Konkursy i rozstrzygniecia konkursów

Wyniki konkursu na realizację zadania publicznego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 w Powiecie Monieckim

Po zapoznaniu się z protokołem komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert zadania publicznego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 w Powiecie Monieckim Zarząd Powiatu w Mońkach podejmując w dniu 30.03.2023 r. uchwałę Nr 271/465/23:

 • dokonał wyboru oferty Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego Słowackiego 5a, 19 – 100 Mońki na realizację zadania publicznego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 w Powiecie Monieckim;
 • udzielił Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego ul. Słowackiego 5a, 19 – 100 Mońki dotacji w wysokości 1 764 273,00 zł (słownie: jeden milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy zł 00/100).

Szczegółowe zasady realizacji zadania oraz jego rozliczenia zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Zarządem Powiatu w Mońkach a realizatorem zadania.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z uchwałą Nr 266/448/23 Zarządu Powiatu w Mońkach z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 w Powiecie Monieckim.

Ogłasza się nabór na kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 w Powiecie Monieckim.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z uchwałą Nr 264/446/23 Zarządu Powiatu w Mońkach z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 w Powiecie Monieckim.

Ogłasza się otwarty konkurs na realizację zadania publicznego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 w Powiecie Monieckim.

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO* / OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*, O KTÓREJ MOWA W ART. 14 UST. 1* / 2* USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2018 R. POZ. 450, Z PÓŹN. ZM.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyniki konkursu na realizację zadań publicznych Powiatu Monieckiego w 2023 roku w zakresie kreowania produktów turystycznych charakterystycznych dla powiatu i regionu.

Po zapoznaniu się z protokołem komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Monieckiego w 2023 roku w zakresie kreowania produktów turystycznych charakterystycznych dla powiatu i regionu Zarząd Powiatu w Mońkach podejmując w dniu 23.02.2023 r. uchwałę Nr 264/445/23:

 • dokonał wyboru oferty Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego Słowackiego 5a, 19 – 100 Mońki na realizację zadań publicznych w roku 2023 z zakresu kreowania produktów turystycznych charakterystycznych dla powiatu i regionu;
 • udzielił Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego ul. Słowackiego 5a, 19 – 100 Mońki dotacji w wysokości do 25 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

Szczegółowe zasady realizacji zadania oraz jego rozliczenia zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Zarządem Powiatu w Mońkach a realizatorem zadania.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z uchwałą Nr 258/432/23 Zarządu Powiatu w Mońkach z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Monieckiego w 2023 roku z zakresu kreowania produktów turystycznych charakterystycznych dla powiatu i regionu.

Ogłasza się nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Monieckiego w 2023 roku z zakresu kreowania produktów turystycznych charakterystycznych dla powiatu i regionu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z uchwałą Nr 258/431/23 Zarządu Powiatu w Mońkach z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Monieckiego w 2023 roku z zakresu kreowania produktów turystycznych charakterystycznych dla powiatu i regionu.

Ogłasza się otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Powiatu Monieckiego w 2023 roku z zakresu kreowania produktów turystycznych charakterystycznych dla powiatu i regionu.

 

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO* / OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*, O KTÓREJ MOWA W ART. 14 UST. 1* / 2* USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2018 R. POZ. 450, Z PÓŹN. ZM.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyniki konkursu w sprawie powierzenia organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego obejmującego prowadzenie jednego punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Monieckim w 2023 r.

Po zapoznaniu się z protokołem komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego obejmującego prowadzenie jednego punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Monieckim w 2023r. Zarząd Powiatu (podejmując w dniu 25.11.2021 r. uchwałę Nr 246/419/22):

1) dokonał wyboru oferty Caritas Archidiecezji Białostockiej, 15-077 Białystok ul. Warszawska 32 na realizację zadania publicznego obejmującego prowadzenie jednego punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Monieckim w 2023r.

2) udzielił Caritas Archidiecezji Białostockiej, 15-077 Białystok ul. Warszawska 32 dotacji w wysokości do 64 020 zł brutto, w tym:

 1. a) 60 060,00 zł na prowadzenie jednego punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie,
 2. b) 3 960,00 zł na edukację prawną.

Szczegółowe zasady realizacji zadania oraz jego rozliczenia zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Zarządem Powiatu w Mońkach a realizatorem zadania.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z uchwałą Nr 239/407/22 Zarządu Powiatu w Mońkach z dnia 27 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego obejmującego prowadzenie jednego punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji działań z zakresu edukacji prawnej w Powiecie Monieckim w 2023 r.

Ogłasza się otwarty konkurs na realizację zadania publicznego obejmującego prowadzenie jednego punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji działań z zakresu edukacji prawnej w Powiecie Monieckim w 2023 r.

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*/ OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*, O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 1*/ 2* USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z uchwałą Nr 237/403/22 Zarządu Powiatu w Mońkach z dnia 19 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Monieckim w 2023 roku

ogłasza się nabór na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Monieckim w 2023 roku

OGŁOSZENIE

o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych
ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej
prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Monieckim w 2023 r.

