Obwieszczenia

 

Obwieszczenie Starosty Monieckiego z dnia 7 maja 2024 r. - dot. działki 1312

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. "Wykonanie scalenia gruntów na obiekcie "Giełczyn i Laskowiec", gmina Mońki, powiat moniecki, województwo podlaskie"

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu - dot. scaleń

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące o skompletowaniu akt sprawy dotyczącej umorzenia postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej 

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że decyzje o rejestracji pojazdu wydane przed dniem 14 marca 2005 r. dotyczące pojazdów nie posiadających ważnego okresowego badania technicznego, w stosunku do których ich posiadacze nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli pojazd im podlega, przez okres dłuższy niż 10 lat, przypadający bezpośrednio przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, wygasają z dniem 10 czerwca 2024 r., za wyjątkiem pojazdów zabytkowych oraz pojazdów wolnobieżnych.

OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W BIAŁYMSTOKU PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE informujące o wydaniu decyzji 

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU informujące o publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego zarządzenia w sprawie zmiany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Knyszyńska PLB200003 – Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 8 lutego 2024 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Knyszyńska PLB200003

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę 10 budynków inwentarskich kurników o łącznej obsadzie 1840,804 DJP brojlerów, 10 baterii silosów, z których każda bateria składa się z 2 silosów paszowych o ładowności 24 ton każda na płycie fundamentowej, 3 szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowe o poj. 10m3 każdy, 24 szczelnych zbiorników bezodpływowych na wody popłuczne o poj. 10m3 każdy, 10 baterii na gaz, z których każda bateria składa się z 4 zbiorników nadziemnych na gaz o po. 6,4m3 każdy na płycie fundamentowej, otwarty zbiornik p.poż. o poj. 150m3, doziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej, utwardzonych nawierzchni (dojść, dojazdów, miejsc postojowych i placów gospodarczych), murów oporowych wraz z zagospodarowaniem terenu w zabudowie zagrodowej, na działkach ozn. nr geod. 34/3 i 35/3, położonych w obrębie ewidencyjnym 0011 Wojtówce, gm. Knyszyn.
Obwieszczenie Starosty Monieckiego o wydaniu decyzji ZRID Nr 1/2024 z dnia 11.01.2024r. zezwalającej Zarządowi Powiatu w Mońkach na rozbudowę drogi powiatowej nr 1848B Klewianka (dr. 1849B) - Piwowary - dr. 1417B (odc. droga powiatowa nr 1417B - Piwowary w km rob. 0+057,28 - 0+605,61)

Obwieszczenie Starosty Monieckiego Nr ASI.6740.85.9.2023 z dnia 15.11.2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1848B Klewianka (dr. 1849B) - Piwowary - dr. 1417B (odc. droga powiatowa nr 1417B - Piwowary w km rob. 0+057,28 - 0+605,61)

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury o wszczęciu postępowania w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wody powierzchniowej rzeki Nereśli Dolnej do nawodnień użytków zielonych położonych w obrębie rowu melioracyjnego "Nereśl"

Obwieszczenie Starosty Monieckiego informujące, że w dniu 19.10.2023r. została wydana decyzja Nr 6/2023 Zarządowi Powiatu w Mońkach o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1367B (odcinek od drogi powiatowej nr 1363B - Moniuszeczki - Kuczyn - Magnusze - Dziękonie) na terenie gminy Mońki wraz z budową infrastruktury technicznej

OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W BIAŁYMSTOKU PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE dotyczące wniesienia odwołania od decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku PGW Wody Polskie z dnia 14.09.2023 r.

OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W BIAŁYMSTOKU PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE informujące o wydaniu decyzji

OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W AUGUSTOWIE PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektu inżynierskiego

Obwieszczenie Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego z siedziba w Osowcu-Twierdzy w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych opracowanego projektu Planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego

OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W BIAŁYMSTOKU PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE informujące o odmowie udzielenia ZGKiM w Mońkach pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. wprowadzenie wód do cieku Targonka ścieków komunalnych z miejskiej oczyszczalni ścieków w Mońkach

Obwieszczenie Starosty Monieckiego Nr ASI.6740.85.8.2023 z dnia 14.09.2023r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1367B (odcinek od drogi powiatowej nr 1363B - Moniuszeczki - Kuczyn - Magnusze - Dziękonie) na terenie gminy Mońki wraz z budową infrastruktury technicznej.

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU informujące o wyłożeniu do konsultacji projektu zmiany zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Knyszyńska 

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO o wydaniu decyzji nr 5/2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie z rozbudową drogi gminnej Nr 1413B Potoczyzna-Guzy od początku wsi Sikory do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1404B w km 0+000 – 0+890,00

OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W BIAŁYMSTOKU PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie  udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO o wydaniu decyzji ZRID Nr 4/2023 z dnia 03.08.2023r, zezwalającej Wójtowi Gminy Trzcianne na przebudowę z rozbudową drogi gminnej Trzcianne - Pisanki

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO z dnia 01.08.2023r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie z rozbudową drogi gminnej Nr  1413B Potoczyzna-Guzy od początku wsi Sikory do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1404B w km 0+000 – 0+890,00

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO o przekazaniu w dniu 19 lipca 2023r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi na decyzję Wojewody Podlaskiego z 17 maja 2023r. znak: AB-II.7821.5.2021.AK wraz z odpowiedzią na skargę

OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W BIAŁYMSTOKU PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE informujące o zebraniu całości materiału dowodowego w sprawie udzielenia ZGKiM w Mońkach Sp. z o. o. pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. wprowadzanie do wód ścieków z miejskiej oczyszczalnie ścieków w Mońkach

Obwieszczenie Starosty Monieckiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1365B na odc. Masie – Wojszki wraz z budową infrastruktury technicznej

Obwieszczenie Starosty Monieckiego Nr ASI.6740.85.5.2023 z dnia 03.07.2023r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie z rozbudową drogi gminnej Trzcianne - Pisanki

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr  1404B Mońki – Ciesze – Przytulanka – Kalinówka Kościelna – Wojtówce – Jasionóweczka dr woj. 671 i drogi powiatowej nr 2361B ul. Mickiewicza w Mońkach wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego

Obwieszczenie Starosty Monieckiego Nr ASI.6740.85.4.2023 z dnia 30.05.2023r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1365B na odc. Masie-Wojszki wraz z budową infrastruktury technicznej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO o wydaniu decyzji z dnia 17 maja 2023r. znak AB-II.7821.5.2021.AK utrzymującej w mocy decyzję Starosty Monieckiego z dnia 10 listopada 2022r. nr 11/2022 znak ASI.6740.1.6.2020 udzielającej Burmistrzowi Moniek zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej od ul. Rumiankowej do działki nr geod. 1445/4 w m. Mońki

OBWIESZCZENIE zawiadamiające uczestników postępowania scaleniowego na obiekcie „BRZEZINY”, gm. Trzcianne, że Wojewoda Podlaski pismem z dnia 22 maja 2023 r., znak: GKII.7213.10.2023.AP przekazał do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargę I.K, reprezentowanej przez adwokata Błażeja Piotra Kamińskiego, na postanowienie Wojewody Podlaskiego z dnia 17 marca 2023 r., znak: GK–II.7213.10.2023.AP utrzymujące w mocy postanowienie Starosty Monieckiego z dnia 8 lutego 2023 r., znak: GG.6622.7.55.2017 odmawiające wznowienia postępowania zakończonego decyzją Starosty Monieckiego z dnia 7 marca 2019 r. zatwierdzającą projekt scalenia gruntów obiektu „Brzeziny”, gm. Trzcianne.

OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W BIAŁYMSTOKU PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE informujące o zmianie terminu załatwienia sprawy dot.udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. wprowadzanie do wód ścieków komunalnych z miejskiej oczyszczalnie ścieków w Mońkach

OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W BIAŁYMSTOKU PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE informujące o zmianie terminu załatwienia sprawy dot. odwołania odnośnie odmowy udzielenia Gminie Mońki pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w m. Mońki do cieku Targonka

OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W BIAŁYMSTOKU PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE informujące o zmianie terminu załatwienia sprawy dot.udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. wprowadzanie do wód ścieków komunalnych z miejskiej oczyszczalnie ścieków w Mońkach

OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W AUGUSTOWIE PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i likwidację urządzeń wodnych obręb Dolistowo Stare, gmina Jaświły

OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W BIAŁYMSTOKU PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE informujące o wniesieniu odwołania - dotyczy odmowy udzielenia Gminie Mońki pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w M. Mońki do cieku Targonka

OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W AUGUSTOWIE PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie  udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach przebudowy z rozbudową drogi gminnej

OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W BIAŁYMSTOKU PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE informujące o odmowie udzielenia Gminie Mońki pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ze zlewni ulic i terenów do nich przyległych w mieście Mońki do cieku Targonka, gm. Mońki

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr 2/2023 obejmującej przebudowę z rozbudową drogi gminnej Nr 104101B ul. Batalionów Chłopskich w m. Mońki wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie z rozbudową drogi gminnej nr 104118B ul. Ks. J. Twardowskiego w m. Mońki wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie z rozbudową drogi gminnej Nr 104003b od drogi wojewódzkiej Nr 671 - Kąty - do drogi powiatowej Nr 1404 B w km 0+000 - 3+484,9. 

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO o skompletowaniu akt sprawy z wniosku Burmistrza Moniek dotyczącej zatwierdzenia przedłożonego projektu i wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie z rozbudową drogi gminnej nr 104118B ul. Ks. J. Twardowskiego w m. Mońki wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO o wydaniu decyzji znak AB-II.7821.21.2021.ED uchylającej w części i w tej części orzekającej co do istoty, a w pozostałej części utrzymującej w mocy decyzję Starosty Monieckiego z dnia 14 lipca 2022r. znak ASI.6740.2.5.2021 udzielającą Wójtowi Gminy Krypno zezwolenia na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi gminnej Nr 150697B Krypno Wielkie - Ruda - Góra, odcinek od drogi wojewódzkiej nr 671 do drogi gminnej Ruda - Góra w km 0+003,90 - 2+038,60

Obwieszczenie Starosty Monieckiego Nr ASI.6740.110.6.2022 z dnia 03.01.2023r. o skompletowaniu akt sprawy dotyczącej wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie z rozbudową drogi gminnej nr 104101B ul. Batalionów Chłopskich w m. Mońki wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej

Obwieszczenie Starosty Monieckiego Nr ASI.6740.110.5.2022 z dnia 22.12.2022r. o skompletowaniu akt w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie z rozbudową drogi gminnej Nr 104003B od drogi wojewódzkiej Nr 671 - Kąty - do drogi powiatowej Nr 1404B w km 0+000 - 3+484,9

Obwieszczenie Starosty Monieckiego informujące o wydaniu decyzji Starosty Monieckiego Nr 21/2022 udzielającej PGE Dystrybucja S.A., z siedzibą: ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, pozwolenia na rozbiórkę linii napowietrznej SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej, linii napowietrznej nn 0,4kV, zlokalizowanych na działkach położonych w obrębie 0054 Knyszyn, oraz 0007 Knyszyn-Zamek, gm. Knyszyn

Obwieszczenie Starosty Monieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie z rozbudową drogi gminnej nr 104118B ul. Ks. J. Twardowskiego w m. Mońki wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie z rozbudową drogi gminnej nr 104101B ul. Batalionów Chłopskich w m. Mońki wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej

OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W BIAŁYMSTOKU PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE informujące o zmianie terminu załatwienia sprawy dotyczącej udzielenia ZGKiM w Mońkach Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. wprowadzanie do wód, ścieków komunalnych z miejskiej oczyszczalni ścieków Mońkach

OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W BIAŁYMSTOKU PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE informujące o zmianie terminu załatwienia sprawy dotyczącej udzielenia Gminie Mońki pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ze zlewni ulic i terenów do nich przyległych w mieście Mońki do cieku Targonka, gm. Mońki

Obwieszczenie Starosty Monieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie z rozbudową drogi gminnej Nr 104033B id drogi wojewódzkiej Nr 671 - Kąty - do drogi powiatowej Nr 1404B w km 0+000 - 3+484,9.
Obwieszczenie Starosty Monieckiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1401B Łękobudy - Milewskie - Andrzejów - dr. woj. Nr 671 w km 0+000 - 0+345.

