Jak załatwić sprawę

W Wydziale Organizacynym i Spraw Społecznych załatwiane są m. in. następujące sprawy:

Druki i wnioski: http://www.monki.pl/podstrony/wnioski.php

1)      W zakresie obsługi Kancelarii i Sekretariatu Starostwa:

a)      przyjmowanie korespondencji i przesyłek wpływających bezpośrednio do Starostwa, odbieranie jej od operatora pocztowego, odbieranie poczty EZD, ePUAP i e-mail;

b)      przekazywanie korespondencji wpływającej do dekretacji Staroście, Wicestaroście lub Sekretarzowi;

c)      przekazywanie korespondencji do załatwienia przez komórki organizacyjne Starostwa;

d)     przyjmowanie korespondencji do wysyłki i nadawanie jej u operatora pocztowego;

e)      prowadzenie rejestrów:

- przesyłek wpływających do Starostwa,

- przesyłek wychodzących ze Starostwa;

f)       koordynowanie funkcjonowania Biura Obsługi Klienta ( organizację i tryb działania Biura Obsługi Klienta Starosta określa w zarządzeniu);

g)      zapewnienie sprawnej obsługi klienta, a w szczególności:

- udzielanie niezbędnych informacji o sposobie załatwienia sprawy i właściwej do jej załatwienia komórce organizacyjnej Starostwa,

- organizowanie przyjmowania klientów przez Starostę i Wicestarostę,

- prowadzenie kalendarza spotkań Starosty i Wicestarosty,

- kontaktowanie klientów z właściwymi komórkami organizacyjnymi Starostwa lub właściwymi pracownikami;

2)      W zakresie spraw pracowniczych, pracownik zatrudniony na Stanowisku do spraw pracowniczych:

a)      prowadzi sprawy pracownicze pracowników Starostwa oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu, w tym:

-          organizuje nabór na wolne stanowiska urzędnicze;

-          prowadzi sprawy związane z nawiązaniem, przebiegiem, zmianą i ustaniem stosunku pracy;

-          prowadzi dokumentację związaną ze stosunkiem pracy pracowników Starostwa oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu;

-          załatwia sprawy socjalne pracowników Starostwa w zakresie świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa;

-          prowadzi ewidencję czasu pracy pracowników Starostwa;

-          wystawia delegacje służbowe oraz prowadzi ich ewidencję;

-          koordynuje organizację szkoleń i innych form kształcenia lub doskonalenia zawodowego pracowników Starostwa;

-          organizuje okresowe oceny pracowników Starostwa;

-          kieruje na wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie;

b)      opracowuje projekty:

-          Regulaminu pracy,

-          regulaminu udzielania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa,

-          innych dokumentów wewnętrznych regulujących sprawy pracownicze pracowników Starostwa oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu,

-          nowelizacji wyżej wymienionych dokumentów.     

c)      współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Mońkach w zakresie organizowania staży, prac interwencyjnych oraz robót publicznych.

3)      W zakresie spraw obywatelskich:

a)      nadzór nad działalnością stowarzyszeń, w tym:

-          przyjmowanie zawiadomienia o rejestracji stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze Sądowym;

-          prowadzenie zbioru dokumentów stowarzyszeń działających w powiecie;

-          gromadzenie odpisów uchwał walnego zebrania członków (zebrania delegatów) stowarzyszenia;

-          przyjmowanie od władz stowarzyszenia niezbędnych wyjaśnień;

-          występowanie do władz stowarzyszenia o usunięcie nieprawidłowości (prowadzeniu działalności niezgodnej z prawem lub postanowieniami statutu), udzielanie w takiej sytuacji władzom stowarzyszenia ostrzeżenia lub występowanie do sądu rejestrowego o zastosowanie sankcji z w ustawy Prawo o stowarzyszeniach;

-          występowanie do sądu rejestrowego o ustanowienie kuratora dla stowarzyszenia, które nie posiada zarządu zdolnego do działań prawnych;

-          występowanie do sądu rejestrowego o rozwiązanie stowarzyszenia w przypadkach określonych w ustawie Prawo o stowarzyszeniach;

-          prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zwykłych;

b)      nadzór nad działalnością fundacji, w tym:

