Statut Starostwa Powiatowego w Mońkach

UCHWAŁA NR XLII/209/06

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 25 sierpnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Starostwa Powiatowego w Mońkach.

 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Starostwa Powiatowego w Mońkach.

§ 2. Treść Statutu, o którym mowa w § 1 została określona w Załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik do niniejszej uchwały stanowi jej integralną część.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Irena Krystyna Berner

 

Załącznik do uchwały Nr XLII/209/06

Rady Powiatu w Mońkach z dnia 25 sierpnia 2006 r.

 

STATUT

STAROSTWA POWIATOWEGO W MOŃKACH

 

§ 1. 1. Starostwo Powiatowe w Mońkach, zwane dalej Starostwem, działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 21, poz. 124 z późn. zm.);

4) Statutu Powiatu Monieckiego;

5) niniejszego Statutu, regulaminu organizacyjnego i regulaminu pracy oraz w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Siedziba Starostwa znajduje się w Mońkach przy ul. Słowackiego 5a.

3. Obszarem działania Starostwa jest Powiat Moniecki.

4. Kierownikiem Starostwa jest Starosta Moniecki.

§ 2. Przedmiotem podstawowej działalności Starostwa jest świadczenie pomocy Staroście Monieckiemu w zakresie realizacji należacych do niego zadań, a także pomoc w realizacji zadań należących do Powiatu Monieckiego i jego organów, które to zadania określone zostały w ustawie o samorządzie powiatowym, Statucie Powiatu Monieckiego oraz przepisach szczególnych.

§ 3. Organizację i zasady funkcjonowania Starostwa określa regulamin organizacyjny nadany przez Radę Powiatu Monieckiego w drodze uchwały.

§ 4. Starostwo jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 5.  1. Starostwo, reprezentowane przez Starostę, jest pracodawcą osób w nim zatrudnionych, w rozumieniu przepisów prawa pracy. W imieniu Starostwa wszelkie czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Starosta Moniecki.

2. Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników określa regulamin pracy.

3. Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą regulują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 6.  Zmiana niniejszego Statutu Starostwa wymaga uchwały Rady Powiatu w Mońkach.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2007-03-02

Data modyfikacji: 2007-03-02

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2007-03-02