przebudową drogi (w szczególności ma tu nastąpić utwardzenie i częściowo poszerzenie pasa drogowego) o tyle na odcinku II istnieje konieczność m. in.: poszerzenia szerokości, korekty niwelety drogi dostosowanej do poziomu przylegających nieruchomości w celu wykonania zjazdów na posesje, likwidację ogrodzeń posesji, przebudowę zlokalizowanych w pasie drogowym urządzeń podziemnych – wodociąg, kanalizacja sanitarna, kabel telefoniczny, kabel energetyczny i nadziemnych – słupów energetycznych.
Taki zakres robot wymaga przede wszystkim olbrzymich nakładów finansowych, którymi Powiat Moniecki w chwili obecnej nie dysponuje, ale również dużego zaangażowania finansowego Gminy Goniądz w przebudowę infrastruktury komunalnej zlokalizowanej w pasie drogowym. Poza tym wskazane jest skoordynowanie sił i środków Powiatu i Gminy w celu kompleksowej modernizacji dróg powiatowych i gminnych i wykonanie odwodnienia: ulicy Jagielońskiej, ulicy Nadbiebrzańskiej, ulicy Św. Rozalii i ulicy Jadźwingowskiej. Zważywszy na ogólną sytuację finansową samorządów lokalnych jest to zadanie bardzo trudne do zrealizowania, przynajmniej w chwili obecnej i najbliższej przyszłości. Tymczasem zostało zlecone opracowanie dokumentacji części ulicy Jagielońskiej na opisywanym odcinku I, który nie jest ściśle powiązany z innymi drogami i którego realizację Powiat Moniecki jest w stanie udźwignąć finansowo.
W miarę możliwości finansowych podejmowane są czynności, aby przejazd ulicą Jagielońską na odcinku II był jak najmniej uciążliwy, na ile jest to możliwe. W roku 2010 zostało wykonane utwardzenie nawierzchni płytami betonowymi.
Biorąc powyższe pod uwagę nie można stwierdzić, że Starosta Moniecki zaniechał kontroli nad drogami, w szczególności nad ulicą Jagielońską w Goniądzu. Problem jest zidentyfikowany, jednakże budżet Powiatu Monieckiego jest niewystarczający dla realizacji tak dużego przedsięwzięcia.
Reasumując zebrany materiał dotyczący obu wątków skargi, nie znajduje się podstaw do uznania ich za zasadne.
Nadmienia się, że inne wątki zasygnalizowane w piśmie interwencyjnym, nie dotyczące realizacji zadań powiatu bądź będące natury czysto osobistej, zostały przy rozpatrywaniu skargi pominięte.

Metryka strony

Udostępniający: Barbara Maciorowska - Sekretarz Powiatu

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2012-09-25

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2012-09-27

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2012-09-27

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2012-09-27