OBWIESZCZENIA STAROSTY MONIECKIEGO, WOJEWODY PODLASKIEGO I INNE

 

OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W BIAŁYMSTOKU PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE informujące, że skarga wraz z odpowiedzią została przekazana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W BIAŁYMSTOKU PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE informujące o wpłynięciu skargi

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że została wydana decyzja nr 2/2021 o zmianie decyzji ZRID Nr 1/2020 z dnia 02.03.2020r. o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie odcinka drogi powiatowej nr 1841B na odcinku od drogi wojewódzkiej 671 w kierunku Długołęki w km 0+000,95 - 0,308,30.

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO  informujące o wydaniu decyzji Nr 7/2021 z dnia 18.02.2021r. zezwalającej na rozbiórkę linii napowietrznej SN-15kV wraz z rozbiórką napowietrznej stacji transformatorowej, zlokalizowanych na działkach położonych w obrębie ewidencyjnym: Rybaki, gm. Mońki i Owieczki, Downary, gm. Goniądz

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO z dnia 16.02.2021r. informujące o wszczęciu postępowania na wniosek PGE Dystrybucja S.A. dotyczącym pozwolenia na rozbiórkę elektroenergetycznej linii napowietrznej SN-15kV oraz stacji transformatorowej słupowej SN/nN (stanowiące jedną całość), zlokalizowanych na działkach położonych w obrębie ewidencyjnym Chojnowo i Mroczki, gm. Trzcianne

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 09.02.2021 r. została wydana decyzja Starosty Monieckiego udzielająca pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego - obory 125DJP wraz z budową podziemnych kanałów na gnojowicę o poj. 1800 m3 i budowę zbiornika na nieczystości ciekłe o poj. 10m3 na działce położonej w obrębie wsi Mociesze, gm. Jaświły

OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W BIAŁYMSTOKU PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE informujące o zmianie terminu załatwienia sprawy dotyczącej udzielenia Gminie Mońki pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną t.j. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ze zlewni ulic i terenów do nich przyległych w mieście Mońki do cieku Targonka, gm. Mońki.

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące o wydaniu decyzji Nr 2/2021 z dnia 20.01.2021r. zezwalającej na rozbiórkę linii napowietrznej Sn 15kV, zlokalizowanej na działkach położonych w obrębie ewidencyjnym: Rybaki i Zblutowo, gm. Mońki.

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie rozbiórki linii napowietrznej SN-15kV wraz z rozbiórką napowietrznej stacji transformatorowej, na działkach położonych w obrębie: 0029 Rybaki, gm. Mońki, 5331 Owieczki, gm. Goniądz, 0005 Downary, gm. Goniądz

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące o wydaniu decyzji Nr 1/2021 udzielającej pozwolenia na rozbiórkę linii napowietrznych SN-15kV, linii napowietrznych nN-0,4kV oraz słupowych stacji transformatorowych SN/nN, na działkach położonych w obrębie miasta Mońki.

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Nr 1/2020 z dnia 02.03.2020r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące o wydaniu decyzji Nr 1/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej od ul. Rumiankowej do działki gminnej nr geod. 1445/4 w m. Mońki, gm. Mońki

OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W BIAŁYMSTOKU, PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE informujące  wydaniu decyzji, mocą której uchylono w części zaskarżoną decyzję, a w pozostałym zakresie utrzymano w mocy decyzję udzielającą ZGKiM w Mońkach Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegająćą na wprowadzaniu oczyszczonych ścieków komunalnych z miejskich oczyszczalni ścieków w Mońkach do wód ścieku Targonka dwoma wylotami urządzeń kanalizacyjnych.

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące o wszczęciu postępowania dotyczącego pozwolenia na rozbiórkę linii napowietrznej SN-15kV, zlokalizowanej na działkach położonych w obrębie 0029 Rybaki oraz 0036 Zblutowo, gm. Mońki

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące o wszczęciu postępowania dotyczącego pozwolenia na rozbiórkę sieci napowietrznej SN-15kV, linii napowietrznych nN-0,4kV oraz słupowych stacji transformatorowych SN/nN w m. Mońki

OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W BIAŁYMSTOKU, PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKI informujące  o zmianie terminu załatwienia sprawy dotyczącej udzielenia Gminie Mońki pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ze zlewni ulic i terenów do nich przyległych w mieście Mońki, z łącznej powierzchni zlewni 88,2 ha, do cieku Targonka.

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej od ul. Rumiankowej do działki nr geod. 1445/5 w m. Mońki

OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W BIAŁYMSTOKU, PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO informujące  o  odwołaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowrj w Mońkach Sp. z o.o. od decyzji i wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące o wydaniu decyzji Nr 6/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 1368B odcinka połozonego na terenie Gminy Krypno, odcinek: Krypno Kościelne - Zastocze - Peńskie - gr. Gminy w km 0+014,5 - 2+962,8; 3+462,8 - 6+651,1; 6+677,2 - 8+389,5

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Wykonanie scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym na obiekcie Szpakowo, Rutkowskie Duże, Rutkowskie Małe, Mociesze - działka nr 297/4,282, Starowola - działka nr 16,69, Krzeczkowo - działka nr 1.

OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W BIAŁYMSTOKU, PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE informujące  o zmianie terminu (do dnia 30.11.2020 r.) załatwienia sprawy dotyczącej udzielenia Gminie Mońki pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ze zlewni ulic i terenów do nich przylegających w mieście Mońki, z łącznej powierzchni zlewni 88,2 ha, do cieku Targonka.

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że zostały skompletowane akta sprawy dotyczące toczącego się postępowania administracyjnego z urzędu

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 1368B odcinka położonego na terenie Gminy Krypno, odcinek: Krypno Kościelne - Zastocze - Peńskie - gr. Gminy w km 0+014,5 - 2+962,8 - 3+462,8 - 6+651,1; 6+677,2 - 8+389,5

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przystąpienia do oceny planowanego przedsięwzięcia - dot. scalenia gruntów na obiekcie Szpakowo, Rutkowskie Duże, Rutkowskie Małe, Mociesze

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO Nr ASI.6740.1.4.2020 z dnia 22.07.2020r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na odbudowie przepustu w miejscowości Dziękonie wraz z rozbudową i przebudową drogi gminnej nr 104120B na odcinku od km rob. 0+000,0 do km rob. 0+017,0

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące o wydaniu decyzji Starosty Monieckiego nr 25/2020 dotyczącej pozwolenia na rozbiórkę sieci napowietrznej SN-15kV w miejscowości Płochowo i Osowiec, zlokalizowanej na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi: 80, 177/1, 128, 140, 141/1, 141/2, 148/1, 150, 151/1, 152/1, 153, położonych w obrębie ewidencyjnym 5432 Płochowo oraz 765, 762, 761, 760, 748, 742, 741, 740, 737, 739, 717, 351, 348, 347, 346, 345 i 352, położonych w obrębie ewidencyjnym 3331 Osowiec, gm. Goniądz.

