UCHWAŁA NR XI/68/11
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 grudnia 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację powyższych zadań w 2011 roku.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 217, po.z 1281), art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1244) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 88, poz. 808, z 2006 r. Nr 237, poz. 1713, z 2007 r. Nr 243, poz. 1782 i z 2008 r. Nr 207, poz. 1297) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr V/31/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczanych na realizację powyższych zadań w 2011 roku zmienionej uchwałą Nr VII/45/11 z dnia 28 czerwca 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:
w § 2 pkt 1 kwotę „20.000,00 złotych” zastępuje się kwotą „12.200,00 złotych”;
w § 2 pkt 1 lit. a) kwotę „18.512,00 złotych” zastępuje się kwotą „12.097,00 złotych”;
w § 2 pkt 1 lit. b) kwotę „1.488,00 złotych” zastępuje się kwotą „ 103,00 złotych”;
w § 2 pkt 2 kwotę „628.129,00 złotych” zastępuje się kwotą „635.929,00 złotych”;
w § 2 pkt 2 lit. b) kwotę „70.500,00 złotych” zastępuje się kwotą „68.352,00 złotych”;
w § 2 pkt 2 lit. c) kwotę „18.000,00 złotych” zastępuje się kwotą „8.052,00 złotych”;
w § 2 pkt 2 lit. e) kwotę „93.749,00 złotych” zastępuje się kwotą „113.645,00 złotych”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Falkowski

Metryka strony

Udostępniający: Genowefa Kulikowska - Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2011-12-28

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2012-01-03

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2012-01-03

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2012-01-03