UCHWAŁA NR VIII/50/11
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 15 września 2011 r.

w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach, stanowiącym Załącznik do uchwały Nr VI/36/07 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach, zmienionym uchwałami: Nr IX/46/07 z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach, Nr XIV/67/08 z dnia 27 lutego 2008 r., Nr XX/104/08 z dnia 1 października 2008 r., Nr XXI/108/08 z dnia 29 października 2008 r., Nr XXVII/134/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r., Nr XXXI/157/09 z dnia 28 października 2009 r., Nr VII/44/11 z dnia 28 czerwca 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:
w § 6 w ust. 2 kropkę po lit. n) zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. o) i p) w brzmieniu:
„o) czynności z zakresu żywienia dojelitowego i pozajelitowego pacjentów w warunkach domowych,
p) opieka nad osobami uzależnionymi i współuzależnionymi.”;
w § 14 w ust. 1:
w lit b tiret siódme otrzymuje brzmienie:
„- pulmonologiczna,”,
w lit. b dodaje się tiret piętnaste w brzmieniu:
„- leczenia uzależnień i współuzależnień”,
dodaje się lit. f w brzmieniu:
„f) Zespół Przewozowy”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Falkowski

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2011-09-15

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2011-11-15

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2011-11-15

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2011-11-15