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że została wydana decyzja Starosty Monieckiego Nr 196/2020 z dnia 21.07.2020r. udzielającą P. Dariuszowi Minkiewicz pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego - tuczarni na rusztach o obsadzie 179,2DJP, zbiornika na nieczystości ciekłe o poj. 9,5m3 i dwie płyty fundamentowe o pow. 9,0m2 każda pod silosy paszowe typu "MICHAŁ" model H514/6 o ładowności 26,7 ton, na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi: 94/18 i 94/19, położonych we wsi Kropiwnica, gm. Mońki.

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące o wydaniu decyzji Starosty Monieckiego nr 23/2020 dotyczącej pozwolenia na rozbiórkę linii napowietrznej w miejscowości Łazy, zlokalizowanej na działkach położonych w obrębie ewidencyjnym 0010 Łazy, gm. Goniądz

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące o wydaniu decyzji Starosty Monieckiego nr 22/2020 dotyczącej pozwolenia na rozbiórkę sieci napowietrznej SN 15kV na odcinku A-C, B-D i E-F oraz słupowych stacji transformatorowych SN/nN 15/0,4kV w miejscowości Owieczki, Downary oraz Łazy, gm. Goniądz

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że została wydana decyzja Starosty Monieckiego nr 4/2020 o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Hugo Kołłątaja w Mońkach na odcinku 394,64m wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Obwieszczenia Wojewody Podlaskiego AB-II.7821.8.2020.UŁ z dnia 6 lipca 2020r. zawiadamiające, że Wojewoda Podlaski postanowieniem z dnia 6 lipca 2020 r. stwierdził uchybienie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Starosty Monieckiego z dnia 13 marca 2020 r. Nr 2/2020 udzielającej Zarządowi Powiatu Monieckiego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 1412B /Mońki-Potoczyzna-Krzeczkowo-Rutkowskie Duże-Jaświły/ na odcinku 0+000 do 2+024,30 oraz rozbudowie drogi powiatowej Nr 1354B /Rutkowskie Duże-Bagno-Starowola-Jasionóweczka/ na odcinku w km 0+000 do 0+439,20 w miejscowości Rutkowskie Duże, gm. Jaświły

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO o wszczęciu postępowania dotyczącego pozwolenia na rozbiórkę sieci napowietrznej SN-15kV w m. Płochowo, Osowiec, gm. Goniądz

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek: PGE Dystrybucja S. A., z siedzibą: ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, dotyczącego pozwolenia na rozbiórkę linii napowietrznej w miejscowości Łazy, na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi: 557/7, 1533/1, 557/3, 577/31, 577/2, 577/32, 577/33, 578/2, 578/3, 1538, 580/5, 580/6, 581/1, 588, 1626, 686, 697/3, 697/4, 1544, 698/1, 698/2, 698/6, 698/7, 1627 i 708/7, gm. Goniądz.

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na odbudowie przepustu w miejscowości Dziękonie wraz z rozbudową i przebudową drogi gminnej nr 104120B na odcinku od km rob. 0+000,0 do km rob. 0+017,0

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek: PGE Dystrybucja S. A., z siedzibą: ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, dotyczące pozwolenia na rozbiórkę sieci napowietrznej SN 15kV na odcinku A-C, B-D i E-F oraz słupowych stacji transformatorowych SN/nN 15/0,4kV w miejscowości Owieczki, Downary oraz Łazy, gm. Goniądz

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO wydana została decyzja nr 18/2020 udzielająca pozwolenia na rozbiórkę napowietrznych linii SN-15kV: Knyszyn-Krynice TV, Knyszyn-Telza, Knyszyn-PGR wraz z rozbiórką słupowej stacji transformatorowej ST11-151 Cegielnia, zlokalizowanych na działkach w obrębach Knyszyn, Knyszyn-Zamek, oraz Grądy, Poniklica, Wodziłówka), gm. Knyszyn.

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że wydana została decyzja nr 17/2020 udzielająca pozwolenia na rozbiórkę sieci elektroenergetycznej w Osowcu gm. Goniądz

OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W BIAŁYMSTOKU, PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE  informujące  o zmianie terminu załatwienia sprawy dotyczącej udzielenia Gminie Mońki pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ze zlewni ulic i terenów do nich przylegających w mieście Mońki, z łącznej powierzchni zlewni 88,2 ha, do cieku Targonka.

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że zostało wszczęte postępowanie nr ASI.6740.1.3.2020 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na ul. Hugo Kołłątaja w Mońkach

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek PGE Dystrybucja S.A. dotyczącego pozwolenia na rozbiórkę sieci elektroenergetycznej SN15kV i nN0,4kV w miejscowości Osowiec, gm. Goniądz

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące o wydaniu decyzji Nr 3/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 1398B od drogi wojewódzkiej Nr 671 - Zofiówka - Nowiny Kasjerskie - Nowiny Zdroje - Krasne Małe - droga krajowa Nr 8

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące pozwolenia na rozbiórkę napowietrznych linii SN‑15kV: Knyszyn-Krynice TV, Knyszyn-Telza, Knyszyn-PGR wraz z rozbiórką słupowej stacji transformatorowej ST11-151 Cegielnia, zlokalizowanych na działkach w obrębie Grądy, Poniklica, Wodziłówka oraz Knyszyn-Zamek gm. Knyszyn i w mieście Knyszyn.

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 10.04.2020r. została wydana decyzja Starosty Monieckiego nr 11/2020 udzielająca dla PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą przy ul. Grabarskiej 21A, 20-340 Lublin pozwolenia na rozbiórkę linii napowietrznej SN-15kV i słupowej stacji transformatorowej, zlokalizowanych na działkach położonych w obrębie 0002 Czechowizna oraz 0054 Knyszyn, gm. Knyszyn.

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO  informujące, że została wydana decyzja nr 8/2020 dla PGE Dystrybucja S.A. na rozbiórkę sieci elektroenergetycznej eS w miejscowości Łazy i Szafranki gm. Goniądz.

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 25.03.2020 r. została wydana decyzja Starosty Monieckiego nr 7/2020 udzielająca PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin pozwolenia na rozbiórkę sieci elektroenergetycznej SN-15kV, zlokalizowanej na działkach położonych w obrębie miasta Mońki.

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 17.03.2020 r. została wydana decyzja Starosty Monieckiego nr 5/2020 udzielająca dla PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą przy ul. Grabarskiej 21A, 20-340 Lublin pozwolenia na rozbiórkę linii napowietrznej SN15kV, słupowych stacji transformatorowych i linii napowietrznej nn0,4kV, zlokalizowanych na działkach położonych w obrębie 0002 Czechowizna oraz 0054 Knyszyn, gm. Knyszyn.

