informacje_ogolne

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA,

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

I NIEODPŁATNA MEDIACJA W POWIECIE MONIECKIM

 Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej Powiat Moniecki realizuje  zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

GDZIE I KIEDY MOŻNA SKORZYSTAĆ Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego możliwe jest wyłącznie po dokonaniu zapisów:

telefonicznie – tel. (85) 727 88 00 

rejestracja telefoniczna czynna w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Mońkach tj. 7.30-15.30

Osoby w ciąży obsługiwane są poza kolejnością.

Osobom, ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się, lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, lub w innym miejscu dostosowanym do potrzeb tych osób.

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

(przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej)

1)     Administratorem danych jest Starosta Moniecki, adres: ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki.

2)     Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail rodo@monki.pl

3)     Dane     osobowe   są   zbierane   w   celu wykazania  uprawnienia  do  prawa  do  nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r.                            

        o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

4)    Dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

5)    Pozyskane dane będą przechowywane przez okres 3 lat od dnia ich sporządzenia.

6)    Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do własnych danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7)    Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych.

8)    Podanie danych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie skutkować będzie odmową udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

W Powiecie Monieckim funkcjonują dwa punkty pomocy prawnej, przy czym w punkcie prowadzonym przez organizację pozarządową udzielane mogą być również porady obywatelskie:

 • Punkt prowadzony przez Powiat Moniecki w:

- Starostwie Powiatowym w Mońkach,  Al. Niepodległości 3

- Urzędzie Miejskim w Knyszynie, ul. Rynek 39

 • Punkt prowadzony przez organizację pozarządową - Caritas Archidiecezji Białostockiej w pięciu lokalizacjach.

Nieodpłatna pomoc prawna  czy nieodpłatne poradnictwo obywatelskie udzielane są przez cztery godziny, pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni wolnych od pracy):

Miejsce udzielania porad prawnych

Dzień tygodnia

Godziny

Osoba udzielająca porad prawnych

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej prowadzony przez Powiat Moniecki:

 

Starostwo Powiatowe w Mońkach, Al. Niepodległości 3

 

 

 

 

 

Urząd Miejski w Knyszynie,  ul. Rynek 39

 

 

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Piątek

 

Czwartek

 

 

9.00 – 13.00

11.30 – 15.30

11.00 – 15.00

9.00 – 13.00

 

8.00 – 12.00

 

 

Radca prawny

Adwokat

Radca Prawny

Radca Prawny

 

Adwokat

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnych Porad Obywatelskich prowadzony przez Caritas Archidiecezji Białostockiej:

 

Urząd Gminy Jasionówka, ul. Rynek 19

Urząd Gminy Trzcianne, ul. Wojska Polskiego 10

Urząd Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B

Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu, ul. Stary Rynek 23

Urząd Gminy Jaświły, Jaświły 7 

 

 

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

 

 

8.00 – 12.00

8.00 – 12.00

8.00 – 12.00

12.00 – 16.00

8.00 – 12.00

 

 

 

Radca Prawny

Radca Prawny

Radca Prawny

Radca Prawny

Radca Prawny

 KTO MOŻE OTRZYMAĆ NIEODPŁATNĄ POMOC PRAWNĄ,  NIEODPŁATNĄ  POMOC  OBYWATELSKĄ

 Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się wg kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Osoby, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej: składają staroście, w formie papierowej lub elektronicznej oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy  wraz  ze wskazaniem  okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość.

 

NA  CZYM  POLEGA  NIEODPŁATNA POMOC  PRAWNA,  NIEODPŁATNE  PORADNICTWO  OBYWATELSKIE I NIEODPŁATNA MEDIACJA

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych

metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego

w sprawie karnej;

 • przeprowadzenie mediacji;
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji

lub postępowania mediacyjnego;

 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

 

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

W przypadku, gdy zgłaszany problem prawny „nie ma jedynie natury prawnej”, wówczas osoba uprawniona może zostać skierowana przez udzielającego bezpłatnej pomocy prawnej do „innych systemów pomocy”, które obejmują „w szczególności poradnictwo: rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu praw konsumentów, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, dla osób bezrobotnych, poradnictwo w sprawie uzależnień, przemocy w rodzinie oraz interwencji kryzysowej”.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej  Starosta prowadzi, aktualizuje oraz publikuje listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców Powiatu Monieckiego, która obejmuje w szczególności:

 • poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób znajdujących się w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne;
 • nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie ze wskazaniem punktów i dyżurów wraz z ich specjalizacją, o ile została określona.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Osoby w najtrudniejszej sytuacji życiowej i finansowej mogą liczyć na bezpłatną pomoc prawniczą. Zapewnia ją powiat. Z powodów epidemicznych w ciągu ostatnich miesięcy spotkania z prawnikami odbywały się wirtualnie. Teraz dyżury przechodzą z powrotem na tryb stacjonarny.