-          przyjmowanie zawiadomienia o rejestracji fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym;

-          prowadzenie zbiorów dokumentów fundacji działających na terenie powiatu;

-          występowanie do sądu rejestrowego o uchylenie uchwały zarządu fundacji, rażąco sprzecznej z jej celem albo z postanowieniami statutu fundacji lub z przepisami prawa;

-          występowanie do władz fundacji o usunięcie wyżej wymienionych uchybień, lub o dokonanie w takiej sytuacji zmiany zarządu fundacji, a w razie ich nieusunięcia - występuje do sądu rejestrowego o zawieszenie zarządu fundacji i wyznaczenie zarządcy przymusowego;

-          zwracanie się do sądu o likwidację fundacji, która osiągnęła cel, dla którego była ustanowiona, lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku fundacji, jeżeli statut fundacji nie przewiduje jej likwidacji lub jego postanowienia w tym przedmiocie nie są wykonywane;

c)      świadczenie kombatantom pomocy w przygotowywaniu wniosków o przyznanie w drodze wyjątku emerytur i rent;;

d)     realizowanie zadań z ustawy o repatriacji:

-          wypłacanie repatriantom oraz przybywającym z nimi członkom najbliższej rodziny jednorazowej pomocy na pokrycie kosztów przejazdu do miejsca osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej, na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie oraz na pokrycie kosztów związanych z podjęciem nauki przez małoletniego, podlegającego obowiązkowi szkolnemu;

-          przyznawanie i wypłacanie pomocy finansowej na częściowe pokrycie poniesionych kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się na terenie powiatu Monieckiego;

e)      realizowanie zadań wynikających z Ustawy Karta Polaka;

f)       prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych;

g)      sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, w tym:

-          wydawanie pozwoleń na sprowadzenie w celu pochowania zwłok i szczątków ludzkich z innego państwa;

-          wydawanie decyzji w sprawie przekazania zwłok do celów naukowych uczelni publicznej, prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych;

-          powołanie osób właściwych do stwierdzenia zgonu w razie braku lekarza;

-          organizowanie przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do najbliższego prosektorium;

4)      W zakresie obsługi administracyjno-biurowej rady, zarządu i komisji rady:

a)      przygotowywanie materiałów na sesje Rady, posiedzenia Zarządu i Komisji Rady;

b)      doręczanie materiałów radnym i Członkom Zarządu;

c)      zapewnienie protokołowania obrad Rady, posiedzeń Zarządu i Komisji Rady;

d)     przekazywanie do realizacji odpisów uchwał Rady, Zarządu i wniosków Komisji;

e)      przekazywanie uchwał Rady i Zarządu organom nadzoru;

f)       przekazywanie aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego;

g)      publikowanie uchwał Rady i Zarządu oraz protokołów z sesji Rady w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa;

h)      sporządzanie i prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywaniem mandatu radnego;

i)        udzielanie radnym pomocy w wykonywaniu mandatu radnego;

j)        prowadzenie zbiorów oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich składania oraz likwidowanie oświadczeń majątkowych po upływie wymaganego okresu przechowywania;

k)      prowadzenie rejestrów:

-          aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat;

-          uchwał Rady,

-          wniosków i opinii Komisji,

-          interpelacji, zapytań i wniosków radnych,

-          uchwał Zarządu;

5)     W zakresie promocji i ochrony zdrowia:

a)      wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia, w szczególności:

-                      koordynowanie działań zmierzających do zapewnienia mieszkańcom Powiatu równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, w tym:

-                      - rozpoznawanie potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców powiatu oraz prowadzenie w tej sprawy konsultacji z gminami,

-                      - opracowywanie, realizacja i ocena efektów programów polityki zdrowotnej,

-                      - informowanie o programach zdrowotnych realizowanych w powiecie,

-                      - inicjowanie, wspomaganie i monitorowanie działań lokalnych w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej;

-                      pobudzanie działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia;

-                      podejmowanie innych działań wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych;

-                      nadzór nad Samodzielnym Publicznym Zakładam Opieki Zdrowotnej (SP ZOZ), dla których Powiat jest podmiotem tworzącym;