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 1398B od drogi wojewódzkiej Nr 671 - Zofiówka - Nowiny Kasjerskie - Nowiny Zdroje - Krasne Małe - droga krajowa Nr 8

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 1412B /Mońki - Potoczyzna - Krzeczkowo - Rutkowskie Duże - Jaświły/ oraz rozbudowie drogi powiatowej Nr 1354B /Rutkowskie Duże - Bagno - Starowola - Jasionóweczka/ w miejscowości Rutkowskie Duże

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne dotyczące wydania pozwolenia na rozbiórkę linii napowietrznej SN15kV i słupowej stacji transformatorowej w Czechowiźnie gmina Knyszyn.

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że wydana została decyzja nr 3/2020 zezwalająca na rozbiórkę linii napowietrznej SN 15kV, słupowych stacji transformatorowych, linii napowietrznej nn 0,4kV, na działkach położonych w obrębie Hornostaje, gm. Mońki.

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że wydana została decyzja nr 50/2020 na budowę sieci elektroenergetycznej (modernizacji linii napowietrznej SN Mońki- Os. Maliny Etap 3 w Mońkach

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że wydana została decyzja nr 49/2020 na budowę sieci elektroenergetycznej (modernizacji linii napowietrznej SN Mońki- Os. Maliny Etap 7 cz.1) w Mońkach

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że wydana została decyzja nr 46/2020 na budowę sieci elektroenergetycznej (modernizacji linii napowietrznej SN Mońki- Os. Maliny Etap 5) w Mońkach

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że została wydana decyzja nr 1/2020 o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1841B na dz. geod. 59/1, 182/1, 102/1 w Krypnie Kościelnym w kierunku Długołęki.

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujace, że została wydana decyzja Starosty Monieckiego Nr 43/2020 zatwierdzająca projekt budowy i udzielająca pozwolenia na budowę obory ze zbiornikiem na gnojowicę we wsi Kramkówka Duża gm Goniądz.
OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że została wydana decyzja Starosty Monieckiego Nr 2/2020 zatwierdzająca projekt rozbiórki i udzielająca pozwolenia na rozbiórkę sieci elektroenergetycznej SN15kV i nn0,4kV we wsi Wojtówstwo i Mierkienniki, gm. Goniądz.
OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące pozwolenia na rozbiórkę sieci elektroenergetycznej SN-15kV, stacji transformatorowej i linii napowietrznej nN, na działkach położonych w Czechowiźnie i Knyszynie
OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące pozwolenia na rozbiórkę sieci elektroenergetycznej w miejscowości Łazy i Szafranki, gm. Goniądz
OBWIESZCZENIE STAROSTY MONEICKIEGO informujące, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące pozwolenia na rozbiórkę sieci elektroenergetycznej SN-15kV, na działkach położonych w Mońkach

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że została wydana decyzja Starosty Monieckiego Nr 8/2020 zatwierdzająca projekt rozbiórki i udzielająca pozwolenia na rozbiórkę sieci elektroenergetycznej SN15kV i nn0,4kV we wsi Wojtówstwo i mieście Goniądz.

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące pozwolenia na rozbiórkę linni napowietrznej SN 15kV, słupowych stacji transformatorowych, linii napowietrznej nn 0,4kV w obrębie Hornostaje, gm. Mońki
OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące pozwolenia na rozbiórkę sieci elektroenergetycznej SN 15kV/nN0,4kV, linii SN Osowiec - Dawidowizna za rozłącznikiem R 11-696, w obrębie Mierkienniki i Wojtówstwo, gm. Goniądz
OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie odcinka drogi powiatowej w Krypnie Wielkim
OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej w m. Rutkowskie Duże
OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek: PGE Dystrybucja S. A., z siedzibą: ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w imieniu której działa pełnomocnik, dotyczące pozwolenia na budowę budowę sieci elektroenergetycznej (modernizacji linii napowietrznej SN Mońki – Osiedle Maliny Etap 3), położonych w obrębie miasta Mońki
OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące pozwolenia na budowę sieci elektroenergetycznej (modernizacji linii napowietrznej SN Mońki – Osiedle Maliny Etap 7, cz.1),  w obrębie miasta Mońki
OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące pozwolenia na budowę sieci elektroenergetycznej (modernizacji linii napowietrznej SN Mońki – Osiedle Maliny Etap 5), w obrębie miasta Mońki.
OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące pozwolenia na rozbiórkę sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nn 0,4kV, zlokalizowanej na działkach położonych w obrębie Wojtówstwo (5332 Wojtówstwo) oraz na działkach położonych w obrębie Goniądz (0001 Goniądz), gm. Goniądz
OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że została wydana decyzja Starosty Monieckiego Nr 338/2019 udzielająca pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego - obory o obsadzie 114 DJP z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę - obręb wsi Zblutowo, gmina Mońki
Obwieszczenie Starosty Monieckiego w sprawie wydania decyzji Nr 25/2019 z dnia 04.12.2019r. dla PGE Dystrybucja S. A., z siedzibą: ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin,  dotyczącej pozwolenia na rozbiórkę elektroenergetycznej linii napowietrznej SN-15kV, zlokalizowanej na działkach położonych w obrębie Romejki (0015 Romejki) i w obrębie Jaświły (0010 Jaświły), gm. Jaświły.
Obwieszczenie Starosty Monieckiego w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek: PGE Dystrybucja S. A., z siedzibą: ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin,  dotyczącego pozwolenia na rozbiórkę elektroenergetycznej linii napowietrznej SN- 15kV, zlokalizowanej na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi: 214, 16/1, 16/2, położonych w obrębie Romejki (0015 Romejki), na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi:  521, 328/1, 328/2, 327/2, 326, 325, 324, 323/2, 323/1, 322/1, 322/2, 321, 320, 319, 318, 317, 316/1, 316/2, 315, 314/1, 314/2, 313, 312/2, 312/1, 311, 310, 308/1, 307/1, 306/1, 305, 520, 296/1, 295/1, położonych w obrębie Jaświły (0010 Jaświły), gm. Jaświły
Obwieszczenie Starosty Monieckiego informujące, że została wydana decyzja Starosty Monieckiego Nr 278/2019 dotycząca pozwolenia na budowę elektrowni słonecznej o mocy do 1MW wraz z kablami sterowania, telekomunikacyjnymi, stacji transformatorowej nN/SN oraz niezbędnych urządzeń telekomunikacyjnych - Mońki 1 w obrębie ewidencyjnym miasta Mońki
Obwieszczenie Starosty Monieckiego informujące, że została wydana decyzja Starosty Monieckiego Nr 277/2019 dotycząca pozwolenia na budowę elektrowni słonecznej o mocy do 1MW wraz z kablami sterowania, telekomunikacyjnymi, stacji transformatorowej nN/SN oraz niezbędnych urządzeń telekomunikacyjnych - Mońki 2 w obrębie ewidencyjnym miasta Mońki
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 11 października 2019 r. zawiadamiające, że sprawa dot. udzielenia Gminie Mońki pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodą tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ze zlewni ulic i terenów do nich przyległych w mieście Mońki do cieku Targonka, gm. Mońki zostanie załatwiona w terminie do dnia 30 maja 2020 r.
OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że została wydana decyzja Starosty Monieckiego Nr 258/2019 dotycząca pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego - chlewni o obsadzie 126,28 DJP z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę i dwóch silosów paszowych w obrębie Białosuknie Przedmieście, gmina Goniądz

