W dniu 28.08.2007 r. przeprowadzono kontrolę problemową w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Mońkach. Kontrolą objęto okres od dnia 11 maja 2006 r. do dnia 28.08.2007 r. Kontrolę przeprowadzili na podstawie upoważnień Wojewody pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

W szczególności kontrola objęła:
- sprawy związane z wydawaniem pozwoleń na szczególne korzystanie z wód oraz na wykonanie urządzeń wodnych,
- przestrzeganie procedury administracyjnej związanej z wydawaniem wymienionych wyżej pozwoleń - Kodeks postępowania administracyjnego,
- przeglądy wydanych pozwoleń wodnoprawnych.

W trakcie kontroli stwierdzono, że wyeliminowano uchybienia stwierdzone w protokole kontroli problemowej z dnia 11.05.2006 r., pozwolenia wodnoprawne wydawane były na wniosek zakładu, zgodnie z treścią złozonego wniosku, załozono odpowiednie teczki na dokumenty, a ponadto stwierdzono, że: wszystkie sprawy zostały załatwione z zachowaniem terminu obowiązującego w kpa, wszytkie decyzje były przekazywane stronom za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, strony postępowania informowane były o wszczęciu postępowania wodnoprawnego i możliwości czynnego w nim udziału oraz o możliwości i sposobie wniesienia odwołania
, w kontrolowanym okresie organ nie dokonywał przeglądu wydanych pozwoleń wodnoprawnych.

W kontrolowanych sprawach dostrzeżono uchybienia. W celu wyeliminowania stwierdzonych ni
eprawidłowości podjęto następujące czynnności: w zakresie dokonywania przeglądów wydanych pozwoleń wodnoprawnych - do miesiąca listopada 2007 r. sukcesywnie będę wykonywane kontrole wydanych pozwoleń, w decyzjach na odprowadzenie ścieków komunalnych organ będzie określał liczbę RLM, która jest podstawą do ustalenia zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach. 

Protokół z kontroli podpisano 5 września 2007 r.

Dokumentacja z przeprowadzonej kontroli dostępna jest do wglądu w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych (pok. nr 105).

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2007-10-16

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2007-10-16

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2007-10-16

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2007-10-16