Uchwała Nr VIII/42/07 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Mońkach

  • zmiany: uchwała Nr XXXIV/169/10 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 3 lutego 2010 r.
  • zmiany: uchwała Nr XXVII/178/13 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 18 grudnia 2013 r.

 

Regulamin Organizacyjny

Starostwa Powiatowego

w Mońkach

 

Rozdział I

Postanowienia wstępne

§ 1. 1. Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Mońkach, zwany dalej "Regulaminem", określa:

1) organizację wewnętrzną Starostwa;

2) zadania wspólne dla wszystkich Wydziałów;

3) organizację działalności kontrolnej w Starostwie;

4) przyjmowanie, rozpatrywania i załatwianie skarg, wniosków;

5) zasady podpisywania (aprobaty) decyzji administracyjnych, postanowień, zarządzeń oraz innych pism urzędowych.

2. Szczegółowy zakres działania Wydziałów określi Zarząd Powiatu na wniosek Starosty.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu w Mońkach,

2) Staroście – należy przez to rozumieć Starostę Monieckiego,

3) Wicestaroście - należy przez to rozumieć Wicestarostę Monieckiego,

4) Sekretarzu - należy przez to rozumieć Sekretarza Powiatu Monieckiego,

5) Skarbniku - należy przez to rozumieć Skarbnika Powiatu Monieckiego,

6) Starostwie – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Mońkach,

7) Wydziale – należy przez to rozumieć wydział Starostwa Powiatowego w Mońkach;

8) Kierowniku Wydziału – należy przez to rozumieć również Skarbnika Powiatu, Sekretarza Powiatu;

9) Statucie Powiatu – należy przez to rozumieć Statut Powiatu Monieckiego, stanowiący załącznik do uchwały Nr III/13/98 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 21 grudnia 1998 r. z późn. zm);

10) Statucie Starostwa – należy przez to rozumieć Statut Starostwa Powiatowego, stanowiący załącznik do uchwały Nr XLII/209/06 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 25 sierpnia 2006r.

Rozdział II

Organizacja wewnętrzna Starostwa

§ 3.  Starostwo jest aparatem pomocniczym Starosty, przy pomocy którego wykonuje należące do jego właściwości oraz do właściwosci Zarządu zadania określone w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr, 142, poz. 1592 z późn. zm.), innych ustawach szczególnych dotyczących jednostek samorządu powiatowego, aktów wykonawczych wydanych w granicach upoważnień ustawowych, Statucie Powiatu oraz Statucie Starostwa.

§ 4. 1. Pracą Starostwa kieruje Starosta przy pomocy Wicestarosty, Sekretarza, Skarbnika i Kierowników Wydziałów.

2. Starosta organizuje pracę Zarządu i Starostwa, kieruje bieżącymi sprawami Powiatu oraz reprezentuje Powiat na zewnątrz.

3. Starosta jest przełożonym służbowym pracowników Starostwa i Kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu.

§ 5. 1. Wicestarosta jest zastępcą Starosty. Wykonuje zadania i kompetencje określone przez Starostę, w szczególności zajmuje się problemami geodezji, architektury, ochrony środowiska i dróg.

2. Wicestarosta jest upoważniony do zastępowania Starosty w czasie jego nieobecności. Zakres zastępstwa Wicestarosty rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje Starosty.

§ 6. 1. Sekretarz, w imieniu Starosty, sprawuje nadzór nad wykonywaniem bieżących zadań przez Wydziały Starostwa, w szczególności nad terminowym i prawidłowym załatwianiem spraw, przestrzeganiem regulaminu organizacyjnego Starostwa i instrukcji kancelaryjnej.

2. Ponadto Sekretarz:

1) nadzoruje merytoryczną i organizacyjną obsługę posiedzeń organów kolegialnych Powiatu;

2) koordynuje opracowywanie projektów aktów regulujących strukturę i zasady działania Starostwa;

3) rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy Wydziałami;

4) wykonuje inne zadania w ramach upoważnień udzielonych przez Zarząd i Starostę.

§ 7. 1. Skarbnik jest Głównym Księgowym budżetu Powiatu.