Od połowy czerwca nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu monieckiego może odbywać się nie tylko telefonicznie i z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, ale także stacjonarnie. Wszystkie wizyty są wcześniej umawiane telefonicznie lub internetowo.

W związku ze stopniowym zmniejszaniem obostrzeń związanych z zagrożeniem epidemicznym przywrócona zostaje stacjonarna praca punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Jeden z Punktów zlokalizowany jest w budynku Starostwa Powiatowego w Mońkach przy Al. Niepodległości 3, lokale drugiego Punktu zlokalizowane są w pięciu siedzibach Gmin naszego powiatu: Jasionówce, Trzciannem, Krypnie, Goniądzu i Jaświłach. Porady w gminach odbywają się jeden dzień w tygodniu.

Zadzwoń, aby umówić się na wizytę i uzyskać szczegółowsze informacje : tel. 85 727 88 00 w godzinach pracy Starostwa tj. 7.30-15.30.

Udzielanie porad prawnych tylko po wcześniejszym umówieniu się.

Informacje o tym, kto może i w jaki sposób skorzystać z prawnego wsparcia znajdują się w BIP lub na stronie www.monki.pl w zakładce dla mieszkańca - Pomoc prawna

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA
O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
W POWIECIE MONIECKIM

Stan od dnia 3 listopada 2020r.

Szanowni Państwo,

w związku z trudną sytuacją epidemiologiczną w ramach  przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z koronawirusem COVID-19 ponownie tymczasowo zostaje zawieszona stacjonarna działalność punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Monieckiego.

Aktualnie udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania się  na odległość: telefonicznie i e-mail.

 1. Osoba uprawniona przed umówieniem terminu porady, pobiera elektronicznie wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Wzór oświadczenia z wnioskiem o potrzebie uzyskania porady prawnej na odległość do pobrania tutaj:

 • wersja edytowalna (.odt) - pobierz
 • wersja edytowalna (.doc) - pobierz
 • wersja nieedytowalna (.pdf) - pobierz
 1. Osoba uprawniona za pośrednictwem poczty e-mail na adres: starostwo@monki.pl przesyła scan lub zdjęcie wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
 2. W wyjątkowej sytuacji  uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub  porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem ustnie przez telefon dzwoniąc pod numer telefonu: 85 7278800. Zgłoszenie telefoniczne zostanie niezwłocznie odnotowane przez pracownika Starostwa Powiatowego w Mońkach odbierającego oświadczenie w formie notatki służbowej.
 3. Pracownik Starostwa Powiatowego w Mońkach, po otrzymaniu wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, informuje osobę uprawnioną o wyznaczonym terminie porady drogą telefoniczną lub e-mail.

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (T.j. Dz. U z 2019 r. poz. 294 z późn.zm.) od dnia 16 maja 2020 r.:

 1. Z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą również skorzystać osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, pod warunkiem, że w ciągu roku nie zatrudniały innych osób (art. 4 ust. 1 ustawy. Pomoc ta jest traktowana jako pomoc de minimis.
 2. Wszystkie osoby, które chciałyby skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, mają obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o niemożności ponoszenia kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mają obowiązek złożenia w formie pisemnej oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku (art.4 ust. 2 ustawy).

W obecnym stanie prawnym w trakcie epidemii (a także stanu nadzwyczajnego oraz stanu zagrożenia epidemicznego) w sytuacji udzielania porady w taki sposób, ze względu  na szereg trudności ze złożeniem pisemnego oświadczenia, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ww. ustawy, osoba uprawniona nie jest zobowiązana do składania go, a osoba fizyczna – przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Telefon do kontaktu: 85 7278800.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ponownie możesz skorzystać z nieodpłatnych porad prawnych stacjonarnie w kontakcie osobistym z prawnikiem.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 20 lipca 2020r. zostaje ponownie otwarty na terenie Powiatu Monieckiego do stacjonarnej obsługi punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w lokalu w Mońkach przy Al. Niepodległości 3 (budynek Starostwa Powiatowego w Mońkach) – pięć dni w tygodniu wg dotychczasowego harmonogramu oraz punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w budynku Urzędu Gminy w Jaświłach w każdy poniedziałek w godz.8.00 – 12.00.

Aby zachować zasady bezpieczeństwa zarówno klientów, jak i prawników dyżurujących w punktach, aktualne pozostają wytyczne Głównej Inspekcji Sanitarnej. Każda osoba, która chce skorzystać z porady prawnej powinna umówić wizytę telefonicznie pod numerem 85 7278800 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Mońkach. W punkcie porad prawnych powinna znajdować się 1 osoba korzystająca z porady, w uzasadnionych  przypadkach prawnik może wyrazić zgodę na to, żeby w punkcie znajdowało się więcej osób (w szczególności dotyczy to osób towarzyszących osobom niepełnosprawnym).