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 29.08.2019r. informujące, że sprawa dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego tj, odprowadzenia wód opadowych i roztopowych ze zlewni ulic i terenów do nich przyległych w mieście Mońki do cieku Targonka.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 29.08.2019r. informujące, iż sprostował oczywistą omyłkę pisarską w decyzji BI.ZUZ.2.421.310.2018 z dnia 09.08.2019r.

Obwieszczenie dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 29.08.2019r. informujące o wniesieniu odwołania od decyzji BI.ZUZ.2.421.310.2018 udzielonej ZGKiM w Mońkach.

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że została wydana decyzja Starosty Monieckiego Nr 234/2019 dotycząca pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego - chlewni o obsadzie 84 DJP z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę i dwóch silosów zbożowych w obrębie Jasionóweczka, gmina Jasionówka

OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 9.08.2019r. zawiadamiające, że udzielił Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodą tj. wprowadzanie do wód ścieków z miejskiej oczyszczalni ścieków w Mońkach.

OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 09.08.2019 r. zawiadamiające, że Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach Sp. z o.o. uzyskał pozwolenie wodnoprawne na usługę wodą tj. wprowadzanie do wód ścieków z miejskiej oczyszczalni ścieków w Mońkach

OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. wprowadzanie ścieków komunalnych z gminnej oczyszczalni ścieków do rowu wylotem zlokalizowanym na działce nr geod. 378/13 obręb Krypno Kościelne, gm. Krypno, pow. moniecki, woj. podlaskie.

OBWIESZCZENIE Starosty Monieckiego informujące że w dniu 29.07.2019r została wydana decyzja Starosty Monieckiego nr 18/2019 udzielająca dla PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą przy ul. Grabarskiej 21A, 20-340 Lublin pozwolenia na rozbiórkę elektroenergetycznej linii napowietrznej SN15kV na terenie Goniądza.

OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 03.07.2019 r. zawiadamiające, że sprawa dot. udzielenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodą tj. wprowadzanie do wód ścieków z miejskiej oczyszczalni ścieków w Mońkach zostanie załatwiona do dnia 20.08.2019 r.

OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 01.07.2019 r. zawiadamiające, że sprawa dot. udzielenie Gminie Mońki przedmiocie  pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodą tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ze zlewni ulic i terenów do nich przyległych w mieście Mońki do cieku Targonka, gm. Mońki zostanie załatwiona w terminie do dnia 30.08.2019 r.

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO z dnia 02.07.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. pozwolenia na rozbiórkę elektroenergetycznej linii  napowietrznej SN15kV Goniądz na działkach położonych w obrębie m. Goniądz, na działce położonej w obrębie wsi Łazy oraz działce położonej w obrębie Wólka Piaseczna

OBWIESZCZENIE Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mońkach Nr 5160.3.2019.JB z dnia 24 czerwca 2019 r. o odmowie wydania nakazu wykonania czynności faktycznych, w przedmiocie dotyczącym samowolnie wykonanych robót budowlanych przez Zarząd Powiatu w Mońkach przy realizacji inwestycji drogowej: przebudowa drogi powiatowej Nr 1404B Wojtówce - Jasionóweczka w km 0+000 - 6+227,83

OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 11 czerwca 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. wprowadzanie ścieków komunalnych z gminnej oczyszczalni ścieków do rowu wylotem zlokalizowanym na działce nr geod. 378/13 obręb Krypno Kościelne, gm. Krypno, pow. moniecki, woj. podlaskie.

OBWIESZCZENIE POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W MOŃKACH o skompletowaniu akt w sprawie samowolnie wykonanych robót budowlanych przy realizacji inwestycji przebudowy drogi powiatowej nr 1404B odcinek Wojtówce-Jasionóweczka

OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 20.05.2019 r. zawiadamiające, że sprawa dot. udzielenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodą tj. wprowadzanie do wód ścieków z miejskiej oczyszczalni ścieków w Mońkach zostanie załatwiona do dnia 20.07.2019 r.

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że została wydana decyzja Starosty Monieckiego nr 12/2019 dotycząca pozwolenia na rozbiórkę elektroenergetycznej linii napowietrznej SN15KV, słupowej stacji transformatorowej i linii napowietrznej nn0,4kV położonych w obrębie Łazy, gm. Goniądz

OBWIESZCZENIE POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDWLANEGO W MOŃKACH o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie samowolnych wykonanych robót budowlanych przy realizacji inwestycji przebudowy drogi powiatowej nr 1404B odcinek Wojtówce-Jasionóweczka

OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 29.04.2019 r. zawiadamiające, że sprawa dot. udzielenia Gminie Mońki  pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną zostanie załatwiona do dnia 30.06.2019 r. (TARGONKA)

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 24.0.42019 r. została wydana decyzja Starosty Monieckiego udzielająca pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego - bukaciarni ze zbiornikiem podrusztowym dla, bydła we wsi Rutkowskie Duże, gm. Jaświły

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że została wydana decyzja Starosty Monieckiego nr 6/2019 dotycząca pozwolenia na rozbiórkę elektroenergetycznej linii napowietrznej SN15KV, słupowej stacji transformatorowej i linii napowietrznej nn0,4kV położonych w obrębie Łazy, gm. Goniądz

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1351B Dolistowo Stare - Zabiele - Dzięciołowo - dr 1350B na odcinku Dolistowo Stare - Zabiele do dr woj. 670o dł. 3266,33.

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO z dnia 16.04.2019 r. zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek PGE Dystrybucja S.A. dotyczące pozwolenia na rozbiórkę elektroenergetycznej linii napowietrznej SN15KV, słupowej stacji transformatorowej i linii napowietrznej nn0,4kV położonych w obrębie Łazy, gm. Goniądz

OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 04.04.2019 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach Sp. z o.o. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodą tj. wprowadzanie do wód ścieków z miejskiej oczyszczalni ścieków w Mońkach.

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO z dnia 19.03.2019 r. zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek PGE Dystrybucja S.A. dotyczące pozwolenia na rozbiórkę elektroenergetycznej linii napowietrznej SN15KV, słupowej stacji transformatorowej i linii napowietrznej nn0,4kV położonych w obrębie Łazy, gm. Goniądz

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO z dnia 18.03.2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1351B Dolistowo Stare - Zabiele - Dzięciołowo - dr 1350B na odcinku Dolistowo Stare - Zabiele do dr woj. 670o dł. 3266,33.

OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 28.02.2019 r. zawiadamiające o prowadzeniu postępowania administracyjnego z wniosku Gminy Mońki w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodą tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ze zlewni ulic i terenów do nich przyległych w mieście Mońki do cieku Targonka, gm. Mońki i zawiadamiające o zmianie kręgu stron postępowania w przedmiotowej sprawie.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO zawiadamiające, że Wojewoda po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego 28 lutego 2019 r. wydał decyzję znak: AB-II.7821.26.2018.KG uchylającą w całości decyzję Starosty Monieckiego z dnia 6 listopada 2018 r. zmieniającą własną ostateczną decyzję z dnia 16 kwietnia 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 1404B odcinek Wojtówce - Jasionóweczka i umarzającą postępowanie pierwszej instancji w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o zmianę zezwolenia na realizajce inwestycji drogowej.

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO o zmianie decyzji ZRID Nr 1/2018 z dnia 16.04.2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 1404B odcinek Wojtówce - Jasionóweczka w km 0+000 - 6+227,83

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące o wydaniu decyzji Nr 15/2018 r. zatwierdzającej projekt rozbiórki i udzielającej  rozbiórki elektroenergetycznej linii napowietrznej SN15kV zlokalizowanej w Mońkach na osiedlu "Maliny"

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego pozwolenia na rozbiórkę elektroenergetycznej linii napowietrznej SN15kV zlokalizowanej w Mońkach na osiedlu "Maliny"

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 01.10.2018 r. została wydana decyzja Nr 280/2018 zmieniająca udzielone decyzję Nr 75/2016 pozwolenie na przebudowę drogi powiatowej nr 1398B na odcinku Zofiówka-Nowiny Kasjerskie

ObWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 01.10.2018 r. została wydana decyzja Nr 279/2018 zmieniająca udzielone decyzją Nr 74/2016 pozwolenie na przebudowę drogi powiatowej nr 1398B na odcinku Nowiny Kasjerskie-Nowiny Zdroje

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany Nr 1/2018 z dnia 16.04.2018 r. o zezwoleniu ma realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 1404B Wojtówce - Jasionóweczka

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 2628B ul. Jagiellońska w Goniądzu w km 0+000-0+562

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 13.09.2018 r. została wydana decyzja Nr 265/2018 udzielająca pozwolenia na przebudowę drogi gminnej o Nr 103435B i103384B od dr. woj. Nr 670 do m. Dolistowo Nowe

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 12.09.2018 r. została wydana decyzja Nr 264/2018 udzielająca pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego - obory z wewnętrznymi zbiornikami na gnojowicę  w miejscowości Zofiówka, gm. Knyszyn

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 11.07.2018 r. że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1841B w miejscowości Mroczki

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 03.09.2018 r. że zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji nr 75/2016 dotyczącej pozwolenia na przebudowę drogi powiatowej Nr1398B na odcinku Zofiówka - Nowiny Kasjerskie

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 03.09.2018 r. że zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji nr 74/2016 dotyczącej pozwolenia na przebudowę drogi powiatowej Nr1398B na odcinku Nowiny Kasjerskie - Nowiny Zdroje

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 1413B Potoczyzna (od dr. 1412B) Waśki - Sikory - Dudki - Guzy - do dr. 1407B  w km 0+000-0+922

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu ma realizację inwestycji drogowej ASI.6740.5.8.2018 z dnia 22.08.2018r. polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 2628B - ul. Jagiellońska w Goniądzu w km 0+000-0+562

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1220B Jasionowo - Dolistowo Stare- do drogi woj. Nr 670

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące o wydaniu decyzji o zezwoleniu ma realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1841B w miejscowości Mroczki

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu ma realizację inwestycji drogowej ASI.6740.5.7.2018 z dnia 03.08.2018r. polegającej na rozbudowie skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1841B w miejscowości Mroczki.

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 03.08.2018 r. została wydana decyzja nr 2/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej Mroczki - Boguszki - Milewo do drogi powiatowej Nr 1363B.

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 20.07.2018 r. została wydana decyzja Nr 222/2018 udzielająca pozwolenia na budowę budynku oczyszczalni ścieków, reaktora biologicznego instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej w miejscowości  Wojszki, gm. Mońki

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr ASI.6740.5.5.2018 z dnia 16.07.2018r. polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 1413B Potoczyzna - (od dr. Nr 1412B) Waśki - Sikory - Dudki - Guzy - do dr. Nr 1407B

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 12.07.2018 r. została wydana decyzja udzielająca pozwolenia na budowę obejmującą budynek inwentarski - chlewnia ze zbiornikiem podrusztowym na gnojowicę, 2 silosy paszowe, zbiornik szczelny na nieczystości ciekłe w miejscowości Chobotki, gm. Knyszyn

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 12.07.2018 r. została wydana decyzja udzielająca pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego - obory z wewnętrznymi zbiornikami na gnojowicę we wsi Wojszki, gm. Mońki 

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr ASI.6740.5.4.2018 z dnia 27.06.2018r. polegającej na rozbudowie drogi gminnej Mroczki-Boguszewo-Milewo do dr powiatowej Nr 1363B

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr ASI.6740.5.3.2018 z dnia 14.06.2018r. polegajacej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 1220B Jasionowo (granica powiatu) - Dolistowo Stare - do dr woj. Nr 670

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że dnia 24.05.2018 r. została wydana decyzja nr 138/2018 udzielająca pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego, budynku inwentarskiego, dwóch silosów paszowych oraz podziemnego zbiornika na wodę we wsi Wojtówce gm. Knyszyn.

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO Nr ASI.6740.5.2.2018 z dnia 16 kwietnia 2018r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 1404B odcinek Wojtówce – Jasionóweczka w km 0+000 ÷ 6+227,83, zaliczonej do XIV, XXV kategorii obiektów budowlanych

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO Nr ASI.6740.5.2.2018 z dnia 14.03.2018r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 1404B odcinek Wojtówce - Jasionóweczka

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 14.12.2017 r. została wydana decyzja udzielająca pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego - obory i płyty gnojowej we wsi Kramkówka Mała, gm. Goniądz

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 8.12.2017 r. została wydana decyzja udzielająca pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego, budynku gospodarczego, 6 kurników, zbiornika na nieczystości bytowe, 6 zbiorników na gaz płynny, 12 silosów na paszę, 6 zbiorników na nieczystości ciekłe we wsi Wojszki, gm. Mońki

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 13.11.2017 r. została wydana decyzja Nr 290/2017 udzielająca pozwolenia na rozbudowę i przebudowę budynku ubojni drobiu we wsi Wojszki

OBWIESZCZENIE zawiadamiające, że w dniu 22 listopada 2017 r. o godzinie 10:00 odbędzie się w świetlicy wiejskiej wsi Brzeziny zebranie uczestników scalenia - obiektu scaleniowego "Brzeziny".