-                      prowadzenie spraw związanych z łączeniem, przekształcaniem, likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności SP ZOZ-u, dla których Powiat jest podmiotem tworzącym;

-                      prowadzenie spraw związanych z nadawaniem i zmianą statutu SP ZOZ-u, dla którego Powiat jest podmiotem tworzącym;

-                      organizowanie konkursu na stanowisko kierownika zakładu opieki zdrowotnej;

-                      prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i działalnością rad społecznych SP ZOZ-u, dla którego Powiat jest podmiotem tworzącym;

-                      przygotowywanie projektów uchwał w sprawie określenia zasad zbywania aktywów trwałych przez SP ZOZ, dla którego Powiat jest podmiotem tworzącym, ich dzierżawy, najmu, użytkowania i użyczenia;

-                      przygotowywanie projektów uchwał w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie majątku SP ZOZ-u, dla którego Powiat jest podmiotem tworzącym, lub przysługującego mu do niego prawa w formie aportu do spółek oraz na przekazanie majątku fundacji lub stowarzyszeniu, które wykonują działalność inną niż lecznicza;

-                      przygotowywanie projektów uchwał w sprawie wyrażenia zgody na czynność prawną mająca na celu zmianę wierzyciela SP ZOZ-u, dla którego Powiat jest podmiotem tworzącym;

-                      występowanie o stwierdzenie nieważności czynności prawnych dotyczących majątku SP ZOZ-u, dla którego Powiat jest podmiotem tworzącym, dokonanych bez wymaganej zgody właściwego organu Powiatu;

-                      realizacja zadań związanych z przekazywaniem przez Powiat środków finansowych SP ZOZ-om, dla których Powiat jest podmiotem tworzącym oraz nadzór nad ich wydatkowaniem;

-                      prowadzenie spraw związanych z podjęciem uchwały o zmianie formy organizacyjno-prawnej albo o likwidacji SP ZOZ-u, dla którego Powiat jest podmiotem tworzącym w przypadku niepokrycia przez Zakład ujemnego wyniku finansowego w terminie i w sposób określony w ustawie o prowadzeniu działalności leczniczej;

-                      analiza wyników kontroli prowadzonych przez Ministra Zdrowia w SP ZOZ-u, dla którego Powiat jest podmiotem tworzącym oraz ich prezentacja organom Powiatu;

-                      analiza wyników audytu prowadzonego w SP ZOZ, dla którego Powiat jest podmiotem tworzącym oraz gromadzenie i analiza informacji i danych uzyskiwanych od kierownika, dotyczących prowadzonej działalności, w szczególności sytuacji finansowej oraz ich prezentacja organom Powiatu;

-                      prowadzenie spraw związanych ze wstrzymaniem niezgodnych z prawem działań kierownika SP ZOZ-u, dla którego Powiat jest podmiotem tworzącym;

b)      przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu oraz prowadzi w tej sprawie konsultacje z organami gmin z terenu powiatu.

6)     W zakresie oświaty:

a)         realizowanie zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty i prawa oświatowego, a
 w szczególności:

-             prowadzenie spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych szkół podstawowych specjalnych, gimnazjów specjalnych, szkół ponadpodstawowych w tym z oddziałami integracyjnymi, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego z wyjątkiem szkół i placówek o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym;

-             prowadzenie spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, kształcenia ustawicznego, kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, placówek artystycznych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, z wyjątkiem szkół i placówek o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym;

-             zapewnianie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, w prowadzonych szkołach i placówkach;

-             zapewnienie warunków prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach i placówkach, dla których Powiat jest organem prowadzącym;

-             przygotowywanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach;

-             prowadzenie spraw związanych z działalnością szkół i placówek, dla których Powiat jest organem prowadzącym;

-             prowadzenie spraw dotyczących arkuszy organizacji szkół i placówek, dla których Powiat jest organem prowadzącym,

-             prowadzenie spraw związanych z zakładaniem szkół i placówek, których prowadzenie nie należy do zadań własnych Powiatu, po zawarciu porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie danego typu szkoły lub placówki jest zadaniem własnym,

-             prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem szkół, liczących nie więcej niż 70 uczniów, osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej,

