Komisje Rady Powiatu w Mońkach

Komisja rewizyjna

W celu kontrolowania działalności zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych rada powiatu powołuje komisję rewizyjną, wybierając ze swego grona przewodniczącego komisji oraz pozostałych członków. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady oraz będących członkami zarządu.

Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu powiatu i występuje z wnioskiem do rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową.
Komisja rewizyjna wykonuje również inne zadania w zakresie kontroli zlecone przez radę powiatu.

Komisje rady powiatu

Rada powiatu może powoływać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot ich działania oraz skład osobowy. Komisje podlegają radzie powiatu w całym zakresie swojej działalności, przedkładają jej swoje roczne plany pracy i sprawozdania z działalności. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy komisji powoływanych przez radę określa statut powiatu. Pracami komisji kierują ich przewodniczący. Radny może być członkiem nie więcej niż 3 komisji stałych, a przewodniczącym - tylko jednej.

Do zadań komisji stałych należy:

1) przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał rady powiatu,

2) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą.

3) sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwał rady,

4) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez radę, zarząd lub inne komisje,

5) przyjmowanie i analizowanie skarg i wniosków mieszkańców powiatu, dotyczących działalności rady i zarządu.

 

 
Rada Powiatu w Mońkach powołała następujące komisje:

KOMISJA REWIZYJNA

KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW

KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH

KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO

KOMISJA DS. PROMOCJI I WSPÓŁPRACY Z INNYMI ORGANIZACJAMI

 

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2003-08-25

Data modyfikacji: 2007-11-09

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2003-08-25