Jak załatwić sprawę

W Wydziale Komunikacji załatwiane są m. in. następujące sprawy:

Druki i wnioski: http://www.monki.pl/podstrony/wnioski.php

 

1)      W zakresie rejestracji i ewidencji pojazdów:

a)        rejestracji pojazdów, wydawania dowodów rejestracyjnych lub dokumentów czasowo dopuszczających pojazd do ruchu oraz tablic rejestracyjnych a także ich wtórników,

b)        zamieszczanie w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu stosownych adnotacji wynikających z przepisów prawa,

c)        przyjmowanie od właściciela pojazdu zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdu, zmianie stanu faktycznego,

d)       czasowe wycofanie pojazdów z ruchu,

e)        przyjmowanie do depozytu zatrzymanych dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych i innych dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu oraz ich zwracanie w przypadku ustania przyczyny uzasadniającej ich zatrzymanie,

f)         wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdom lub wykonanie i umieszczenie tabliczek zastępczych w przypadkach, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym,

g)        kontrolowanie spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz powiadamianie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o nie spełnieniu obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC przez posiadaczy pojazdów mechanicznych,

h)        wyrejestrowanie pojazdów, w przypadkach określonych w ustawie,

i)          wydawanie zgody na wykonanie i umieszczenie tabliczek znamionowych zastępczych oraz nabicie numeru nadwozia,

j)          przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o udostępnienie danych osobowych, wynikających z przepisów prawa,,

k)        wyrejestrowanie pojazdów poddanych recyklingowi, wynikającej z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,

l)          kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska,

m)      prowadzenie ewidencji tablic rejestracyjnych oraz druków ścisłego zarachowania,

n)        sporządzanie sprawozdań statystycznych o pojazdach na potrzeby organów gmin, urzędu skarbowego, oraz innych uprawnionych organów,

o)        prowadzenie ewidencji archiwalnej pojazdów zarejestrowanych,

p)        występowanie do urzędów celnych, zagranicznych urzędów rejestrujących pojazdy, komendy głównej policji o potwierdzanie danych rejestrowanych pojazdów nieujętych w CEP,

q)        występowanie do innych urzędów rejestrujących pojazdy o potwierdzenie danych rejestrowanych pojazdów,

r)         weryfikacja i wprowadzanie pojazdów brakujących w Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP),

s)         pobieranie i ewidencjonowanie opłat ewidencyjnych;

 2) W zakresie kontroli i nadzoru nad Stacjami Kontroli Pojazdów:

a)      prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,

b)      wydawanie zaświadczeń o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,

c)      wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów,

d)     przekazywanie do CEIDG za pomocą platformy elektronicznej danych o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, zakazie prowadzenia działalności skp oraz wykreśleniu z rejestru działalności regulowanej,

e)      sprawowanie nadzoru nad stacjami diagnostycznymi: kontrole w zakresie zgodności stacji z wymaganiami art. 83 ust.3 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów, prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji,

f)       wydawanie i cofanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych,

g)      współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi sprawującymi nadzór nad stacjami kontroli pojazdów;

 3) W zakresie wydawania, cofania i ewidencji praw jazdy:

a)      wydawanie profilu kandydata na kierowcę (PKK),

b)      wydawanie krajowych i międzynarodowych praw jazdy oraz wtórników,

c)      wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożących wartości pieniężne,

d)     przyjmowanie od kierowców zawiadomień o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zawartych w dokumencie uprawniającym do kierowanie pojazdami,

e)      wydawanie decyzji o zatrzymaniu i cofnięciu prawa jazdy oraz przywróceniu uprawnień w przypadkach określonych w przepisach prawa,

f)       wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie kierowania kierowców na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji oraz badanie lekarskie i psychologiczne w przypadku istnienia uzasadnionych zastrzeżeń, co do ich kwalifikacji lub stanu zdrowia,

g)      prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących zatrzymania prawa jazdy, cofania uprawnień do kierowania pojazdem oraz kierowania na badania lekarskie, psychologiczne i kurs reedukacyjny w związku z otrzymanym prawomocnym wyrokiem Sądu,

h)      kierowanie kierowców na egzamin sprawdzający kwalifikacje w związku z przekroczeniem limitu punktów karnych oraz na badanie psychologiczne,

i)        przyjmowanie i zwracanie zatrzymanych uprawnień do kierowania pojazdami,

j)        wykonywanie orzeczonych kar zakazu prowadzenia pojazdów,

k)      wydawanie uprawnień dotyczących kwalifikacji zawodowej kierowców,

l)        prowadzenie ewidencji osób bez uprawnień,

m)    wydawanie zaświadczeń potwierdzających posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami,

n)      udzielanie informacji oraz udostępnianie dokumentacji organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

4) W zakresie kontroli, nadzoru nad Instruktorami i Ośrodkami Szkolenia Kierowców:

a)    prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,

b)   wydawanie zaświadczeń o dokonywaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,

c)    wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców,

d)   przekazywanie do Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej za pomocą platformy elektronicznej danych o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców, zakazie wykonywania działalności ośrodków szkolenia kierowców oraz o wykreśleniu z rejestru działalności regulowanej,

e)    zgłaszanie na egzamin do właściwej komisji egzaminacyjnej kandydatów na instruktora nauki jazdy,

f)    dokonywanie wpisów do ewidencji instruktorów, wydawanie legitymacji instruktorom, skreślanie instruktorów z ewidencji,

g)   sprawowanie nadzoru nad szkoleniem: kontrolowanie dokumentacji i działalności ośrodka szkolenia, kierowanie instruktorów na egzamin kontrolny, ustalanie terminu egzaminu kwalifikacyjnego na poszczególne kategorie;

5) W zakresie transportu drogowego:

a)    wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób i rzeczy, licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym i pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych oraz zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne w przypadkach przewidzianych w ustawie o transporcie drogowym i rozporządzeniu (WE) nr 1071/2009,

b)   przeprowadzanie kontroli przedsiębiorcy w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji, zezwolenia oraz zaświadczenia na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne,

c)    dokonywanie uzgodnień przebiegu planowanych linii komunikacyjnych z właściwymi wójtami, burmistrzami lub prezydentami miast oraz marszałkami województw,

d)   współdziałanie z Inspekcją Transportu Drogowego w zakresie realizowanych przez nią działań,

e)    wydawanie zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych na czas określony,

f)    organizowanie publicznego transportu zbiorowego,

g)   przekazywanie do Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej za pomocą platformy elektronicznej informacji o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z zezwolenia lub licencji;

h)   w pozostałym zakresie:

i)     wyznaczenie jednostek usuwających pojazdy z drogi,

j)     wyznaczenie parkingów strzeżonych, gdzie przechowywane są pojazdy usunięte z dróg,

k)   przygotowywanie projektów uchwał w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich parkowanie.

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2018-01-04

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2005-04-28

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2018-02-12

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2005-04-28