-             realizowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem w ramach zadań własnych publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, zakładów kształcenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych;

-             przygotowywanie materiałów w celu ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące;

-             przyjmowanie od organu sprawującego nadzór pedagogiczny zawiadomień o stwierdzeniu istotnych uchybień w działalności szkoły lub placówki oraz koordynacja działań zmierzających do usunięcia tych uchybień;

-             przyjmowanie od organu sprawującego nadzór pedagogiczny zaleceń wynikających z czynności nadzorczych tego organu oraz koordynacja działań zmierzających do wykonania tych zaleceń;

-             przyjmowanie poleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny nakazujących usunięcie uchybień oraz koordynacja działań zmierzających do usunięcia tych uchybień;

-             uzgadnianie z dyrektorami szkół i placówek programów i harmonogramów poprawy efektywności kształcenia i wychowania, w przypadku stwierdzenia przez organ niedostatecznych efektów kształcenia lub wychowania w szkole lub placówce;

-             sprawowanie nadzoru nad działalnością szkół i placówek,

-             występowanie w sprawach dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych z wnioskami do dyrektora szkoły lub placówki i organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

-             prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowiska dyrektora szkoły lub placówki;

-             przygotowywanie projektów opinii w sprawie powierzenia przez dyrektora szkoły stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego oraz odwoływania z tych funkcji;

-             prowadzenie spraw związanych z odwołaniem nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze;

-             prowadzenie spraw związanych z ustalaniem przez dyrektora szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zawodów, w których kształci szkoła;

-             przygotowywanie projektu aktu założycielskiego i pierwszego statutu tworzonej szkoły lub placówki;

-             przygotowywanie materiałów związanych z łączeniem szkół różnego typu oraz placówek w zespół, z włączaniem do zespołu, bądź wyłączaniem z niego niektórych szkół lub placówek oraz z rozwiązaniem zespołu;

-             prowadzenie spraw związanych z organizowaniem przez dyrektorów szkół specjalnych oraz publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;

-             zapewnienie odpowiedniej formy kształcenia dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

-             kierowanie dzieci do szkół specjalnych lub młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno- wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych dla dzieci i młodzieży, odpowiednich ze względu na rodzaj niepełnosprawności, jeżeli Powiat nie prowadzi takiej szkoły lub ośrodka;

-             prowadzenie spraw związanych z organizowaniem przez dyrektorów szkół indywidualnego nauczania dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie takiego nauczania;

-             przygotowywanie materiałów w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom publicznym, których prowadzenie należy do zadań powiatu, prowadzonym przez organy i podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych;

-             prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych;

-             wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

-             przyjmowanie od osób prowadzących szkoły lub placówki niepubliczne zawiadomień o zamiarze i przyczynach ich likwidacji;

-             prowadzenie spraw związanych z nadawaniem i cofaniem szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej;

-             przygotowywanie materiałów w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym oraz szkołom niepublicznym, posiadającym uprawnienia szkół publicznych;

-             opracowywanie projektów powiatowych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, a także prowadzenie spraw związanych z ich realizacją;

-             przygotowywanie materiałów w celu ustalenia odpłatności za naukę cudzoziemca w szkole, przedłużenia terminu wniesienia opłaty, wyrażenia zgody na wniesienie jej w dwóch ratach, obniżenia lub zwolnienia z opłaty;

-             przyjmowanie od dyrektora szkoły informacji o liczbie cudzoziemców korzystających z nauki na warunkach dotyczących obywateli polskich oraz na warunkach odpłatności oraz przekazywanie zbiorczej informacji w tym zakresie właściwemu kuratorowi oświaty i właściwemu ministrowi;

-             prowadzenie sprawy związanej z wyrażaniem zgody na zatrudnienie w szkole nauczyciela nie będącego obywatelem polskim;

b)         z ustawy Karta Nauczyciela:

-          dokonywanie, w porozumieniu z organem prowadzącym nadzór pedagogiczny, oceny pracy dyrektora szkoły lub nauczyciela, któremu powierzono pełnienie obowiązków dyrektora;

