BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki
Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych

Godziny przyjęć interesantów w sprawach rzeczy znalezionych:
poniedziałek, środa, piątek w godz. 8.00 – 10.00

tel. (85) 7278800, 7278805, 7278819, fax (85) 7278829, 7278830

Zobacz ogłoszenia Biura o rzeczach znalezionych

Przedmiotem działalności Biura Rzeczy Znalezionych jest:

 1. prowadzenie postępowania w sprawach odbierania zawiadomień o znalezieniu rzeczy,
 2. przyjmowanie i przechowywanie rzeczy znalezionych na terenie powiatu monieckiego,
 3. poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru,
 4. udzielanie wyjaśnień dotyczących prowadzonych postępowań w sprawach rzeczy znalezionych, w tym informowanie zainteresowanych o posiadanych depozytach,
 5. wydawanie rzeczy znalezionych osobom uprawnionym (właścicielowi lub znalazcy),
 6. likwidacja niepodjętych depozytów.

 

Znalazca:

- najbliższej jednostce Policji powinien niezwłocznie oddać znalezioną rzecz, której posiadanie wymaga szczególnego pozwolenia: jak broń, amunicja, materiały wybuchowe albo dowód osobisty lub paszport; a jeżeli oddanie rzeczy wiązałoby się z zagrożeniem życia lub zdrowia – zawiadomić o miejscu, w którym rzecz się znajduje;

- zarządcy budynku lub pomieszczenia albo zarządcy środka transportu publicznego powinien przekazać rzeczy znalezione w budynku publicznym albo w innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności oraz rzeczy znalezione w środkach transportu publicznego;

- dzwoniąc pod nr 112 zgłosić miejsce znalezienia rzeczy należącej do grupy używek, produktów niebezpiecznych, żrących, łatwopalnych lub wybuchowych.

 

Przyjmowanie rzeczy znalezionych:

Do Biura przyjmuje się przedmioty znalezione na terenie Powiatu Monieckiego w przypadku gdy znalazca nie zna osoby uprawnionej do ich odbioru lub nie zna miejsca jej pobytu.

Do depozytu Biura przyjmuje się rzeczy znalezione na terenie Powiatu Monieckiego (w przypadku gdy znalazca nie zna osoby uprawnionej do jej odbioru lub nie zna miejsca jej pobytu), których wartość szacunkowa przekracza 100 zł, jak również:

1) pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności,
2) rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej,
3) rzeczy znalezione w budynku publicznym (np. na poczcie), innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności (np. w sali koncertowej) albo środku transportu publicznego (np. w wagonie kolejowym, autobusie) nie odebrane przez osobę uprawnioną od właściwego zarządcy, który po upływie 3 dni od dnia otrzymania rzeczy przekazuje je do Biura,
4) rzeczy, których cechy zewnętrzne lub umieszczone na nich znaki szczególnie wskazują, że stanowią one sprzęt lub ekwipunek wojskowy oraz w przypadku znalezienia dokumentu wojskowego, a w szczególności legitymacji, książeczki lub zaświadczenia wojskowego albo karty powołania. Ww. rzeczy o dokumenty zostaną niezwłocznie przekazane najbliższej jednostce organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej.
 

Wartość rzeczy ustalona zostanie w momencie jej dostarczenia na podstawie oceny przydatności do dalszego obrotu gospodarczego (ocena wizualna lub organoleptyczna).

W przypadku przekazania do biura dokumentów tj. dowodu osobistego, paszportu, dokumentów i oznakowań dotyczących pojazdów (dowodu rejestracyjnego, prawa jazdy, pozwoleń czasowych, kart pojazdów), legitymacji emeryta-rencisty, legitymacji osoby niepełnosprawnej, legitymacji szkolnej, karty bankomatowej płatniczej itp. będą one niezwłocznie przekazywane organom, które je wydały.

Znalazca ma prawo do znaleźnego od osoby uprawnionej do odbioru rzeczy znalezionej (właściciela) w wysokości do 1/10 jej wartości (Biuro Rzeczy Znalezionych nie pośredniczy przy ewentualnym dochodzeniu praw z tytułu znaleźnego).

