UCHWAŁA NR IX/59/11
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 26 października 2011 r.

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację Projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II, Administracja samorządowa”

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz.1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887) uchwala się, co następuje:
§ 1. Rada Powiatu w Mońkach deklaruje ująć w budżecie powiatu wydatki związane z zabezpieczeniem wkładu własnego powiatu na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II, Administracja samorządowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, w łącznej kwocie 152.095,73 zł., z tego: w roku 2012 w kwocie
2.520,00 zł., w roku 2013 w kwocie 149.575,73 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Falkowski

Metryka strony

Udostępniający: Paweł Dąbrowski - Kierownik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2011-10-26

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2011-11-17

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2011-11-17

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2011-11-17