Jak załatwić sprawę

W Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami załatwiane są m. in. następujące sprawy:

Druki i wnioski: http://www.monki.pl/podstrony/wnioski.php

 •  
 • uzgadnianie usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu 
 • przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomośc 
 • prowadzenie postępowania wywłaszczeniowo-odszkodowawczego oraz zwrotu nieruchomości wywłaszczonej 
 • prowadzenie postępowania odszkodowawczego za grunty zajęte pod drogi publiczne; 
 • wydawanie zezwoleń na niezwłoczne zajęcie nieruchomości (po wydaniu decyzji o wywłaszczeniu) 
 • wydawanie zezwoleń na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń podziemnych i nadziemnych oraz ustalanie odszkodowań za szkody powstałe na skutek zdarzeń, o których mowa wyżej 
 • zaliczanie w drodze decyzji administracyjnej (na wniosek osoby uprawnionej) wartości mienia nieruchomego pozostawionego za granicą na pokrycie opłat za użytkowanie wieczyste lub ceny sprzedaży nieruchomości 
 • gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze i nieleśne według przepisów szczególnych ustawy o gospodarce nieruchomościami (sprzedaż, użytkowanie wieczyste, jego znoszenie i przekształcanie w prawo własności, zarząd, trwały zarząd, dzierżawa, najem) 
 • gospodarowanie zasobem nieruchomości Powiatu (sprzedaż, użytkowanie wieczyste, użytkowanie zarząd, trwały zarząd, dzierżawa, najem) 
 • nieodpłatne przekazywanie gruntów Skarbu Państwa (przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod pracownicze ogrody działkowe) w użytkowanie wieczyste i użytkowanie Polskiemu Zarządowi Działkowców 
 • orzekanie o nieodpłatnym nabyciu własności gruntów pod budynkami i działek dożywotniego użytkowania, przekazanych uprzednio na własność państwa – za świadczenia emerytalne 
 • wyrażanie zgody na zrzeczenie się nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub Powiatu 
 • wydawanie decyzji o przekazaniu Lasom Państwowym gruntów przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego do zalesienia wchodzących w skład Zasobu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa 
 • prowadzenie postępowania dotyczącego scaleń i wymiany gruntów 
 • regulacja stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa 
 • regulacja stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność Powiatu 
 • wydawanie (na wniosek) zaświadczeń do Sądu Rejonowego IX Wydział Ksiąg Wieczystych o stwierdzeniu własności Skarbu Państwa w odniesieniu do nieruchomości przejętych na podstawie przepisów dekretu PKWN z 6.IX.1944 r. o wprowadzeniu reformy rolnej 
 • wydawanie decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu Parkom Narodowym na nieruchomościach Skarbu Państwa, położonych w granicach Parku (podstawa prawna: ustawa o ochronie przyrody oraz Prawo wodne)

- w zakresie rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa:
1) wydawanie i cofanie decyzji o dopuszczeniu reproduktora do użytkowania w punkcie kopulacyjnym;
2) występowanie z wnioskami o ukaranie karą grzywny osób, które wykorzystują reproduktorów bez decyzji o dopuszczeniu do użytkowania w punkcie kopulacyjnym;
3) wydawanie decyzji na wyłączanie z produkcji użytków rolnych;
8) nakładanie w drodze decyzji obowiązku zalesienia, zadrzewienia bądź zakrzewienia gruntów lub założenia na nich trwałych użytków zielonych;
4) nakładanie w drodze decyzji obowiązku rekultywacji gruntów na osoby powodujące utratę albo ograniczenie wartości użytkowej gruntów;
5) rekultywacja na cele rolnicze gruntów położonych, w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na obszarach rolniczej przestrzeni produkcyjnej zdewastowanych lub zdegradowanych przez nieustalone osoby, w wyniku klęsk żywiołowych lub ruchów masowych ziemi, przy wykorzystaniu środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Rekultywacja gruntów leśnych i gruntów przeznaczonych do zalesienia, przy wykorzystaniu środków pochodzących z budżetu państwa;
6) rekultywacja na cele nierolnicze i nieleśne gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych przez nieustalone osoby, w wyniku klęsk żywiołowych lub ruchów masowych ziemi, przy wykorzystaniu środków pochodzących z budżetu państwa lub środków osób zainteresowanych prowadzeniem działalności na zrekultywowanych gruntach;
7) wydawanie decyzji w sprawie przyznania z budżetu państwa środków na zalesienie gruntów ujętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
7) wydawanie decyzji nakazujących wykonanie obowiązków zawartych w uproszczonych planach urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa;
8) wnioskowanie o przekazanie przez Lasy Państwowe na rzecz jednostek organizacyjnych budynków i budowli będących w zarządzie Lasów Państwowych, a nieprzydatnych dla gospodarki leśnej;
9) wydawanie decyzji w sprawie przekazywania w zarząd Lasów Państwowych gruntów własności Skarbu Państwa przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania lasów do zalesienia;
10) ustalanie zadań w trybie decyzji na wykonanie zabiegów ppoż., zwalczania organizmów szkodliwych oraz ochrony gleby i wód leśnych w lasach prywatnych – w przypadku nie wykonywania tych obowiązków przez właścicieli lasów;
11) zarządzenie wykonania na koszt nadleśnictw zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych występowaniem szkodliwych organizmów;
12) wydawanie, na wniosek właściciela lasu, decyzji w sprawie przyznania środków z budżetu państwa na odnowienie lub przebudowę drzewostanów zniszczonych przez emisje przemysłowe lub klęski żywiołowe i pożary;
13) wydawanie decyzji w zakresie zmiany lasu na użytek rolny;
14) wydawanie decyzji na pozyskanie drewna, w przypadkach losowych, niezgodne z planem urządzenia lasu, inwentaryzacją stanu lasu lub decyzją nakazującą wykonanie danego zabiegu z zakresu gospodarki leśnej;
15) wydawanie decyzji w zakresie ponownego wprowadzenia roślinności leśnej (upraw leśnych) w lasach w okresie 2 lat od usunięcia drzewostanu, a w razie szkód wywołanych przez pożary i inne klęski żywiołowe - w okresie 5 lat;
16) wydawanie decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny w przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę;
17) wydawanie zezwoleń, w szczególnych przypadkach, na odstępstwa od zakazu chwytania i przetrzymywania zwierzyny łownej;
18) wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców;

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2005-04-28

Data modyfikacji: 2016-04-19

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2005-04-28