Osoba, która zostanie umówiona na poradę powinna przybyć do punktu na umówioną godzinę, w maseczce lub przyłbicy, a po wejściu do punktu zdezynfekować ręce płynem dezynfekującym (ewentualnie posiadać rękawiczki). Należy zachować odpowiedni dystans między klientem, a prawnikiem. Jeżeli klient nie jest pewny co do swojego stanu zdrowia (wykazuje objawy choroby typu kaszel, katar, gorączka), to powinien umówić się na wizytę w takim terminie, kiedy ma pewność, że jest zdrowy lub skorzystać z porady zdalnej.

Informujemy również, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 oraz z 2020 r. poz. 875) nieodpłatna pomoc prawna od dnia 16 maja 2020 r. obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Rozszerzenie tej pomocy na osoby samozatrudnione jest związane z pandemią COVID-19 i jej skutkami, które odczuwają najmniejsze firmy.

 

Uwaga : nadal pozostaje możliwość uzyskania porady w sposób zdalny: telefonicznie, poprzez e-mail czy skypa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA
O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
W POWIECIE MONIECKIM

Stan od dnia 16 maja 2020r.

Szanowni Państwo,

w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z koronawirusem COVID-19 nadal pozostaje tymczasowo zawieszona stacjonarna działalność punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Monieckiego.

Aktualnie udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania się  na odległość: telefonicznie i e-mail.

 1. Osoba uprawniona przed umówieniem terminu porady, pobiera elektronicznie wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Wzór oświadczenia z wnioskiem o potrzebie uzyskania porady prawnej na odległość do pobrania tutaj:

 • wersja edytowalna (.odt) - pobierz
 • wersja edytowalna (.doc) - pobierz
 • wersja nieedytowalna (.pdf) - pobierz

2. Osoba uprawniona za pośrednictwem poczty e-mail na adres: starostwo@monki.pl przesyła scan lub zdjęcie wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

3. W wyjątkowej sytuacji  uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub  porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem ustnie przez telefon dzwoniąc pod numer telefonu: 85 7278800. Zgłoszenie telefoniczne zostanie niezwłocznie odnotowane przez pracownika Starostwa Powiatowego w Mońkach odbierającego oświadczenie w formie notatki służbowej.

4. Pracownik Starostwa Powiatowego w Mońkach, po otrzymaniu wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, informuje osobę uprawnioną o wyznaczonym terminie porady drogą telefoniczną lub e-mail.

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (T.j. Dz. U z 2019 r. poz. 294 z późn.zm.) od dnia 16 maja 2020 r.:

 1. Z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą również skorzystać osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, pod warunkiem, że w ciągu roku nie zatrudniały innych osób (art. 4 ust. 1 ustawy).
 2. Wszystkie osoby, które chciałyby skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, mają obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o niemożności ponoszenia kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mają obowiązek złożenia w formie pisemnej oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku (art.4 ust. 2 ustawy).

W obecnym stanie prawnym w trakcie epidemii (a także stanu nadzwyczajnego oraz stanu zagrożenia epidemicznego) w sytuacji udzielania porady w taki sposób, ze względu  na szereg trudności ze złożeniem pisemnego oświadczenia, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ww. ustawy, osoba uprawniona nie jest zobowiązana do składania go, a osoba fizyczna – przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Telefon do kontaktu: 85 7278800 lub 857278805.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat o działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa prawnego na terenie Powiatu Monieckiego

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374)

od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania zawieszona zostaje na terenie Powiatu Monieckiego stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Osoby, które chcą uzyskać pomoc prawną mogą ją otrzymać wyłącznie za pomocą środków komunikacji na odległość (telefon, e-mail, komunikator internetowy).
W takim celu należy przesłać na adres starostwo@monki.pl skan podpisanego oświadczenia z wnioskiem o potrzebie uzyskania porady.

Wzór oświadczenia z wnioskiem o potrzebie uzyskania porady prawnej na odległość do pobrania tutaj:

 • wersja edytowalna (.odt) - pobierz
 • wersja edytowalna (.doc) - pobierz
 • wersja nieedytowalna (.pdf) - pobierz

Więcej informacji pod numerem telefonu: 85 7278800.


 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

I NIEODPŁATNA MEDIACJA

W POWIECIE MONIECKIM w 2020r.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294) Powiat Moniecki realizuje  zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

 GDZIE I KIEDY MOŻNA SKORZYSTAĆ Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W 2019r.

Od 1 stycznia 2019 roku udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego możliwe jest wyłącznie po dokonaniu zapisów:

telefonicznie – tel. (85) 727 88 00

rejestracja telefoniczna czynna w godzinach pracy Starostwa tj. 7.30-15.30

Osoby w ciąży obsługiwane są poza kolejnością.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

(przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej)

1)     Administratorem danych jest Starosta Moniecki, adres: ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki.

