OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr 104121 B we wsi Jaski.

Na podstawie art. 49 oraz 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194) zawiadamiam,
że w dniu 3 lutego 2010 r. na wniosek Gminy Mońki zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr 104121 B we wsi Jaski.
Zgodnie z wnioskiem inwestycja będzie realizowana na terenie m. Jaski Gmina Mońki, na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami działek:
180 (180/1, 180/2, 180/3, 180/4, 180/5, 180/6, 180/7), 129/2 (129/5, 129/6), 130/2 (130/3, 130/4), 111/6 (111/8, 111/9), 111/7 (111/10, 111/11), 113/3 (113/5, 113/6), 132/1 (132/5, 132/6), 133/3 (133/4, 133/5), 185, 139 (139/1, 139/2) – obręb Jaski.
(oznaczenie: przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi; w nawiasie numery działek po podziale; tłustym drukiem zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycję)
Zgodnie z art.49 kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym, po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
Informuje się, że w terminie 21 dni, licząc od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia o wszczęciu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i zgłosić ewentualne uwagi i wnioski co do zebranych dowodów i materiałów oraz uzyskać wyjaśnienia w sprawie w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Mońkach, ul. Słowackiego 5a, pok. 105 w dniach: poniedziałek – piątek 9:00 – 15:00. Po upływie wskazanego terminu zostanie wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr 104121 B we wsi Jaski.

Z up. Starosty
mgr inż. Barbara Maciorowska
Kierownik Wydziału organizacyjnego i Spraw Społecznych

Metryka strony

Udostępniający: Z upoważnienia Starosty - Barbara Maciorowska Kierownik Wydziału Oragnizacyjnego i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2010-02-22

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2010-02-22

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2010-02-22

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2010-02-22