Obwieszczenie Starosty Monieckiego Nr ASI.6741.20.2022 z dnia 17.11.2022r. o wszczęsciu postępowania administracyjnego na wniosek: PGE Dystrybucja S.A., z siedzibą: ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w imieniu której działa pełnomocnik: P. Bogdan Wołejko, dotyczącego pozwolenia na rozbiórkę linii napowietrznej SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej, linii napowietrznej nn 0,4kV.

Obwieszczenie Starosty Monieckiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  Nr 11/2022 polegającej na budowie drogi gminnej od ul. Rumiankowej do działki gminnej nr geod. 1445/4 w m. Mońki, gm. Mońki

Obwieszczenie Starosty Monieckiego zawiadamiające, że w dniu 04.11.2022r. została wydana Gminie Jaświły decyzja Nr 194/2022 udzielająca pozwolenia na przebudowę drogi powiatowej Nr 1350B gr. pow. /Jatwieź Duża/ - Mikicin - dr. 1407B na odcinku od m. Jadeszki do m. Mikicin na odcinku o długości 3010m, na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi: 93 obręb Jadeszki, 426 obręb Mikicin, gm. Jaświły

OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W BIAŁYMSTOKU PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE informujące o zmianie terminu załatwienia sprawy dotyczącej udzielenia ZGKiM w Mońkach Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. wprowadzanie do wód, ścieków komunalnych z miejskiej oczyszczalni ścieków Mońkach

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 2366B ul. Małynicza w Mońkach na odc. od ul. Witosa do ul. Szkolnej wraz z budową infrastruktury technicznej

Obwieszczenie Starosty Monieckiego Nr ASI.6740.110.4.2022 z dnia 07.10.2022r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1401B Łękobudy - Milewskie - Andrzejów - dr. woj. Nr 671 w km 0+000 - 0+345.

Obwieszczenie o terminie okazania opracowanego i wyznaczonego na gruncie projektu scalenia gruntów obiektu „Szpakowo i inne” uczestnikom scalenia oraz zebrania oświadczeń od uczestników scalenia w sprawie projektu i zasad objęcia w posiadanie wydzielonych gruntów

OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W BIAŁYMSTOKU PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE informujące o zmianie terminu załatwienia sprawy dotyczącej udzielenia Gminie Mońki pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną t.j. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ze zlewni ulic i terenów do nich przyległych w mieście Mońki do cieku Targonka, gm. Mońki

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO o skompletowaniu akt ponownie prowadzonej sprawy dotyczącej wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej od ul. Rumiankowej do działki nr geod. 1445/5 w m. Mońki 

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące o skompletowaniu akt sprawy z wniosku Zarządu Powiatu w Mońkach, z siedzibą: ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, dotyczącej zatwierdzenia przedłożonego projektu i wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 2366B ul. Małynicza w Mońkach na odc. od ul. Witosa do ul. Szkolnej wraz z budową infrastruktury technicznej.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamiające o terminie udzielenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach Sp. z o.o., pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. wprowadzanie do wód, ścieków komunalnych z miejskiej oczyszczalni ścieków w Mońkach, gmina Mońki, powiat moniecki.

Obwieszczenie Starosty Monieckiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1402B Kujbiedy (od dr. 1403B) - Milewskie (do dr. 1401B) w km 0+000 - 0+811,9.

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 2366B ul. Małynicza w Mońkach na odc. od ul. Witosa do ul. Szkolnej wraz z budową infrastruktury technicznej.

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 20 lipca 2022 r. dotyczące uchylenia w całości decyzji Starosty Monieckiego z dnia 22 marca 2022 r. znak: ASI.6740.1.6.2020 udzielającą Burmistrzowi Moniek zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej od ul. Rumiankowej do działki nr geod. 1445/4 w m. Mońki, gm. Mońki, powiat moniecki

OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W BIAŁYMSTOKU PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE informujące o zmianie terminu załatwienia sprawy dotyczącej udzielenia Gminie Mońki pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną t.j. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ze zlewni ulic i terenów do nich przyległych w mieście Mońki do cieku Targonka, gm. Mońki

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO zawiadamiające, że w dniu 14 lipca 2022 r. wydana została decyzja Starosty Monieckiego Nr 8/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej Nr 150697B Krypno Wielkie – Dr. Ruda – Góra, odcinek od dr. wojewódzkiej nr 671 do dr. gminnej Ruda – Góra w km 0+003,90 – 2+038,60

Obwieszczenie Starosty Monieckiego Nr ASI.6740.110.1.2022 z dnia 27.06.2022r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1402B Kujbiedy (od dr. 1403B) - Milewskie (do dr. 1401B) w km 0+000 - 0+811,9.

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO o skompletowaniu akt ponownie prowadzonej sprawy dotyczącej wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej Nr 150697B Krypno Wielkie - Dr. Ruda - Góra, odcinek od dr. wojewódzkiej Nr 671 do dr. gminnej Ruda - Góra w km 0+003,90 - 2+038,60

OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W BIAŁYMSTOKU PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE informujące o zmianie terminu załatwienia sprawy dotyczącej udzielenia Gminie Mońki pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną t.j. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ze zlewni ulic i terenów do nich przyległych w mieście Mońki do cieku Targonka, gm. Mońki

OBWIESZCZENIE RDOŚ

OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W BIAŁYMSTOKU PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE o zmianie terminu załatwienia sprawy

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę obory wolnostanowiskowej o obsadzie 80DJP wraz z podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę o poj. 1070m3 oraz zbiornikiem na nieczystości ciekłe o poj. 9,50m3, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym: 58/3, położonej w miejscowości Smogorówka Goniądzka, gm. Goniądz.

Obwieszczenie Starosty Monieckiego informujące, iż w dniu 11.04.2022r. została wydana Wójtowi Gminy Jasionówka decyzja Nr 7/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie z rozbudową drogi gminnej Nr 104004B od drogi krajowej Nr 8 - Krasne Folwarczne - do drogi powiatowej Nr 1401 B w km 0+000 - 2+687

OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W BIAŁYMSTOKU PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE zawiadamiające o terminie udzielenia Gminie Mońki pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ze zlewni ulic i terenów do nich przyległych w mieście Mońki do cieku Targonka

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 25 marca 2022 r. dotyczące uchylenia w całości decyzji Starosty Monieckiego z dnia 30 listopada 2021 r. znak ASI.6740.2.5.2021 udzielającą Wójtowi Gminy Krypno zezwolenia na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi gminnej nr 150697B Krypno wielkie-Ruda-Góra, odcinek od drogi wojewódzkiej nr 671 do drogi gminnej Ruda-Góra w km 0+003,901 - 2+038,60

OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W BIAŁYMSTOKU PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE o wydaniu  pozwolenia wodnoprawnego

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej od ul. Rumiankowej do działki gminnej nr geod. 1445/4 w m. Mońki, gm. Mońki

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące o wydaniu decyzji Starosty Monieckiego Nr 3/2022 udzielająca PGE Dystrybucja S.A., z siedzibą: ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, pozwolenia na rozbiórkę sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nn 0,4kV, zlokalizowanych na działkach położonych w obrębie 0054 Knyszyn, 0003 Grądy Poniklica Wodziłówka oraz 0007 Knyszyn-Zamek, gm. Knyszyn.

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące o wydaniu decyzji Nr 5/2022 o realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr  1404B Mońki – Ciesze – Przytulanka – Kalinówka Kościelna – Wojtówce – Jasionóweczka dr woj. 671 i drogi powiatowej nr 2361B ul. Mickiewicza w Mońkach wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego

OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W BIAŁYMSTOKU PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE informujące o sprostowaniu oczywistych omyłek w decyzji z 2019 r.

Obwieszczenie Starosty Monieckiego Nr ASI.6740.2.12.2021 z dnia 04.03.2022r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie z rozbudową drogi gminnej Nr 104004B od drogi krajowej Nr 8 - Krasne Folwarczne - do drogi powiatowej Nr 1401B w km 0+000 - 2+687

Obwieszczenie Starosty Monieckiego informujące, że w dniu 18.02.2022r. została wydana Wójtowi Gminy Jasionówka decyzja Nr 4/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie z rozbudową drogi gminnej Nr 104002B od drogi powiatowej Nr 1357B (Bobrówka-Kamionka) - Krzywa - do drogi powiatowej Nr 1357 (Kamionka-DW 671) w km 0+000 - 2+227,6

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO o skompletowaniu akt ponownie prowadzonej sprawy dotyczącej wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej od ul. Rumiankowej do działki nr geod. 1445/5 w m. Mońki 

Obwieszczenie Starosty Monieckiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej Nr 104750B Ruda - Góra, na odcinku most rz. Jaskranka – gr. obrębu Krypno Wielkie i Góra w km 1+294,60 – 2+340,60 i skrzyżowania z: dr. nr 150697B w km rob. 0+000 – 0+012,05 i dr. nr 104760B w km rob. 0+000 – 0+026,25,20”

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej Nr 104750B Ruda – Góra na odcinku Ruda – most rz. Jaskranka w km 0+000 – 1+286,20

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek PGE Dystrybucja S.A., z siedzibą: ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, dotyczące pozwolenia na rozbiórkę sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nn 0,4kV na działkach położonych w obrębach ewidencyjnych: 0054 Knyszyn; 0003 Grądy, Poniklica, Wodziłówka, gm. Knyszyn oraz 0007 Knyszyn-Zamek, gm. Knyszyn

OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W BIAŁYMSTOKU PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE zawiadamiające o udzieleniu Staroście Monieckiemu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych

Obwieszczenie Starosty Monieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr  1404B Mońki – Ciesze – Przytulanka – Kalinówka Kościelna – Wojtówce – Jasionóweczka dr woj. 671 i drogi powiatowej nr 2361B ul. Mickiewicza w Mońkach wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego,

Obwieszczenie Starosty Monieckiego zawiadamiające, że w dniu 27.01.2022r. wydana została decyzja Starosty Monieckiego Nr 2/2022 udzielająca dla PGE Dystrybucja S.A., z siedzibą: ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w imieniu której działa pełnomocnik: P. Waldemar Waszkiewicz, pozwolenia na rozbiórkę sieci napowietrznej SN-15kV wraz z rozbiórką żerdzi słupowej po odłączonej stacji ST11-1183, zlokalizowanych na działkach położonych w obrębie 0005 Chojnowo, gm. Trzcianne

OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W BIAŁYMSTOKU PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE zawiadamiające o wezwaniu do złożenia wyjaśnień do wniosku w sprawie udzielenia ZGKiM w Mońkach pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodą tj. wprowadzanie do wód ścieków z miejskiej oczyszczalni ścieków w Mońkach – zmiana terminu załatwienia sprawy.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o wyłożeniu do konsultacji zarządzenia zmieniającego w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Knyszyńska

Obwieszczenie Starosty Monieckiego Nr ASI.6740.2.11.2021 z dnia 17.01.2022r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie z rozbudową drogi gminnej Nr 104002B od drogi powiatowej nr 1357B (Bobrówka-Kamionka) - Krzywa - do drogi powiatowej Nr 1357 (Kamionka-DW 671) w km 0+000 - 2+227,6

Obwieszczenie Starosty Monieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Nr 104750B Ruda - Góra, na odcinku Ruda – most rz. Jaskranka w km 0+000 – 1+286,20”

Obwieszczenie Starosty Monieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „ Rozbudowa drogi gminnej Nr 104750B Ruda - Góra, na odcinku most rz. Jaskranka – gr. obrębu Krypno Wielkie i Góra w km 1+294,60 – 2+340,60 i skrzyżowania z: dr. nr 150697B w km rob. 0+000 – 0+012,05 i dr. nr 104760B w km rob. 0+000 – 0+026,25,20”

Obwieszczenie Starosty Monieckiego informujące, że w dniu 05.01.2022r. została wydania decyzja Nr 1/2022 Zarządowi Powiatu w Mońkach o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1841B na odcinku granica gminy – Stare Bajki – Wyszowate – Krynice – Szorce – Nowa Wieś o łącznej długości 11 190,00 m

odcinek II w km 0+307,55 – 0+500

odcinek IV w km 4+2354,50 – 5+015,20

odcinek VI w km 6+159,90 – 7+610,82

odcinek VIII w km 9+170,98 – 9+242,74.