2)     Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail rodo@monki.pl

3)     Dane osobowe są zbierane w celu wykazania uprawnienia do prawa do nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

4)     Dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

5)     Pozyskane dane będą przechowywane przez okres 3 lat od dnia ich sporządzenia.

6)     Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do własnych danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7)     Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych.

8)     Podanie danych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie skutkować będzie odmową udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

 W Powiecie Monieckim funkcjonują dwa punkty pomocy prawnej, przy czym w punkcie prowadzonym przez organizację pozarządową udzielane mogą być również porady obywatelskie:

 • Punkt prowadzony przez Powiat Moniecki w Starostwie Powiatowym w Mońkach, Mońki Al.Niepodległości 3,
 • Punkt prowadzony przez organizację pozarządową - Caritas Archidiecezji Białostockiej w pięciu lokalizacjach.

Darmowa pomoc prawna  czy nieodpłatne poradnictwo obywatelskie udzielane są przez cztery godziny, pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni wolnych od pracy):

Miejsce udzielania porad prawnych

Dzień tygodnia

Godziny

Osoba udzielająca porad prawnych

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej prowadzony przez Powiat Moniecki:

Starostwo Powiatowe w Mońkach, 19-100
Mońki Al.Niepodległości 3

 

 

 

 

Poniedziałek

 Wtorek

 Środa

 Czwartek

Piątek

 

 

 

 9.00-13.00

  13.00-17.00 

 11.00-15.00

  14.00-18.00

  9.00-13.00

 

 

 

 

Adwokat

Radca Prawny

Adwokat

Radca Prawny

Adwokat

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnych Porad Obywatelskich prowadzony przez Caritas Archidiecezji Białostockiej:

1)Urząd Gminy Jaświły,     19-124 Jaświły 7 

2)Urząd Gminy Trzcianne, 19-104 Trzcianne ul.Wojska Polskiego 10

3)Urząd Gminy Krypno, 19-111 Krypno Kościelne 23B

4)Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu, 19-110 Goniądz ul. Stary Rynek 23

5)Urząd Miejski  w Knyszynie, 19-120 Knyszyn ul. Rynek 39

 

  

 

Poniedziałek

 Wtorek

 

 

Środa

 

 

Czwartek

 

 Piątek

 

 

 

8.00 – 12.00

 8.00 – 12.00

 

 

8.00 – 12.00

 

 

14.00 - 18.00

 

13.00 – 17.00

 

  

 

Radca Prawny

Radca Prawny

  

 

Radca Prawny

 

 

Radca Prawny

 

Radca Prawny

 

KTO MOŻE OTRZYMAĆ NIEODPŁATNĄ POMOC PRAWNĄ,  NIEODPŁATNĄ  POMOC  OBYWATELSKĄ

 Od 1 stycznia 2019 r. nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się wg kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Osobom, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu, o których mowa w ustawie o języku migowym i innych środkach w komunikowaniu się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

Osoby, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej: składają staroście, w formie papierowej lub elektronicznej oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość.

NA  CZYM  POLEGA  NIEODPŁATNA POMOC  PRAWNA,  NIEODPŁATNE  PORADNICTWO  OBYWATELSKIE I NIEODPŁATNA MEDIACJA

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

1)     poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych

metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

2)     przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

3)     przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego

w sprawie karnej;

4)     przeprowadzenie mediacji;

5)     udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

1)     sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji

lub postępowania mediacyjnego;

2)     zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

 

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

W przypadku, gdy zgłaszany problem prawny „nie ma jedynie natury prawnej”, wówczas osoba uprawniona może zostać skierowana przez udzielającego bezpłatnej pomocy prawnej do „innych systemów pomocy”, które obejmują „w szczególności poradnictwo: rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu praw konsumentów, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, dla osób bezrobotnych, poradnictwo w sprawie uzależnień, przemocy w rodzinie oraz interwencji kryzysowej”.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (T.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 294) Starosta prowadzi, aktualizuje oraz publikuje listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców powiatu monieckiego, która obejmuje w szczególności:

 • poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób znajdujących się w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne;
 • nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie ze wskazaniem punktów i dyżurów wraz z ich specjalizacją, o ile została określona.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów. 

 

 

Więcej informacji

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w woj. podlaskim prowadzony przez Wojewodę Podlaskiego

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa w powiecie monieckim

Karta informacyjna poradnictwa - Poradnictwo dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Metryka strony

Udostępniający: Barbara Maciorowska - Sekretarz Powiatu

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Maciorowska - Sekretarz Powiatu

Data wytworzenia: 2018-05-11

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2015-11-10

Data modyfikacji: 2023-02-01

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2015-11-10