2. Zadania Skarbnika jako Głównego Księgowego budżetu Powiatu określają odrębne przepisy.

3. Jeżeli Skarbnik, jako kierujący Wydziałem, nie może pełnić obowiązków służbowych zastępuje go zastępca głównego księgowego.

§ 8. 1. Kierownicy Wydziałów odpowiadają za prawidłowe wykonywanie zadań Wydziałów, dbają o racjonalne wykorzystanie środków pracy, jak również o stała poprawę warunków pracy.

2. Do obowiązków Kierownika należy w szczególności:

1) kierowanie Wydziałem;

2) prawidłowe zorganizowanie pracy wydziału i podział zadań pomiędzy poszczególne stanowiska pracy;

3) nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem zadań i załatwianiem spraw przez pracowników;

4) wydawanie decyzji administracyjnych oraz innych decyzji przewidzianych przepisami prawa zgodnie z upoważnieniem Starosty;

5) nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników dyscypliny pracy oraz przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych;

6) informowanie osoby nadzorującej o stanie wykonania zadań oraz o potrzebach związanych z funkcjonowaniem Wydziału;

7) przygotowanie szczegółowych zakresów czynności pracowników.

3. Do obowiązków Kierownika Referatu należą zadania określone w ust.2.

Rozdział III

Struktura organizacyjna Starostwa

§ 9. 1. W strukturze organizacyjnej Starostwa wyodrębnia się Wydziały i Referaty.

2. W skład Starostwa wchodzą następujące Wydziały:

1) Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych;

2) Wydział Budżetowo-Finansowy;

3) Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami;

4) Wydział Architektury, Ochrony Środowiska i Inwestycji;

5) Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu;

6) Wydział Dróg.

3. W Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych tworzy się Referat Komunikacji.

§ 10. 1. Wydziałami kierują kierownicy przy pomocy zastępców oraz odpowiednio kierownika referatu.

2. Kierownicy następujących Wydziałów używają tytułów służbowych:

1) Wydział Budżetowo-Finansowy – Skarbnik Powiatu;

2) Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – Geodeta Powiatowy.

§ 11. 1. W ramach wewnętrznego podziału pracy nadzór nad działalnością wydziałów sprawują:

1) Wicestarosta:

a) Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – Geodeta Powiatowy,

b) Wydział Architektury, Ochrony Środowiska i Inwestycji,

c) Wydział Dróg;

2) Sekretarz:

a) Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych;

b) Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu;

3) Skarbnik: Wydział Budżetowo-Finansowy.

2. Schemat organizacyjny Starostwa stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

§ 12. 1. W Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych, używającym przy znakowaniu spraw symbolu “OSS”, tworzy się stanowiska pracy do spraw:

1) pracowniczych;

2) organizacji i funkcjonowania Starostwa;

3) obsługi Rady i Zarządu Powiatu;

4) kancelaryjnych i obsługi sekretariatu;

5) archiwum;

6) bezpieczeństwa i porządku publicznego;

7) wojskowych i obrony cywilnej;

8) zarządzania kryzysowego;

9) ochrony przeciwpożarowej.

10) obywatelskich;

11) oświaty;

12) promocji i ochrony zdrowia;

13) rejestracji i ewidencji pojazdów;

14) wydawania, cofania i ewidencji praw jazdy;

15) kontroli, nadzoru nad Instruktorami i Ośrodkami Szkolenia Kierowców;

16) kontroli i nadzoru nad Stacjami Kontroli Pojazdów;

17) transportu drogowego;

oraz:

18) informatyka;

19) adminidstratora systemu;

20) inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego;

21) radcy prawnego;

22) konserwatora;

23) sprzątaczki;

24) robotnika gospodarczego.

2. Stanowiska pracy wymienione w ust. 1 pkt 13-17 wchodzą w skład Referatu Komunikacji, używającego przy znakowaniu spraw symbolu “OSS.K.”.