Biuro odmawia przyjęcia w depozyt:

 1. rzeczy nie posiadających żadnej wartości lub o wartości szacunkowej nie przekraczającej 100 zł, chyba że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej;
 2. rzeczy, co do których zachodzi domniemanie, że zostały porzucone z zamiarem wyzbycia się własności;
 3. rzeczy, której posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności broń, amunicję, materiały wybuchowe albo dowód osobisty lub paszport – znalazca powinien niezwłocznie oddać znalezioną rzecz lub dokument najbliższej jednostce organizacyjnej Policji, a jeżeli oddanie rzeczy wiązałoby się z zagrożeniem życia lub zdrowia – zawiadomić o miejscu, w którym rzecz się znajduje. Jednostka organizacyjna Policji niezwłocznie zawiadamia starostę o znalezieniu rzeczy oraz znalazcy.
 4. rzeczy należących do grupy produktów niebezpiecznych, żrących, łatwopalnych lub wybuchowych – w tym przypadku zaistniały fakt należy zgłosić pod nr 112 lub 997, 998 (do Komendy Powiatowej PSP, najbliższej jednostce organizacyjnej Policji);
 5. rzeczy których przechowywanie jest niemożliwe, w szczególności z grupy używek i artykułów spożywczych;
 6. zwierząt, które zabłąkały się lub uciekły, którym opiekę zapewniają schroniska;
 7. może być przechowywana przez znalazcę.

Biuro odmawia znalazcy przyjęcia rzeczy, którą znalazł w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego, która winna być oddana na początku zarządcy budynku, pomieszczenia albo środka transportu.

Odmowa przyjęcia rzeczy przez Biuro uprawnia znalazcę lub właściwego zarządcę budynku, pomieszczenia lub środka transportu publicznego do postąpienia z rzeczą według swojego uznania.

Zasady wzywania do odbioru rzeczy znalezionych, w tym publikowanie ogłoszeń o znalezieniu rzeczy:

W przypadku ustalenia danych osoby uprawnionej do odbioru rzeczy oraz jej adresu zamieszkania albo siedziby, Biuro Rzeczy Znalezionych niezwłocznie wzywa uprawnionego do odbioru rzeczy.

W przypadku zaś braku możliwości doręczenia osobie uprawnionej wezwania do odbioru rzeczy lub gdy osoba ta jest nieznana, Biuro Rzeczy Znalezionych:
 1. gdy szacunkowa wartość rzeczy przekracza 100 zł, dokonuje wezwania na tablicy ogłoszeń przez okres roku, licząc od dnia znalezienia rzeczy, a także zamieszcza ogłoszenie o znalezieniu rzeczy w Biuletynie Informacji Publicznej;
 2. gdy szacunkowa wartość rzeczy przekracza 5.000 złotych – dodatkowo zamieszcza ogłoszenie o znalezieniu rzeczy w dzienniku o zasięgu lokalnym lub ogólnopolskim.

Wezwania, o których mowa w punkcie 1 i 2, zawierają terminy do odbioru rzeczy oraz pouczenie o skutkach nieodebrania rzeczy w wyznaczonym terminie.

Zasady wydawania rzeczy znalezionych osobom uprawnionym do ich odbioru:

Osoba uprawniona do odbioru rzeczy przed wydaniem rzeczy z depozytu, zobowiązana jest złożyć oświadczenie o zagubieniu rzeczy z uwzględnieniem czasu i miejsca zagubienia oraz jej opisu, tj. cech charakterystycznych.
Przed wydaniem rzeczy z Biura Rzeczy Znalezionych podmiot uprawniony do jej odbioru, zobowiązany jest do uiszczenia kosztów przechowywania oraz utrzymania rzeczy w należytym stanie, a także kosztów poszukiwania.
Po wydaniu rzeczy osobie uprawnionej Biuro Rzeczy Znalezionych niezwłocznie zawiadamia znalazcę, który zażądał znaleźnego, o wydaniu rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru oraz o jej adresie zamieszkania albo siedzibie. Zawiadomienie wysyła się na adres zamieszkania wskazany w wydanym znalazcy Protokole-Poświadczeniu.

Zasady wydawania rzeczy znalezionych znalazcom:
W przypadku, gdy rzecz znaleziona nie zostanie odebrana przez osobę uprawnioną do jej odbioru w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania do odbioru – w ciągu dwóch lat od dnia znalezienia rzeczy, Biuro Rzeczy Znalezionych zawiadamia o tym znalazcę oraz wzywa go do odbioru rzeczy w określonym terminie (nie krótszym jednak niż 2 tygodnie), z pouczeniem, że w przypadku nieodebrania rzeczy we wskazanym terminie jej właścicielem staje się Powiat Moniecki.
Wydanie rzeczy znalazcy nastąpi po wcześniejszym poinformowaniu znalazcy o kosztach przechowywania i utrzymania rzeczy w należytym stanie oraz o kosztach poszukiwania osoby uprawnionej do odbioru rzeczy, a także po uiszczeniu przez znalazcę tych kosztów – o ile wystąpiły.
Znalazcy, który rzecz odebrał Biuro Rzeczy Znalezionych wydaje zaświadczenie stwierdzające upływ terminów przechowywania rzeczy oraz zawierające informację o wydaniu rzeczy.
Rzecz nie może być wydana znalazcy, jeżeli stanowi zabytek lub materiał archiwalny.

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizayjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2015-11-04

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2015-11-04

Data modyfikacji: 2021-10-14

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2015-11-04