UCHWAŁA NR V/29/15    
RADY  POWIATU W MOŃKACH
z dnia 20 lutego 2015 r.

w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Monieckim na lata 2015 – 2020

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645; z 2014 r. poz. 379 i 1072) w związku z art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia  29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493; z 2009 r. Nr 206, poz. 1589; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 125, poz. 842 i z 2011 r. Nr 149, poz. 887) Rada Powiatu w Mońkach uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Monieckim na lata 2015 – 2020, stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XIV/73/12 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Monieckim na lata 2012 – 2017.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza sie Zarządowi Powiatu w Mońkach.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Dariusz Jaworowski
 

Metryka strony

Udostępniający: Genowefa Kulikowska - Kierownik PCPR w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2015-02-20

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2015-02-25

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2015-02-25

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2015-02-25