§ 13. W Wydziale Budżetowo-Finansowym, używającym przy znakowaniu spraw symbolu “BF”, tworzy się następujące stanowiska pracy:

1) płac i rozliczeń pracowniczych oraz rozliczeń podatkowych i sprawozdawczości statystycznej;

2) obsługi kasowej oraz prowadzenia księgowości syntetycznej i analitycznej budżetu powiatu;

3) prowadzenia spraw związanych z opracowywaniem projektu budżetu powiatu i jego zmian oraz sporządzania sprawozdawczości budżetowej;

4) prowadzenia księgowości syntetycznej i analitycznej Starostwa;

5) ds. kontroli gospodarki finansowej podległych jednostek organizacyjnych.

§ 14. W Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, wykonującego jednocześnie zadania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, używającym przy znakowaniu spraw symbolu “GG”, tworzy się następujące stanowiska pracy:

1) dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej;

2) ewidencji gruntów i budynków (kataster nieruchomości);

3) gospodarki nieruchomościami i wywłaszczeń;

4) koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;

5) mapy numerycznej;

6) rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa;

7) informatyka.

§ 15. Wydziale Architektury, Ochrony Środowiska i Inwestycji, używającym przy znakowaniu spraw symbolu “ASI, tworzy się następujące stanowiska pracy:

1) pozwoleń na budowę;

2) zgłoszeń nie wymagających pozwoleń na budowę;

3) zamówień publicznych;

4) inwestycji;

5) rybactwa śródlądowego;

6) ochrony środowiska;

7) postępowania z odpadami;

8) geologii i górnictwa;

9) gospodarki wodnej;

10) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 16. W Wydziale Promocji i Rozwoju Powiatu używającym przy znakowaniu spraw symbolu “PRP”, tworzy się stanowiska pracy do spraw:

1) promocji powiatu;

2) współpracy z zagranicą, programów pomocowych i integracji europejskiej;

3) inicjowania rozwoju gospodarczego powiatu i aktywizacji rynku pracy;

4) pozyskiwania środków zewnętrznych;

5) kultury;

6) kultury fizycznej i sportu;

7) turystyki.

§ 17. W Wydziale Dróg, używającym przy znakowaniu spraw symbolu “WD”, tworzy się następujące stanowiska pracy:

1) ewidencji dróg i mostów;

2) utrzymania dróg;

3) robót inwestycyjnych wykonywanych we własnym zakresie;

4) nadzoru nad robotami inwestycyjnymi wykonywanymi w systemie zleconym;

5) zezwoleń na zajęcia pasa drogowego;

6) bezpieczeństwa ruchu drogowego;

oraz:

7) gospodarczych i magazynowych;

8) kierowcy.

§17a. 1. 1. Tworzy się wyodrębnioną, wyspecjalizowaną komórkę do spraw ochrony informacji niejawnych, zwaną „Pionem Ochrony”, używającą przy znakowaniu spraw symbolu ”PO”, w składzie:
1) pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych;
2) kierownik kancelarii dokumentów niejawnych;
3) inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego.
2. Pionem Ochrony kieruje Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych.
3. Pion Ochrony podlega bezpośredniemu nadzorowi Starosty.
4. Do zadań Pionu Ochrony należy w szczególności:
1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych;
2) zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;
3) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;
4) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów zawierających informacje niejawne;
5) opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych w Starostwie i nadzorowanie jego realizacji;
6) prowadzenie szkoleń pracowników Starostwa w zakresie ochrony informacji niejawnych i wydawanie zaświadczeń;
7) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających i wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa;
8) prowadzenie kancelarii dokumentów niejawnych.

 

Rozdział IV

Zadania wspólne Wydziałów

§ 18. Do wspólnych zadań Wydziałów należy:

1) zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań wynikających z kompetencji Starosty oraz Zarządu Powiatu;

2) prowadzenie postępowania administracyjnego, w ramach właściwości rzeczowej w sprawach indywidualnych należących do zakresu działania Starosty oraz Zarządu Powiatu;

3) rozpatrywanie skarg, wniosków obywateli wg właściwości;

4) prowadzenie działalności kontrolnej i instruktażu w Starostwie oraz w gminach w zakresie realizacji zadań powierzonych;

5) prowadzenie postępowania egzekucyjnego;

6) racjonalne organizowanie pracy wydziałów;

7) przygotowywanie okresowych ocen, materiałów i informacji na potrzeby Starosty, Zarządu i Rady Powiatu.

