Wydział Dróg

 

Do podstawowych zadań Wydziału Dróg należą sprawy w zakresie:

1)      opracowywanie projektów rozwoju sieci drogowej oraz bieżącego informowania o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

2)      opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;

3)      pełnienie funkcji inwestora;

4)      przygotowywanie projektów porozumień i umów dotyczących współfinansowania powiatowych inwestycji drogowych,

5)      kompletowanie dokumentacji dla ostatecznego rozliczenia inwestycji,

6)      współpraca z organami udzielającymi dotacji na inwestycje drogowe w ramach programów rządowych i unijnych;

7)      utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;

8)      realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;

9)      przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywania innych zadań na rzecz obronności kraju;

10)  koordynacja robót w pasie drogowym;

11)  wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobierania opłat i kar pieniężnych;

12)  prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępniania ich na żądanie uprawnionym organom;

13)  sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywania ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;

14)  przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego;

15)  wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;

16)  przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;

17)  przeciwdziałania niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;

18)  wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczania objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;

19)  zatwierdzanie organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych powiatu;

20)  opracowywanie projektów uchwał w sprawach zaliczania i pozbawiania dróg określonej kategorii,

21)  wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny (wyścigi, rajdy, i in. imprezy masowe),

22)  uzgadnianie tras przemarszu pielgrzymek, procesji i innych uroczystości mających charakter kultu religijnego;

23)  dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;

24)  utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenia i usuwania drzew oraz krzewów;

25)  nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowania nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości;

26)  nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt 19 na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa,

27)  przygotowywanie projektów uchwał w sprawie wyznaczania przystanków komunikacyjnych na drogach powiatowych.

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2018-02-12

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2006-06-02

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2018-02-12

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2006-06-02