-          przygotowywanie projektów porozumień ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli w sprawie zasad współdziałania w dziedzinie oświaty i wychowania;

-          prowadzenie spraw związanych z nadawaniem nauczycielom kontraktowym stopnia nauczyciela mianowanego;

-          prowadzenie rejestru wydawanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego;

-          prowadzenie spraw związanych z przenoszeniem nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do szkoły, w której zaistniała konieczność zapewnienia obsady na stanowisku nauczyciela z wymaganymi kwalifikacjami, odpowiadającymi potrzebom programowym szkoły;

-          nakładanie na nauczyciela obowiązku podjęcia pracy w innej szkole lub szkołach, w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin;

-          opracowywanie projektu regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których Powiat jest organem prowadzącym;

-          analizowanie poniesionych wydatków na wynagrodzenie nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia na poszczególnych stopniach awansu;

-          sporządzanie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach, dla których Powiat jest organem prowadzącym;

-          przygotowywanie projektów uchwał w sprawie określenia:

-          zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,

-          zasad udzielania i rozmiar zniżek oraz zwolnień od obowiązku realizacji zajęć, przysługujących dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole,

-          tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli w systemie kształcenia na odległość, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość;

-          wyrażanie zgody na obniżenie przez dyrektora szkoły lub placówki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć;

-          przygotowywanie materiałów w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania ze środków budżetu Powiatu nagród dla nauczycieli za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej, pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły oraz sposobu podziału środków na nagrody i trybu zgłaszania kandydatów do tych nagród;

-          wskazywanie, w przypadku likwidacji szkoły prowadzonej przez Powiat, innej szkoły, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą zlikwidowanej szkoły;

-          występowanie w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone;

-          prowadzenie spraw związanych z podziałem środków z budżetu Powiatu na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz doradztwa metodycznego;

-          przygotowywanie propozycji dotyczących podziału środków z budżetu Powiatu z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejściu na emeryturę lub rentę korzystających z opieki zdrowotnej.

c)         w zakresie systemu informacji oświatowej:

-          prowadzenie baz danych oświatowych;

-          przekazywanie danych z prowadzonych przez siebie baz danych oświatowych właściwemu kuratorowi oświaty;

-          sprawdzanie kompletności i poprawności danych przekazywanych z innych baz danych oświatowych,

-          wydawanie, cofanie i przedłużanie upoważnień do dostępu do bazy danych systemu informacji oświatowej dyrektorom i pracownikom szkół i placówek prowadzonych i dotowanych przez Powiat;

7)     W zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego- zapewnienie obsługi Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

8)     W zakresie obrony cywilnej i spraw obronnych:

a)      opracowywanie i aktualizacja planu działania w zakresie OC Powiatu i uzgadnianie gminnych planów działania w zakresie obrony cywilnej,

b)      tworzenie formacji OC,

c)      organizowanie szkoleń i ćwiczeń z zakresu OC oraz ich dokumentacja,

d)     zapewnienie warunków technicznych i organizacyjnych dla koordynacji działania formacji OC,

e)      realizacja zarządzeń i wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Województwa;

f)       prowadzenie magazynu sprzętu OC,

g)      opracowywanie i aktualizacja planu dystrybucji preparatów jodowych dla ludności Powiatu,

h)      planowanie, organizowanie i realizacja przedsięwzięć zapewniających wykonywanie zadań związanych z kierowaniem bezpieczeństwem narodowym w czasie pokoju, w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, a także w czasie wojny, w szczególności,

-          opracowanie Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu oraz jego realizacja;

-          organizowanie szkoleń obronnych,

-          przygotowanie głównego stanowiska kierowania Starosty,

-          prowadzenie spraw związanych z organizacją kwalifikacji wojskowej,

-          prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej po ogłoszeniu mobilizacji i w czasie wojny,

-          organizowanie akcji kurierskiej,

-          wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa,

-          realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej;

