UCHWAŁA NR XIV/74/12
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację powyższych zadań w 2012 roku.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), art. 11 ust. 2 i 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244 oraz Nr 291, poz. 1707) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 88, poz. 808; z 2006 r. Nr 237, poz. 1713; z 2007 r. Nr 243, poz. 1782 i z 2008 r. Nr 207, poz. 1297) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2012 roku.
§ 2. Środki finansowe, o których mowa w § 1 wynikające z podziału kwoty 866.301,00 złotych, przekazane Powiatowi w Mońkach przez Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznacza się na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, w tym na:
1) zadania z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach, przeznacza się kwotę 40.000,00 złotych, w tym na:
a) dofinansowanie staży osób niepełnosprawnych zgodnie /art. 11 ust. 2 pkt 2/ – kwotę 34.420,00 złotych,
b) dofinansowanie prac interwencyjnych osób niepełnosprawnych /art. 11 ust. 2 pkt 3/ – kwotę 5.580,00 złotych;
2) zadania z zakresu rehabilitacji społecznej, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach, przeznacza się kwotę 826.301,00 złotych, w tym na:
a) dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej /art. 35a ust. 1 pkt 8/ – kwotę 443.880,00 złotych,
b) dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych /art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a/ – kwotę 94.460,00 złotych,
c) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych /art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b/ – kwotę 5.622,00 złotych,
d) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów /art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c/ – kwotę 182.339,00 złotych,
e) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych /art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d/ – kwotę 100.000,00 złotych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Falkowski

Metryka strony

Udostępniający: Genowefa Kulikowska - Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2012-04-18

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2012-05-09

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2012-05-09

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2012-05-09