Obwieszczenia Starosty Monieckiego zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek PGE Dystrybucja S.A., z siedzibą: ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, dotyczące pozwolenia na rozbiórkę sieci napowietrznej SN-15kV wraz z rozbiórką żerdzi słupowej po odłączonej stacji ST11-1183, na działkach położonych w  obrębie 0005 Chojnowo, gm. Trzcianne

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące o wydaniu z urzędu decyzji Starosty Monieckiego z dnia 22 grudnia 2021r., nr ASI.6622.1.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod nazwą „Wykonanie scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym na obiekcie „Potoczyzna i inne”, gmina Mońki, powiat moniecki, województwo podlaskie”

OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W BIAŁYMSTOKU PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE zawiadamiające, o udzieleniu Zarządowi Powiatu w Mońkach pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO o wydaniu decyzji o zmianie pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji zakładu przetwórstwa mleka i produkcji wyrobów mleczarskich, o zdolności przetwarzania ponad 200 ton mleka na dobę, zlokalizowanej przy ulicy Mickiewicza 62, 19 - 100 Mońki

Obwieszczenie Starosty Monieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1841B na odcinku granica gminy – Stare Bajki – Wyszowate – Krynice – Nowa Wieś o łącznej długości 11 190,00m

odcinek II w km 0+307,55 – 0+500

odcinek IV w km 4+234,50 – 5+015,20

odcinek VI w km 6+159,90 – 7+610,82

odcinek VIII w km 9+170,98 – 9+242,74

Obwieszczenie Starosty Monieckiego zawiadamiające, że w dniu 30 listopada 2021 r. wydana została decyzja Starosty Monieckiego Nr 8/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej Nr 150697B Krypno Wielkie – Dr. Ruda – Góra, odcinek od dr. wojewódzkiej nr 671 do dr. gminnej Ruda – Góra w km 0+003,90 – 2+038,60

Obwieszczenie Starosty Monieckiego zawiadamiające, że skompletowano akta rozpatrywanej sprawy z urzędu dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym na obiekcie “Potoczyzna i inne”, gmina Mońki, powiat moniecki, województwo podlaskie”

Obwieszczenie Starosty Monieckiego zawiadamiające, że w dniu 26 listopada 2021 r. wydana została decyzja Starosty Monieckiego Nr 7/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej Nr 104767B położonej na działce nr 58 w m. Krypno Wielkie, w km 0+000,50 – 0+322,70,

Obwieszczenie Starosty Monieckiego informujące, że w dniu 24.11.2021 r. została wydana decyzja Nr 6/2021 o zezwoleniu dla Burmistrza Goniądza na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie dróg gminnych: ul. Mostowa, ul. Piotra z Goniądza, ul. Witosa zaliczonych do XXV kategorii obiektów budowlanych, na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi: 786, 346, 353, 374, 2/4 i 344/12, położonych w obrębie 0001 Goniądz

Obwieszczenie Starosty Monieckiego informujące, że w dniu 19.11.2021 r. została wydana decyzja Nr 5/2021 o zezwoleniu dla Wójta Gminy Jasionówka na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie z rozbudową drogi gminnej Nr 103423 B od granicy (Romejki) - Kamionka - Słomianka - do drogi wojewódzkiej Nr 671 w km 0+000 - 3+747,4

OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W AUGUSTOWIE PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego

OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W BIAŁYMSTOKU PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE zawiadamiające o zmianie terminu załatwienia sprawy

OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W BIAŁYMSTOKU PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE zawiadamiające o zmianie terminu załatwienia sprawy

Obwieszczenie Starosty Monieckiego informujące, że została wydana decyzja Starosty Monieckiego Nr 342/2021, zmieniająca decyzję Starosty Monieckiego Nr 277/2019 z dnia 16.10.2019 r., udzielająca pozwolenia na budowę elektrowni słonecznej o mocy do 1MW wraz z kablami sterowania, telekomunikacyjnymi, stacji transformatorowej nN/SN oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych – Mońki 2 w obrębie ewidencyjnym miasta Mońki.
Obwieszczenie Starosty Monieckiego informujące, że została wydana decyzja Starosty Monieckiego Nr 341/2021, zmieniająca decyzję Starosty Monieckiego Nr 278/2019 z dnia 16.10.2019 r., udzielająca pozwolenia na budowę elektrowni słonecznej o mocy do 1MW wraz z kablami sterowania, telekomunikacyjnymi, stacji transformatorowej nN/SN oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych – Mońki 1 w obrębie ewidencyjnym miasta Mońki.

OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W BIAŁYMSTOKU PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE zawiadamiające o zebraniu materiału dowodowego oraz możliwości zapoznania się z aktami sprawy prowadzonej z wniosku Zarządu Powiatu w Mońkach dotyczącego udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych

Obwieszczenie Starosty Monieckiego informujące, że została wydana decyzja Starosty Monieckiego Nr 336/2021, udzielająca pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego – tuczarni do chowu trzody chlewnej wraz ze zbiornikiem na gnojowicę o pojemności V=2551,5 m3, budynek socjalny, zbiornik bezodpływowy na ścieki bytowe o pojemności V=5,4 m3, dwa silosy paszowe wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną wsi Magnusze, gm. Mońki.
Obwieszczenie Starosty Monieckiego z dnia 4 listopada 2021 r. o skompletowaniu akt sprawy dotyczącej zmiany pozwolenia zintegrowanego
Obwieszczenie Starosty Monieckiego zawiadamiające, że w dniu 29.10.2021r. została wydana decyzja Starosty Monieckiego Nr 34/2021 udzielająca PGE Dystrybucja S.A. pozwolenia na rozbiórkę sieci elektroenergetycznej polegającej na rozbiórce napowietrznej linii SN 15kV, napowietrznej linii nn 0,4kV, dwóch słupowych stacji transformatorowych SN/nn, zlokalizowanych na działkach położonych w obrębie 0024 Ołdaki i 0008 Jaski gm. Mońki
OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO o skompletowaniu akt sprawy dotyczącej wydania decyzji o realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie dróg gminnych: ul. Mostowa, ul. Piotra z Goniądza, ul. Witosa na terenie miasta Goniądz
OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Nr 104767B położonej na działce nr 58 w m. Krypno Wielkie, w km 0+000,50 – 0+322,70”.
OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że z urzędu zostało wszczęte postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. "Wykonanie scalenia gruntów wraz zagospodarowaniem poscaleniowym na obiekcie "Potoczyzna i inne".
OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO zawiadamiające o wydaniu decyzji znak: AB-II.7821.5.2021.AK uchylającej w całości decyzję Starosty Monieckiego z dnia 12 lipca 2021r. nr 3/2021 znak: ASI.6740.1.6.2020 udzielającej Burmistrzowi Moniek zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej od ul. Rumiankowej do działki nr geod. 1445/4 w m. Mońki, gm. Mońki
OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO Nr ASI.6740.2.9.2021 z dnia 06 października 2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie z rozbudową drogi gminnej Nr 103423 B od granicy (Romejki) - Kamionka - Słomianka  - do drogi wojewódzkiej Nr 671 w km 0+000 - 3+747,4.

OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W BIAŁYMSTOKU PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE zawiadamiające o wezwaniu do złożenia wyjaśnień do wniosku w sprawie udzielenia ZGKiM w Mońkach pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodą tj. wprowadzanie do wód ścieków z miejskiej oczyszczalni ścieków w Mońkach – zmiana terminu załatwienia sprawy.

Obwieszczenie Starosty Monieckiego Nr ASI.6740.2.2.221 z dnia 04 października 2021r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Kujbiedy w km 0+811,9 - 1+019.
Obwieszczenie Starosty Monieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Starosty Monieckiego z dnia 5 października 2005r., znak: OSS.ŚR.7644/22/-7/05 na eksploatację instalacji zakładu przetwórstwa mleka i produkcji wyrobów mleczarskich, o zdolności przetwarzania ponad 200 ton mleka na dobę, zmienionej decyzjami: z dnia 1 września 2008 r., znak: ASI.7644/7-1/08; z dnia 6 grudnia 2010 r., znak: ASI.7644/19-1/10; z dnia 28 listopada 2014 r., znak: ASI.6222.1.2014; z dnia 25 listopada 2016 r., znak: ASI.6222.1.2016; z dnia 10 marca 2020r., znak: ASI.6222.2.2019.
Obwieszczenie Starosty Monieckiego informujące, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Nr 150697B Krypno Wielkie – Dr. Ruda – Góra, odcinek od dr. wojewódzkiej nr 671 do dr. gminnej Ruda – Góra w km 0+003,90 – 2+038,60”.
Obwieszczenie Starosty Monieckiego zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące pozwolenia na rozbiórkę sieci elektroenergetycznej polegającej na rozbiórce napowietrznej linii SN 15kV, napowietrznej linii nn 0,4kV, dwóch słupowych stacji transformatorowych SN/nn, na działkach położonych w obrębie 0024 Ołdaki i 0008 Jaski, gm. Mońki.
Obwieszczenia Starosty Monieckiego informujące, iż w dniu 22.09.2021r. została wydana decyzja Starosty Monieckiego Nr 282/2021 udzielająca P. Kamilowi Wiśniewskiemu pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego - obory o obsadzie 36,7DJP, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym: 541/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Dolistowo Stare, gm. Jaświły.
OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO Nr ASI.6740.2.4.2021 z dnia 17.09.2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Obwieszczenia Starosty Monieckiego informujące, iż w dniu 13.09.2021r. została wydana decyzja Starosty Monieckiego Nr 262/2021 udzielająca P. Grzegorzowi Amonowiczowi pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego - kurnika o obsadzie 78DJP i dwóch silosów zbożowych, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym: 52/7, położonej w obrębie wsi Kołodzież, gm. Mońki.
Obwieszczenie Starosty Monieckiego zawiadamiające, że w dniu 08.09.2021r. wydana została decyzja Starosty Monieckiego Nr 27/2021 udzielająca dla PGE Dystrybucja S.A., z siedzibą: ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w imieniu której działa pełnomocnik: P. Adrian Białobrzeski, pozwolenia na rozbiórkę elektroenergetycznej linii napowietrznej SN-15kV oraz stacji transformatorowej słupowej SN/nN (stanowiące jedną całość), zlokalizowanych na działkach położonych w obrębie: 0032 Świerzbienie i ooo7 Hornostaje gm. Mońki.
Obwieszczenie Starosty Monieckiego Nr ASI.6740.2.2.2021 z dnia 08.09.2021r. o skompletowaniu akt sprawy dotyczącej wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Kujbiedy w km 0+811,9-1+019

OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W BIAŁYMSTOKU PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE informujące o zmianie terminu załatwienia sprawy dotyczącej udzielenia Gminie Mońki pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną t.j. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ze zlewni ulic i terenów do nich przyległych w mieście Mońki do cieku Targonka, gm. Mońki

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaświły zawiadamiające o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej Nr 1350B gr. pow. /Jatwieź Duża/- Mikicin- dr. 1407B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1407B do m. Mikicin”

OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W BIAŁYMSTOKU PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE zawiadamiające o ponowym prowadzeniu postępowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia ZGKiM w Mońkach pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodą tj. wprowadzanie do wód ścieków z miejskiej oczyszczalni ścieków w Mońkach

Obwieszczenie Starosty Monieckiego zawiadamiające, że w dniu 11.08.2021r. wydana została decyzja Starosty Monieckiego Nr 23/2021 udzielająca dla PGE Dystrybucja S.A., z siedzibą: ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w imieniu której działa pełnomocnik: P. Adam Kulenko, pozwolenia na rozbiórkę linii napowietrznej SN 15kV, zlokalizowanej na działkach położonych w obrębie: 0007 Gugny, 0076 Gugny-dz. Konopczyn, 0077 Gugny-dz.Zastocze, 0075 Gugny-dz. Kalinówka Kościelna, 0004 Budy, gm. Trzcianne

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu postanowienia  z dnia 19.07.2021r. znak: BI.ZUZ.2.421.114.2019.AT prostującego omyłkę pisarską w decyzji z dnia 05.08.2019r., znak: BI.ZUZ.2.421.114.2019.AT udzielającej Gminie Krypno pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, tj. wprowadzanie ścieków komunalnych z gminnej oczyszczalni ścieków do rowu wylotem zlokalizowanym na działce o nr geod. 378/13 obręb Krypno Kościelne, gmina Krypno

Obwieszczenie Starosty Monieckiego zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek PGE Dystrybucja S.A., w imieniu której działa pełnomocnik: P. Adrian Białobrzeski, dotyczące pozwolenia na rozbiórkę elektroenergetycznej linii napowietrznej SN-15kN oraz stacji transformatorowej słupowej SN/nN (stanowiące jedną całość), na działkach położonych w obrębie 0032 i 0007 Hornostaje, gm. Mońki.

OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W BIAŁYMSTOKU PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE informujące o zmianie terminu załatwienia sprawy dotyczącej udzielenia Gminie Mońki pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną t.j. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ze zlewni ulic i terenów do nich przyległych w mieście Mońki do cieku Targonka, gm. Mońki.

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że została wydana decyzja Starosty Monieckiego Nr 219/2021 zmieniająca decyzję Starosty Monieckiego 338/2019 z dnia 19.12.2019r. udzielającą pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego - obory o obsadzie 114 DJP z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę - obręb wsi Zblutowo, gmina Mońki

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu z urzędu procedury aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów obiektu "Szpakowo i inne" - data publikacji: 21.07.2021 r.

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONEICKIEGO Nr ASO/6740.2.2.2021 z dnia 14.07.2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Kujbiedy w km 0+811,9 - 1+019

OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W BIAŁYMSTOKU PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE informujące, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach rozbudowy drogi powiatowej Nr 1404B oraz drogi powiatowej Nr 2361B (ul. Mickiewicza) w Mońkach

Obwieszczenie Starosty Monieckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek: PGE Dystrybucja S.A., w imieniu której działa pełnomocnik:  P. Adam Kulenko, dotyczące pozwolenia na rozbiórkę linii napowietrznej SN 15kV, zlokalizowanej na działkach położonych w obrębie ewidencyjnym: Gugny, Gugny - dz. Konopczyn, Gugny - dz. Zastocze, Gugny - dz. Kalinówka Kościelna, Budy, gm. Trzcianne.

Obwieszczenie Starosty Monieckiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej od ul. Rumiankowej do działki gminnej nr geod. 1445/4 w m. Mońki, gm. Mońki

Obwieszczenie Starosty Monieckiego informujące o wydaniu decyzji Starosty Monieckiego Nr 20/2021 udzielającej dla PGE Dystrybucja S. A., z siedzibą: ul. Garbarska 21A, 20‑340 Lublin, pozwolenia na rozbiórkę linii napowietrznej SN 15kV, słupowych stacji transformatorowych, linii napowietrznej nn 0,4kV położonych w obrębie miasta Knyszyn.

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONEICKIEGO zawiadamiające, że w dniu 24.06.2021r. wydana została decyzja Starosty Monieckiego umarzająca postępowanie administracyjne w całości w sprawie ASI.6741.19.2021 dotyczącej pozwolenia na rozbiórkę elektroenergetycznej linii napowietrznej SN-15kV oraz stacji transformatorowej słupowej SN/nN (stanowiące jedną całość), na działkach położonych w obrębie ewidencyjnym Świerzbienie i Hornostaje, gm. Mońki

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek: PGE Dystrybucja S.A. dotyczące pozwolenia na rozbiórkę elektroenergetycznej linii napowietrznej SN-15kV oraz stacji transformatorowej słupowej SN/nN, na działkach położonych w obrębie ewidencyjnym 0032 Świerzbienie i 0007 Hornostaje, gm. Mońki.

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO zawiadamiające że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek: PGE Dystrybucja S.A. dotyczące pozwolenia na rozbiórkę linii napowietrznej SN 15kV, słupowych stacji transformatorowych, linii napowietrznej nn 0,4kV, na działkach ozn. nr geod. 134, 379, 380, 1428, 365, 366/1, 367, 368, 369, 370/1, 372/1, 372/3, 372/4, 373, 374/1, 374/2, 375/7, 403/9, 403/11, 1426/10, 2514, 1413, 506/2, 507, 560/4, 559/1, 510, 511, 512/1, 1409, 557/3, 556/6, 556/5, 555/4, 400/4, 400/5, 400/2, 400/9, 401/8, 403/14, 403/24, 1426/10, 401/9, 401/11, 401/12, 403/21, 403/19, 401/6, 403/26, 402/4, 404/2, 405/2, 1891, 1850, 1894, położonych w obrębie miasta Knyszyn

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO o skompletowaniu akt ponownie prowadzonej sprawy dotyczącej wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej od ul. Rumiankowej do działki nr geod. 1445/5 w m. Mońki

Obwieszczenie Starosty Monieckiego o wydaniu decyzji Nr 14/2021 z dnia 29.04.2021r. o pozwoleniu na rozbiórkę linii napowietrznej SN 15kV, zlokalizowanej na działkach położonych w obrębie Chojnowo, Gugny - dz. Krzeczkowo, Budy, gm. Trzcianne.

OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W BIAŁYMSTOKU PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE informujące o zmianie terminu załatwienia sprawy dotyczącej udzielenia Gminie Mońki pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną t.j. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ze zlewni ulic i terenów do nich przyległych w mieście Mońki do cieku Targonka, gm. Mońki.

Obwieszczenie Starosty Monieckiego zawiadamiające, że w dniu 27.04.2021r. wydana została decyzja Starosty Monieckiego Nr 13/2021 udzielająca dla PGE Dystrybucja S.A., z siedzibą: ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, pozwolenia na rozbiórkę sieci napowietrznej SN-15kV i nN 0,4kV oraz słupowych stacji transformatorowych SN/nN 15/0,4kV, zlokalizowanych na działkach położonych w obrębach ewidencyjnych 0036 Zblutowo, 0031 Sobieski, 0029 Rybaki oraz 0039 Żodzie, gm. Mońki
OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W BIAŁYMSTOKU PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE informujące o uzyskaniu przez Powiat Moniecki pozwolenia wodonoprawnego w ramach inwestycji dot. przebudowy z rozbudową drogi powiatowej nr 1413B w miejscowości Sikory

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę obory wolnostanowiskowej w systemie bezściółkowym o obsadzie 140 DJP wraz z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę o poj. 2450,00m3 oraz zbiornik  na nieczystości ciekłe z udojni i zaplecza socjalnego o poj. 10,00m3 w obrębie wsi Klewianka, gm. Goniądz

Obwieszczenie Starosty Monieckiego zawiadamiające, że w dniu 07.04.2021r. wydana została decyzja Starosty Monieckiego Nr 10/2021 udzielająca dla PGE Dystrybucja S.A., z siedzibą: ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, pozwolenia na rozbiórkę sieci napowietrznej SN-15kV, zlokalizowanej na działkach położonych w obrębie ewidencyjnym 3331 Osowiec, gm. Goniądz.

Obwieszczenie Starosty Monieckiego, zawiadamiające że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek: PGE Dystrybucja S.A. dotyczące rozbiórki linii napowietrznej SN 15kV, zlokalizowanej na działkach położonych w obrębach ewidencyjnych: Chojnowo, Gugny-dz. Krzeczkowo, Budy, gm. Trzcianne.

Obwieszczenie Starosty Monieckiego zawiadamiające że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek: PGE Dystrybucja S.A. dotyczące rozbiórki sieci napowietrznej SN 15kV  i nN 0,4lV oraz słupowych stacji transformatorowych SN/nN 15/0,4kV, zlokalizowanych na działkach położonych w obrębach ewidencyjnych: Zblutowo, Oliszki, Dzieżki, Sobieski, Rybaki i Żodzie, gm. Mońki.

Obwieszczenie Starosty Monieckiego zawiadamiające, że w dniu 19.03.2021r. wydana została decyzja Starosty Monieckiego Nr 8/2021 udzielająca dla PGE Dystrybucja S.A., z siedzibą: ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w imieniu której działa pełnomocnik: P. Paweł Mielech, pozwolenia na rozbiórkę elektroenergetycznej linii napowietrznej SN-15kV oraz stacji transformatorowej słupowej SN/nN (stanowiące jedną całość), zlokalizowanych na działkach położonych w obrębie ewidencyjnym Chojnowo i Mroczki, gm. Trzcianne.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO zawiadamiające o wydaniu decyzji znak: AB-II.7821.5.2021.AK uchylającej w całości decyzję Starosty Monieckiego z dnia 8 stycznia 2021r. nr 1/2021 znak: ASI.6740.1.6.2020 udzielającej Burmistrzowi Moniek zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej od ul. Rumiankowej do działki nr geod. 1445/4 w m. Mońki, gm. Mońki

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na rozbiórkę linii napowietrznej SN-15kV, na działkach położonych w obrębie ewidencyjnym Osowiec, gm. Goniądz

OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W BIAŁYMSTOKU PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na wykonanie urządzeń wodnych w ramach inwestycji dot. przebudowy z rozbudową drogi powiatowej nr 1413B w miejscowości Sikory

OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W BIAŁYMSTOKU PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE informujące, że skarga wraz z odpowiedzią została przekazana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W BIAŁYMSTOKU PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE informujące o wpłynięciu skargi

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że została wydana decyzja nr 2/2021 o zmianie decyzji ZRID Nr 1/2020 z dnia 02.03.2020r. o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie odcinka drogi powiatowej nr 1841B na odcinku od drogi wojewódzkiej 671 w kierunku Długołęki w km 0+000,95 - 0,308,30.

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO  informujące o wydaniu decyzji Nr 7/2021 z dnia 18.02.2021r. zezwalającej na rozbiórkę linii napowietrznej SN-15kV wraz z rozbiórką napowietrznej stacji transformatorowej, zlokalizowanych na działkach położonych w obrębie ewidencyjnym: Rybaki, gm. Mońki i Owieczki, Downary, gm. Goniądz

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO z dnia 16.02.2021r. informujące o wszczęciu postępowania na wniosek PGE Dystrybucja S.A. dotyczącym pozwolenia na rozbiórkę elektroenergetycznej linii napowietrznej SN-15kV oraz stacji transformatorowej słupowej SN/nN (stanowiące jedną całość), zlokalizowanych na działkach położonych w obrębie ewidencyjnym Chojnowo i Mroczki, gm. Trzcianne

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 09.02.2021 r. została wydana decyzja Starosty Monieckiego udzielająca pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego - obory 125DJP wraz z budową podziemnych kanałów na gnojowicę o poj. 1800 m3 i budowę zbiornika na nieczystości ciekłe o poj. 10m3 na działce położonej w obrębie wsi Mociesze, gm. Jaświły

OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W BIAŁYMSTOKU PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE informujące o zmianie terminu załatwienia sprawy dotyczącej udzielenia Gminie Mońki pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną t.j. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ze zlewni ulic i terenów do nich przyległych w mieście Mońki do cieku Targonka, gm. Mońki.

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące o wydaniu decyzji Nr 2/2021 z dnia 20.01.2021r. zezwalającej na rozbiórkę linii napowietrznej Sn 15kV, zlokalizowanej na działkach położonych w obrębie ewidencyjnym: Rybaki i Zblutowo, gm. Mońki.

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie rozbiórki linii napowietrznej SN-15kV wraz z rozbiórką napowietrznej stacji transformatorowej, na działkach położonych w obrębie: 0029 Rybaki, gm. Mońki, 5331 Owieczki, gm. Goniądz, 0005 Downary, gm. Goniądz

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące o wydaniu decyzji Nr 1/2021 udzielającej pozwolenia na rozbiórkę linii napowietrznych SN-15kV, linii napowietrznych nN-0,4kV oraz słupowych stacji transformatorowych SN/nN, na działkach położonych w obrębie miasta Mońki.

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Nr 1/2020 z dnia 02.03.2020r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące o wydaniu decyzji Nr 1/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej od ul. Rumiankowej do działki gminnej nr geod. 1445/4 w m. Mońki, gm. Mońki

OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W BIAŁYMSTOKU, PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE informujące  wydaniu decyzji, mocą której uchylono w części zaskarżoną decyzję, a w pozostałym zakresie utrzymano w mocy decyzję udzielającą ZGKiM w Mońkach Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegająćą na wprowadzaniu oczyszczonych ścieków komunalnych z miejskich oczyszczalni ścieków w Mońkach do wód ścieku Targonka dwoma wylotami urządzeń kanalizacyjnych.

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące o wszczęciu postępowania dotyczącego pozwolenia na rozbiórkę linii napowietrznej SN-15kV, zlokalizowanej na działkach położonych w obrębie 0029 Rybaki oraz 0036 Zblutowo, gm. Mońki

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące o wszczęciu postępowania dotyczącego pozwolenia na rozbiórkę sieci napowietrznej SN-15kV, linii napowietrznych nN-0,4kV oraz słupowych stacji transformatorowych SN/nN w m. Mońki

OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W BIAŁYMSTOKU, PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKI informujące  o zmianie terminu załatwienia sprawy dotyczącej udzielenia Gminie Mońki pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ze zlewni ulic i terenów do nich przyległych w mieście Mońki, z łącznej powierzchni zlewni 88,2 ha, do cieku Targonka.