9)     W zakresie zarządzania kryzysowego:

a)      prowadzenie działań związanych z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożenia na terenie powiatu,

b)      zapewnienie warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji zadań z zakresu planowania cywilnego,

c)      prowadzenie działań związanych z zarządzaniem, organizowaniem i prowadzeniem szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia,

d)     zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym i współdziałanie w tym zakresie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

e)      organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,

f)       prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i określaniem trybu pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz obsługa administracyjna PZZK;

g)      prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i określaniem trybu pracy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz obsługa administracyjna PCZK;

h)      gromadzenie i przetwarzanie danych niezbędnych do realizacji zadań w zakresie zarządzania kryzysowego,

i)        informowanie o wystąpieniu zagrożenia,

j)        koordynowanie i nadzorowanie działań prowadzonych w celu zapobiegania skutkom klęski żywiołowej;

10) W zakresie kultury:

a)      umieszczanie na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków lub zapisów,

b)      przyjmowanie informacji od osób prowadzących roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy zabytku,

c)      zawiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wykopalisku lub znalezisku archeologicznym,

d)     prowadzenie spraw związanych z organizowaniem działalności kulturalnej oraz tworzeniem powiatowych instytucji kultury,

e)              podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej, otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego,

f)               załatwianie spraw związanych z prowadzeniem powiatowych instytucji kultury,

g)      załatwianie spraw związanych z organizowaniem i prowadzeniem bibliotek publicznych,

h)      ustalanie założeń programowo - artystycznych imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym oraz nadzorowanie ich organizacji,

i)        prowadzenie spraw związanych z rozwojem życia kulturalnego powiatu w sferze organizacyjno-prawnej, finansowej i kadrowej, prowadzenie rejestru powiatowych instytucji kultury,

j)        współdziałanie w organizacji świąt państwowych, narodowych i religijnych oraz innych uroczystości, imprez artystycznych i rozrywkowych,

k)      organizowanie na terenie Powiatu obchodów rocznic związanych z walkami o niepodległość i ofiarami wojny oraz okresu powojennego;

l)        realizowanie zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi a w szczególności:

-          przygotowywanie projektu uchwały Rady w sprawie konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;

-          opracowywanie projektu programu współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz koordynacja i nadzór nad jego realizacją;

-          przygotowywanie projektów rocznych sprawozdań Zarządu z realizacji programu współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi;

11)  W zakresie sportu i turystyki:

a)      tworzenie warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej,

b)     prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych,

c)            prowadzenie działalności związanej ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków sportowych,

d)          organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju, w tym:

e)      popularyzacja walorów rekreacji ruchowej,

f)       organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych,

g)      szkolenie kadry instruktorów i kierowanie ich do prowadzenia zajęć rekreacyjnych,

h)     tworzenie utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej,

i)       wytyczanie i utrzymywanie szlaków turystycznych,

j)       współpraca ze stowarzyszeniami, organizacjami i przedsiębiorstwami turystycznymi w kraju i za granicą,

k)      współpraca z Polonią i Polakami za granicą w zakresie turystyki,

l)        współpraca w zakresie rozwoju agroturystyki,

m)     opracowywanie kalendarza imprez sportowych i związanych z propagowaniem kultury fizycznej, wspieranych przez Powiat lub objętych patronatem;

12)  W zakresie spraw dotyczących kultury fizycznej:

a)      prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, mających siedzibę na terenie Powiatu,

b)      nadzór nad stowarzyszeniami kultury fizycznej, w tym nad uczniowskimi klubami sportowymi oraz wykonywanie czynności rejestrowych,

c)      współdziałanie ze stowarzyszeniami kultury fizycznej, w tym realizacja zadań na rzecz pożytku publicznego,

d)     prowadzenie spraw związanych z wychowaniem fizycznym i sportem w szkołach,

e)      propagowanie i upowszechnianie masowego ruchu sportowego;