OBWIESZCZENIE zawiadamiające, że w dniu 21 listopada 2017 r. o godzinie 10:00 odbędzie się w świetlicy wiejskiej wsi Przylulanka zebranie uczestników scalenia - obiektu scaleniowego "Przytulanka i inne".

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO z dnia 15.09.2017 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w ciągu drogi powiatowej Nr 1426B wraz z przebudową infrastruktury technicznej w obrębie ewidencyjnym Krasne Stare, Gmina Jasionówka

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO z dnia 15.09.2017 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 1416B (Mońki-Goniądz)

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 14.09.2017 r. została wydana decyzja Nr 241/2017 udzielająca pozwolenia na przebudowę drogi gminnej Nr 103413B Jaświły-Mociesze

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO z dnia 14.09.2017 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 1847B (Goniądz-Downary)

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 05.09.2017 r. została wydana decyzja Nr 231/2017 udzielająca pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego - obory i płyty gnojowej w miejscowości Kramkówka Mała

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO z dnia 24.08.2017 r. informujące o wydaniu decyzji Nr 220/2017 udzielającej Monieckiej Spółdzielni Mleczarskiej w Mońkach pozwolenia na rozbudowę oczyszczalni ścieków zakładowych  eksploatowanej na potrzeby MSM wraz z doziemną zewnętrzną i wewnętrzną instalacją wodociągową, ciepłowniczą, wentylacyjną, kanalizacji sanitarnej, w tym technologicznej, zewnętrzną doziemną i wewnętrzną instalacją elektryczną, w tym oświetleniową wraz z utwardzeniem ciągów pieszo-jezdnych i placów manewrowych w m. Mońki

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO z dnia 23.08.2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 1416B (Mońki-Goniądz)

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO z dnia 16.08.2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej na terenie Gminy Jasionówka w ciągu drogi powiatowej Nr 1426B wraz z przebudową infrastruktury technicznej w obrębie ewidencyjnym Krasne Stare

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO z dnia 16.08.2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 1847B

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 09.08.2017 r. została wydana decyzja Nr 212/2017 udzielająca pozwolenia na rozbudowę budynku inwentarskiego wraz z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę w miejscowości Owieczki

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 19.05.2017 r. została wydana decyzja Nr 114/2017 udzielająca pozwolenia na rozbudowę budynku inwentarskiego - obory i zbiornika na gnojówkę we wsi Sikory

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 19.05.2017 r. została wydana decyzja Nr 113/2017 udzielająca pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego - obory i zbiornika na nieczystości ciekłe we wsi Stare Bajki

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 4.05.2017 r. została wydana decyzja Nr 100/2017 udzielająca pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego - obory we wsi Kramkówka Mała

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 2.05.2017 r. została wydana decyzja Nr 99/2017 udzielająca pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego - obory i zbiornika na gnojówkę we wsi Rutkowskie Duże

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO z dnia 5.04.2017 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Rybaki

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO z dnia 28.03.2017 r. informujące o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę kurnika, 2 silosów paszowych, zbiornika na nieczystości ciekłe we wsi Kołodzież Gmina Mońki

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO z dnia 27.02.2017 r. o wydaniu decyzji o pozwoleniu na rozbudowę i przebudowę istniejącej oczyszczalni ścieków położenej na działkach nr 192/7, 192/8, 193/4, 193/5, 194/6 położonych w obrębie miejscowości Krypno Wielkie, gm. Krypno.

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO z dnia 14.02.2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Rybaki

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO z dnia 8.02.2017 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Ołdaki

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO z dnia 29.12.2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Ołdaki

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO z dnia 16 grudnia 2016 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej w miejscowo6ci Konopczyn, gmina Mońki

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 23.11.2016 r. została wydana decyzja Nr 290/2016 udzielająca pozwolenia na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Trzciannem

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO z dnia 10.11.2016 r.  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Konopczyn

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 9.11.2016 r. została wydana decyzja Nr 285/2016 udzielająca pozwolenia na budowę instalacji  fotowoltaicznej o mocy 996,32kW w Knyszynie

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 9.11.2016 r. została wydana decyzja Nr 284/2016 udzielająca pozwolenia na budowę instalacji  fotowoltaicznej o mocy 996,32kW w Knyszynie

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 8.11.2016 r. została wydana decyzja Nr 283/2016 udzielająca pozwolenia na budowę stacji paliw płynnych i dwustanowiskowej myjni samochodowej w Mońkach

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO zawiadamiające, że został sporządzony dokument "Prognoza oddziaływania na środowisko projektu uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, dla obrębów położonych w Gminie Trzcianne na lata 2017-2026"

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 18.10.2016 r. została wydana decyzja Nr 274/2016 udzielająca pozwolenia na budowę budynku chlewni - tuczarni i zbiornika na gnojowicę we wsi Potoczyzna

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 5.10.2016 r. została wydana decyzja Nr 266/2016 udzielająca pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego - obory i zbiornika na nieczystości ciekłe we wsi Mociesze

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 15.09.2016 r. została wydana decyzja Nr 238/2016 udzielająca pozwolenia na budowę instalacji fotowoltaicznej w miejscowości Jaskra, gm. Knyszyn

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO z dnia 12.09.2016 r. o wydaniu decyzji Nr 6/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 2360B - Al. Niepodległości w Mońkach wraz z budową kanalizacji deszczowej

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO z dnia 1.09.2016 r. o wydaniu decyzji Nr 5/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 1385B /Krypno Kościelne-Ruda-Nowosiółki/

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO z dnia 12.08.2016 r.  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 2360B - Al.Niepodległości w Mońkach w km 0+000 - 0+993,54

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 10.08.2016 r. została wydana decyzja Nr 193/2016 udzielająca pozwolenia na budowę budynku masarni ze sklepem, zbiornika na nieczystości technologiczne, separatora tłuszczu zintegrowanego z osadnikiem, zbiornika na nieczystości ciekłe w miejscowości Jasionóweczka, gm. Jasionówka

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO z dnia 08.08.2016 r.  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 1385B /Krypno Kościelne-Ruda-Nowosiółki/ w km 0+000 - 4+372,70

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 02.08.2016 r. została wydana decyzja Nr 186/2016 udzielająca pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego - kurnika i 2 silosów paszowych w miejscowości Zucielec, gm. Trzcianne

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 23.06.2016 r. została wydana decyzja Nr 150/2016 udzielająca pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego - chlewni z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę i 2 silosów paszowych we wsi Krzeczkowo

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 22.06.2016 r. została wydana decyzja Nr 144/2016 udzielająca pozwolenia na budowę budynku obory we wsi Dziękonie

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 17.06.2016 r. została wydana decyzja Nr 140/2016 udzielająca pozwolenia na rozbudowę budynku obory we wsi Sobieski

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 6.06.2016 r. została wydana decyzja Nr 125/2016 udzielająca pozwolenia na budowę 2 kurników, instalacji gazu płynnego, 4 silosów paszowych we wsi Kołodzież

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 03.06.2016r. została wydania decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Wykonanie scalenia grunt6w wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym na obiekcie Przytulanka, Ciesze, Rusakii Sikory, gmina Mofiki".