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej od ul. Rumiankowej do działki nr geod. 1445/5 w m. Mońki

OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W BIAŁYMSTOKU, PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO informujące  o  odwołaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowrj w Mońkach Sp. z o.o. od decyzji i wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące o wydaniu decyzji Nr 6/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 1368B odcinka połozonego na terenie Gminy Krypno, odcinek: Krypno Kościelne - Zastocze - Peńskie - gr. Gminy w km 0+014,5 - 2+962,8; 3+462,8 - 6+651,1; 6+677,2 - 8+389,5

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Wykonanie scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym na obiekcie Szpakowo, Rutkowskie Duże, Rutkowskie Małe, Mociesze - działka nr 297/4,282, Starowola - działka nr 16,69, Krzeczkowo - działka nr 1.

OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W BIAŁYMSTOKU, PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE informujące  o zmianie terminu (do dnia 30.11.2020 r.) załatwienia sprawy dotyczącej udzielenia Gminie Mońki pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ze zlewni ulic i terenów do nich przylegających w mieście Mońki, z łącznej powierzchni zlewni 88,2 ha, do cieku Targonka.

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że zostały skompletowane akta sprawy dotyczące toczącego się postępowania administracyjnego z urzędu

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 1368B odcinka położonego na terenie Gminy Krypno, odcinek: Krypno Kościelne - Zastocze - Peńskie - gr. Gminy w km 0+014,5 - 2+962,8 - 3+462,8 - 6+651,1; 6+677,2 - 8+389,5

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przystąpienia do oceny planowanego przedsięwzięcia - dot. scalenia gruntów na obiekcie Szpakowo, Rutkowskie Duże, Rutkowskie Małe, Mociesze

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO Nr ASI.6740.1.4.2020 z dnia 22.07.2020r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na odbudowie przepustu w miejscowości Dziękonie wraz z rozbudową i przebudową drogi gminnej nr 104120B na odcinku od km rob. 0+000,0 do km rob. 0+017,0

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące o wydaniu decyzji Starosty Monieckiego nr 25/2020 dotyczącej pozwolenia na rozbiórkę sieci napowietrznej SN-15kV w miejscowości Płochowo i Osowiec, zlokalizowanej na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi: 80, 177/1, 128, 140, 141/1, 141/2, 148/1, 150, 151/1, 152/1, 153, położonych w obrębie ewidencyjnym 5432 Płochowo oraz 765, 762, 761, 760, 748, 742, 741, 740, 737, 739, 717, 351, 348, 347, 346, 345 i 352, położonych w obrębie ewidencyjnym 3331 Osowiec, gm. Goniądz.

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że została wydana decyzja Starosty Monieckiego Nr 196/2020 z dnia 21.07.2020r. udzielającą P. Dariuszowi Minkiewicz pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego - tuczarni na rusztach o obsadzie 179,2DJP, zbiornika na nieczystości ciekłe o poj. 9,5m3 i dwie płyty fundamentowe o pow. 9,0m2 każda pod silosy paszowe typu "MICHAŁ" model H514/6 o ładowności 26,7 ton, na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi: 94/18 i 94/19, położonych we wsi Kropiwnica, gm. Mońki.

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące o wydaniu decyzji Starosty Monieckiego nr 23/2020 dotyczącej pozwolenia na rozbiórkę linii napowietrznej w miejscowości Łazy, zlokalizowanej na działkach położonych w obrębie ewidencyjnym 0010 Łazy, gm. Goniądz

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące o wydaniu decyzji Starosty Monieckiego nr 22/2020 dotyczącej pozwolenia na rozbiórkę sieci napowietrznej SN 15kV na odcinku A-C, B-D i E-F oraz słupowych stacji transformatorowych SN/nN 15/0,4kV w miejscowości Owieczki, Downary oraz Łazy, gm. Goniądz

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że została wydana decyzja Starosty Monieckiego nr 4/2020 o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Hugo Kołłątaja w Mońkach na odcinku 394,64m wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Obwieszczenia Wojewody Podlaskiego AB-II.7821.8.2020.UŁ z dnia 6 lipca 2020r. zawiadamiające, że Wojewoda Podlaski postanowieniem z dnia 6 lipca 2020 r. stwierdził uchybienie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Starosty Monieckiego z dnia 13 marca 2020 r. Nr 2/2020 udzielającej Zarządowi Powiatu Monieckiego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 1412B /Mońki-Potoczyzna-Krzeczkowo-Rutkowskie Duże-Jaświły/ na odcinku 0+000 do 2+024,30 oraz rozbudowie drogi powiatowej Nr 1354B /Rutkowskie Duże-Bagno-Starowola-Jasionóweczka/ na odcinku w km 0+000 do 0+439,20 w miejscowości Rutkowskie Duże, gm. Jaświły

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO o wszczęciu postępowania dotyczącego pozwolenia na rozbiórkę sieci napowietrznej SN-15kV w m. Płochowo, Osowiec, gm. Goniądz

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek: PGE Dystrybucja S. A., z siedzibą: ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, dotyczącego pozwolenia na rozbiórkę linii napowietrznej w miejscowości Łazy, na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi: 557/7, 1533/1, 557/3, 577/31, 577/2, 577/32, 577/33, 578/2, 578/3, 1538, 580/5, 580/6, 581/1, 588, 1626, 686, 697/3, 697/4, 1544, 698/1, 698/2, 698/6, 698/7, 1627 i 708/7, gm. Goniądz.

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na odbudowie przepustu w miejscowości Dziękonie wraz z rozbudową i przebudową drogi gminnej nr 104120B na odcinku od km rob. 0+000,0 do km rob. 0+017,0

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek: PGE Dystrybucja S. A., z siedzibą: ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, dotyczące pozwolenia na rozbiórkę sieci napowietrznej SN 15kV na odcinku A-C, B-D i E-F oraz słupowych stacji transformatorowych SN/nN 15/0,4kV w miejscowości Owieczki, Downary oraz Łazy, gm. Goniądz

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO wydana została decyzja nr 18/2020 udzielająca pozwolenia na rozbiórkę napowietrznych linii SN-15kV: Knyszyn-Krynice TV, Knyszyn-Telza, Knyszyn-PGR wraz z rozbiórką słupowej stacji transformatorowej ST11-151 Cegielnia, zlokalizowanych na działkach w obrębach Knyszyn, Knyszyn-Zamek, oraz Grądy, Poniklica, Wodziłówka), gm. Knyszyn.

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że wydana została decyzja nr 17/2020 udzielająca pozwolenia na rozbiórkę sieci elektroenergetycznej w Osowcu gm. Goniądz

OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W BIAŁYMSTOKU, PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE  informujące  o zmianie terminu załatwienia sprawy dotyczącej udzielenia Gminie Mońki pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ze zlewni ulic i terenów do nich przylegających w mieście Mońki, z łącznej powierzchni zlewni 88,2 ha, do cieku Targonka.

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że zostało wszczęte postępowanie nr ASI.6740.1.3.2020 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na ul. Hugo Kołłątaja w Mońkach

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek PGE Dystrybucja S.A. dotyczącego pozwolenia na rozbiórkę sieci elektroenergetycznej SN15kV i nN0,4kV w miejscowości Osowiec, gm. Goniądz

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące o wydaniu decyzji Nr 3/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 1398B od drogi wojewódzkiej Nr 671 - Zofiówka - Nowiny Kasjerskie - Nowiny Zdroje - Krasne Małe - droga krajowa Nr 8

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące pozwolenia na rozbiórkę napowietrznych linii SN‑15kV: Knyszyn-Krynice TV, Knyszyn-Telza, Knyszyn-PGR wraz z rozbiórką słupowej stacji transformatorowej ST11-151 Cegielnia, zlokalizowanych na działkach w obrębie Grądy, Poniklica, Wodziłówka oraz Knyszyn-Zamek gm. Knyszyn i w mieście Knyszyn.

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 10.04.2020r. została wydana decyzja Starosty Monieckiego nr 11/2020 udzielająca dla PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą przy ul. Grabarskiej 21A, 20-340 Lublin pozwolenia na rozbiórkę linii napowietrznej SN-15kV i słupowej stacji transformatorowej, zlokalizowanych na działkach położonych w obrębie 0002 Czechowizna oraz 0054 Knyszyn, gm. Knyszyn.

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO  informujące, że została wydana decyzja nr 8/2020 dla PGE Dystrybucja S.A. na rozbiórkę sieci elektroenergetycznej eS w miejscowości Łazy i Szafranki gm. Goniądz.

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 25.03.2020 r. została wydana decyzja Starosty Monieckiego nr 7/2020 udzielająca PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin pozwolenia na rozbiórkę sieci elektroenergetycznej SN-15kV, zlokalizowanej na działkach położonych w obrębie miasta Mońki.

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 17.03.2020 r. została wydana decyzja Starosty Monieckiego nr 5/2020 udzielająca dla PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą przy ul. Grabarskiej 21A, 20-340 Lublin pozwolenia na rozbiórkę linii napowietrznej SN15kV, słupowych stacji transformatorowych i linii napowietrznej nn0,4kV, zlokalizowanych na działkach położonych w obrębie 0002 Czechowizna oraz 0054 Knyszyn, gm. Knyszyn.

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 1398B od drogi wojewódzkiej Nr 671 - Zofiówka - Nowiny Kasjerskie - Nowiny Zdroje - Krasne Małe - droga krajowa Nr 8

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 1412B /Mońki - Potoczyzna - Krzeczkowo - Rutkowskie Duże - Jaświły/ oraz rozbudowie drogi powiatowej Nr 1354B /Rutkowskie Duże - Bagno - Starowola - Jasionóweczka/ w miejscowości Rutkowskie Duże

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne dotyczące wydania pozwolenia na rozbiórkę linii napowietrznej SN15kV i słupowej stacji transformatorowej w Czechowiźnie gmina Knyszyn.

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że wydana została decyzja nr 3/2020 zezwalająca na rozbiórkę linii napowietrznej SN 15kV, słupowych stacji transformatorowych, linii napowietrznej nn 0,4kV, na działkach położonych w obrębie Hornostaje, gm. Mońki.

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że wydana została decyzja nr 50/2020 na budowę sieci elektroenergetycznej (modernizacji linii napowietrznej SN Mońki- Os. Maliny Etap 3 w Mońkach

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że wydana została decyzja nr 49/2020 na budowę sieci elektroenergetycznej (modernizacji linii napowietrznej SN Mońki- Os. Maliny Etap 7 cz.1) w Mońkach

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że wydana została decyzja nr 46/2020 na budowę sieci elektroenergetycznej (modernizacji linii napowietrznej SN Mońki- Os. Maliny Etap 5) w Mońkach

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że została wydana decyzja nr 1/2020 o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1841B na dz. geod. 59/1, 182/1, 102/1 w Krypnie Kościelnym w kierunku Długołęki.

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujace, że została wydana decyzja Starosty Monieckiego Nr 43/2020 zatwierdzająca projekt budowy i udzielająca pozwolenia na budowę obory ze zbiornikiem na gnojowicę we wsi Kramkówka Duża gm Goniądz.
OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że została wydana decyzja Starosty Monieckiego Nr 2/2020 zatwierdzająca projekt rozbiórki i udzielająca pozwolenia na rozbiórkę sieci elektroenergetycznej SN15kV i nn0,4kV we wsi Wojtówstwo i Mierkienniki, gm. Goniądz.
OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące pozwolenia na rozbiórkę sieci elektroenergetycznej SN-15kV, stacji transformatorowej i linii napowietrznej nN, na działkach położonych w Czechowiźnie i Knyszynie
OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące pozwolenia na rozbiórkę sieci elektroenergetycznej w miejscowości Łazy i Szafranki, gm. Goniądz
OBWIESZCZENIE STAROSTY MONEICKIEGO informujące, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące pozwolenia na rozbiórkę sieci elektroenergetycznej SN-15kV, na działkach położonych w Mońkach

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że została wydana decyzja Starosty Monieckiego Nr 8/2020 zatwierdzająca projekt rozbiórki i udzielająca pozwolenia na rozbiórkę sieci elektroenergetycznej SN15kV i nn0,4kV we wsi Wojtówstwo i mieście Goniądz.

