Informacje ogólne

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

     W POWIECIE MONIECKIM w 2018r.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030) Powiat Moniecki realizuje  zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

GDZIE  i  KIEDY  MOŻNA  SKORZYSTAĆ  Z  NIEODPŁATNEJ  POMOCY  PRAWNEJ  W  2018r.

 W Powiecie Monieckim funkcjonują dwa punkty pomocy prawnej:

·            Punkt prowadzony przez Powiat Moniecki w Starostwie Powiatowym w Mońkach, Mońki Al. Niepodległości 3,

·            Punkt prowadzony przez organizację pozarządową - Caritas Archidiecezji Białostockiej w pięciu lokalizacjach.

Darmowa pomoc prawna  udzielana jest przez cztery godziny, pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni wolnych od pracy):

Miejsce udzielania porad prawnych Dzień tygodnia Godziny Osoba udzielająca porad prawnych

Punkt prowadzony przez Powiat Moniecki:

Starostwo Powiatowe w Mońkach, 19-100
Mońki Al. Niepodległości 3

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

9.00-13.00

13.00-17.00

11.00-15.00

14.00-18.00

  9.00-13.00

Adwokat

Radca Prawny

Adwokat

Adwokat

Radca Prawny

Punkt prowadzony przez Caritas Archidiecezji Białostockiej:

1) Urząd Gminy Jaświły, 19-124 Jaświły 7

2) Urząd Gminy Trzcianne, 19-104 Trzcianne ul.Wojska Polskiego 10

3) Urząd Gminy Krypno, 19-111 Krypno Kościelne 23B

4) Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu, 19-110 Goniądz ul. Stary Rynek 23

5) Urząd Miejski  w Knyszynie, 19-120 Knyszyn ul. Rynek 39

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

8.00 – 12.00

8.00 – 12.00

8.00 – 12.00

14.00 - 18.00

13.00 – 17.00

 

Radca Prawny

Radca Prawny

Radca Prawny

Radca Prawny

Radca Prawny

 

KTO MOŻE OTRZYMAĆ NIEODPŁATNĄ POMOC PRAWNĄ

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

·            młodzież do 26 roku życia,

·            osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,

·            osoby, które ukończyły 65 lat,

·            osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

·            kombatanci, osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

·            weterani,

·            zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,

·            osoby w ciąży.

 

JAK  WYKAZAĆ  UPRAWNIENIE  DO  UZYSKANIA  NIEODPŁATNEJ  POMOCY  PRAWNEJ

·            młodzież do 26 roku życia – wykazuje uprawnienie przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość,

·            osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia – wykazuje uprawnienie przez przedłożenie oryginału lub odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art.106 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

·            osoby, które ukończyły 65 lat - wykazują uprawnienie przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość,

·            osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny – wykazują uprawnienie przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny,

·            kombatanci, osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego – wykazują uprawnienie przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

·            weterani – wykazują uprawnienie przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana poszkodowanego, o którym mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza granicami państwa,

·            zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną – wykazują uprawnienie przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z w/w okoliczności,

·            osoby w ciąży – wykazują uprawnienie przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.

 

NA  CZYM  POLEGA  NIEODPŁATNA POMOC  PRAWNA

Pomoc prawna  polega na:

·            poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,

·            wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,

·            pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym,

·            sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika   z urzędu.

 

Uprawnieni  mogą uzyskać informacje w zakresie:

·            prawa pracy,

·            przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

·            prawa cywilnego,

·            spraw karnych,

·            spraw administracyjnych,

·            ubezpieczenia społecznego,

·            spraw rodzinnych,

·            prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Nieodpłatna pomoc prawna dla osób w ciąży jest udzielana w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

Udzielanie porad odbywa się wg kolejności zgłoszeń. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej może ustalić inną kolejność z ważnych powodów. Osoby w ciąży obsługiwane są poza kolejnością.

Metryka strony

Udostępniający: Barbara Maciorowska - Sekretarz Powiatu

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Maciorowska - Sekretarz Powiatu

Data wytworzenia: 2017-02-27

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2015-11-10

Data modyfikacji: 2017-12-28

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2015-11-10