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 02.06.2016r. została wydania decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Wykonanie scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym na obiekcie Brzeziny, gmina Trzcianne"

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 10.05.2016 r. zostało przprowadzone postępowanie administracyjne z urzędu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn.: "Wykonanie scalenia gruntów wraz z zagospodarowania poscaleniowym na obiekcie Przytulanka, Ciesze, Rusaki i Sikory, gmina Mońki"

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 6.05.2016 r. zostało przprowadzone postępowanie administracyjne z urzędu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn.: "Wykonanie scalenia gruntów wraz z zagospodarowania poscaleniowym na obiekcie Brzeziny, gminy Trzcianne"

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 29.04.2016 r. została wydana decyzja Nr 89/2016 udzielająca pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego - kurnika, 2 silosów paszowych we wsi Ruda

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO z dnia 26.04.2016 r. o wydaniu decyzji Nr 84/2016 udzielającej pozwolenia na przebudowę drogi gminnej Nr 103406B - droga wojewódzka Nr 670 - Mikicin (skrzyżowanie z drogą powiatową 1350B)

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO z dnia 25.04.2016 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Świerzbienie, gmina Mońki

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO z dnia 20 kwietnia 2016r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegajqcej na przebudowie drogipowiatowej Nr1408B /Jaskra - droga WOJEWODZKA Nr 671/

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 18.04.2016 r. została wydana decyzja Nr 76/2016 udzielająca pozwolenia na budowę  budynku inwentarskiego - chlewni, zbiornika na gnojowicę, 4 silosów paszowych, zbiornika szczelnego bezodpływowego na ścieki bytowe położonych w miejscowości Kropiwnica gm. Mońki

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO z dnia 15.04.2016 r. o wydaniu decyzji Starosty Monieckiego Nr 75/2016 udzielającej pozwolenia na przebudowę drogi powiatowej Nr 1398B na odcinku Zofiówka - Nowiny Kasjerskie w km 0+012,77 - 2+750,00

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO z dnia 15.04.2016 r. o wydaniu decyzji Starosty Monieckiego Nr 74/2016 udzielającej pozwolenia na przebudowę drogi Nr 1398B na odcinku Nowiny Kasjerskie - Nowiny Zdroje km 0+075,00 1+687,74

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO z dnia 12.04.2016 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Lewonie, gmina Mońki

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO zawiadamiające o wszczęciu w dniu 8 kwietnia 2016 r. z urzędu, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzjo o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Wykonanie scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym na obieckie Brzeziny, gmina Trzcianne."

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO zawiadamiające o wszczęciu w dniu 8 kwietnia 2016 r. z urzędu, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzjo o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Wykonanie scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym na obieckie Przytulanka, Ciesze, Rusaki i Sikory, gmina Mońki."

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 4.04.2016 r. została wydana decyzja Nr 62/2016 udzielająca pozwolenia na przebudowę drogi przebudowę drogi powiatowej Nr 14068: Knyszyn /od drogi krajowej Nr 65/ - Czechowizna w km 0+000,00+2+384,25 na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi: 512/1, 669/1, 664/1 , 666/1 w obrębie Czechowizna, oraz na działce ozn. nr geod. 1321/1 obręb Knyszyn.

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 4.04.2016 r. została wydana decyzja Nr 61/2016 udzielająca pozwolenia na rozbudowę zakładu przetwórstwa mięsnego we wsi Dziękonie

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 30.03.2016 r. została wydana decyzja Nr 59/2016 udzielająca pozwolenia na przebudowę drogi gminnej Nr 1033668 w miejscowości Szafranki, gm. Goniądz, (odcinek "B") w km 0+000,00+1+075,50 na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi: 350 i 377 w obrębie Szafranki, oraz na działce ozn. nr geod. 250 obręb Goniqdz

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 24.03.2016 r. została wydana decyzja Nr. 49/2016 udzielająca pozwolenia na przebudowę drogi gminnej Nr 104701B o długości 4,435km Trzcianne -Wyszowate, na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi: 362, 361, 323, 324 - obręb Wyszowate oraz na działkach: 39/2, 39/1 - obręb Nowa Wieś

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO z dnia 24.03.2016 r. o o wydaniu decyzji Nr 50/2016 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca Wójtowi Gminy Trzcianne z siedzibą w Trzciannem ul. Wojska Polskiego 10, pozwolenia na przebudowę drogi gminnej o długości 1,635km we Szorce, na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi : 695/2, 720, 289, 433, 547, 736

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO z dnia 21.03.2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Świerzbienie w km 0+000 - 0+889, gmina Mońki

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO z dnia 16.03.2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 14088 /JASKRA - DROGA WOJEWODZKA Nr 671l km (minus) - 0+019,11 - km 1+384,18 (odcinek o długości 1403,29m)

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 15.03.2016 r. została wydana decyzja Nr 32/2016 udzielająca pozwolenia na przebudowę drogi gminnej Nr 1034028 Dolistowo Stare - droga wojewódzka Nr 670 położonej we wsi Dolistowo Stare gm. Jaświły

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 14.03.2016 r. została wydana decyzja Nr 31.03.2016 udzielająca pozwolenia na budowę  budynku inwentarskiego - obory, zbiornika na nieczystości bytowe położonych w miejscowości Radzie gm. Jaświły

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO z dnia 29.02.2016 r. o o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej Mońki-Oliszki na odcinku od ul. Wyszyńskiego w Mońkach do drogi powiatowej Nr 1364B.