13)  W zakresie promocji powiatu:

a)              opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych o powiecie oraz prowadzenie strony internetowej starostwa powiatowego,

b)              koordynowanie działań związanych z współpracą zagraniczną,

c)      organizacja lub współorganizacja przedsięwzięć o charakterze promocyjnym i   okolicznościowym,

d)     tworzenie i realizacja polityki informacyjnej Powiatu, w tym przygotowywanie     bieżącego serwisu informacyjnego do mediów,

e)      współdziałanie z przedstawicielami środków masowego przekazu,

f)       współpraca z samorządami i organizacjami pozarządowymi przy realizacji wspólnych projektów na rzecz promocji i rozwoju Powiatu, współfinansowanych z funduszy krajowych i zagranicznych,

g)      koordynacja współpracy ze związkami i stowarzyszeniami, których członkiem jest Powiat,

h)      podejmowanie działań na rzecz upowszechniania i organizacji turystyki na terenie Powiatu,

i)        koordynacja działań w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi,

j)        prowadzenie i aktualizacja strony internetowej Powiatu,

k)      prowadzenie spraw z zakresu Pełnomocnika ds. społeczeństwa informacyjnego,

l)        prowadzenie spraw związanych z herbem i logo Powiatu,

m)    przygotowywanie na potrzeby Starosty listów gratulacyjnych,

n)      prowadzenie spraw związanych ze współpracą międzynarodową;

14)  W zakresie rozwoju powiatu i aktywizacji rynku pracy:

a)      opracowywanie materiałów w zakresie kompleksowego programowania i ustalania dokumentów programowych w zakresie rozwoju powiatu,

b)      aktualizacja dokumentów planistycznych,

c)              współpraca z Wydziałem Finansowym w zakresie opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu w części dotyczącej projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,

d)            stały monitoring źródeł funduszy europejskich i krajowych, których potencjalnym beneficjentem może zostać Powiat i jego jednostki,

e)              przygotowanie dokumentów aplikacyjnych o dofinansowanie projektów z funduszy zewnętrznych,

f)               obsługa realizowanych projektów w zakresie dofinasowania,

g)      monitorowanie trwałości projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych,

h)      sporządzanie sprawozdawczości z realizowanych projektów,

i)        monitorowanie realizacji zadań zawartych w planach rozwoju oraz innych dokumentach programowych Powiatu, określonych w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz sprawozdawczość w tym zakresie.

j)        współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Mońkach w zakresie polityki rynku pracy, w szczególności w przygotowania i realizacji programów i projektów dotyczących promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz w zakresie prowadzenia analiz społeczno-ekonomicznych dotyczących sytuacji na rynku pracy.

15)  Na stanowisku informatyka:

a)      zarządzanie jako administrator siecią komputerową Starostwa oraz planowanie i koordynacja jej rozbudowy;

b)      nadzorowanie działania elektronicznej skrzynki podawczej, w szczególności w zakresie jej zgodności ze standardami określonymi na ePUAP,

c)      administrowanie systemem Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w Starostwie,

d)     wykonywanie i zabezpieczanie kopii bezpieczeństwa danych z serwerów Starostwa;

e)      zarządzanie prawami dostępu do baz danych i danych oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie,

f)       koordynowanie i nadzorowanie działania zabezpieczającego systemy teleinformatyczne Starostwa, bazy danych oraz dane przed nieuprawnionym dostępem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem, a także ich nieuprawnioną modyfikacją, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą,

g)      koordynowanie działań związanych z audytem oprogramowania,

h)      prowadzenie polityki licencyjnej Starostwa,

i)        zarządzanie uprawnieniami pracowników Starostwa wynikającymi z kwalifikowanego podpisu elektronicznego i podpisu elektronicznego,

j)        opracowywanie planów komputeryzacji i informatyzacji Starostwa, aktualizowanie ich i realizowania,

k)      koordynowanie i nadzorowanie wdrożenia w Starostwie systemów teleinformatycznych lub ich aktualizacja,

l)        planowanie i koordynowanie zakupów sprzętu teleinformatycznego dla potrzeb Starostwa;

m)    planowanie i koordynowanie zakupów programów komputerowych i innych narzędzi informatycznych dla potrzeb Starostwa,

n)      obsługa informatyczna z bieżącą aktualizacją strony internetowej Starostwa,

o)      prowadzenie, koordynowanie i nadzorowanie obsługi wyborów w systemie teleinformatycznym.