Rozdział V

Okresowe oceny kwalifikacyjne

§ 19. 1. Pracownicy Starostwa zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych podlegają okresowym ocenom kwalifikacyjnym na zasadach określonych w art. 17 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych.

2. Okresową ocenę kwalifikacyjną nowozatrudnionych pracowników na stanowiskach urzędniczych dokonuje się po upływie minimum 6-miesiecznego okresu zatrudnienia.

Rozdział VI

Zasady dotyczące wydawania oraz postępowania przy opracowywaniu i podpisywaniu (aprobacie) aktów prawnych oraz pism urzędowych

§ 20. 1. Starosta wydaje następujące akty prawne:

1) decyzje administracyjne;

2) zarządzenia – w zakresie przewidzianym w przepisach prawa;

3) zarządzenia wewnętrzne – w  zakresie dotyczącym pracy Starostwa.

2. Opracowywanie projektu decyzji pod względem merytorycznym, prawnym i redakcyjnym należy do kierownika właściwego wydziału.

§ 21. 1. Do opracowywania projektów uchwał Rady i Zarządu oraz Zarządzeń Starosty stosuje się odpowiednie przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908) oraz postanowienia niniejszego rozdziału.

2. Projekt uchwały Rady winien uprzednio zostać zaopiniowany, pod względem prawnym i redakcyjnym, przez radcę prawnego.

§ 22. Do opracowywania projektów decyzji i postanowień stosuje się zasady wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego, a ponadto w przypadku decyzji z zakresu administracji publicznej wydawanych przez Zarząd – odpowiednie przepisy zawarte w ustawie o samorządzie powiatowym.

§ 23. 1. Projekty aktów prawnych opracowywane są na polecenie Starosty lub z własnej inicjatywy.

2. Projekty aktów prawnych należy opracowywać w sposób kompleksowy, wyczerpująco regulujący ich przedmiot.

3. Przy opracowaniu projektów aktów prawnych należy przestrzegać następujących zasad:

1) akt prawny nie może zawierać postanowień wykraczających poza granice upoważnienia określonego w przepisach prawa będących podstawą jego wydania, a także wkraczać w sferę kompetencji innych organów;

2) redakcja aktu prawnego powinna być jasna, zwięzła, przejrzysta, a treść podana w sposób imperatywny, językiem powszechnie zrozumiałym, zgodnie z zasadami pisowni.

§ 24. Projekt uchwały oraz zarządzenia powinien zawierać:

1) oznaczenie aktu (Uchwała Nr ..., Zarządzenie Nr ... );

2) oznaczenie organu wydającego (Rada Powiatu, Zarząd Powiatu, Starosta Moniecki);

3) datę odpowiednio podjęcia lub wydania;

4) tytuł, tj. zwięzłe określenie przedmiotu normowanego w treści, zaczynający się od formuły: „w sprawie …”;

5) podstawę prawną;

6) treść – ujętą odpowiednio w paragrafy, ustępy, punkty, litery itd. – zgodnie z „Zasadami techniki prawodawczej”;

7) wskazanie wykonawcy uchwały lub zarządzenia;

8) określenie – stosownie do potrzeb – uchwał bądź zarządzeń uchylanych lub zmienianych danym aktem;

9) określenie terminu wejścia w życie oraz w miarę potrzeb sposobu ogłoszenia.

§ 25. 1. Do podpisu Starosty zastrzeżone są sprawy kierowane do:

1) naczelnych organów władzy i centralnych organów administracji państwowej;

2) Wojewody;

3) posłów i senatorów;

4) organów gmin, powiatów i sejmików województw.

2. Starosta podpisuje decyzje i pisma w sprawach:

1) pracowniczych;

2) w sprawach toczących się przed sądami administracyjnym i powszechnymi.

3. Starosta podpisuje również decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych, a także pisma, wystąpienia i rozstrzygnięcia w sprawach zastrzeżonych odrębnymi przepisami lub mającymi ze względu na swój szczególny charakter specjalne znaczenie.

