Uchwała Nr XXXIII/211/18

UCHWAŁA NR XXXIII/211/18

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 12 września 2018 r.

w sprawie skargi Pana ....................... na działalność Starosty Monieckiego w związku ze sprawą dewastacji drzewostanu na nieruchomości położonej w obrębie ....................... gm. Mońki

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) w związku z  art. 223 § 1 i 229 pkt 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149, poz. 650, poz. 1544, poz. 1629) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie skargi Pana ....................... na działalność Starosty Monieckiego w związku ze sprawą dewastacji drzewostanu na nieruchomości położonej w obrębie ....................... gm. Mońki, skargę uznaje się za bezzasadną.

§ 2. Uzasadnienie uchwały stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Jaworowski

 

                                                                                                                                                                                                                       Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/211/18
Rady Powiatu w Mońkach
                                     z dnia 12 września 2018 r.                           

U Z A S A D N I E N I E

Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie skargi Pana .................. zam. ....................., gm. Mońki na działalność Starosty Monieckiego w związku ze sprawą dewastacji drzewostanu na nieruchomości położonej w obrębie ........... gm. Mońki, nie znaleziono podstaw do uznania skargi za zasadną.

W dniu 15 czerwca 2018 r. do Rady Powiatu w Mońkach wpłynęło pismo znak: WG-VI.1411.2.2018 Wojewody Podlaskiego przekazujące do rozpatrzenia skierowaną do Wojewody Podlaskiego skargę Pana ...................  z dnia 05 czerwca 2018 r. na działalność Starosty Monieckiego w związku ze sprawą dewastacji drzewostanu na nieruchomości położonej w obrębie ................, gm. Mońki. Skarga zatytułowana „Zażalenie” odnosi się do pisma Starosty Monieckiego z dnia 17 maja 2018 r. (podpisanego z upoważnienia Starosty przez Pana Pawła Żaka p. o. Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami), będącego odpowiedzią na wniosek Pana ................ o wyjaśnienie przyczyn  dewastacji drzewostanu w okresie lęgowym ptaków w okolicy, w której skarżący zamieszkuje. Z uwagi na brak szczegółów w zakresie dewastacyjnej wycinki drzew, Pan .............. nie uzyskał precyzyjnej odpowiedzi, jedynie ogólnikową informację, iż brak wiedzy na temat lokalizacji wycinki, w tym charakteru zagospodarowania terenu (teren leśny, rolny itp.) na którym wystąpiła rzekoma wycinka, uniemożliwia ustalenie organu kompetentnego do zajęcia stanowiska w sprawie.

Niezadowolony z otrzymanej odpowiedzi Pan ................. wystosował „zażalenie” do Wojewody Podlaskiego, które wobec uznania przez służby Wojewody za skargę na działalność Starosty Monieckiego, zostało przekazane wg kompetencji do Rady Powiatu w Mońkach.  W treści zażalenia nie pojawiły się informacje dotyczące usuniętego drzewostanu a poruszone zostały sprawy własnościowe związane z działką o Nr .................

Rozpatrzeniem zarzutów skargi zajęła się, zgodnie z ustawowymi kompetencjami, Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Mońkach. W pierwszej kolejności Przewodniczący Komisji Rewizyjnej dokonał analizy treści pisma interwencyjnego. W związku z brakiem jasnych jednoznacznych żądań ze strony skarżącego Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poprosił na piśmie o skonkretyzowanie zarzutów skargi tj. wskazanie żądania, czy chodzi o wycinkę drzew, czy też o sprawy własnościowe jak również o wskazanie dokładnej lokalizacji działki z której zostały usunięte drzewa. Analiza wydanych w okresie od 01 stycznia 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2018r.  zawiadomień o zamiarze pozyskania drewna w obrębie ...................oraz w obrębach sąsiednich : .........................., nie wykazała, jakoby z tego tytułu mogła nastąpić wycinka drzew. Jeśli wycinka drzew wystąpiłaby ewentualnie z gruntów nie leśnych, takie zezwolenie mógł wydawać Burmistrz Moniek. Bez sprecyzowania żądań nie da się ustalić przedmiotu skargi. W wyznaczonym przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej terminie tj. do dnia 27 lipca 2018 r. nie wpłynęło do Komisji żadne pismo. Wydaje się, że odpowiedzią na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej jest pismo z dnia 23 lipca 2018 r. złożone przez skarżącego ponownie do Wojewody Podlaskiego, w którym skarżący wnosi o rozpatrzenie skargi przez  inny organ. Pismo przesłane zostało do Rady Powiatu celem rozpatrzenia łącznie ze skargą Pana ................. z dnia 5 czerwca 2018 r.  W przedmiotowym piśmie pojawiają się ponownie sprawy własnościowe, zniszczenie dojazdu do działki, wątki eksploatacyjne, w domyśle kruszywa (rzeczywiście w pobliżu miejsca zamieszkania skarżącego jest wydobywane na podstawie zezwolenia kruszywo), problemy z wodą ze studni przydomowych. Całość dokumentacji w sprawie Komisja Rewizyjna rozpatrzyła na posiedzeniu w dniu 23 sierpnia 2018 r. Oba pisma interwencyjne Pana .. ............ przedstawiają niezadowolenie wnioskodawcy z kilku aspektów otaczającej Go rzeczywistości: sprawy własnościowe, co do których wypowiedział się organ II instancji Wojewoda Podlaski – decyzja znak: RR.IV.77240/21/02 z dnia 15.10.2002 r. będąca w posiadaniu skarżącego i nie ma wątpliwości, że są one ostatecznie uregulowane, następnie bliżej nie określona wycinka dewastacyjna drzew, pozyskiwanie kruszywa (jest w okolicy prowadzone legalne pozyskiwanie kruszywa), zmiana stosunków wodnych na skutek poboru kruszywa. Prawdopodobnym jest, że sprawa dotyczy wycinki drzew z miejsca pozyskiwania kruszywa. Jeśli tak jest rzeczywiście, kruszywo pozyskiwane jest legalnie i ewentualna wycinka drzew z tego terenu też następuje legalnie. Na nieruchomości oznaczonej działką ........ w obrębie .............. na podstawie koncesji Nr ASI.7511/1-8/10 z dnia 15 grudnia 2010 r. prowadzone jest wydobywanie kruszywa naturalnego.

Żadna z poruszonych przez skarżącego kwestii nie kwalifikuje się jako nieprawidłowość w prowadzonej przez Starostę Monieckiego działalności i wobec braku szczegółów poszczególnych spraw, które mogłyby wskazywać na zaniedbania w prowadzeniu spraw administracyjnych przez Starostę, nie znajduje się podstaw aby uznać złożoną skargę za zasadną.

 

                                                                                                                                                                                  

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Maciorowska - Sekretarz Powiatu

Data wytworzenia: 2018-09-12

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2018-09-19

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2018-09-19