Uchwała nr IV/23/11
Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 17 lutego 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu w Mońkach.

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) i § 45 ust. 2 Statutu Powiatu Monieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/13/98 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 21 grudnia 1998 r. zmienionej uchwałą Nr VI/27/99 z dnia 2 marca 1999 r., uchwałą Nr XVII/72/2000 z dnia 11 kwietnia 2000 r., uchwałą Nr XIX/86/2000 z dnia 26 lipca 2000 r., uchwałą Nr XXXII/129/01 z dnia 4 września 2001 r., uchwałą Nr XXXV/140/02 z dnia 29 stycznia 2002 r., uchwałą Nr III/9/03 z dnia 24 stycznia 2003 r., uchwałą Nr VII/33/03 z dnia 16 czerwca 2003 r., uchwałą Nr X/41/03 z dnia 29 października 2003 r., uchwałą Nr XXXII/159/05 z dnia 22 września 2005 r. oraz uchwałą Nr XXXVII/180/06 z dnia 17 stycznia 2006 r., Nr XLII/208/06 z dnia 25 sierpnia 2006 r., Nr XX/103/08 z dnia 1 października 2008 r., uchwałą Nr XXVII/132/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r. uchwala się, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się plan pracy na 2011 rok:
1) Komisji Rewizyjnej – stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) Komisji Budżetu i Finansów – stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
3) Komisji Spraw Społecznych – stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
4) Komisji Rozwoju Gospodarczego – stanowiący Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;
5) Komisji ds. Promocji i Współpracy z innymi organizacjami – stanowiący Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Krzysztof Falkowski

 

 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/23/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 17 lutego 2011 r.

PLAN PRACY Komisji Rewizyjnej na 2011 rok 

 
Lp.
 
Tematyka
 
Okres posiedzenia
Kto przygotowuje materiały
1.
 
1.   1. Opiniowanie projektu budżetu powiatu na 2011 rok.
I kwartał 2011 r.
Przewodniczący Komisji
2.
 
1.   1. Ocena wykonania budżetu powiatu za 2010 rok.
2.   2. Opracowanie wniosku o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu za 2010 rok.
II kwartał 2011 r.
Przewodniczący Komisji
3.
 
1.   1. Kontrola wybranych jednostek organizacyjnych powiatu.
III kwartał 2011 r.
Przewodniczący Komisji
i merytoryczni pracownicy Starostwa
4.
1.   1. Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji za 2011 r.
2.  2. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2012 r.
IV kwartał 2011 r.
Przewodniczący Komisji

 

Ponadto Komisja będzie rozpatrywała ewentualne skargi na Starostę Monieckiego lub Kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.

 
 
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/23/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 17 lutego 2011 r.
 
PLAN PRACY Komisji Budżetu i Finansów na 2011 rok
 
Problematyka
Okres posiedzenia Komisji
1.       Przyjęcie planu pracy Komisji na 2011 r.
2.       Opiniowanie budżetu powiatu na rok 2011 r.
I kwartał 2011 r.
Opiniowanie półrocznego wykonania budżetu na rok 2011.
III kwartał 2011 r.
 
1.    1. Analiza i ocena projektu budżetu na rok 2012.
2.    2. Przyjęcie planu pracy komisji na rok 2012.
3.    3. Opracowanie sprawozdania z pracy komisji za rok 2011.
IV kwartał 2011 r.
 
 
Ponadto Komisja będzie:
- opiniowała ewentualne zmiany budżetu dokonywane przez zarząd powiatu w trakcie roku budżetowego,
- opiniowała projekty innych uchwał Rady Powiatu w sprawach budżetowych,
- podejmowała inne działania w zakresie swoich kompetencji zapisanych w § 45 punkt 1 Statutu Powiatu Monieckiego stanowiącego Załącznik do uchwały Nr III/13/98 z dnia 21 grudnia 1998 r.
 
 
 
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/23/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 17 lutego 2011 r.
PLAN PRACY Komisji Spraw Społecznych na 2011 rok
 
Lp.
Tematyka
Okres posiedzenia
Kto przygotowuje materiały
1.
 
1. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2011 r.
2. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2011 r.
3. Spotkanie z Dyrektorem SP ZOZ w Mońkach:
 - sytuacja finansowa,
 - stopień zadłużenia SP ZOZ,
- kontrakt z NFZ.
I kwartał 2011 r.
 
Przewodniczący      Komisji
 
2.
1.   1. Zapoznanie się z funkcjonowaniem Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach i w Goniądzu
 
II kwartał 2011 r.
Przewodniczący        Komisji
3.
1. Zapoznanie się z funkcjonowaniem Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego „Promyk” w Goniądzu.
     - Spotkanie z Dyrektorem placówki. Wizytacja obiektu.
III kwartał 2011 r.
Przewodniczący Komisji
4.
1.   1. Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji za 2011 r.
3.   2. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2012 rok.
 
IV kwartał 2011 r.
Przewodniczący Komisji

 

Ponadto Komisja będzie opiniowała (w razie potrzeby) projekty uchwał Rady Powiatu dotyczące merytorycznego zakresu działania oraz zajmie się sprawami spoza planu pracy w miarę aktualnych potrzeb.

 
 
  
 

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/23/11 Rady Powiatu w Mońkach  z dnia 17 lutego 2011 r.

PLAN PRACY Komisji Rozwoju Gospodarczego na 2011 rok 

 
Lp.
 
Tematyka
Okres posiedzenia
Kto przygotowuje materiały
1.
 
1. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2011 rok.
3.   2. Opiniowanie projektu budżetu powiatu na 2011 rok.
I kwartał 2011 r.
 
Przewodniczący       Komisji
2.
1.       1. Ocena stanu dróg powiatowych i zapoznanie się z planem prac na drogach na 2011 rok i lata następne.
2.       2. Zapoznanie się z obecnym stanem lasów na terenie powiatu monieckiego.
II kwartał 2011 r.
Przewodniczący       Komisji
3.
 
1.   1. Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie monieckim.
3.       2. Spotkanie z przedstawicielem Izby Rolniczej.
4.       3. Spotkanie z Radnym Sejmiku Wojewódzkiego.
III kwartał 2011 r.
Przewodniczący Komisji
4.
 
1.   1. Przyjęcie informacji o zasobie mienia powiatu monieckiego.
2.   2. Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji za 2011 r.
3.   3. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2012 rok.
IV kwartał 2011 r.
Przewodniczący Komisji
 
Ponadto Komisja będzie opiniowała /w razie potrzeby/ projekty uchwał Rady Powiatu dotyczące merytorycznego zakresu działania i wszystkie inne sprawy, które wynikną spoza planu pracy w miarę aktualnych potrzeb.
 
 
 
 

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/23/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 17 lutego 2011 r.

PLAN PRACY Komisji ds. Promocji i Współpracy z innymi organizacjami na 2011 rok

 
Lp.
 
Tematyka
Okres posiedzenia
Kto przygotowuje materiały
1.
 
1.  1. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2011 rok.
3.  2. Opiniowanie projektu budżetu powiatu na 2011 rok.
4.  3. Stworzenie bazy informacji o organizacjach pozarządowych i pożytku publicznego na stronie internetowej powiatu.
5.  4. Kalendarz imprez turystycznych i kulturalnych w powiecie – na stronie internetowej.
I kwartał 2011 r.
Przewodniczący Komisji
2.
 
1.   1. Dalsze prace nad zagospodarowaniem Fortu II w Osowcu.
2.   2. Zorganizowanie forum organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju kultury i turystyki.
II kwartał 2011 r.
Przewodniczący Komisji
3.
 
1.   1. Opracowanie informatora turystycznego powiatu.
III kwartał 2011 r.
Przewodniczący Komisji
4.
1.   1. Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji za 2011 r.
2.   2. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2012 rok.
IV kwartał 2011 r.
Przewodniczący Komisji
 
Ponadto Komisja będzie opiniowała /w razie potrzeby/ projekty uchwał Rady Powiatu dotyczące merytorycznego zakresu działania.

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2011-02-17

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2011-11-17

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2011-11-17

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2011-11-17