4. Projekty dokumentów i decyzji przedkładają do podpisu kierownicy wydziałów, którzy odpowiadają za merytoryczną prawidłowość i zgodność z prawem przygotowywanych projektów, co stwierdzają podpisem na kopii.

5. W czasie nieobecności Starosty pisma wymienione w § 25 ust.1 i 3 podpisuje Wicestarosta.

§ 26. 1. Skarbnik, Sekretarz i Kierownicy Wydziałów w sprawach należących do ich właściwości i działając w ramach udzielonych przez Starostę upoważnień, podpisują:

1) pisma nie zastrzeżone do podpisu Starosty;

2) decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

2. Prawo podpisywania pism oraz wydawania decyzji administracyjnych mają również upoważnieni przez Starostę pracownicy wydziałów w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.).

Rozdział VII

Organizacja działalności kontrolnej

§ 27. 1. System kontroli obejmuje kontrolę wewnętrzną (funkcjonalną, instytucjonalną).

2. Kontrolę wewnętrzną (funkcjonalną) wykonują kierownicy wydziałów oraz inni pracownicy upoważnieni do wykonywania tej kontroli w odniesieniu do podległych pracowników.

3. Obowiązki osób wymienionych w ust. 1 polegają na sprawdzeniu prawidłowości i terminowości załatwiania spraw, prowadzenia spraw, rejestrów oraz teczek spraw ostatecznie załatwionych, a także prawidłowości pobierania opłaty skarbowej.

4. Kontrolę wewnętrzną – (instytucjonalną) wykonuje Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych w zakresie zleconym przez Starostę.

5. Przedmiotem kontroli wewnętrznej – instytucjonalnej jest funkcjonowanie Starostwa, a w szczególności:

1) przestrzeganie dyscypliny pracy;

2) stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i prawa materialnego przy załatwianiu spraw;

3) załatwianie skarg i wniosków;

4) wykonywanie kontroli wewnętrznej i zewnętrznej przez poszczególne wydziały.

§ 28. 1. Kontrola zewnętrzna obejmuje sposób realizowania zadań powiatowych jednostek organizacyjnych powiatu oraz zadań publicznych przekazanych i powierzonych innym powiatom i gminom.

2. Kontrolę zewnętrzną sprawują poszczególne Wydziały Starostwa w oparciu o roczny plan kontroli, opracowany przezWydziały i zatwierdzony przez Starostę.

§ 29. 1. Kierownicy Wydziałów odpowiedzialni są za organizowanie i przeprowadzanie kontroli wewnętrznej i zewnętrznej.

2. Kontrolujący dokonuje ustaleń w oparciu o wytyczne Kierownika Wydziału ustalające szczegółowy zakres tematyczny i sposób wykonania czynności kontrolnych.

§ 30. 1. Do przeprowadzenia kontroli, sporządzania materiałów pokontrolnych oraz trybu postępowania pokontrolnego mają zastosowanie przepisy szczególne oraz zarządzenia Starosty w tej sprawie.

2. Z kontroli sporządza się protokół kontroli, który zawiera w szczególności:

1) określenia kontrolującego  (wraz z podaniem stanowiska  służbowego);

2) określenie kontrolowanego;

3) określenie przedmiotu kontroli;

4) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;

5) informacje o stwierdzeniu naruszeń oraz wskazanie osób za nie odpowiedzialnych;

6) wyszczególnienie załączników.

§ 31. 1. Działalność kontrolna powinna być łączona z instruktażem pracowników w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości.

2. Instruktaż powinien przejawiać się w szczególności w udzieleniu praktycznej pomocy w zakresie załatwiania określonych spraw administracyjnych, racjonalnego organizowania pracy oraz właściwego interpretowania i stosowania przepisów prawnych.

3. Wyniki kontroli powinny być wykorzystane do likwidacji stwierdzonych nieprawidłowości i zapobiegania ich powstawania, a także do usprawnienia działalności kontrolowanych jednostek.