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące pozwolenia na rozbiórkę linni napowietrznej SN 15kV, słupowych stacji transformatorowych, linii napowietrznej nn 0,4kV w obrębie Hornostaje, gm. Mońki
OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące pozwolenia na rozbiórkę sieci elektroenergetycznej SN 15kV/nN0,4kV, linii SN Osowiec - Dawidowizna za rozłącznikiem R 11-696, w obrębie Mierkienniki i Wojtówstwo, gm. Goniądz
OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie odcinka drogi powiatowej w Krypnie Wielkim
OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej w m. Rutkowskie Duże
OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek: PGE Dystrybucja S. A., z siedzibą: ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w imieniu której działa pełnomocnik, dotyczące pozwolenia na budowę budowę sieci elektroenergetycznej (modernizacji linii napowietrznej SN Mońki – Osiedle Maliny Etap 3), położonych w obrębie miasta Mońki
OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące pozwolenia na budowę sieci elektroenergetycznej (modernizacji linii napowietrznej SN Mońki – Osiedle Maliny Etap 7, cz.1),  w obrębie miasta Mońki
OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące pozwolenia na budowę sieci elektroenergetycznej (modernizacji linii napowietrznej SN Mońki – Osiedle Maliny Etap 5), w obrębie miasta Mońki.
OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące pozwolenia na rozbiórkę sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nn 0,4kV, zlokalizowanej na działkach położonych w obrębie Wojtówstwo (5332 Wojtówstwo) oraz na działkach położonych w obrębie Goniądz (0001 Goniądz), gm. Goniądz
OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że została wydana decyzja Starosty Monieckiego Nr 338/2019 udzielająca pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego - obory o obsadzie 114 DJP z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę - obręb wsi Zblutowo, gmina Mońki
Obwieszczenie Starosty Monieckiego w sprawie wydania decyzji Nr 25/2019 z dnia 04.12.2019r. dla PGE Dystrybucja S. A., z siedzibą: ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin,  dotyczącej pozwolenia na rozbiórkę elektroenergetycznej linii napowietrznej SN-15kV, zlokalizowanej na działkach położonych w obrębie Romejki (0015 Romejki) i w obrębie Jaświły (0010 Jaświły), gm. Jaświły.
Obwieszczenie Starosty Monieckiego w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek: PGE Dystrybucja S. A., z siedzibą: ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin,  dotyczącego pozwolenia na rozbiórkę elektroenergetycznej linii napowietrznej SN- 15kV, zlokalizowanej na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi: 214, 16/1, 16/2, położonych w obrębie Romejki (0015 Romejki), na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi:  521, 328/1, 328/2, 327/2, 326, 325, 324, 323/2, 323/1, 322/1, 322/2, 321, 320, 319, 318, 317, 316/1, 316/2, 315, 314/1, 314/2, 313, 312/2, 312/1, 311, 310, 308/1, 307/1, 306/1, 305, 520, 296/1, 295/1, położonych w obrębie Jaświły (0010 Jaświły), gm. Jaświły
Obwieszczenie Starosty Monieckiego informujące, że została wydana decyzja Starosty Monieckiego Nr 278/2019 dotycząca pozwolenia na budowę elektrowni słonecznej o mocy do 1MW wraz z kablami sterowania, telekomunikacyjnymi, stacji transformatorowej nN/SN oraz niezbędnych urządzeń telekomunikacyjnych - Mońki 1 w obrębie ewidencyjnym miasta Mońki
Obwieszczenie Starosty Monieckiego informujące, że została wydana decyzja Starosty Monieckiego Nr 277/2019 dotycząca pozwolenia na budowę elektrowni słonecznej o mocy do 1MW wraz z kablami sterowania, telekomunikacyjnymi, stacji transformatorowej nN/SN oraz niezbędnych urządzeń telekomunikacyjnych - Mońki 2 w obrębie ewidencyjnym miasta Mońki
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 11 października 2019 r. zawiadamiające, że sprawa dot. udzielenia Gminie Mońki pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodą tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ze zlewni ulic i terenów do nich przyległych w mieście Mońki do cieku Targonka, gm. Mońki zostanie załatwiona w terminie do dnia 30 maja 2020 r.
OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że została wydana decyzja Starosty Monieckiego Nr 258/2019 dotycząca pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego - chlewni o obsadzie 126,28 DJP z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę i dwóch silosów paszowych w obrębie Białosuknie Przedmieście, gmina Goniądz

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 29.08.2019r. informujące, że sprawa dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego tj, odprowadzenia wód opadowych i roztopowych ze zlewni ulic i terenów do nich przyległych w mieście Mońki do cieku Targonka.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 29.08.2019r. informujące, iż sprostował oczywistą omyłkę pisarską w decyzji BI.ZUZ.2.421.310.2018 z dnia 09.08.2019r.

Obwieszczenie dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 29.08.2019r. informujące o wniesieniu odwołania od decyzji BI.ZUZ.2.421.310.2018 udzielonej ZGKiM w Mońkach.

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że została wydana decyzja Starosty Monieckiego Nr 234/2019 dotycząca pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego - chlewni o obsadzie 84 DJP z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę i dwóch silosów zbożowych w obrębie Jasionóweczka, gmina Jasionówka

OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 9.08.2019r. zawiadamiające, że udzielił Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodą tj. wprowadzanie do wód ścieków z miejskiej oczyszczalni ścieków w Mońkach.

OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 09.08.2019 r. zawiadamiające, że Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach Sp. z o.o. uzyskał pozwolenie wodnoprawne na usługę wodą tj. wprowadzanie do wód ścieków z miejskiej oczyszczalni ścieków w Mońkach

OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. wprowadzanie ścieków komunalnych z gminnej oczyszczalni ścieków do rowu wylotem zlokalizowanym na działce nr geod. 378/13 obręb Krypno Kościelne, gm. Krypno, pow. moniecki, woj. podlaskie.

OBWIESZCZENIE Starosty Monieckiego informujące że w dniu 29.07.2019r została wydana decyzja Starosty Monieckiego nr 18/2019 udzielająca dla PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą przy ul. Grabarskiej 21A, 20-340 Lublin pozwolenia na rozbiórkę elektroenergetycznej linii napowietrznej SN15kV na terenie Goniądza.

OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 03.07.2019 r. zawiadamiające, że sprawa dot. udzielenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodą tj. wprowadzanie do wód ścieków z miejskiej oczyszczalni ścieków w Mońkach zostanie załatwiona do dnia 20.08.2019 r.

OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 01.07.2019 r. zawiadamiające, że sprawa dot. udzielenie Gminie Mońki przedmiocie  pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodą tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ze zlewni ulic i terenów do nich przyległych w mieście Mońki do cieku Targonka, gm. Mońki zostanie załatwiona w terminie do dnia 30.08.2019 r.

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO z dnia 02.07.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. pozwolenia na rozbiórkę elektroenergetycznej linii  napowietrznej SN15kV Goniądz na działkach położonych w obrębie m. Goniądz, na działce położonej w obrębie wsi Łazy oraz działce położonej w obrębie Wólka Piaseczna

OBWIESZCZENIE Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mońkach Nr 5160.3.2019.JB z dnia 24 czerwca 2019 r. o odmowie wydania nakazu wykonania czynności faktycznych, w przedmiocie dotyczącym samowolnie wykonanych robót budowlanych przez Zarząd Powiatu w Mońkach przy realizacji inwestycji drogowej: przebudowa drogi powiatowej Nr 1404B Wojtówce - Jasionóweczka w km 0+000 - 6+227,83

OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 11 czerwca 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. wprowadzanie ścieków komunalnych z gminnej oczyszczalni ścieków do rowu wylotem zlokalizowanym na działce nr geod. 378/13 obręb Krypno Kościelne, gm. Krypno, pow. moniecki, woj. podlaskie.

OBWIESZCZENIE POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W MOŃKACH o skompletowaniu akt w sprawie samowolnie wykonanych robót budowlanych przy realizacji inwestycji przebudowy drogi powiatowej nr 1404B odcinek Wojtówce-Jasionóweczka

OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 20.05.2019 r. zawiadamiające, że sprawa dot. udzielenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodą tj. wprowadzanie do wód ścieków z miejskiej oczyszczalni ścieków w Mońkach zostanie załatwiona do dnia 20.07.2019 r.

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że została wydana decyzja Starosty Monieckiego nr 12/2019 dotycząca pozwolenia na rozbiórkę elektroenergetycznej linii napowietrznej SN15KV, słupowej stacji transformatorowej i linii napowietrznej nn0,4kV położonych w obrębie Łazy, gm. Goniądz

OBWIESZCZENIE POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDWLANEGO W MOŃKACH o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie samowolnych wykonanych robót budowlanych przy realizacji inwestycji przebudowy drogi powiatowej nr 1404B odcinek Wojtówce-Jasionóweczka

OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 29.04.2019 r. zawiadamiające, że sprawa dot. udzielenia Gminie Mońki  pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną zostanie załatwiona do dnia 30.06.2019 r. (TARGONKA)

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 24.0.42019 r. została wydana decyzja Starosty Monieckiego udzielająca pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego - bukaciarni ze zbiornikiem podrusztowym dla, bydła we wsi Rutkowskie Duże, gm. Jaświły

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że została wydana decyzja Starosty Monieckiego nr 6/2019 dotycząca pozwolenia na rozbiórkę elektroenergetycznej linii napowietrznej SN15KV, słupowej stacji transformatorowej i linii napowietrznej nn0,4kV położonych w obrębie Łazy, gm. Goniądz

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1351B Dolistowo Stare - Zabiele - Dzięciołowo - dr 1350B na odcinku Dolistowo Stare - Zabiele do dr woj. 670o dł. 3266,33.

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO z dnia 16.04.2019 r. zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek PGE Dystrybucja S.A. dotyczące pozwolenia na rozbiórkę elektroenergetycznej linii napowietrznej SN15KV, słupowej stacji transformatorowej i linii napowietrznej nn0,4kV położonych w obrębie Łazy, gm. Goniądz

OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 04.04.2019 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach Sp. z o.o. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodą tj. wprowadzanie do wód ścieków z miejskiej oczyszczalni ścieków w Mońkach.

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO z dnia 19.03.2019 r. zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek PGE Dystrybucja S.A. dotyczące pozwolenia na rozbiórkę elektroenergetycznej linii napowietrznej SN15KV, słupowej stacji transformatorowej i linii napowietrznej nn0,4kV położonych w obrębie Łazy, gm. Goniądz

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO z dnia 18.03.2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1351B Dolistowo Stare - Zabiele - Dzięciołowo - dr 1350B na odcinku Dolistowo Stare - Zabiele do dr woj. 670o dł. 3266,33.

OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 28.02.2019 r. zawiadamiające o prowadzeniu postępowania administracyjnego z wniosku Gminy Mońki w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodą tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ze zlewni ulic i terenów do nich przyległych w mieście Mońki do cieku Targonka, gm. Mońki i zawiadamiające o zmianie kręgu stron postępowania w przedmiotowej sprawie.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO zawiadamiające, że Wojewoda po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego 28 lutego 2019 r. wydał decyzję znak: AB-II.7821.26.2018.KG uchylającą w całości decyzję Starosty Monieckiego z dnia 6 listopada 2018 r. zmieniającą własną ostateczną decyzję z dnia 16 kwietnia 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 1404B odcinek Wojtówce - Jasionóweczka i umarzającą postępowanie pierwszej instancji w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o zmianę zezwolenia na realizajce inwestycji drogowej.

