UCHWAŁA NR XI/66/11
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2012-2019

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; zm. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 201, poz. 1183) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241; zm. z 2009r. Nr 219, poz. 1706 i z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020 i Nr 161, poz. 1078) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; z 2007r. Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 92, poz. 753; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz.113 ), postanawia się:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową powiatu monieckiego na lata 2012 – 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2019, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2015, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały,

§ 3. 1. Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień z zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust.1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr IV/19/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2011-2019 zmieniona Uchwałą Nr V/24/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 marca 2011r, Uchwałą Nr VII/42/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 czerwca 2011r i Uchwałą Nr VIII/48/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 15 września 2011r.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady Powiatu

Krzysztof Falkowski

Załączniki do treści

 • Załącznik Nr 1 (XLS, 297 KB)

  Wieloletnia Prognoza Finansowa

 • Załącznik Nr 2 (PDF, 70,63 KB)

  Wykaz realizowanych przedsięwzięć

 • Załącznik Nr 2 2) (PDF, 89,74 KB)

  umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

 • Załącznik Nr 2 2) (PDF, 86,76 KB)

  na lata

 • Załącznik Nr 2 3) (PDF, 70,74 KB)

  gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

 • Załącznik Nr 2 3) (PDF, 69,38 KB)

  na lata

 • Załącznik Nr 2 a) (PDF, 105,28 KB)

  programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

 • Załącznik Nr 2 a) (PDF, 100,56 KB)

  na lata

 • Załącznik Nr 2 b) (PDF, 70,89 KB)

  programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

 • Załącznik Nr 2 b) (PDF, 70,05 KB)

  na lata

 • Załącznik Nr 2 c) (PDF, 87,3 KB)

  programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

 • Załącznik Nr 2 c) (PDF, 85,51 KB)

  na lata

 • Załącznik Nr 3 (PDF, 119,55 KB)

  Objaśnienie do uchwały

Metryka strony

Udostępniający: Łucja Dąbrowska - Skarbnik Powiatu

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2011-12-21

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2011-12-29

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2011-12-29

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2011-12-29