Ogłoszenia o konkursach ofert dla organizacji pozarządowych

Wyniki konkursu w sprawie powierzenia organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego obejmującego prowadzenie jednego punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Monieckim w 2021 r.

Po zapoznaniu się z protokołem komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego obejmującego prowadzenie jednego punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Monieckim w 2021r. Zarząd Powiatu (podejmując w dniu 26.11.2020 r. uchwałę Nr 116/217/20):

1) dokonał wyboru oferty Caritas Archidiecezji Białostockiej, 15-077 Białystok ul. Warszawska 32 na realizację zadania publicznego obejmującego prowadzenie jednego punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Monieckim w 2021r.

2) udzielił Caritas Archidiecezji Białostockiej, 15-077 Białystok ul. Warszawska 32 dotacji w wysokości do 64 020 zł brutto, w tym:

a) 60 060,00 zł na prowadzenie jednego punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie,

b) 3 960,00 zł na edukację prawną.

Szczegółowe zasady realizacji zadania oraz jego rozliczenia zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Zarządem Powiatu w Mońkach a realizatorem zadania.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z uchwałą Nr 111/206/20 Zarządu Powiatu w Mońkach z dnia 29 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego obejmującego prowadzenie jednego punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Monieckim w 2021 r.

ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego obejmującego prowadzenie jednego punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Monieckim w 2021r.

Załącznik do ogłoszenia:

KARTA OCENY OFERTY w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego, polegającego na prowadzeniu punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

 

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*/ OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*, O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 1*/ 2* USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)


 

Zgodnie z uchwałą Nr 111/207/20 Zarządu Powiatu w Mońkach z dnia 29 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Monieckim w 2021 roku  ogłasza się nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Monieckim w 2021 r.

OGŁOSZENIE

o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych
ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej
prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na
udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego w Powiecie Monieckim w 2021 r.

 Zarząd Powiatu w Mońkach zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z póżn. zm.) - dalej powoływanej jako u.d.p.p.w., do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Monieckim w 2021 roku.

 1. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 u.d.p.p.w., biorących udział w konkursie.
 2. Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na członka komisji konkursowej i przesłanie go w terminie do dnia 16 listopada 2020r. drogą pocztową na adres Starostwa Powiatowego w Mońkach 19-100 Mońki ul. Słowackiego 5a (liczy się data wpływu do Starostwa) lub bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta, parter Starostwa Powiatowego w Mońkach, 19-100 Mońki ul. Słowackiego 5a.
 3. Formularze zgłoszeniowe, które zostaną złożone po wyznaczonym terminie, nie będą brane pod uwagę.
 4. Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 u.d.p.p.w., z ramienia których podmiot występuje.
 5. W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 u.d.p.p.w. dokona Zarząd Powiatu w Mońkach w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas prac w charakterze członka komisji konkursowej.
 6. W przypadku, gdy w wyniku otwartego naboru na członka Komisji Konkursowej nie zostanie wyłoniona reprezentacja sektora organizacji pozarządowych i podmiotów zrównanych, komisja będzie działała bez udziału ww. osób zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

       Starosta

mgr Błażej Buńkowski

Klauzula informacyjna wynikająca z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016, 119, s. 1, sprost. Dz. Urz. UE L 2018, 127, s.2), zwanego w skrócie „RODO".

Zgodnie z arl. 13 ust. I i 2 RODO Organizator Konkursu informuje, że:

 1. Administratorem danych jest Starosta Moniecki, Starostwo Powiatowe w Mońkach, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki.
 2. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 888050176, e-mail:rodo@monki.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego i zawarcia umowy na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukację prawną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO, zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.).
 4. Dane osobowe zostaną udostępnione członkom komisji konkursowej, innym uczestnikom konkursu oraz podmiotom, którym dane zostały powierzone do przetwarzania.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 25 lat, a po tym okresie zostaną poddane ocenie przydatności przez Archiwum Państwowe.
 6. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do dostępu oraz sprostowania danych osobowych (skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyników konkursu oraz nie może naruszać integralności protokołu i jego załączników), usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy zajdzie podejrzenie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podanie danych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, a ich niepodanie skutkować będzie odrzuceniem oferty lub niepodpisaniem umowy.
 9. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 - formularz zgłoszenia kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 do udziału w komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Monieckim w 2021 r.

 

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Maciorowska - Sekretarz Powiatu

Data wytworzenia: 2018-12-13

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2015-10-23

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2020-11-30

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2015-10-23