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO o zmianie decyzji ZRID Nr 1/2018 z dnia 16.04.2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 1404B odcinek Wojtówce - Jasionóweczka w km 0+000 - 6+227,83

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące o wydaniu decyzji Nr 15/2018 r. zatwierdzającej projekt rozbiórki i udzielającej  rozbiórki elektroenergetycznej linii napowietrznej SN15kV zlokalizowanej w Mońkach na osiedlu "Maliny"

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego pozwolenia na rozbiórkę elektroenergetycznej linii napowietrznej SN15kV zlokalizowanej w Mońkach na osiedlu "Maliny"

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 01.10.2018 r. została wydana decyzja Nr 280/2018 zmieniająca udzielone decyzję Nr 75/2016 pozwolenie na przebudowę drogi powiatowej nr 1398B na odcinku Zofiówka-Nowiny Kasjerskie

ObWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 01.10.2018 r. została wydana decyzja Nr 279/2018 zmieniająca udzielone decyzją Nr 74/2016 pozwolenie na przebudowę drogi powiatowej nr 1398B na odcinku Nowiny Kasjerskie-Nowiny Zdroje

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany Nr 1/2018 z dnia 16.04.2018 r. o zezwoleniu ma realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 1404B Wojtówce - Jasionóweczka

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 2628B ul. Jagiellońska w Goniądzu w km 0+000-0+562

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 13.09.2018 r. została wydana decyzja Nr 265/2018 udzielająca pozwolenia na przebudowę drogi gminnej o Nr 103435B i103384B od dr. woj. Nr 670 do m. Dolistowo Nowe

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 12.09.2018 r. została wydana decyzja Nr 264/2018 udzielająca pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego - obory z wewnętrznymi zbiornikami na gnojowicę  w miejscowości Zofiówka, gm. Knyszyn

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 11.07.2018 r. że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1841B w miejscowości Mroczki

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 03.09.2018 r. że zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji nr 75/2016 dotyczącej pozwolenia na przebudowę drogi powiatowej Nr1398B na odcinku Zofiówka - Nowiny Kasjerskie

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 03.09.2018 r. że zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji nr 74/2016 dotyczącej pozwolenia na przebudowę drogi powiatowej Nr1398B na odcinku Nowiny Kasjerskie - Nowiny Zdroje

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 1413B Potoczyzna (od dr. 1412B) Waśki - Sikory - Dudki - Guzy - do dr. 1407B  w km 0+000-0+922

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu ma realizację inwestycji drogowej ASI.6740.5.8.2018 z dnia 22.08.2018r. polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 2628B - ul. Jagiellońska w Goniądzu w km 0+000-0+562

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1220B Jasionowo - Dolistowo Stare- do drogi woj. Nr 670

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące o wydaniu decyzji o zezwoleniu ma realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1841B w miejscowości Mroczki

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu ma realizację inwestycji drogowej ASI.6740.5.7.2018 z dnia 03.08.2018r. polegającej na rozbudowie skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1841B w miejscowości Mroczki.

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 03.08.2018 r. została wydana decyzja nr 2/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej Mroczki - Boguszki - Milewo do drogi powiatowej Nr 1363B.

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 20.07.2018 r. została wydana decyzja Nr 222/2018 udzielająca pozwolenia na budowę budynku oczyszczalni ścieków, reaktora biologicznego instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej w miejscowości  Wojszki, gm. Mońki

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr ASI.6740.5.5.2018 z dnia 16.07.2018r. polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 1413B Potoczyzna - (od dr. Nr 1412B) Waśki - Sikory - Dudki - Guzy - do dr. Nr 1407B

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 12.07.2018 r. została wydana decyzja udzielająca pozwolenia na budowę obejmującą budynek inwentarski - chlewnia ze zbiornikiem podrusztowym na gnojowicę, 2 silosy paszowe, zbiornik szczelny na nieczystości ciekłe w miejscowości Chobotki, gm. Knyszyn

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 12.07.2018 r. została wydana decyzja udzielająca pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego - obory z wewnętrznymi zbiornikami na gnojowicę we wsi Wojszki, gm. Mońki 

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr ASI.6740.5.4.2018 z dnia 27.06.2018r. polegającej na rozbudowie drogi gminnej Mroczki-Boguszewo-Milewo do dr powiatowej Nr 1363B

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr ASI.6740.5.3.2018 z dnia 14.06.2018r. polegajacej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 1220B Jasionowo (granica powiatu) - Dolistowo Stare - do dr woj. Nr 670

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że dnia 24.05.2018 r. została wydana decyzja nr 138/2018 udzielająca pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego, budynku inwentarskiego, dwóch silosów paszowych oraz podziemnego zbiornika na wodę we wsi Wojtówce gm. Knyszyn.

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO Nr ASI.6740.5.2.2018 z dnia 16 kwietnia 2018r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 1404B odcinek Wojtówce – Jasionóweczka w km 0+000 ÷ 6+227,83, zaliczonej do XIV, XXV kategorii obiektów budowlanych

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO Nr ASI.6740.5.2.2018 z dnia 14.03.2018r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 1404B odcinek Wojtówce - Jasionóweczka

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 14.12.2017 r. została wydana decyzja udzielająca pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego - obory i płyty gnojowej we wsi Kramkówka Mała, gm. Goniądz

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 8.12.2017 r. została wydana decyzja udzielająca pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego, budynku gospodarczego, 6 kurników, zbiornika na nieczystości bytowe, 6 zbiorników na gaz płynny, 12 silosów na paszę, 6 zbiorników na nieczystości ciekłe we wsi Wojszki, gm. Mońki

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 13.11.2017 r. została wydana decyzja Nr 290/2017 udzielająca pozwolenia na rozbudowę i przebudowę budynku ubojni drobiu we wsi Wojszki

OBWIESZCZENIE zawiadamiające, że w dniu 22 listopada 2017 r. o godzinie 10:00 odbędzie się w świetlicy wiejskiej wsi Brzeziny zebranie uczestników scalenia - obiektu scaleniowego "Brzeziny".

OBWIESZCZENIE zawiadamiające, że w dniu 21 listopada 2017 r. o godzinie 10:00 odbędzie się w świetlicy wiejskiej wsi Przylulanka zebranie uczestników scalenia - obiektu scaleniowego "Przytulanka i inne".

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO z dnia 15.09.2017 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w ciągu drogi powiatowej Nr 1426B wraz z przebudową infrastruktury technicznej w obrębie ewidencyjnym Krasne Stare, Gmina Jasionówka

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO z dnia 15.09.2017 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 1416B (Mońki-Goniądz)

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 14.09.2017 r. została wydana decyzja Nr 241/2017 udzielająca pozwolenia na przebudowę drogi gminnej Nr 103413B Jaświły-Mociesze

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO z dnia 14.09.2017 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 1847B (Goniądz-Downary)

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 05.09.2017 r. została wydana decyzja Nr 231/2017 udzielająca pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego - obory i płyty gnojowej w miejscowości Kramkówka Mała

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO z dnia 24.08.2017 r. informujące o wydaniu decyzji Nr 220/2017 udzielającej Monieckiej Spółdzielni Mleczarskiej w Mońkach pozwolenia na rozbudowę oczyszczalni ścieków zakładowych  eksploatowanej na potrzeby MSM wraz z doziemną zewnętrzną i wewnętrzną instalacją wodociągową, ciepłowniczą, wentylacyjną, kanalizacji sanitarnej, w tym technologicznej, zewnętrzną doziemną i wewnętrzną instalacją elektryczną, w tym oświetleniową wraz z utwardzeniem ciągów pieszo-jezdnych i placów manewrowych w m. Mońki

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO z dnia 23.08.2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 1416B (Mońki-Goniądz)

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO z dnia 16.08.2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej na terenie Gminy Jasionówka w ciągu drogi powiatowej Nr 1426B wraz z przebudową infrastruktury technicznej w obrębie ewidencyjnym Krasne Stare

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO z dnia 16.08.2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 1847B

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 09.08.2017 r. została wydana decyzja Nr 212/2017 udzielająca pozwolenia na rozbudowę budynku inwentarskiego wraz z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę w miejscowości Owieczki

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 19.05.2017 r. została wydana decyzja Nr 114/2017 udzielająca pozwolenia na rozbudowę budynku inwentarskiego - obory i zbiornika na gnojówkę we wsi Sikory

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 19.05.2017 r. została wydana decyzja Nr 113/2017 udzielająca pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego - obory i zbiornika na nieczystości ciekłe we wsi Stare Bajki

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 4.05.2017 r. została wydana decyzja Nr 100/2017 udzielająca pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego - obory we wsi Kramkówka Mała

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 2.05.2017 r. została wydana decyzja Nr 99/2017 udzielająca pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego - obory i zbiornika na gnojówkę we wsi Rutkowskie Duże

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO z dnia 5.04.2017 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Rybaki

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO z dnia 28.03.2017 r. informujące o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę kurnika, 2 silosów paszowych, zbiornika na nieczystości ciekłe we wsi Kołodzież Gmina Mońki

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO z dnia 27.02.2017 r. o wydaniu decyzji o pozwoleniu na rozbudowę i przebudowę istniejącej oczyszczalni ścieków położenej na działkach nr 192/7, 192/8, 193/4, 193/5, 194/6 położonych w obrębie miejscowości Krypno Wielkie, gm. Krypno.

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO z dnia 14.02.2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Rybaki

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO z dnia 8.02.2017 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Ołdaki

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO z dnia 29.12.2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Ołdaki

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO z dnia 16 grudnia 2016 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej w miejscowo6ci Konopczyn, gmina Mońki

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 23.11.2016 r. została wydana decyzja Nr 290/2016 udzielająca pozwolenia na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Trzciannem

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO z dnia 10.11.2016 r.  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Konopczyn

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 9.11.2016 r. została wydana decyzja Nr 285/2016 udzielająca pozwolenia na budowę instalacji  fotowoltaicznej o mocy 996,32kW w Knyszynie

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 9.11.2016 r. została wydana decyzja Nr 284/2016 udzielająca pozwolenia na budowę instalacji  fotowoltaicznej o mocy 996,32kW w Knyszynie

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 8.11.2016 r. została wydana decyzja Nr 283/2016 udzielająca pozwolenia na budowę stacji paliw płynnych i dwustanowiskowej myjni samochodowej w Mońkach

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO zawiadamiające, że został sporządzony dokument "Prognoza oddziaływania na środowisko projektu uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, dla obrębów położonych w Gminie Trzcianne na lata 2017-2026"

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 18.10.2016 r. została wydana decyzja Nr 274/2016 udzielająca pozwolenia na budowę budynku chlewni - tuczarni i zbiornika na gnojowicę we wsi Potoczyzna

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 5.10.2016 r. została wydana decyzja Nr 266/2016 udzielająca pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego - obory i zbiornika na nieczystości ciekłe we wsi Mociesze

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 15.09.2016 r. została wydana decyzja Nr 238/2016 udzielająca pozwolenia na budowę instalacji fotowoltaicznej w miejscowości Jaskra, gm. Knyszyn

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO z dnia 12.09.2016 r. o wydaniu decyzji Nr 6/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 2360B - Al. Niepodległości w Mońkach wraz z budową kanalizacji deszczowej

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO z dnia 1.09.2016 r. o wydaniu decyzji Nr 5/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 1385B /Krypno Kościelne-Ruda-Nowosiółki/

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO z dnia 12.08.2016 r.  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 2360B - Al.Niepodległości w Mońkach w km 0+000 - 0+993,54

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 10.08.2016 r. została wydana decyzja Nr 193/2016 udzielająca pozwolenia na budowę budynku masarni ze sklepem, zbiornika na nieczystości technologiczne, separatora tłuszczu zintegrowanego z osadnikiem, zbiornika na nieczystości ciekłe w miejscowości Jasionóweczka, gm. Jasionówka

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO z dnia 08.08.2016 r.  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 1385B /Krypno Kościelne-Ruda-Nowosiółki/ w km 0+000 - 4+372,70

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 02.08.2016 r. została wydana decyzja Nr 186/2016 udzielająca pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego - kurnika i 2 silosów paszowych w miejscowości Zucielec, gm. Trzcianne

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 23.06.2016 r. została wydana decyzja Nr 150/2016 udzielająca pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego - chlewni z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę i 2 silosów paszowych we wsi Krzeczkowo

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 22.06.2016 r. została wydana decyzja Nr 144/2016 udzielająca pozwolenia na budowę budynku obory we wsi Dziękonie

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 17.06.2016 r. została wydana decyzja Nr 140/2016 udzielająca pozwolenia na rozbudowę budynku obory we wsi Sobieski

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 6.06.2016 r. została wydana decyzja Nr 125/2016 udzielająca pozwolenia na budowę 2 kurników, instalacji gazu płynnego, 4 silosów paszowych we wsi Kołodzież

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 03.06.2016r. została wydania decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Wykonanie scalenia grunt6w wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym na obiekcie Przytulanka, Ciesze, Rusakii Sikory, gmina Mofiki".

