Wykaz nieruchomości

Zarząd Powiatu

ul. Słowackiego 5a

19-100 Mońki

 

Wykaz nieruchomości

stanowiącej własność Powiatu Monieckiego przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

 

Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899), Zarząd Powiatu w Mońkach podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość, stanowiącą własność Powiatu Monieckiego.

Oznaczenie nieruchomości wg. ewidencji gruntów

(nr działki, obręb)

Powierzchnia

(ha)

Nr księgi wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego

Opis nieruchomości i jej zagospodarowanie

Cena nieruchomości (netto)

 

 

Forma zbycia

44/1

 

obręb Oliszki,

gm. Mońki

0,06

BI1B/00164943/7

Zgodnie z zaświadczeniem Urzędu Miejskiego w Mońkach z 18 marca 2022 r., działka przeznaczona jest pod tereny drogi publicznej

Nieruchomość gruntowa, posiadająca kształt wieloboku, nieforemny – użytek PsIV, położona poza obszarem zwartej zabudowy, przylegająca do drogi asfaltowej.

Działka przeznaczona na polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległej.

2.800,00 zł

 

Płatna przed zawarciem umowy notarialnej

 

 

 

Sprzedaż

w trybie

bezprzetargowym

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mońkach na okres od dnia 28 marca 2022 r. do dnia 18 kwietnia 2022 r. oraz umieszczono na stronie www.monki.pl

 

Mońki, dnia 28 marca 2022 r.

Starosta

-//- Błażej Buńkowski

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Jarosław Zalewski - inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Data wytworzenia: 2021-12-14

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2022-03-28

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2020-07-08