1.Zarząd Powiatu w Mońkach zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) - dalej powoływanej jako u.d.p.p.w., do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Monieckim w 2023 roku.

2.W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 u.d.p.p.w., biorących udział w konkursie.

3.Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na członka komisji konkursowej i przesłanie go w terminie do dnia 4 listopada 2022 r. drogą pocztową na adres Starostwa Powiatowego w Mońkach 19-100 Mońki ul. Słowackiego 5a (liczy się data wpływu do Starostwa) lub bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta, parter Starostwa Powiatowego w Mońkach, 19-100 Mońki ul. Słowackiego 5a.

4.Formularze zgłoszeniowe, które zostaną złożone po wyznaczonym terminie, nie będą brane pod uwagę.

5.Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 u.d.p.p.w., z ramienia których podmiot występuje.

6.W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 u.d.p.p.w. dokona Zarząd Powiatu w Mońkach w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas prac w charakterze członka komisji konkursowej.

7.W przypadku, gdy w wyniku otwartego naboru na członka Komisji Konkursowej nie zostanie wyłoniona reprezentacja sektora organizacji pozarządowych i podmiotów zrównanych, komisja będzie działała bez udziału ww. osób zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Klauzula informacyjna wynikająca z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016, 119, s. 1, sprost. Dz. Urz. UE L 2018, 127, s. 2), zwanego w skrócie „RODO".

Zgodnie z art. 13 ust. I i 2 RODO Organizator Konkursu informuje, że:

1. Administratorem danych jest Starosta Moniecki, Starostwo Powiatowe w Mońkach, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki.

2. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 888050176, e-mail:rodo@monki.pl.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego i zawarcia umowy na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukację prawną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO, zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) oraz ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945).

4.Dane osobowe zostaną udostępnione członkom komisji konkursowej, innym uczestnikom konkursu oraz podmiotom, którym dane zostały powierzone do przetwarzania.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 25 lat, a po tym okresie zostaną poddane ocenie przydatności przez Archiwum Państwowe.

6.Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do dostępu oraz sprostowania danych osobowych (skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyników konkursu oraz nie może naruszać integralności protokołu i jego załączników), usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa.

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy zajdzie podejrzenie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Podanie danych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, a ich niepodanie skutkować będzie odrzuceniem oferty lub niepodpisaniem umowy.

9.Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Formularz zgłoszenia kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 do udziału w komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Monieckim w 2023 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyniki konkursu na realizację zadania publicznego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 w Powiecie Monieckim

Po zapoznaniu się z protokołem komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert zadania publicznego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 w Powiecie Monieckim Zarząd Powiatu w Mońkach podejmując w dniu 17.03.2022 r. uchwałę Nr 199/348/22:

 • dokonał wyboru oferty Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego Słowackiego 5a, 19 – 100 Mońki na realizację zadania publicznego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 w Powiecie Monieckim;
 • udzielił Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego ul. Słowackiego 5a, 19 – 100 Mońki dotacji w wysokości 2 324 193,20 zł (słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt trzy złotych 20/100) brutto.

Szczegółowe zasady realizacji zadania oraz jego rozliczenia zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Zarządem Powiatu w Mońkach a realizatorem zadania.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyniki konkursu na realizację zadań publicznych Powiatu Monieckiego w 2022 roku w zakresie kreowania produktów turystycznych charakterystycznych dla powiatu i regionu.

Po zapoznaniu się z protokołem komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Monieckiego w 2022 roku w zakresie kreowania produktów turystycznych charakterystycznych dla powiatu i regionu Zarząd Powiatu w Mońkach podejmując w dniu 17.03.2022 r. uchwałę Nr 199/347/22:

 • dokonał wyboru oferty Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego Słowackiego 5a, 19 – 100 Mońki na realizację zadań publicznych w roku 2022 z zakresu kreowania produktów turystycznych charakterystycznych dla powiatu i regionu;
 • udzielił się Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego ul. Słowackiego 5a, 19 – 100 Mońki dotacji w wysokości do 25 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) brutto.

Szczegółowe zasady realizacji zadania oraz jego rozliczenia zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Zarządem Powiatu w Mońkach a realizatorem zadania.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z uchwałą Nr 195/337/22 Zarządu Powiatu w Mońkach z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Monieckiego w 2022 roku z zakresu kreowania produktów turystycznych charakterystycznych dla powiatu i regionu

ogłasza się nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Monieckiego w 2022 roku wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2020 r poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, poz.1243, poz. 1535, poz. 2490) z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział w konkursie

OGŁOSZENIE

o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Monieckiego w 2022 roku z zakresu kreowania produktów turystycznych charakterystycznych dla powiatu i regionu.