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 02.06.2016r. została wydania decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Wykonanie scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym na obiekcie Brzeziny, gmina Trzcianne"

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 10.05.2016 r. zostało przprowadzone postępowanie administracyjne z urzędu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn.: "Wykonanie scalenia gruntów wraz z zagospodarowania poscaleniowym na obiekcie Przytulanka, Ciesze, Rusaki i Sikory, gmina Mońki"

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 6.05.2016 r. zostało przprowadzone postępowanie administracyjne z urzędu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn.: "Wykonanie scalenia gruntów wraz z zagospodarowania poscaleniowym na obiekcie Brzeziny, gminy Trzcianne"

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 29.04.2016 r. została wydana decyzja Nr 89/2016 udzielająca pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego - kurnika, 2 silosów paszowych we wsi Ruda

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO z dnia 26.04.2016 r. o wydaniu decyzji Nr 84/2016 udzielającej pozwolenia na przebudowę drogi gminnej Nr 103406B - droga wojewódzka Nr 670 - Mikicin (skrzyżowanie z drogą powiatową 1350B)

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO z dnia 25.04.2016 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Świerzbienie, gmina Mońki

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO z dnia 20 kwietnia 2016r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegajqcej na przebudowie drogipowiatowej Nr1408B /Jaskra - droga WOJEWODZKA Nr 671/

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 18.04.2016 r. została wydana decyzja Nr 76/2016 udzielająca pozwolenia na budowę  budynku inwentarskiego - chlewni, zbiornika na gnojowicę, 4 silosów paszowych, zbiornika szczelnego bezodpływowego na ścieki bytowe położonych w miejscowości Kropiwnica gm. Mońki

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO z dnia 15.04.2016 r. o wydaniu decyzji Starosty Monieckiego Nr 75/2016 udzielającej pozwolenia na przebudowę drogi powiatowej Nr 1398B na odcinku Zofiówka - Nowiny Kasjerskie w km 0+012,77 - 2+750,00

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO z dnia 15.04.2016 r. o wydaniu decyzji Starosty Monieckiego Nr 74/2016 udzielającej pozwolenia na przebudowę drogi Nr 1398B na odcinku Nowiny Kasjerskie - Nowiny Zdroje km 0+075,00 1+687,74

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO z dnia 12.04.2016 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Lewonie, gmina Mońki

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO zawiadamiające o wszczęciu w dniu 8 kwietnia 2016 r. z urzędu, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzjo o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Wykonanie scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym na obieckie Brzeziny, gmina Trzcianne."

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO zawiadamiające o wszczęciu w dniu 8 kwietnia 2016 r. z urzędu, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzjo o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Wykonanie scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym na obieckie Przytulanka, Ciesze, Rusaki i Sikory, gmina Mońki."

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 4.04.2016 r. została wydana decyzja Nr 62/2016 udzielająca pozwolenia na przebudowę drogi przebudowę drogi powiatowej Nr 14068: Knyszyn /od drogi krajowej Nr 65/ - Czechowizna w km 0+000,00+2+384,25 na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi: 512/1, 669/1, 664/1 , 666/1 w obrębie Czechowizna, oraz na działce ozn. nr geod. 1321/1 obręb Knyszyn.

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 4.04.2016 r. została wydana decyzja Nr 61/2016 udzielająca pozwolenia na rozbudowę zakładu przetwórstwa mięsnego we wsi Dziękonie

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 30.03.2016 r. została wydana decyzja Nr 59/2016 udzielająca pozwolenia na przebudowę drogi gminnej Nr 1033668 w miejscowości Szafranki, gm. Goniądz, (odcinek "B") w km 0+000,00+1+075,50 na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi: 350 i 377 w obrębie Szafranki, oraz na działce ozn. nr geod. 250 obręb Goniqdz

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 24.03.2016 r. została wydana decyzja Nr. 49/2016 udzielająca pozwolenia na przebudowę drogi gminnej Nr 104701B o długości 4,435km Trzcianne -Wyszowate, na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi: 362, 361, 323, 324 - obręb Wyszowate oraz na działkach: 39/2, 39/1 - obręb Nowa Wieś

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO z dnia 24.03.2016 r. o o wydaniu decyzji Nr 50/2016 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca Wójtowi Gminy Trzcianne z siedzibą w Trzciannem ul. Wojska Polskiego 10, pozwolenia na przebudowę drogi gminnej o długości 1,635km we Szorce, na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi : 695/2, 720, 289, 433, 547, 736

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO z dnia 21.03.2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Świerzbienie w km 0+000 - 0+889, gmina Mońki

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO z dnia 16.03.2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 14088 /JASKRA - DROGA WOJEWODZKA Nr 671l km (minus) - 0+019,11 - km 1+384,18 (odcinek o długości 1403,29m)

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 15.03.2016 r. została wydana decyzja Nr 32/2016 udzielająca pozwolenia na przebudowę drogi gminnej Nr 1034028 Dolistowo Stare - droga wojewódzka Nr 670 położonej we wsi Dolistowo Stare gm. Jaświły

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 14.03.2016 r. została wydana decyzja Nr 31.03.2016 udzielająca pozwolenia na budowę  budynku inwentarskiego - obory, zbiornika na nieczystości bytowe położonych w miejscowości Radzie gm. Jaświły

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO z dnia 29.02.2016 r. o o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej Mońki-Oliszki na odcinku od ul. Wyszyńskiego w Mońkach do drogi powiatowej Nr 1364B.

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO z dnia 05.02.2016  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Lewonie, gmina Mońki

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 01.03.2016 r. została wydana decyzja Nr 23/2016 udzielająca pozwolenia na budowę 4 budynków inwetarskich, budynku techniczno- socjalnego oraz 8 silosów paszowych położonych w miejscowości Wojszki gm. Mońki

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO z dnia 26.02.2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wnisek Wójta Gminy Trzcianne

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 24.02.2016 r. została wydana decyzja Nr 22/2016 udzielająca pozwolenia na budowę  budynku inwentarskiego - obory,  zbiornika krytego na gnojowicę, zbiornika na nieczystości bytowe we wsi Dzięciołowo gm. Jaświły

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 23.02.2016 r. została wydana decyzja Nr 21/2016 udzielająca pozwolenia na budowę węzła betoniarskiego w Mońkach

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 22.02.2016 r. została wydana decyzja Nr 19/2016 udzielająca pozwolenia na budowę  budynku obory, budowę zbiornika na nieczystości ciekłe we wsi Sobieski gm. Mońki

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informująca, że w dniu 09.02.2016 r. została wydana decyzja Nr 172016 udzielająca pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy DC: 552,24 kWp w miejscowości Słomianka

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO z dnia 27.01.2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 15.01.2016 r. została wydana decyzja Nr 6/2016 udzielająca pozwolenia na budowę dwóch budynków inwentarskich do hodowli brojlerów indyczych we wsi Guzy gm. Knyszyn

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 14.01.2016 r. została wydana Decyzja Nr 4/2016 udzielająca pozwolenia na przebudowę dróg gminnych we wsi Góra Nr 104745B o dl. 1441,40m oraz Nr 150526B o dł. 63,20m

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 22.12.2015 r. została wydana decyzja Nr 262/2015 udzielająca pozwolenia na przebudowę z nadbudową rozbudowę budynku ubojni we wsi Wojszki

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 10.12.2015 r. została wydana decyzja Nr 256/2015 udzielająca pozwolenia na rozbudowę budynku inwentarskiego - obory, zbiornik na nieczystości stałe we wsi Mikicin

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 9.12.2015 r. została wydana decyzja Nr 259/2015 udzielająca pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego - obory we wsi Wilamówka

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO dotyczące Prognozy oddziaływania na środowisko projektu uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla obrębów położonych w gminach Knyszyn, Mońki, Jaświły na lata 2016-2025

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 18.11.2015 r. została wydana decyzja Nr 245/2015 udzielająca pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego - chlewni i budowę szczelnego zamkniętego zbiornika na płynne odchody zwierzęce we wsi Chobotki

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 8.10.2015 r. została wydana decyzja Nr 215/2015 udzielająca pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego - kurnika, 2 silosów paszowych i instalacji gazu płynnego (2 zbiorników naziemnych) we wsi Wojszki

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 21.09.2015 r. została wydana decyzja Nr 206/2015 udzielająca pozwolenia na rozbudowę i przebudowę budynku warszatowo-garażowego z wykonaniem wewnętrznego zbiornika na gnojowicę we wsi Kulesze Chobotki

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 11.09.2015 r. została wydana decyzja Nr 204/2015 udzielająca pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego - chlewni, budowę 2 różnych typów silosów paszowych i rozbudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego we wsi Dawidowizna

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 8.09.2015 r. została wydana Decyzja Nr 201/2015 udzielająca pozwolenia na rozbudowę budynku inwentarskiego - obory, budowę 2 silosów zbożowych we wsi Długołęka

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 13.08.2015 r. została wydana Decyzja Nr 186/2015 udzielająca pozwolenia na budowę - budynku inwentarskiego - obory oraz szczelnego zamkniętego zbiornika na nieczystości ciekłe z pomieszczenia socjalnego w miejscowości Zabiele

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pozwalającej na przebudowie drogi gminnej: realacji Laskowiec - Kleszcze gmina Trzcianne

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 12.08.2015 r. została wydana Decyzja Nr 185/2015 udzielająca pozwolenia na budowę - budynku inwentarskiego - chlewni oraz 2 silosów paszowych w miejscowości Klewianka

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 20.07.2015 r. została wydana Decyzja Nr 171/2015 udzielająca pozwolenia na budowę - budynku inwentarskiego - obory oraz szczelnego zamkniętego zbiornika na nieczystości ciekłe z pomieszczenia zlewni mleka w miejscowości Lewonie

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKEIGO informujące, że w dniu 16.07.2015 r. została wydana Decyzja Nr 170/2015 udzielająca pozwolenia na budowę - budynku inwentarskiego - obory oraz szczelnego zamkniętego zbiornika na nieczystości ciekłe z pomieszczenia zlewni mleka w miejscowości Kruszyn

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKEIGO informujące, że w dniu 12.12.2014 r. została wydana decyzja udzielająca pozwolenia na budowę - budynku inwentarskiego, 2 zbiorników szczelnych na płynne odchody zwierzęce i 3 silosów paszowych

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 20.08.2014 r. została wydana decyzja udzielająca pozwolenia na budowę 2 budynków inwentarskich - kurników i 4 silosów paszowych położonych w obrębie wsi Owieczki, gm. Goniądz

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 14.08.2014 r. została wydana decyzja udzielająca pozwolenia na budowę elektrociepłowni na biogaz we wsi Krypno Wielkie, gm. Krypno 

OBWIESZCZENIA STAROSTY MONIECKIEGO z dnia 22 maja 2014 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów uproszczonych planów urządzenia lasów dla obrębów ewidencyjnych: Bagno, Bobrówka, Brzozowa, dzięciołow, Gurbicze, Jadeszki, Jaświłki, Jaświły, Mikicin, Mociesze, Moniuszki, Romejki w gminie Jaświły oraz dla obrębu ewidencujnego Kolonia Boguszewo w gminie Trzcianne, dla obębów ewidencyjnych gminy Knyszyn tj. Nowiny Kasjerskie, Nowiny Zdroje i m. Knyszyn, Chobotki, Chechowizna, Guzy, Jaskra, Kalinówka Kościelna, Knyszyn Zamek, Ogrodniki, Wojtówce, Zofiówka w gm. Knyszyn, oraz dla obębów ewidencyjnych: Boguszewo, Ciesze, czekołdy, Dudki, Dzieżki, Dziękonie, Hornostaje, Jaski, Koleśniki, Kołodzież, Konopczyn, Kosiorki, Kropiwnica, Krzeczkowo, Kuczyn, Lewonie, Łupichy, Magnusze, Masie, Mejły, Moniuszeczki, Oliszki, Ołdaki, Potoczyzna, Przytulanka, Pyzy, Rusaki, Rybaki, Sikory, Sobieski, Świerzbienie, Waśki, Wojszki, Zalesie, Zblutowo, Znoski, Żodzie, Dudki Kolonia,, m. Monki w gmienie Mońki.

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie zaprzestania prowadzenia i aktualizacji mapy ewidencyjnej w formie analogowej dla niektórych obszarów powiatu monieckiego

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO z dnia 23 września 2013 r. w sprawie zaprzestania prowadzenia i aktualizacji mapy ewidencyjnej i zasadniczej w formie analogowej dla niektórych obszarów powiatu monieckiego

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO z dnia 18 czerwca 2012 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 19.07.2010 r. została wydana decyzja udzielająca pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego - kurnika we wsi Ruda, gm. Krypno 

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr 104121 B we wsi Jaski.

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - Inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2020-09-30

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2010-02-11

Data modyfikacji: 2024-05-07

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2016-08-12