4. Nadzór nad kontrolą sprawuje Starosta i Wicestarosta.

§ 32. 1. W Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych prowadzony jest scentralizowany rejestr protokołów i pism pokontrolnych, (pochodzących od NIK i innych jednostek kontroli), wpływających do Starosty.

2. Materiały pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli i innych jednostek przekazywane są, po zarejestrowaniu, wg właściwości poszczególnym wydziałom, które wykorzystują je do potrzeb, ustaleń, wniosków i zaleceń oraz przygotowują stosowną informację o sposobie ich wykorzystania Staroście.

Rozdział VIII

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków

§ 33. 1. Obywatele przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków przez Starostę lub Wicestarostę we wtorek każdego tygodnia w godzinach od 800 do 1600.

2. W przypadku, gdy dzień wyznaczony do przyjmowania w sprawach skarg i wniosków jest dniem ustawowo wolnym od pracy, obywatele są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

3. Ogłoszenie o dniach i godzinach przyjęć obywateli przez osoby wymienione w ust. 1 powinno być wywieszone w widocznym miejscu w siedzibie Starostwa Powiatowego oraz urzędach gmin.

4. Kierownicy Wydziałów i pracownicy Starostwa obowiązani są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Starostwa.

5. Skargi i wnioski zgłaszane telefonicznie lub ustanie przyjmuje się do protokołu.

§ 34. 1. Do Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych należy:

1) prowadzenie ewidencji interesantów w sprawach skarg i wniosków;

2) prowadzenie rejestrów skarg i wniosków kierowanych do Starostwa;

3) opracowywanie analiz i ocen stosownie do postanowień uchwały Nr 132 Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1980 r. w sprawie organizacji, przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków (M.P. Nr 29, poz. 162 z późn. zm.).

2. Rejestracji podlegają skargi i wnioski wnoszone pisemnie, telefonicznie, faxem lub dalekopisem, a także skargi wniesione ustnie do protokołu.

§ 35. 1. Rozpatrywanie i merytoryczne załatwianie skarg i wniosków należy do wydziałów właściwych ze względu na przedmiot sprawy lub wydziałów wskazanych przez Starostę.

2. Załatwianie skarg i wniosków winno polegać na rozpatrzeniu wszystkich okoliczności sprawy, jej rozstrzygnięciu, wydaniu poleceń lub dokonaniu odpowiednich wystąpień, usunięciu stwierdzonych uchybień i przyczyn ich powstania oraz pisemnym zawiadomieniu w sposób wyczerpujący skarżącego (zgłaszającego wniosek) o sposobie załatwienia.

3. Odpowiedzi na skargi, wnioski podpisuje Starosta lub Wicestarosta.

4. Skargi i wnioski, które nie wymagają postępowania wyjaśniającego powinny być rozpatrzone i załatwione niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni. Pozostałe skargi i wnioski w terminie jednego miesiąca od daty ich otrzymania.

§ 36. Kierownik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych zobowiązany jest do:

1) zapewnienia należytej organizacji przyjmowania, ewidencjonowania i załatwiania skarg i wniosków;

2) sprawowanie bieżącego nadzoru prawidłowości i terminowości załatwiania skarg i wniosków oraz dokonywania okresowych kontroli, analiz i ocen sposobu ich załatwiania;

3) wykorzystania materiałów zawartych w skargach i wnioskach do ochrony interesów społecznych i słusznych interesów obywateli oraz do likwidacji przyczyn powstawania skarg.


Rozdział IX

Postanowienia końcowe

§ 37. W sprawach nie uregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy:

1) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.);

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu (Dz. U. Nr 160, poz. 1074 z późn. zm.);

3) Statut Powiatu Monieckiego, który stanowi załącznik do uchwały Nr III/13/98 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 21 grudnia 1998 r.;

4) Statut Starostwa Powiatowego, stanowiący załącznik do uchwały Nr XLII/209/06 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 25 sierpnia 2006 r.

§ 38. Kierownicy wydziałów są obowiązani zapoznać pracowników z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 39. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia jego uchwalenia przez Radę Powiatu w Mońkach.

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - Inspektor; Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2003-10-30

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2003-09-04

Data modyfikacji: 2013-12-19

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2003-09-04