Informacje ogólne

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

W POWIECIE MONIECKIM w 2017 r.

 

GDZIE i KIEDY  MOŻNA SKORZYSTAĆ Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ?

W Powiecie Monieckim funkcjonują dwa punkty pomocy prawnej:

 • w Starostwie Powiatowym w Mońkach, ul.Słowackiego 5a,
 • w Gminnym Ośrodku Kultury w Goniądzu, ul. Stary Rynek 23 – punkt prowadzony przez Caritas Archidiecezji Białostockiej.

Darmowa pomoc prawna udzielana jest przez cztery godziny, pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni wolnych od pracy):

Powiat moniecki

Starostwo Powiatowe
w Mońkach, 19-100 Mońki
ul. Słowackiego 5a

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

9.00-13.00

13.00-17.00

11.00-15.00

14.00-18.00

9.00-13.00

Gminny Ośrodek Kultury,
19-110 Goniądz ul. Stary Rynek 23

Wtorek

Środa

14.00-18.00

8.00-12.00

Urząd Gminy Krypno,

19-111 Krypno Kościelne 23B

poniedziałek

8.00-12.00

Urząd Miejski w Knyszynie

19-120 Knyszyn, ul. Rynek 39

czwartek

piątek

14.00-18.00

8.00-12.00

 

KTO MOŻE OTRZYMAĆ NIEODPŁATNĄ POMOC PRAWNĄ

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • młodzież do 26 roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
 • osoby, które ukończyły 65 lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci, osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 • osoby w ciąży.

JAK WYKAZAĆ UPRAWNIENIE DO UZYSKANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

 • młodzież do 26 roku życia – wykazuje uprawnienie przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia – wykazuje uprawnienie przez przedłożenie oryginału lub odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art.106 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
 • osoby, które ukończyły 65 lat - wykazują uprawnienie przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny – wykazują uprawnienie przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny,
 • kombatanci, osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego – wykazują uprawnienie przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • weterani – wykazują uprawnienie przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana poszkodowanego, o którym mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza granicami państwa,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną – wykazują uprawnienie przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z w/w okoliczności,
 • osoby w ciąży - wykazują uprawnienie przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.

NA CZYM POLEGA NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Pomoc prawna  polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Uprawnieni  mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Nieodpłatna pomoc prawan dla osób w ciąży jest udzialana w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

Udzielanie porad odbywa się wg kolejności zgłoszeń. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej może ustalić inna kolejność z ważnych powodów.

Metryka strony

Udostępniający: Barbara Maciorowska - Sekretarz Powiatu

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Maciorowska - Sekretarz Powiatu

Data wytworzenia: 2017-02-27

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2015-11-10

Data modyfikacji: 2017-03-13

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2015-11-10