UCHWAŁA NR V/27/15
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 20 lutego 2015 r.

w sprawie podniesienia wysokości świadczenia pieniężnego na kontynuowanie nauki ........................ - wychowanki rodziny zastępczej

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645; z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), art. 91 w związku z art. 153 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, poz. 154, poz. 866, poz. 1650; z 2014 r. poz. 619 i poz. 1188)  uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Podnosi się wysokość świadczenia pieniężnego na kontynuowanie nauki ....................... wychowanki rodziny zastępczej do kwoty 1.000,00 złotych (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100) miesięcznie.
2. Kwota, o której mowa w ust. 1 obowiązuje od dnia 01 lutego 2015 r. do zakończenia nauki w szkole, którą rozpoczęła przed osiągnięciem pełnoletności, nie dłużej jednak niż do  29 lutego 2016 roku.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Dariusz Jaworowski

Metryka strony

Udostępniający: Genowefa Kulikowska - Kierownik PCPR w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2015-02-20

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2015-02-25

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2015-02-25

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2015-02-25