Referendum wojewódzkie

UCHWAŁA NR VI/37/07

RADY POWIATU w Mońkach

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie powołania Powiatowej Komisji w Mońkach do spraw referendum wojewódzkiego w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 62 ust. 1 w związku z art. 49 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1457) uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Powiatową Komisję w Mońkach do spraw referendum wojewódzkiego w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa zarządzonego na dzień 20 maja 2007 r.
w składzie:

1)      Irena Grygo;

2)      Łukasz Linko;

3)      Krzysztof Jabłoński;

4)      Ewelina Michniewicz;

5)      Andrzej Anszczak;

6)      Agata Juchniewicz;

7)      Waldemar Sajkowski;

8)      Tomasz Pac.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady powiatu

Elżbieta Kraszewska

 

KOMUNIKAT

Powiatowa Komisja w Mońkach do spraw referendum wojewódzkiego w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa ma siedzibę w Starostwie Powiatowym w Mońkach ul. Słowackiego 5a, tel. 085 7278805.

Agata Juchniewicz - Przewodniczący Komisji

Andrzej Anszczak - Zastępca Przewodniczącego Komisji

Metryka strony

Udostępniający: Barbara Maciorowska - Kierownik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2007-04-25

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2007-04-26

Data modyfikacji: 2007-05-07

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2007-04-26