Postanowienie Nr 25/06
Komisarza Wyborczego w Białymstoku
z dnia 28 września 2006 r.

 
w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych

 
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i art. 17 ust. 1-3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 15471) po rozpatrzeniu zgłoszeń kandydatów komitetów wyborczych na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na 12 listopada 2006 r.
postanawiam, co następuje:

 
§ 1
Powołuje się Wojewódzką Komisję Wyborczą w Białymstoku w składzie określonym w załączniku nr 1.

 
§ 2
Powołuje się Powiatowe Komisje Wyborcze w Białymstoku, w Bielsku Podlaskim, w Hajnówce, w Mońkach, w Siemiatyczach w składzie określonym w załącznikach od nr 2 do nr 6.

 
§ 3
Powołuje się Miesją Komisję Wyborczą w Białymstoku – w mieście na prawach powiatu w składzie określonym w załączniku nr 7.

 
§ 4
Powołuje się gminne i miejskie komisje wyborcze z siedzibami w gminach i miastach położonych na terenie jednostek, o których mowa w § 2, w składzie określonym w załącznikach od nr 8 do nr 55.

 
§ 5
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Komisarz Wyborczy
/-/ Jerzy Rypina

 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127)

 

 
Załącznik Nr 5
do postanowienia Nr 25/06
z dnia 28 września 2006 r.
Komisarza Wyborczego w Białymstoku

 
Powiatowa Komisja Wyborcza w Mońkach

 
Skład komisji:

1. sędzia Andrzej Kochanowski


2. Teresa Augusewicz


3. Alicja Rutkowska


4. Krystyna Laskowska


5. Wojciech Smółko


6. Andrzej Magnuszewski


7. Ewa Iwona Grochowska


8. Grażyna Masłowska


9. Grzegorz Dębkowski


 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2006-10-02

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2006-10-02

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2006-10-02