16)  W zakresie administracyjno-gospodarczym:

a)      prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym oraz konserwacją wyposażenia Starostwa,

b)             prowadzenie archiwum Starostwa,

c)      zabezpieczenie łączności telefonicznej, teleksowej i alarmowej,

d)     zabezpieczanie przestrzegania w starostwie przepisów dotyczących porządku, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

e)      załatwianie całokształtu spraw związanych z pieczęciami urzędowymi, nagłówkowymi i tablicami,

f)       zabezpieczenie informacji wizualnej dla interesantów,

g)      zapewnienie obsługi w zakresie obowiązków konserwatora i sprzątaczki;

17) W zakresie obsługi prawnej organów powiatu i pracowników Starostwa w zakresie niezastrzeżonym w Regulaminie i przepisach odrębnych dla Radcy Prawnego:

a)      koordynowanie legislacji w Starostwie w zakresie:

-          opracowywanie projektów uchwał Rady,

-          opracowywanie projektów uchwał Zarządu,

-          opracowywanie projektów zarządzeń Starosty,

b)      opracowywanie innych aktów prawnych, w szczególności regulujących strukturę i zasady działania Starostwa i jego komórek organizacyjnych;

c)      opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego Starostwa i jego nowelizacji;

d)     opracowywanie projektów uchwał Rady i Zarządu, zarządzeń Starosty, porozumień i umów w sprawach, których załatwiania Regulamin nie zastrzega dla innych komórek organizacyjnych Starostwa oraz które nie mają charakteru lub znaczenia uzasadniającego ich sporządzenie przez Radcę Prawnego;

18) W zakresie skarg, wniosków i funkcjonowania starostwa:

a)              koordynacja załatwiania skarg i wniosków;

b)             prowadzenie sprawozdawczości i analiz;

19)  Organizacji nieodpłatnej pomocy prawnej przysługującej osobom określonym w odrębnych przepisach, a w tym zakresie:

a)      przygotowywanie projektów porozumień zawieranych przez Powiat z gminami określających gminne lub powiatowe lokale, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogram jej udzielania;

b)      przygotowywanie projektów zarządzeń Starosty określających powiatowe lokale, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogram jej udzielania;

c)      przygotowywanie projektów porozumień zawieranych przez Powiat z Okręgową Radą Adwokacką w Białymstoku oraz Okręgową Izbą Radców Prawnych w Białymstoku w sprawie liczby i imiennego wskazania wyznaczonych adwokatów, radców prawnych oraz ich zastępców, którzy będą udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu, zasad ich wynagradzania oraz zasad wykorzystania urządzeń technicznych w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej;

d)     przygotowywanie projektów umów zawieranych przez Powiat z adwokatami oraz radcami prawnymi wyznaczonymi do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej;

e)      przeprowadzanie otwartych konkursów ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacjom pozarządowym;

f)       przekazywanie Ministrowi Sprawiedliwości oraz właściwemu wojewodzie zbiorczej informacji o wykonaniu przedmiotowego zadania.

20)  Wydział ponadto:

a)      nadzoruje stosowanie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt;

b)      koordynuje przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków;

c)      zapewnia ogłaszanie przepisów porządkowych w drodze obwieszczeń, a także w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie powiatu lub w środkach masowego przekazu;

d)     prowadzi rejestry:

-          rejestr umów;

-          Zarządzeń Starosty,

-          upoważnień i pełnomocnictw;

e)      prowadzi zbiory:

-          porozumień w sprawie wykonywania zadań publicznych zawartych z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego,

-          statutów i regulaminów organizacyjnych jednostek organizacyjnych Powiatu;

-          sprawozdań z audytu wewnętrznego;

-          dokumentów z kontroli: - wewnętrznej, - prowadzonej przez pracowników Starostwa w jednostkach organizacyjnych Powiatu, - zewnętrznej - prowadzonej w Starostwie i w jednostkach organizacyjnych Powiatu przez NIK, RIO i inne organy kontroli;

f)       zapewnia zainteresowanym wgląd w powszechnie obowiązujące akty prawne;

g)      prowadzi Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa w zakresie nie zastrzeżonym dla innych komórek organizacyjnych Starostwa.

21)  Wydział wykonuje zadania związane z nadzorem nad Powiatowym Urzędem Pracy w Mońkach, w zakresie określonym w przepisach szczególnych.

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2018-01-18

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2005-04-28

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2018-02-12

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2005-04-28