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO z dnia 05.02.2016  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Lewonie, gmina Mońki

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 01.03.2016 r. została wydana decyzja Nr 23/2016 udzielająca pozwolenia na budowę 4 budynków inwetarskich, budynku techniczno- socjalnego oraz 8 silosów paszowych położonych w miejscowości Wojszki gm. Mońki

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO z dnia 26.02.2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wnisek Wójta Gminy Trzcianne

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 24.02.2016 r. została wydana decyzja Nr 22/2016 udzielająca pozwolenia na budowę  budynku inwentarskiego - obory,  zbiornika krytego na gnojowicę, zbiornika na nieczystości bytowe we wsi Dzięciołowo gm. Jaświły

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 23.02.2016 r. została wydana decyzja Nr 21/2016 udzielająca pozwolenia na budowę węzła betoniarskiego w Mońkach

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 22.02.2016 r. została wydana decyzja Nr 19/2016 udzielająca pozwolenia na budowę  budynku obory, budowę zbiornika na nieczystości ciekłe we wsi Sobieski gm. Mońki

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informująca, że w dniu 09.02.2016 r. została wydana decyzja Nr 172016 udzielająca pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy DC: 552,24 kWp w miejscowości Słomianka

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO z dnia 27.01.2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 15.01.2016 r. została wydana decyzja Nr 6/2016 udzielająca pozwolenia na budowę dwóch budynków inwentarskich do hodowli brojlerów indyczych we wsi Guzy gm. Knyszyn

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 14.01.2016 r. została wydana Decyzja Nr 4/2016 udzielająca pozwolenia na przebudowę dróg gminnych we wsi Góra Nr 104745B o dl. 1441,40m oraz Nr 150526B o dł. 63,20m

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 22.12.2015 r. została wydana decyzja Nr 262/2015 udzielająca pozwolenia na przebudowę z nadbudową rozbudowę budynku ubojni we wsi Wojszki

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 10.12.2015 r. została wydana decyzja Nr 256/2015 udzielająca pozwolenia na rozbudowę budynku inwentarskiego - obory, zbiornik na nieczystości stałe we wsi Mikicin

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 9.12.2015 r. została wydana decyzja Nr 259/2015 udzielająca pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego - obory we wsi Wilamówka

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO dotyczące Prognozy oddziaływania na środowisko projektu uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla obrębów położonych w gminach Knyszyn, Mońki, Jaświły na lata 2016-2025

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 18.11.2015 r. została wydana decyzja Nr 245/2015 udzielająca pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego - chlewni i budowę szczelnego zamkniętego zbiornika na płynne odchody zwierzęce we wsi Chobotki

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 8.10.2015 r. została wydana decyzja Nr 215/2015 udzielająca pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego - kurnika, 2 silosów paszowych i instalacji gazu płynnego (2 zbiorników naziemnych) we wsi Wojszki

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 21.09.2015 r. została wydana decyzja Nr 206/2015 udzielająca pozwolenia na rozbudowę i przebudowę budynku warszatowo-garażowego z wykonaniem wewnętrznego zbiornika na gnojowicę we wsi Kulesze Chobotki

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 11.09.2015 r. została wydana decyzja Nr 204/2015 udzielająca pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego - chlewni, budowę 2 różnych typów silosów paszowych i rozbudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego we wsi Dawidowizna

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 8.09.2015 r. została wydana Decyzja Nr 201/2015 udzielająca pozwolenia na rozbudowę budynku inwentarskiego - obory, budowę 2 silosów zbożowych we wsi Długołęka

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 13.08.2015 r. została wydana Decyzja Nr 186/2015 udzielająca pozwolenia na budowę - budynku inwentarskiego - obory oraz szczelnego zamkniętego zbiornika na nieczystości ciekłe z pomieszczenia socjalnego w miejscowości Zabiele

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pozwalającej na przebudowie drogi gminnej: realacji Laskowiec - Kleszcze gmina Trzcianne

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 12.08.2015 r. została wydana Decyzja Nr 185/2015 udzielająca pozwolenia na budowę - budynku inwentarskiego - chlewni oraz 2 silosów paszowych w miejscowości Klewianka

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 20.07.2015 r. została wydana Decyzja Nr 171/2015 udzielająca pozwolenia na budowę - budynku inwentarskiego - obory oraz szczelnego zamkniętego zbiornika na nieczystości ciekłe z pomieszczenia zlewni mleka w miejscowości Lewonie

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKEIGO informujące, że w dniu 16.07.2015 r. została wydana Decyzja Nr 170/2015 udzielająca pozwolenia na budowę - budynku inwentarskiego - obory oraz szczelnego zamkniętego zbiornika na nieczystości ciekłe z pomieszczenia zlewni mleka w miejscowości Kruszyn

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKEIGO informujące, że w dniu 12.12.2014 r. została wydana decyzja udzielająca pozwolenia na budowę - budynku inwentarskiego, 2 zbiorników szczelnych na płynne odchody zwierzęce i 3 silosów paszowych

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 20.08.2014 r. została wydana decyzja udzielająca pozwolenia na budowę 2 budynków inwentarskich - kurników i 4 silosów paszowych położonych w obrębie wsi Owieczki, gm. Goniądz

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 14.08.2014 r. została wydana decyzja udzielająca pozwolenia na budowę elektrociepłowni na biogaz we wsi Krypno Wielkie, gm. Krypno 

OBWIESZCZENIA STAROSTY MONIECKIEGO z dnia 22 maja 2014 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów uproszczonych planów urządzenia lasów dla obrębów ewidencyjnych: Bagno, Bobrówka, Brzozowa, dzięciołow, Gurbicze, Jadeszki, Jaświłki, Jaświły, Mikicin, Mociesze, Moniuszki, Romejki w gminie Jaświły oraz dla obrębu ewidencujnego Kolonia Boguszewo w gminie Trzcianne, dla obębów ewidencyjnych gminy Knyszyn tj. Nowiny Kasjerskie, Nowiny Zdroje i m. Knyszyn, Chobotki, Chechowizna, Guzy, Jaskra, Kalinówka Kościelna, Knyszyn Zamek, Ogrodniki, Wojtówce, Zofiówka w gm. Knyszyn, oraz dla obębów ewidencyjnych: Boguszewo, Ciesze, czekołdy, Dudki, Dzieżki, Dziękonie, Hornostaje, Jaski, Koleśniki, Kołodzież, Konopczyn, Kosiorki, Kropiwnica, Krzeczkowo, Kuczyn, Lewonie, Łupichy, Magnusze, Masie, Mejły, Moniuszeczki, Oliszki, Ołdaki, Potoczyzna, Przytulanka, Pyzy, Rusaki, Rybaki, Sikory, Sobieski, Świerzbienie, Waśki, Wojszki, Zalesie, Zblutowo, Znoski, Żodzie, Dudki Kolonia,, m. Monki w gmienie Mońki.

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie zaprzestania prowadzenia i aktualizacji mapy ewidencyjnej w formie analogowej dla niektórych obszarów powiatu monieckiego

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO z dnia 23 września 2013 r. w sprawie zaprzestania prowadzenia i aktualizacji mapy ewidencyjnej i zasadniczej w formie analogowej dla niektórych obszarów powiatu monieckiego

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO z dnia 18 czerwca 2012 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO informujące, że w dniu 19.07.2010 r. została wydana decyzja udzielająca pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego - kurnika we wsi Ruda, gm. Krypno 

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr 104121 B we wsi Jaski.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - Inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2020-09-30

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2010-02-11

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2021-03-03

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2016-08-12