 1. Zarząd Powiatu w Mońkach zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2020 r poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, poz.1243, poz. 1535, poz. 2490) - dalej powoływanej jako u.d.p.p.w., do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Monieckiego w 2022 roku.
 2. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 u.d.p.p.w., biorących udział w konkursie.
 3. Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na członka komisji konkursowej i przesłanie go w terminie do dnia 04.03.2022 r. drogą pocztową na adres Starostwa Powiatowego w Mońkach
  19-100 Mońki ul. Słowackiego 5a (liczy się data wpływu do Starostwa) lub bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta, parter Starostwa Powiatowego w Mońkach, 19-100 Mońki ul. Słowackiego 5a.
 1. Formularze zgłoszeniowe, które zostaną złożone po wyznaczonym terminie, nie będą brane pod uwagę.
 1. Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 u.d.p.p.w., z ramienia których podmiot występuje.
 1. W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 u.d.p.p.w. dokona Zarząd Powiatu w Mońkach w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas prac w charakterze członka komisji konkursowej.
 1. W przypadku, gdy w wyniku otwartego naboru na członka Komisji Konkursowej nie zostanie wyłoniona reprezentacja sektora organizacji pozarządowych i podmiotów zrównanych, komisja będzie działała bez udziału ww. osób zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Formularz zgłoszenia kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 do udziału w komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Monieckiego w 2022 roku z zakresu kreowania produktów turystycznych charakterystycznych dla powiatu i regionu

Regulamin Komisji Konkursowej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z uchwałą Nr 195/336/22 Zarządu Powiatu w Mońkach z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Monieckiego w 2022 roku z zakresu kreowania produktów turystycznych charakterystycznych dla powiatu i regionu

ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022 z zakresu kreowania produktów turystycznych charakterystycznych dla powiatu i regionu

Zarząd Powiatu Monieckiego przeznacza na realizację zadania środki finansowe w wysokości ogółem 25 000,00 zł

Do konkursu mogą być składane oferty zadań, które będą realizowane w okresie: od dnia podpisania umowy o dofinansowanie do dnia 31 grudnia 2022r.

Oferent jest zobowiązany do wykazania się wkładem finansowym w wysokości minimum 10 % wnioskowanej dotacji.

Oferty wraz z załącznikami należy składać w terminie do dnia 11.03.2022 r., do godz. 09.30 w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Mońkach Słowackiego 5a, 19-100 Mońki (parter) bądź za pośrednictwem poczty lub kuriera – na adres: Starostwo Powiatowe w Mońkach, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z uchwałą Nr 195/334/22 Zarządu Powiatu w Mońkach z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 w Powiecie Monieckim

ogłasza się nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 w Powiecie Monieckim wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2020 r.,  poz. 1057 ze zm.) z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział w konkursie

OGŁOSZENIE

o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 w Powiecie Monieckim

 1. Zarząd Powiatu w Mońkach zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2020 r poz. 1057 ze zm.) - dalej powoływanej jako u.d.p.p.w., do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 w Powiecie Monieckim.
 1. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 u.d.p.p.w., biorących udział w konkursie.
 1. Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na członka komisji konkursowej i przesłanie go w terminie do dnia 03.03.2022 r. drogą pocztową na adres Starostwa Powiatowego w Mońkach
  19-100 Mońki ul. Słowackiego 5a (liczy się data wpływu do Starostwa) lub bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta, parter Starostwa Powiatowego w Mońkach, 19-100 Mońki ul. Słowackiego 5a.
 1. Formularze zgłoszeniowe, które zostaną złożone po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 1. Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 u.d.p.p.w., z ramienia których podmiot występuje.
 1. W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 u.d.p.p.w. dokona Zarząd Powiatu w Mońkach w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas prac w charakterze członka komisji konkursowej.
 1. W przypadku, gdy w wyniku otwartego naboru na członka Komisji Konkursowej nie zostanie wyłoniona reprezentacja sektora organizacji pozarządowych i podmiotów zrównanych, komisja będzie działała bez udziału ww. osób zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Formularz zgłoszenia kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 do udziału w komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 w Powiecie Monieckim

Regulamin Komisji Konkursowej

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z uchwałą Nr 193/329/22 Zarządu Powiatu w Mońkach z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2022 w Powiecie Monieckim

ogłasza się otwarty konkurs na realizację zadania publicznego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 w Powiecie Monieckim

Termin składania ofert upływa z dniem 3.03.2022 r. o godz. 15.30.

Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Mońkach, ul. Słowackiego 5a, 19 – 100 Mońki (parter), bądź za pośrednictwem poczty lub kuriera – na adres: Starostwo Powiatowe w Mońkach, ul. Słowackiego 5a, 19 – 100 Mońki w zamkniętych kopertach, odpowiednio oznaczonych z podaniem nazwy zadania publicznego, którego oferta dotyczy, nazwy i adresu oferenta oraz dopiskiem „KONKURS OFERT – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022. UWAGA! W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty lub kuriera, muszą one wpłynąć do Starostwa Powiatowego w Mońkach, ul. Słowackiego 5a, 19 – 100 Mońki do dnia 3 marca 2022 r. do godziny 15.30 (decyduje data wpływu, a nie data stempla pocztowego bądź nadania).

Oferty, które zostaną przesłane faksem, pocztą elektroniczną bądź, które wpłyną po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Maciorowska - Sekretarz Powiatu

Data wytworzenia: 2018-12-13

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2015-10-23

Data modyfikacji: 2023-04-04

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2015-10-23