PROTOKÓŁ
z kontroli sprawdzającej
przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Mońkach,
REGON - 050666651,
zwanym w dalszej treści "Starostwem".
 
Starostą Monieckim jest Pan Mirosław Paniczko powołany na to stanowisko uchwałą Nr I/3/2002 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 listopada 2002r.
Kontrolę przeprowadził w dniu 4 maja 2005r. pracownik Wydziału Polityki Społecznej Pan Marek Liberadzki - starszy inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia do kontroli Nr PS.VI.0939/198/05 z dnia 28 kwietnia 2005r. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Pana Andrzeja Kozłowskiego Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej.
Kontrolujący wpisał się do książki kontroli pod poz. 7.
Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielały:
- Pani Barbara Maciorowska - kierownik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych,
- Pani Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych,
- Pani Genowefa Kulikowska - p.o. kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
 
Celem kontroli było sprawdzenie:
Realizacji przez starostę zadań w zakresie opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych, świadczenia pomocy w przygotowaniu wniosków o przyznanie rent i emerytur oraz analizy sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych, a także organizacja na terenie powiatu obchodów rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski wynikających z art. 73. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz o niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity z 2002r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm.).
 
Przedmiotowy i podmiotowy zakres kontroli.
 
           Zgodnie z § 5 ust.3 Statutu Powiatu Monieckiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr III/13/98 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 21 grudnia 1998r. powiat wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej, jeżeli ustawy określają te sprawy jako należące do zakresu działania powiatu.
Zgodnie z Rozdz. I § 1 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Mońkach stanowiącego załącznik do Uchwały Nr IV/14/99 z późn. zm. Rady Powiatu Monieckiego z dnia 4 stycznia 1999r., szczegółowy zakres działania Wydziałów określi Zarząd Powiatu na wniosek starosty.
            Zgodnie z uchwałą Nr 92/147/05 z dnia 20 stycznia 2005 r. Zarządu Powiatu w Mońkach w sprawie zakresów działania Wydziałów Starostwa Powiatowego w Mońkach, w załączniku w Rozdz. II w szczegółowym zakresie działania Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych w § 3 pkt 16 zapisano - "organizacja na terenie powiatu obchodów rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego", i w pkt 27 - "świadczenie pomocy w przygotowaniu wniosków o przyznanie w drodze wyjątku emerytur i rent".
 
Ustalenia z kontroli.
           W toku kontroli ustalono, iż w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych z zadań wynikających z ustawy o kombatantach oraz o niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego Pani Annie Jóźwickiej przypisano w zakresie zadań, uprawnień, odpowiedzialności i zastępstwa z dnia 4 stycznia 2005r. do realizacji dwa zadania: w pkt 36 -"organizacja na terenie powiatu obchodów rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego", a w pkt 37 "świadczenie pomocy w przygotowaniu wniosków o przyznanie w drodze wyjątku emerytur i rent".
           W prowadzonej w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych teczce OSS8282 zatytułowanej "współdziałanie z organizacjami kombatanckimi i innymi w problematyce pomocy społecznej, świadczeń rentowych itp." znajduje się dokumentacja prowadzonych na rzecz kombatantów działań.
           W teczce OSS 0641 zatytułowanej "techniczna obsługa wystaw, pokazów i imprez" znajduje się dokumentacja dotycząca organizowania powiatowych obchodów świąt narodowych i rocznic patriotycznych z udziałem kombatantów.
           Uchwałą Zarządu Powiatu w Mońkach Nr 84/136/04 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach w § 8 pkt 13 zapisano: "Do kompetencji Powiatowego Centrum należy: realizacja zadań w zakresie opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych dla kombatantów i osób represjonowanych oraz analiza ich sytuacji życiowej i podejmowanie w tym zakresie stosownych inicjatyw."
W teczce prowadzonej w PCPR 8282/1 zatytułowanej "kombatanci, ofiary represji wojennych i okresu powojennego" gromadzona jest dokumentacja prowadzonych działań .
            Brak natomiast wpisania do zadań pracowników PCPR zadań wynikających z ustawy o kombatantach.
O ustaleniach zawartych w niniejszym protokole poinformowano Panią Barbarę Maciorowską, Panią Annę Jóźwicką i Panią Genowefę Kulikowską .
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz po podpisaniu przez kierownika jednostki kontrolowanej pozostaje w aktach Starostwa Powiatowego w Mońkach, natomiast drugi w aktach Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do wniesienia uwag do ustaleń z kontroli zawartych w protokóle w terminie 7 dni od daty jego podpisania.
 
/podpis kierownika jednostki kontrolowanej/                               /podpis osoby kontrolującej/
Mirosław Paniczko                                                                      Marek Liberadzki
Starosta Moniecki                                                                      starszy inspektor wojewódzki
 
Białystok, 11 maja 2005 r.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2005-05-30

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2005-05-30

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2005-06-16