UCHWAŁA NR XV/79/12
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 18 maja 2012 r.

zmianiająca Uchwałę Nr XI/66/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2012-2019

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; zm. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz.1707)) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241; zm. z 2009r. Nr 219, poz. 1706 i z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020 i Nr 161 poz. 1078) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; z 2007r. Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 92, poz. 753; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217 poz. 1281), postanawia się co następuje:
§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/66/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 grudnia 2011r. Wieloletnia Prognoza Finansowa powiatu monieckiego na lata 2012 – 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2019 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,
§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/66/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 grudnia 2011r. wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2015 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały,
§ 3. Objaśnienie dokonanych zmian zawiera Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Falkowski

 

 

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV/79/12
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 18 maja 2012 r.

O b j a ś n i e n i e

dokonanych zmian do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2019

1. Wprowadzone zmiany w WPF powiatu monieckiego na lata 2012-2019 w:
Załączniku Nr 1 dotyczą:
1) wprowadzenia faktycznych danych dotyczących wykonania budżetu za 2011r., zamiast przewidywanego wykonania, w zakresie dochodów, wydatków, wyniku oraz przychodów i rozchodów,
2) w 2012r. doprowadzenia do zgodności dochodów i wydatków budżetowych z uchwałą budżetową po wprowadzonych zmianach w budżecie powiatu oraz wprowadzenia faktycznych wolnych środków wynikających z wykonania budżetu za 2011r.,
Załączniku Nr 2 WPF „ Wykaz przedsięwzięć do WPF” dotyczą:
1) wprowadzenia planowanego do realizacji nowego przedsięwzięcia pn. „Budowa sali sportowej i przebudowa z nadbudową budynku istniejącej szkoły wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (Eetap I) w Mońkach przy ul. Szkolnej. Dokumentacja projektowo-techniczna została wykonana w 2011r. na kwotę 46.740 zł. Wartość kosztorysowa wykonania tego zadania wynosi 5.600.000 zł. Okres realizacji rozkłada się na lata 2012 – 2014, z tego w roku:
- 2012 600.000 zł
- 2013 3.500.000 zł
- 2014 1.500.000 zł.
Planuje się, że zadanie będzie dofinansowane w 25% ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej tj. w kwocie 1.400.000 zł oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Wprowadzenie powyższego przedsięwzięcia i zabezpieczenie środków na jego realizację w 2012r. następuje na zasadzie przeniesienia wydatków między działami. W roku 2013 i 2014 powoduje zwiększenie dochodów i wydatków i zmniejszenie nadwyżki budżetowej,
2) zwiększenia planu wydatków na 2012r. związanych z realizacją projektu „Skuteczny pracownik sukcesem Urzędu” o kwotę 3.000 zł; ogólna wartość projektu również wzrasta o w/w kwotę,
3) zwiększenia planu wydatków na 2012 rok związanych z realizacją projektu „Własna firma droga do osiągnięcia sukcesu” o kwotę 198.813 zł; ogólna wartość projektu nie ulega zmianie.
Pozostałe kwoty w WPF nie ulegają zmianie.

Metryka strony

Udostępniający: Łucja Dąbrowska - Skarbnik Powiatu

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2012-05-18

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2012-05-25

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2012-05-25

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2012-05-25